Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 Operační program.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 Operační program."— Transkript prezentace:

1 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( 2014 -2020): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 28.4. 2015

2 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Cílem programu je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů. Podporované aktivity: - Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů - Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie Aktuální stav čerpání Programu Eko-energie (OPPI) Program Eko-energiePočet RŽ Požadovaná dotace RŽ (tis. Kč) Počet PŽ Požadovaná dotace PŽ (tis. Kč) Počet vydaných Rozhodnutí Požadovaná dotace v rámci vydaných Rozhodnutí (tis. Kč) Proplacená částka v ŽoPL (tis. Kč) I. Výzva 58311 528 237 298 4 918 8911031 602 4751 572 667 II. Výzva 77111 550 923 508 5 649 3373063 462 0503 191 822 III. Výzva 1 02621 652 291 654 7 856 4603403 558 2022 997 312 III. Výzva - prodloužení 1 0587 150 887 717 3 361 9834251 865 133 638 142 Celkem3 43851 882 3382 17721 786 6711 17410 487 8608 399 943 Zdroj: MPO – Leden 2015

3 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA II. Podpora inovativního podnikání v programovacím období 2014 – 2020 Návrhy zaměření intervencí v prioritních osách OP PIK PO 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ VaVaI PO 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP“ Infrastruktura a služby PO 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ Efektivní Energie PO 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií “ ICT

4 Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie OPPI 2007 - 2013 OP PIK 2014 - 2020 Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách Uplatnit ve větší míře nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy Program Eko-energie Obnovitelné zdroje energie Úspory energie Smart grids I. (Distribuční sítě) Nízkouhlíkové technologie Úspory v SZT Smart grids II. (Přenosová síť)

5 Podporované aktivity: podporu výstavby a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu),, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem, výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla. Podmínky podpory Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie. V případech, kde bude uplatněna pouze monovýroba tepla, tak musí být analýzou prokázáno, že se jedná o energeticky efektivnější aplikaci než-li kombinovaná výroba elektřiny a tepla anebo pokud není technicky možné, tak musí být zajištěno výrazné zlepšení energetické účinnosti dálkového vytápění (soustav zásobování teplem). Podpora MVE bude možná pouze v případě souladu s rámcovou směrnicí o vodě a směrnici o stanovištích. Podpořeny nebudou projekty rekonstrukce či výstavby zdroje nad 10 MW. SC 3.1: Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR Indikativní informace o plánovaném nastavení programu podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - 53 519 176 EUR

6 Hlavní cílová skupina: MSP, ale i velké podniky. Cílové území: celá ČR, kromě hl. m. Prahy Předpokládá se plošné směrování intervencí bez vymezení územní dimenze. Nicméně důležitým prvkem pro oblast OZE je krajinný charakter území (např. rurální, urbánní, nížinný, horský, podhorský) jako podmínka pro realizaci konkrétního projektu. Typy příjemců: Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky); Způsobilé výdaje (bližší specifikace ve výzvách) v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, oddílem 7 – Podpora na ochranu životního prostředí. Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého majetku) Náklady na ekologické studie (včetně energetických auditů) SC 3.1: Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR Indikativní informace o plánovaném nastavení programu podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

7 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Podporované aktivity: Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti či snižování ztrát zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED), snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla), využití odpadní energie ve výrobních procesech snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku, instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku, podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov. Vícenáklady budou odvozeny od modelových příkladů a pro účely podpory stanoveny jako pevná částka na jasně měřitelnou veličinu (např. na metr čtvereční energeticky vztažné plochy). SC 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru Indikativní informace o plánovaném nastavení programu podpory ÚSPORY ENERGIE - 746 247 226 EUR

8 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Hlavní cílová skupina: MSP, ale i velké podniky. Cílové území: celá ČR, kromě hl. m. Prahy Předpokládá se plošné směrování intervencí bez vymezení územní dimenze (bude vymezeno sektory průmyslové činnosti). Typy příjemců: Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky); pro intervence v oblasti úspor energie (zateplování výrobních a podnikatelských objektů, komplexní řešení úspor energie) rovněž zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, a maloobchodní organizace, podnikatelé v oblasti akvakultury. Způsobilé výdaje (bližší specifikace ve výzvách) v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, oddílem 7 – Podpora na ochranu životního prostředí. : Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého majetku) Náklady na ekologické studie (včetně energetických auditů) SC 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru Indikativní informace o plánovaném nastavení programu podpory ÚSPORY ENERGIE

9 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Cíl programu: Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Finanční alokace - 37 118 139 EUR Výsledky, kterých chce ČR dosáhnout s podporou Unie Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům ve všech regionech České republiky kromě hl. m. Prahy a přiblížení na úroveň obvyklou v zemích EU-15. Minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. S tím souvisí zavedení inteligentních technologických prvků, které budou řešit nepříznivé jevy nepredikovatelných výrobních zdrojů, zejména OZE. V návaznosti na to dojde k usnadnění připojení nových OZE do sítě, přičemž důsledkem rozvoje OZE bude pozitivní dopad na ochranu klimatu a energetickou bezpečnost. Snížení ztrát a zvýšení účinnosti distribuce elektrické energie. Zvýšení volné připojovací kapacity a dodatečného výkonu pro integraci decentralizovaných zdrojů energie na hladině nízkého (do 1000 V) a středního napětí (1000 V až 50 kV). Průměrná systémová četnost přerušení dodávky elektrické energie a průměrná systémová doba trvání přerušení dodávky elektrické energie u podpořených projektů z OP PIK: cílová hodnota 1,93 a 2,76 (indikativní cíl výsledků z projektů) SC 3.3: Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách Indikativní informace o plánovaném nastavení programu podpory SMART GRIDS I (Distribuční sítě)

