Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SAFETUN CG711-020-910 Zpráva o plnění roku 2007 P. Přibyl J. Heissiger P. Hrubeš 26. březen 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SAFETUN CG711-020-910 Zpráva o plnění roku 2007 P. Přibyl J. Heissiger P. Hrubeš 26. březen 2008."— Transkript prezentace:

1 SAFETUN CG711-020-910 Zpráva o plnění roku 2007 P. Přibyl J. Heissiger P. Hrubeš 26. březen 2008

2 2 Organizace projektu Příjemce  Koordinátor a příjemce Eltodo EG, a.s. ( prof. Přibyl, Ing. Heissiger )  Příjemce Fakulta dopravní ČVUT ( ing. Hrubeš, PhD, ing. Menglerová ) Širší pracovní tým  BKOM ( ing. Matouš ), ČSS/Tunelová sekce ( ing. Smolík ), EDS ( ing. Kolátek, CSc.), GŘ HZS ( ing. Hora ), Metrostav ( ing. Strejček ), ŘSD ( ing. Lébl ), TSK ( ing. Tandler ) Zástupce zadavatele  ing. Tichý, CSc.

3 3 Zadání projektu - 2007 A701: Analýza a syntéza bezpečnostního a technologického vybavení tunelů do 500 m (1.4.2007- 31.12.2007) A702: Automatizované zpracování mimořádných situací v tunelech (1.4.2007-31.12.2008) A703: Návrh jednotné metodiky pro kvantitativní analýzu rizik v silničních tunelech (1.4.2007-31.12.2008) Další aktivity  Dokončení Metodické příručky pro testování požáry  Přepracování TP154 „Provoz, správa a údržba tunelů“  Zastupování ČR v PIARC C3.3 „Road Tunnel Operation“  Návrh vybavení Libereckého tunelu (260 m)  …

4 4 Zadání projektu - 2008 A801: Metodika pro realizaci minimálních bezpečnostních požadavků pro tunely do 500 m (1.1.2008-31.12.2008) A802: Metodika pro provádění analýzy nákladů a přínosů z hlediska bezpečnosti (1.1.2008-31.12.2009) A803: Evakuační model silničního tunelu (1.1.2008- 31.12.2009) v předstihu na návrh styčného pracovníka MD: A901: Jednotný systém pro výuku, cvičení a trénink obsluh operátorů silničních tunelů (1.1.2009-31.12.2009)

5 5 Postup prací Řešení probíhá formou týmové práce Výstupy formovány do výzkumných zpráv, TP a metodických příruček  kontrolovatelné Výzkumné zprávy:  VZ 247/07 „Analýza bezpečnostních standardů tunelů kratších než 500 m“ … A701  VZ 249/07 „Návrh nových kategorií silničních tunelů a modelování dopravy“… A701  VZ 250/07 „Automatizované zpracování mimořádných událostí v silničních tunelech“… A702  VZ259/07 „Návrh a ověření QRA pro silniční tunely“ …A703  VZ260/07 „Možnosti software vybavení pro simulace pohybu osob při evakuaci ze silničních tunelů“… A803

6 Modelování mimořádných dopravních stavů a situací v tunelech délek do 500 metrů VZ 247/07 „Analýza bezpečnostních standardů tunelů kratších než 500 m“ VZ 249/07 „Návrh nových kategorií silničních tunelů a modelování dopravy“ A701

7 7 Analýza bezpečnostních standardů tunelů kratších než 500 m Analyzované národní předpisy  Technické podmínky 98  Česká technická norma ČSN 73 7507  Česká technická norma ČSN 73 6201  Zahraniční standardy  Slovenská požární směrnice  Americká norma NFPA 502  Francouzský oběžník  Rakouská norma RVS 9.282  Rakouská norma RVS 9.261  Švýcarská směrnice pro ventilaci  Německá směrnice RABT Mezinárodní předpisy  PIARC...  EC 2004/54/EC Pro přehlednost: grafická interpretace

8 8 Analýza bezpečnostních standardů tunelů kratších než 500 m Závěr: pod hranicí délky 300 metrů nejsou u většiny analyzovaných dokumentů žádné, nebo minimální požadavky na vybavení tunelu

