Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Didaktika přírodopisu 1 Přednáška Didaktika přírodopisu jako věda Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Didaktika přírodopisu 1 Přednáška Didaktika přírodopisu jako věda Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU."— Transkript prezentace:

1 Didaktika přírodopisu 1 Přednáška Didaktika přírodopisu jako věda Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU

2 Didaktika přírodopisu jako vědecká disciplína a její dějiny

3 Student bude schopen….  vlastními slovy vysvětlit čím se didaktika přírodopisu zabývá  shrnout postavení didaktiky přírodopisu v systému věd  popsat vztah didaktiky přírodopisu k ostatním vědám  charakterizovat klíčové etapy ve vývoji didaktiky přírodopisu (ke každé z nich uvést zástupce a zásadní myšlenku)  stručně nastínit vývoj didaktiky přírodopisu od počátku 20.století

4 Didaktika přírodopisu jako věda - věda => předmět studia, metody bádání, historii - objekt studia didaktiky přírodopisu: teorie a praxe výuky Př => zákonitosti výuky přírodopisu na ZŠ (obecné i specifické) Postavení v systému věd Společenské vědy Pedagogika Didaktika Didaktika přírodních věd (Didaktika biologie) Didaktika přírodopisu => Didaktika přírodopisu je věda společenská, pedagogická, náležící k oborovým didaktikám Didaktika přírodopisu je vědním oborem i učebním předmětem => má vědecký i didaktický systém

5 DIDAKTIKA PŘÍRODOPISU JAKO VĚDA Didaktiku lze členit také podle jednotlivých typů škol  Didaktika přírodopisu spadá pod didaktiku biologie  na ZŠ – Didaktika přírodopisu  na gymnáziu: Didaktika biologie na gymnáziu  na SZŠ: Didaktika biologie na střední zdravotnické škole  Na SZeŠ: Didaktika biologie na střední zemědělské škole ČLENĚNÍ DIDAKTIKY PŘÍRODOPISU Obecná didaktika přírodopisuDidaktika jednotlivých biologických disciplín – typické rysy výuky všech biologických disciplín Př. Didaktika botaniky Didaktika zoologie Didaktika biologie člověka atd.

6 DIDAKTIKA PŘÍRODOPISU JAKO VĚDA 1)K biologii a jejím dějinám (dějinám přírodních věd) – didaktik přírodopisu musí mít faktické znalosti z biologie 2) K pedagogice (2 složky: didaktika a teorie výchovy didaktická složka => vztah k obecné didaktice – teoretický a metodologický základ didaktiky přírodopisu, vztah k oborovým didaktikám ostatních přírodovědných předmětů) 3) K psychologii – pedagogická psychologie, vývojová psychologie, psychologie dítěte, obecná psychologie 4) K logice (pomocná věda pedagogická) –srozumitelné a přesné vyjadřování, logické vysvětlování, přirozený sled informací, návaznost 5) K matematickým vědám – použití matematických metod (plánování, statistické hodnocení apod.) 6) K jazykovědě – odborné termíny (z latiny, řečtiny, angličtiny) VZTAH K OSTATNÍM VĚDÁM

7 DIDAKTIKA PŘÍRODOPISU JAKO VĚDA POSLÁNÍ UČITELE PŘÍRODOPISU „Práce Darwina, Mendela, Fabra, Lorenze a Hutchinsonové jsou nadčasové a mohou být i dnes využity při řešení problematiky zachování naší planety. Je však dobré si uvědomit, že tito velcí přírodovědci získali svou lásku a nadšení pro svět přírody, když byli dětmi brouzdajícími se v rybníčku či louži, pozorujícími lupou miniatruní svět v kapce vody nebo kráčejícími po blatech i v hlubokých lesích, fascinováni životem kolem nich“ => vzbudit u žáků zájem o přírodu Učitel by měl mít….  faktické znalosti  pedagogické schopnosti  manažerské dovednosti  nadšení pro svůj obor, protože…. „Jen ten, kdo sám hoří, může zapalovat!“

8 Dějiny didaktiky přírodopisu Aristoteles (384-222 př. n.l.) - žák Platóna, vychovatel Alexandra Velikého - filozof, pedagog, spisovatel – polyhistor - zakládal sbírky: velká soukromá knihovna sbírka rostlin a zvířat sbírka ústav - přírodovědné spisy: O vzniku a zániku O duši Historia animalium – základy zoologie – 500 živočišných druhů O částech živočichů O chůzi živočichů O vzniku živočichů - příroda byla zkoumána v rámci filozofie a lékařství => dějiny didaktiky biologie (přírodopisu) souvisí s dějinami přírodních věd - jako učitel usiluje o hledání vrcholových etických hodnot v lidském životě I. STAROVĚK