10 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Indikativní výčet podporovaných aktivit: Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě. Způsobilé výdaje (bližší specifikace ve výzvách) v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, oddílem 7 – Podpora na ochranu životního prostředí: Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého majetku) Náklady na ekologické studie (včetně energetických auditů) SC 3.3: Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách Indikativní informace o plánovaném nastavení programu podpory SMART GRIDS I (Distribuční sítě) - 37 118 139 EUR

11 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Indikativní výčet podporovaných aktivit: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie (např. akumulace elektřiny rámci inteligentních sítí a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií), zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách (inteligentní prvky řízení budov, integrace OZE do budov, aplikace nových energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě), zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. využití biometanu), zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin, zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností, zavádění technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny), SC 3.4: Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin Indikativní informace o plánovaném nastavení programu podpory Nízkouhlíkové technologie - 37 549 745 EUR

12 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Hlavní cílová skupina: Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky Cílové území: celá ČR, kromě hl. m. Prahy (Předpokládá se plošné směrování intervencí bez vymezení územní dimenze.) Typy příjemců: Podnikatelské subjekty, především MSP, ale i velké podniky, které hodlají zavést inovativní nízkouhlíkovou technologii v oblasti nakládání energií, včetně nízkouhlíkové dopravy a zpracování druhotných surovin Způsobilé výdaje (bližší specifikace ve výzvách) v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, oddílem 7 – Podpora na ochranu životního prostředí. Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého majetku) Náklady na ekologické studie (včetně energetických auditů) Podmínky podpory Podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity, např.: uspořádat veřejnou akci (konferenci, seminář, workshop atd.) tematicky zaměřenou na předmětnou inovativní technologii. Dále budou muset zpracovat a veřejně zpřístupnit odbornou publikaci/metodiku, která bude podrobně popisovat předmětnou technologii, konkrétní způsob její aplikace v projektu, výhody, nevýhody, doporučení dalším případným zájemcům apod. SC 3.4: Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin Indikativní informace o plánovaném nastavení programu podpory Nízkouhlíkové technologie

13 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Indikativní výčet podporovaných aktivit: Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. rozvodných tepelných zařízení. Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla. Způsobilé výdaje(bližší specifikace ve výzvách) v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, oddílem 7 – Podpora na ochranu životního prostředí: Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého majetku) Náklady na ekologické studie (včetně energetických auditů) SC 3.5: Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem Indikativní informace o plánovaném nastavení programu podpory Úspory v SZT - 142 861 673 EUR

14 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Hlavní cílová skupina: velké podniky (ale i střední a případně malé podniky) které se soustředí na výrobu a dodávku tepla do systému zásobování teplem z kombinované výroby elektřiny a tepla. Cílové území: celá ČR, mimo území hl. m. Prahy. Typy příjemců: Podnikatelské subjekty (malé, střední a velké podniky), a také podnikatelské subjekty s majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu. Podmínky programu: Prioritně budou podpořeny projekty rekonstrukce tepelných sítí. Výstavba zcela nové soustavy zásobování teplem či výstavba tepelných rozvodů bude možná pouze za podmínky zpracování analýzy, která prokáže zvýšení energetické účinnosti, nákladově optimální řešení, a která přinese nejlepší úspory energie ve srovnání s jinými opatřeními Podpořeny nebudou projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy. Podpořeny nebudou projekty zaměřené na rekonstrukci/výstavbu zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla a monovýroby tepla, která využívá jako palivo uhlí včetně spoluspalování uhlí a biomasy. (Rekonstrukce a výstavba tepelných rozvodných zařízení bude podporována bez ohledu na to, jaké palivo využívá zdroj dodávající teplo do tepelného rozvodného zařízení). SC 3.5: Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem Indikativní informace o plánovaném nastavení programu podpory Úspory v SZT

15 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Cíl programu: Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie Finanční alokace - 199 833 699 EUR Výsledky, kterých chce ČR dosáhnout s podporou Unie Zlepšení kvality, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům ve všech regionech České republiky mimo Prahu Přispět k rychlejšímu dotvoření plně funkčního a propojeného vnitřního trhu s energií a zajištění spolehlivých vedení výkonů v rámci trhů s elektřinou v EU. Minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Impuls pro rozvoj průmyslu, podnikání a celé ekonomiky díky rozvoji a modernizaci energetické infrastruktury. Transfor-mační výkon PS/DS u podpořených projektů z OP PIK: cílová hodnota (23 430 MVW)(indikativní cíl výsledků z projektů) SC 3.6: Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy Indikativní informace o plánovaném nastavení programu podpory Smart grids II. (Přenosová síť)

16 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Hlavní cílová skupina: Provozovatel přenosové soustavy, který se hodlá soustředit na modernizaci a rozvoj přenosové soustavy. Cílové území: celá ČR, mimo území hl. m. Prahy. Typy příjemců: Podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy). Podmínky programu Prioritně budou podpořeny projekty společného zájmu (PCI). V případě, že projekt PCI nezíská podporu z ESIF bude zachována možnost podpory z CEF. SC 3.6: Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy Indikativní informace o plánovaném nastavení programu podpory Smart grids II. (Přenosová síť)

17 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Předpokládaný harmonogram vyhlášení výzev: květen/červen 2015 – SC 3.2 červen/červenec 2015 – SC 3.1 a SC 3.5 říjen/listopad 2015 – SC 3.3, 3.4 a 3.6

18 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Zdroje informací www.mpo-oppi.cz www.mpo.cz www.czechinvest.org Zelená linka: 800 800 777 Děkuji za vaši pozornost Ing. Ondřej Tomšej(tomsej@mpo.cz)


Stáhnout ppt "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 Operační program."

Podobné prezentace


Reklamy Google