Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veterinární asanace Veterinárními asanačními činnostmi jsou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veterinární asanace Veterinárními asanačními činnostmi jsou"— Transkript prezentace:

1 Veterinární asanace Veterinárními asanačními činnostmi jsou
shromažďování (sběr), přeprava (svoz), neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů dezinfekce, deratizace, dezinsekce, popřípadě i dezodorizace odchyt toulavých a opuštěných zvířat a jejich umísťování do karantény nebo izolace Vykonávat pouze na základě povolení SVS

2 VŽP Chovatelé a osoby zacházející se živočišnými produkty jsou povinni
hlásit neprodleně výskyt VŽP třídit, označovat, bezpečně ukládat a podle potřeby ošetřovat VŽP předávat VŽP oprávněné není-li znám chovatel, má ohlašovací povinnost ten, komu náleží nebo kdo spravuje místo nálezu kadáveru náklady na neškodného odstranění kadáveru hradí obec

3 Nerozhodla-li SVS z nákazových důvodů jinak, může chovatel sám na vlastním pozemku neškodně odstranit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud tento kadáver nepochází ze zvířete náležejícího mezi přežvýkavce nebo prasata, anebo ze zvířete nemocného nebezpečnou nákazou nebo podezřelého z této nákazy. Neškodným odstraněním se v tomto případě rozumí zahrabání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků. Kadáver koně v zájmovém chovu může chovatel neškodně odstranit sám na vlastním pozemku jen se souhlasem KVS a za podmínek jí stanovených; chovatel je dále povinen místo zahrabání kadáveru koně označit způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem a toto označení zachovávat po dobu 10 let.

4 Vyhláška č. 94/2010 Sb. o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů kategorie 1 – barva černá kategorie 2 – barva žlutá kategorie 3 – barva zelená barva s vysokým obsahem modré

5 Nařízení EP a Rady č. 1069/2009, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) Nařízení Komise č. 142/2011, kterým se provádí nařízení EP a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice Nařízení EP a Rady č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

6 Nařízení EP a Rady č. 1069/2009 oblast působnosti
materiál kategorie 1 – 3 neškodné odstranění zvláštní krmné účely

7 Působnost volně žijící zvířata odpad ze stravovacího zařízení
syrová krmiva výkaly a moč

8 Materiál kategorie 1 kadávery SRM
TSE zájmových zvířat ZOO, cirkusových zvířat SRM odpad ze stravovacích zařízení - mezinárodní přeprava směsi

9 SRM a) pokud jde o skot: b) pokud jde o ovce a kozy,
lebka kromě dolní čelisti, ale včetně mozku a očí, a mícha zvířat starších než 12 měsíců páteř kromě ocasních obratlů, trnových a příčných výběžků krčních, hrudních a bederních obratlů a středového hřebene křížové kosti a křídel křížové kosti, avšak včetně míšních nervových uzlin zvířat starších 30 měsíců mandle, střeva od dvanácterníku ke konečníku a okruží zvířat jakéhokoli stáří b) pokud jde o ovce a kozy, lebka včetně mozku a očí, mandle a mícha zvířat, která jsou starší než 12 měsíců nebo která mají v dásních prořezaný trvalý řezák slezina a ileum zvířat jakéhokoli stáří

10 Vyšetřování skotu na BSE
Nařízení EP a Rady č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií Rozhodnutí Komise č. 709/2009, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE Vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa

11 Materiál kategorie 2 hnůj, obsah TT uhynulá zvířata směsi
VŽP jiné než MK1 a MK3

12 Materiál kategorie 3 nepoživatelné z prohlédnutého

13 LIKVIDACE VŽP materiál kategorie 1 materiál kategorie 2


Stáhnout ppt "Veterinární asanace Veterinárními asanačními činnostmi jsou"

Podobné prezentace


Reklamy Google