9 9 Detailní analýza bezpečnostních kategorií Převedení log do lineárního měřítka koeficienty mocninné funkce převzato z PIARC 1999 Základ TP98

10 10 Bezpečnostní kategorie krátkých tunelů (2) Největší problém - neurčitost v intenzitě nikdy nebude TC Predikce ze sčítání ŘSD

11 11 Závěry: Návrh nových kategorií (mimo 54/2004/ES)  Podjezd a tunel do 100 m  Osvětlení  Dopravní značení: minimální vybavení  Tunel kategorie TD  délka 100 až 300 m  požadavky na vybavení dány tímto předpisem  Tunel kategorie TDH  zaveden pojem Vysoce zatížený tunel  DTV/1 JP > 15000 a současně  2 denní hodiny q > 1000 ekv_voz/1 JP  vybavení v zásadě odpovídá kategorii TA (analýza rizik)  Tunel kategorie TC  délka 300 až 500 m  požadavky na vybavení dány tímto předpisem  Tunel kategorie TCH  zaveden pojem Vysoce zatížený tunel  DTV/1 JP > 15000 a současně  2 denní hodiny q > 1000 ekv_voz/1 JP  vybavení v zásadě odpovídá kategorii TA (analýza rizik)

12 12 Graf třídění tunelů do kategorií

13 13 Dopravní vybavení

14 14 Osvětlení  Denní osvětlení tunelů a podjezdů: do délky 25 m není instalováno od délky 25 m do 200 m se řídí dle multikriteriální analýzy, nebo vyhodnocením průhledu skrz tunel od délky 200 m potřebují vždy některý druh denního osvětlení  Náhradní osvětlení: v tunelech do 500 m není instalováno

15 15 Osvětlení Zobrazení metody průhledu tunelem (LTP). tunel Lučivná

16 16 Ventilace; Zásobování elektrickou energií Krátké tunely do 500 m se nevybavují provozní ani požární ventilací. Tunely se na základě kvantitativní analýzy rizik vybavují požární ventilací pro směrování kouře pouze pokud jsou únikové východy ve větší vzdálenosti než 250 m nebo je jinak ztížen únik osob. Při vyšších intenzitách dopravy a při předpokladu tvorby kongescí v tunelu je v odůvodněných případech možné tyto tunely provozní ventilací vybavit. Pro krátké tunely se připouští napájení elektrickou energií ve stupni 2, viz. TP98, kap. 11.3.1. Nezávislý záložní zdroj napájení elektrickou energií ve smyslu kap. 11.4.2 se nepoužívá. Zdroj nepřerušované dodávky elektrické energie, kap. 11.4.3 TP98, se použije pouze v odůvodněných případech pro světelné signály a proměnné dopravní značky dopravního systému.

17 17 Bezpečnostní vybavení 1Doporučuje se instalovat mimo portály tunelu hlásky nouzového volání napojené na 24 h dispečerskou službu 2Doporučuje se instalovat TV kameru v oblasti portálu s jednoduchým sekvenčním přenosem přehledového obrazu na dispečink 3 Pro intenzitu dopravy  10 000 ekvivalentních vozidel na den a jízdní pruh 4Dopravní značení tunelů do 100 m odpovídá „Minimálnímu vybavení pro krátké tunely“ dle TP98, kap. 3.2.3 5Dopravní značení tunelů od 100 m se volí ve shodě s grafem na obr. 3-4 TP98 6Pro intenzity dopravy v tolerančním pásmu na základě dopravního řešení a bezpečnostní analýzy 7Instalují se pokud je v tunelu mechanická ventilace 8Požaduje se v tunelech delších než 400 m 9Osvětlení tunelu se navrhuje dle tabulky návrhu denního osvětlení. Náhradní osvětlení se nenavrhuje.