9 DĚJINY DIDAKTIKY PŘÍRODOPISU Theofrastos (asi 372 - 287 př. n. l.) - řecký filosof, vědec a rétorik - po Aristotelovi řídil 34 let peripatetickou školu - přednášel filosofii, přírodní vědy a rétoriku - mineralogický spis Peri lithón - zakladatel dendrologie, lesnických věd Dioskorides Pedanius (asi 40-90 n.l.) - řecký lékař - 5-ti svazkový spis De materia medica (O lékařství) - léčivé rostliny a jejich účinné látky => základ nauky o léčivech a o botanice vůbec - bývá považován za autora termínu botanika

10 DĚJINY DIDAKTIKY PŘÍRODOPISU Hippokrates ( 460 - 377 př. n. l.) Claudius Galénos (130-210 n.l.) - řecký lékař a logik - působil jako lékař v galdiátorské škole - bádal v oblasti lékařství (uvolňování svalů masážemi) - osobní lékař římského císaře Marca Aurelia - ústředím každého živočicha jsou játra (krvetvorba) - paralela mezi lidským tělem a vnějším světem: (4 šťavy – 4 živly) - základem medicíny je anatomie – veřejné pitvy zvířat (mezi tělem člověka a zvířete není rozdíl) - řecký lékař a učitel medicíny (z rodiny léčitelů) => zdraví je výsledkem rovnováhy a nerovnováhy čtyř základní „šťáv“ v těle člověka (dále rozpracoval Galén) - 1. etický kodex lékařství

11 -úpadek vědění – nárůst moci církve se odráží i v učení -> SCHOLASTIKA = školská filozofie (filozofické zdůvodňování teologických dogmat) - školy a univerzity v rukou církve - uznávala JEN Aristotelovo učení o přírodě II. STŘEDOVĚK DĚJINY DIDAKTIKY PŘÍRODOPISU - klášterní, katedrální a farní: přírodní vědy se neučily - partikulární městské školy: objevuje se přírodopis, fyzika a astronomie - univerzity: vyučuje se pouze medicína a fyzika (přírodovědné poznatky) Situace ve školách - filozof a teolog = „učitel církve“ - vychází z Aristotela - respekt vůči židovským a muslimským teologům Tomáš AKVINSKÝ (1226-1274)

12 DĚJINY DIDAKTIKY PŘÍRODOPISU - od 17. st.– prolomení scholastiky => renesance přírodních věd - oproštění od antických autorů, vlastní bádání (pozorování, experiment, indukce) - na univerzitě byla jediným samostatně vyučovaným biologickým předmětem botanika Mikuláš KOPERNÍK (19.2.1473 - 24.5.1543) - právník, lékař, matematik a amatérský astronom - autor heliocentrické teorie – nepřesné výpočty III. NOVOVĚK Francis BACON - zakladatel novověké experimentální vědy - plánoval napsat spis „Velké obnovení věd“, ale dokončil pouze předmluvu a část – Nové organon

13 DĚJINY DIDAKTIKY PŘÍRODOPISU Giordano BRUNO (1548 - 1600) Galileo GALILEI (15. 2. 1564 - 8. 1. 1642) - astronom: vylepšení dalekohledu - objevil: 4 Jupiterovy měsíce, Saturnovy prstence, fáze Venuše, krátery a hory na Měsíci, sluneční skvrny - své učení odvolal, zemřel v domácím vězení -filozof, spisovatel, astronom - původně byl knězem exkomunikován z církve (nemohl získat profesuru na Sorboně) - navazuje na Koperníka: Slunce není středem světa, nýbrž že je pouze středem jedné malé části vesmíru, který je nekonečný - inkvizicí odsouzen jako kacíř a upálen

14 DĚJINY DIDAKTIKY PŘÍRODOPISU - teolog, filozof, pedagog, spisovatel a poslední biskup Jednoty bratrské, = „učitel národů“ - návrh školské organizace - didaktické zásady (názornosti, systematičnosti a soustavnosti, aktivnosti, trvalosti, přiměřenosti) Díla: Velká didaktika, Didaktika, Informatorium školy mateřské,Orbis pictus Jan Ámos KOMENSKÝ (28.3. 1592 – 15.11. 1670) - didaktika jako samostatná věda - obecně platné vyučovací zásady: Učit se musí od mládí. Povinná školní docházka. Názorné vyučování. Nutnost určitého stupně vzdělání, horlivost. Přiměřenost látky k věku. Vše převádět do praxe. Vyučovat od jednoduššího ke složitějšímu. Nutnost stálého opakování. Vyučování má být zábavné. Vzdělání má být zdarma.

