Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O PERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí 5. listopadu 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O PERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí 5. listopadu 2013."— Transkript prezentace:

1 O PERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí 5. listopadu 2013

2 Prioritní osa 3 Investiční prioritaSpecifický cíl Podpora produkce a šíření obnovitelných zdrojů energie (nařízení o ERDF, článek 5, odst. (4) bod a) 3.1 - Zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích (nařízení o ERDF, článek 5, odst. (4) bod b) 3.2 - Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení energetických služeb Vyvíjení a zavádění inteligentních rozvodných systémů nízkého a středního napětí (nařízení o ERDF, článek 5, odst. (4) bod d) 3.3 - Posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy a zavedení prvků inteligentních sítí do distribučních soustav Podpora výzkumu, inovací a zavádění nízkouhlíkových technologií (nařízení o ERDF, článek 5, odst. (4) bod f) 3.4 - Větší uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení využívání druhotných surovin Podpora využívání vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny na základě poptávky po užitečném teple (nařízení o ERDF, článek 5, odst. (4) bod g) 3.5 - Zvýšení využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a modernizace soustav zásobování teplem

3 SPECIFICKÝ CÍL 1: Zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR Podporované aktivity: Podpora výstavby nových a rekonstrukce a modernizace stávajících výroben elektřiny a tepla z OZE s tím, že vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci, nikoli vlastní spotřebu. Konkrétně se bude jednat o podporu výstavby a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem, podpora využití biometanu a výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy. Hlavní cílová skupina: Cílovou skupinou jsou podnikatelé z oblasti především MSP, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE.

4 SPECIFICKÝ CÍL 2: Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení energetických služeb Podporované aktivity:  Modernizace či nahrazení stávajících zařízení na výrobu energie za nová, vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti,  zavádění a modernizace systémů měření a regulace,  modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla,  snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky),  využití odpadní energie ve výrobních procesech,  snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů. Hlavní cílová skupina: Cílovou skupinou jsou podnikatelé z oblasti především MSP, ale i možných velkých podniků.

5 SPECIFICKÝ CÍL 3: Posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy a zavedení prvků inteligentních sítí do distribučních soustav Podporované aktivity:  Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven,  nasazení dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách,  instalace akumulačních jednotek v distribučních soustavách,  nasazení technologických prvků řízení napětí v distribučních soustavách,  instalace distribučních transformačních stanic a distribučního vedení. Hlavní cílová skupina: Cílovou skupinou jsou především provozovatel přenosové a provozovatelé distribučních soustav, kteří se hodlají soustředit na modernizaci a rozvoj distribučních soustav.

6 SPECIFICKÝ CÍL 4: Větší uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení využívání druhotných surovin Podporované aktivity:  Zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti nakládání energií včetně nízkouhlíkové dopravy (CNG a elektromobilita silničních vozidel),  zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti druhotných surovin. Hlavní cílová skupina: Cílovou skupinou jsou podnikatelé z oblasti především MSP, ale i velkých podniků, kteří hodlají zavést inovativní nízkouhlíkovou technologii v oblasti nakládání energií, včetně nízkouhlíkové dopravy a zpracování druhotných surovin.

7 SPECIFICKÝ CÍL 5: Zvýšení využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a modernizace soustav zásobování teplem Podporované aktivity:  Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. tepelných rozvodných zařízení především pomocí instalace moderních předizolovaných potrubí, regulace a výměníkových stanic,  zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla. Hlavní cílová skupina: Cílovou skupinou jsou především velké podniky, ale i střední a případně malé, které se soustředí na výrobu a dodávku tepla do systému zásobování teplem z kogenerace.