18 18 Analýza současných a budoucích tunelů Celkem 62 tunelů 12 tunelů do 300 m 32 tunelů do 500 m Ve statistice nejsou eko-tunely

19 Automatizované zpracování mimořádných událostí v silničních tunelech VZ 250/07 „Automatizované zpracování mimořádných událostí v silničních tunelech“ A702

20 20 Automatizované zpracování mimořádných událostí v tunelech Jedno centrální úložiště pro všechny sledované tunely - NDIC Webový server je součástí vnitřní sítě dispečinku  zatím nelze automatizovaný přenos z tunelové knihy (Pražský okruh?)  připraven projekt (2008) pro všechny dispečinky Automatické zálohování dat na dispečinku i v úložišti

21 21 Automatizované zpracování mimořádných událostí v tunelech Jednoduchost výsledné analýzy dat Možnost vytvořit analýzu pro libovolný sledovaný tunel nebo více tunelů najednou Výstup ve formě grafu případně tabulky  správce tunelu  silniční správní úřad  podklady pro EK

22 22 Automatizované zpracování mimořádných událostí v tunelech Byly vyhodnoceny dotazníky pro dispečery TSK a BKOM Probíhají práce na nové podobě formuláře pro zápis MU

23 Návrh a ověření jednotné metodiky pro kvantitativní analýzu rizik v silničních tunelech VZ 259 „Návrh a ověření QRA pro silniční tunely“ A703

24 24 Analytická část prací Dokumenty PIARC/C3.3 „Road Tunnel Operation“  Integrated Approach for Road Tunnel Safety  Responsibilities in Tunnel Safety Management lektorování dvou dokumentů Poskytnut návrh A dokumentu Posouzení bezpečnostní analýzy tunelu Komořany Vytvoření původní teorie  modelování UML  expertní hodnocení uzlů  stromkový diagram

25 Evakuační model silničního tunelu plán od ledna 2008 A803

26 26 Evakuační model  Důležitá součást Analýzy scénářů  Modelování pohybu chodců  Analýza možností sw produktů: SIMULEX, STEPS, …  Praktické ověřování testování propustnosti únikových cest a zjišťování evakuačních dob nastavení různých scénářů únikových situací pro sledované prostory Není účelné vyvíjet vlastní program, ale zajistit optimální nákupem

27 27 Evakuace osob z tunelu SIMULEX Věrný obraz nehody Simulace osob  fyzické rozměry psychologické vlastnosti

28 Návrhy úprav stávajících předpisů  Změny a doplňky TP 98  Změny a doplňky ČSN 73 7507

29 29 Změny a doplňky TP 98 a ČSN 737507 Shrnutí změn a doplňků projektu OPTUN a 1. roku řešení projektu SAFETUN TP 98:  Funkční a informační architektura tunelových staveb  Nová bezpečnostní kategorizace tunelů  Nový návrh osvětlení krátkých tunelů  Optimalizace provozu ventilace  Zmínka o vlivu designu tunelu na řidiče  Měření úsekové rychlosti v tunelu  Ochrana před bludnými proudy Změny a doplňky ČSN 73 7507  Nová bezpečnostní kategorizaci tunelů  Technické vybavení tunelů

30 Další aktivity  Revize TP 154  Dokončení Metodické příručky pro testování požáry  Publikační činnost

31 31 Další aktivity Dokončení Metodické příručky pro testování požáry  příručka odevzdána MD ČR schválena HZS Ostrava kritizována GŘ HZS Přepracování TP154 „Provoz, správa a údržba tunelů“ Koordinace aktivit PIARC  zastupování ČR ve výboru C3.3 „Road Tunnel Operation“ Spolupráce v rámci WTC 2007  publikace k architektuře tunelů Další publikační činnost  Chování řidičů v tunelu  Vliv měření úsekové rychlosti Příspěvek ke krátkým tunelům

32 32 Závěr Vliv projektů MD na systémové řešení vybavení tunelů odpovídá evropským trendům ani jeden tunel není nutné předělávat díky Direktivě ČR má i standardy na provozování tunelů Posílit působení projektů v oblasti ne-optimálního vybavování tunelů  subjektivní vlivy ne-optimálního provozování tunelů  nutnost analýzy dat a informací


Stáhnout ppt "SAFETUN CG711-020-910 Zpráva o plnění roku 2007 P. Přibyl J. Heissiger P. Hrubeš 26. březen 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google