15 DĚJINY DIDAKTIKY PŘÍRODOPISU Orbis pictus

16 DĚJINY DIDAKTIKY PŘÍRODOPISU Komenského mapa Moravy

17 DĚJINY DIDAKTIKY PŘÍRODOPISU Detail Komenského mapy

18 DĚJINY DIDAKTIKY PŘÍRODOPISU - švédský lékař a přírodovědec - zakladatel binomické nomenklatury - „Bůh stvořil přírodu a Linné uspořádal život“ - od mládí se zajímal o botaniku Dílo: Systema naturae (Soustava přírody), Genera plantarum (Rostlinné rody), Species Plantarum (Rostlinné druhy), Philosophia botanica (Botanická filozofie) Jean Jacques ROUSSEAU (28.6 1712 – 2.7. 1778) - francouzský filozof, pedagog a spisovatel - učení se na základě zkušenosti - dílo: Emil aneb o výchově – výchovu rozdělil do pěti částí 1) od narození do 2 let 2) od 2 do 12 let 3) od 12 do 15 let 4) od 15 do 21 let 5) výchova ženy Carl LINNÉ (23.5 1707 – 10.1. 1778)

19 DĚJINY DIDAKTIKY PŘÍRODOPISU -6.12.1774 - Všeobecný školní řád => změna školského systému dosud: univerzity, gymnázia, partikulární městské školy nově: veřejné školy) - v menších obcích – triviální (učilo se trivium:čtení, psaní a počítání) - v hlavních městech ( Praha a Brno) – normální školy s rozšířenou výukou) - vzdělání nejen pro chlapce, ale i pro dívky (od r. 1780 vznikají dívčí třídy) Školská reforma Marie Terezie -přírodopis začleněn díky Janu Ignátu Felbigerovi (1724-1788) - důraz kladen na praktické použití => potřeby hospodářství: základy botaniky, zoologie a mineralogie - výuková metoda: rozhovor - autoři učebnic přírodopisu Vincenc Aleš Pařízek, Jan TomsaVincenc Aleš Pařízek přírodopisné učivo

20 DĚJINY DIDAKTIKY PŘÍRODOPISU Reorganizace gymnázií - 1775 – dle návrhu Gratiana MARXE - začleněna výuka přírodních věd (přírodopis + fyzika) - jeden učitel učil všechny předměty – špatná úroveň + nedostatek pomůcek - v rámci univerzity přednášeny přírodní vědy na filozofické fakultě – popisné přednášky bez přírodnin Jan Evangelista PURKYNĚ (1787-1859) - součástí výuky jsou i praktická cvičení - vědecký experiment a mikroskopické výzkumné metody Reorganizace gymnázií

21 DĚJINY DIDAKTIKY PŘÍRODOPISU Ideál: podrobný popis přírodniny + začlenění do systému (podle Linného) => Popisné morfologicko-systematické vyučování August LÜBEN (1804-1873) - součástí výuky má být i pozorování, srovnávání, žákův názor a jeho zkušenost - výuka má být doplněna názornou ukázkou (sbírky přírodnin, školní zahrady, vycházky) - cyklické uspořádání učiva (každý rok stejné, ale rozšířené učivo) - systém byl plně používán až ke konci Lübenova života (1849 přírodní vědy opět zavedeny na gymnázia, 1869 do obecných a měšťanských) - biogeografické objevy (Alexander von HUMBOLDT) a evoluční teorie (Jean Baptiste LAMARCK, Charles DARWIN) => nové pojetí vyučování přírodopisu – biologické Popisné vyučování přírodopisu

22 DĚJINY DIDAKTIKY PŘÍRODOPISU Fridrich JUNGE (1832-1905) - německý učitel - „Vesnický rybník a jeho životní společenstvo“ - učivo by mělo být uspořádáno po životních společenstvech např. – rybník, louka, les, pole = ekologické pojetí učiva => studium života organismů v souvislostech České země - změny pozvolné -1920-30 „období reformismu“ – do výuky začleňovány praktická cvičení, exkurze, práce na školním pozemku a v koutku přírody - 2.sv. v. - materiální a personální ztráty - socialistické pojetí výuky: 1948 – zákon o základní úpravě jednotného školství (národní, střední a výběrový stupeň); přírodopisné učivo se vyučuje v rámci vlastivědy a v 6.-9 r.)zákon o základní úpravě jednotného školství 1953 - školský zákon - povinná osmiletá docházka + 3 výběrové ročníkyškolský zákon 1960 – základní devítiletá škola a tříletá střední všeobecně vzdělávací škola Biologické vyučování přírodopisu