8 P RACOVNÍ SKUPINA PRO DIALOG O HLUBINNÉM ÚLOŽIŠTI Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí 5. listopadu 2013

9 Lokality pro úložiště v ČR Boletice ? Březový potok Čertovka Magdalena Čihadlo Hrádek Horka Kraví hora

10 Schválený proces hledání úložiště v ČR Průzkumy Kraví hora Průzkumy Lokalita 2 Průzkumy Lokalita 3 Průzkumy Lokalita 8 2013 až 2018 Kandidátní lokalita 1 Kandidátní lokalita 2 2018 za 5 let Finální lokalita 2025 za 12 let Stavba laboratoře = součást úložiště 2030 za 17 let …

11 Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti Založena v listopadu 2010. Výňatek ze Statutu: „Navrhuje metody či způsoby, jakými lze efektivně a trvale zabezpečit transparentnost a aktivní spoluúčast veřejnosti, resp. dotčených obcí v rozhodovacím procesu umisťování úložiště. V souvislosti s tím navrhuje a doporučuje případné změny či doplňky relevantních postupů či právních předpisů“

12 Evropská unie požaduje účinnou účast Směrnice Rady 2011/70/Euratom Článek 10 Transparentnost odst.2 „Členské státy zajistí, aby veřejnost měla v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky potřebnou příležitost účinně se účastnit procesu rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.“

13 Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti – analýza legislativy

14

15 Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti Po dvou letech dohadování navrhla cestou samostatného zákona nebo v rámci novely zákona atomového či horního: •Posílení postavení dotčených obcí ve fázi stanovení chráněného ložiskového území, tj. v momentě prvního důvodu vybrat, a v době, kdy budou na výběr 2 lokality, a to tím, že rozhodnutí by mohlo být vydáno jenom za předpokladu vydání souhlasného stanoviska obce •Nesouhlas obce by byl překonatelný jenom usnesením Senátu Parlamentu České republiky, který by tak mohl učinit jenom na základě výzvy ze strany Vlády ČR a za striktně stanovených podmínek (tzv. švédský model) •Tato konstrukce je zárukou obci, že její nesouhlas je překonatelný jenom za velice specifických okolností rozhodnutím nejvyššího orgánu výkonné moci, v praxi se ovšem jednání musí ubírat cestou pozitivního přístupu k dotčeným lokalitám, tj. k rozhodování vlády ve věci by nemělo dojít.

16 Sliby SÚRAO roku 2012 Před zahájením geologických průzkumných prací SÚRAO vyzve obce z předběžně vytipovaných lokalit k aktivní účasti při výběru kandidátních lokalit pro HÚ. S obcemi, které s účastí budou souhlasit, sepíše SÚRAO smlouvu upravující podmínky této účasti. Na lokalitách, kde se všechny obce do procesu výběru zapojí, podá SÚRAO žádost u příslušného odboru Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území.

17 Obrat vyvolaný postupem ministerstva průmyslu V období prosinec 2012/leden 2013: •zapomenut slib o dobrovolnosti průzkumů •průzkumná území mají být stanovena na všech 7 až 8 lokalitách i přes nesouhlas obcí (první na Kraví hoře stanoveno 30. května 2013 •účelově rozděleny naplánované práce na dvě etapy – vyhledávání (bez vrtů, do roku 2016 všude) a geologické práce (s vrty, do roku 2018, na 4 lokalitách) Březen 2013: výzva 131 starostů a 29 sdružení a dalších subjektů K hlubinnému úložišti férově

18 Předávání výzvy K hlubinnému úložišti férově

19 Deklarovaná transparentnost v praxi Rada SÚRAO je orgánem veřejné kontroly nad ní a je v ní zastoupena i veřejnost. SÚRAO přesto poskytuje pouze cenzurované zápisy z jednání.

20 A bezpečnost? Výroční zpráva SÚJB za rok 2012 „Stávající stav vývoje hlubinného úložiště nepovažuje SÚJB za uspokojivý. Přestože SÚRAO veřejně deklaruje bezpečnost hlubinného úložiště jako svojí prioritu, průběh programu vyhledání lokality pro hlubinné úložiště tomu neodpovídá. Celý program je v částech, ke kterým se SÚJB cítí kompetentní vyjadřovat, značně neefektivní. Pokud bude veden dosavadním způsobem, SÚJB s největší pravděpodobností v roce 2025 nebude mít dostatek relevantních podkladů a analýz potřebných pro vydání povolení k umístění hlubinného úložiště.“

21 Děkuji za pozornost! Calla – Sdružení pro záchranu prostředí Fráni Šrámka 35 370 01 České Budějovice Tel.: 384 971 930 E-mail: edvard.sequens@calla.cz http://www.calla.cz


Stáhnout ppt "O PERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí 5. listopadu 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google