23 DĚJINY DIDAKTIKY PŘÍRODOPISU 1976 – nová československá vzdělávací soustava: Předškolní výuka (jesle + MŠ) Základní škola: 1.stupeň – prvouka a přírodověda 2.stupeň – botanika (5.roč.), zoologie (6.roč.), biologie člověka (7.roč.), geologie (8.roč.) Gymnázia: biologie ve 3 ročnících (2.-4.) Po sametové revoluci: 1995 – zavedena devítiletá povinná školní docházka, – přírodopis vyučován v 6.-9.ročníku 2005 – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – formuluje učivo a očekávané výstupy, zařazuje průřezová témata jako součást environmentálního vzdělávání Vysokoškolští učitelé didaktiky biologie: Antonín ALTMANN, Jan STOKLASA, František HORNÍK, František DVOŘÁK, Oton MASLOWSKI Současní didaktikové přírodopisu a biologie: Doc. Hrabí (PdF UP), Doc. Podroužek (PdF ZČU), Doc. Švecová (PdF UK)

24 Použité obrázky http://zszborovice.cz/upload/prace%20s%20mikroskopem%20(11).jpg http://www.interaktivni-vyuka.cz/foto/463.jpg http://www.zskunup.cz/images/bigimg/1224484124-p1010081-jpg.jpg http://www.tauris.cz/katalog/vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-1 http://www.hrajeme-si.cz/images/pedagogickaliteratura/rvppv.jpg Aristoteles http://www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles/fotos5.htmhttp://www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles/fotos5.htm http://filosofisch-wetenschap.mysites.nl/index.php?id=70982&PageID=223016 Theofrastos http://www.eressostravel.gr/travelcosmos/gr/history_and_mythologyhttp://www.eressostravel.gr/travelcosmos/gr/history_and_mythology Dioskorides http://www.hsl.virginia.edu/historical/rare_books/herbalism/assets/materia_medica.jpghttp://www.hsl.virginia.edu/historical/rare_books/herbalism/assets/materia_medica.jpg Hippokrates http://www.medicalpracticetrends.com/?attachment_id=46http://www.medicalpracticetrends.com/?attachment_id=46 Galénos http://sufi-saja.blogspot.com/2010/09/allianoi-superisi-ve-galenos-agliyor.htmlhttp://sufi-saja.blogspot.com/2010/09/allianoi-superisi-ve-galenos-agliyor.html Tomáš Akvinský http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:St-thomas-aquinas.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:St-thomas-aquinas.jpg Francis Bacon http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Francis_Bacon.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Francis_Bacon.jpg Mikuláš Koperník http://www.neaktuality.cz/zahranici/zemrel-mikulas-kopernik-tvurce-blaznive- sluncestredne-teorie/http://www.neaktuality.cz/zahranici/zemrel-mikulas-kopernik-tvurce-blaznive- sluncestredne-teorie/ Galileo Galilei http://www.artclon.com/artist/domenico-robusti/http://www.artclon.com/artist/domenico-robusti/ Girodano Bruno http://www.giordanobruno.info/mutation.htmhttp://www.giordanobruno.info/mutation.htm Jan Ámos Komenský http://www.moravacizmoravy.estranky.cz/fotoalbum/osobnosti-a-rodaci/jan- amos-komensky.-.htmlhttp://www.moravacizmoravy.estranky.cz/fotoalbum/osobnosti-a-rodaci/jan- amos-komensky.-.html Carl Linné http://2.bp.blogspot.com/- 5ssly9Ye9QE/Tmk8Y3bTdLI/AAAAAAAAAYE/oh0hadBS8XA/s1600/Carl+Linn%25C3%25A9.jpghttp://2.bp.blogspot.com/- 5ssly9Ye9QE/Tmk8Y3bTdLI/AAAAAAAAAYE/oh0hadBS8XA/s1600/Carl+Linn%25C3%25A9.jpg Marie Terezie http://svornost.com/wp-content/uploads/marie-terezie.jpghttp://svornost.com/wp-content/uploads/marie-terezie.jpg


Stáhnout ppt "Didaktika přírodopisu 1 Přednáška Didaktika přírodopisu jako věda Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU."

Podobné prezentace


Reklamy Google