Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řádné zacházení se zvířaty Zpracoval: MVDr. Ivo Strauss Název projektu: „Právní předpoklady ekologizace hospodaření, bezpečnosti a hygieny zpracování zemědělských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řádné zacházení se zvířaty Zpracoval: MVDr. Ivo Strauss Název projektu: „Právní předpoklady ekologizace hospodaření, bezpečnosti a hygieny zpracování zemědělských."— Transkript prezentace:

1 Řádné zacházení se zvířaty Zpracoval: MVDr. Ivo Strauss Název projektu: „Právní předpoklady ekologizace hospodaření, bezpečnosti a hygieny zpracování zemědělských produktů „ 07/002/13100/561/001893

2 Oddíl I. – Povinnosti chovatelů V tomto oddíle uvádíme přehled, popis a výklad zákonných podmínek pro zahájení, provádění a ukončení hospodaření a jakéhokoliv podnikání z hlediska povinností chovatelů daných veterinárním zákonem a předpisů vydaných na jeho základě. 1.Všeobecné povinnosti chovatelů 2.Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat 3.Povinnosti chovatelů, kteří jako podnikatelé chovají hospodářská zvířata 2

3 Oddíl I. – Povinnosti chovatelů VETERINÁRNÍ ZÁKON Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), a jeho novela zákonem č. 182/2008 Sb., s účinností od 1. 7. 2008 Úplné znění zákon č. 332/2008 Sb., 3

4 Oddíl I. – Povinnosti chovatelů VETERINÁRNÍ ZÁKON - Povinnosti chovatelů Chovatelem je každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu. 4

5 Chovatel je mj. povinen chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví, sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc, bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a plnit povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho základě k zdolávání těchto nákaz nebo jiných onemocnění zvířat 7c), Ad 1) Všeobecné povinnosti chovatelů 5

6 Chovatel je mj. povinen poskytnout nezbytnou součinnost a pomoc k tomu, aby mohlo být řádně provedeno nařízené vyšetření zvířete, odběr vzorků, ochranné očkování nebo jiný odborný veterinární úkon, například fixace zvířete, předvedení zvířete v zájmovém chovu, podávat zvířatům léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na předpis veterinárního lékaře, jen podle jeho pokynů, Ad 1) Všeobecné povinnosti chovatelů 6

7 Chovatel je mj. povinen Zajistit vakcinaci psů, jakožto lišek a jezevců držených v zajetí proti vzteklině od stáří 3 měsíců do stáří 6 měsíců a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, chovatel musí na požádání kontrolního orgánu předložit očkovací průkaz, Zajistit vyšetření zvířete, které poranilo člověka 7

8 Ad 1) Všeobecné povinnosti chovatelů Chovatel je mj. povinen dodržovat povinnosti plynoucí z předpisů Evropských společenství, K inseminaci, přenosu embryí a přirozené plemenitbě lze používat jen zvířata, která podle výsledků vyšetření splňují podmínky stanovené tímto zákonem a plemenářským zákonem 8), Požádat KVS o stanovení podmínek k provádění pokusů. 8

9 Hospodářským zvířetem jsou zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a včely Pojem hospodářské zvíře 9

10 Chovatel hospodářských zvířat je povinen: zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví a dědičnosti zdraví, a to v rozsahu a lhůtách stanovených Ministerstvem zemědělství, uchovávat jejich výsledky po dobu nejméně 1 roku a na požádání je předkládat orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor. Ad 2) Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat 10

11 Chovatel hospodářských zvířat je povinen: zabezpečit v rozsahu odpovídajícím druhu zvířat, způsobu jejich chovu a ustájení čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci stájí, jiných prostorů a zařízení, v nichž jsou chována zvířata, jakož i čištění a dezinfekci technologických zařízení, dopravních prostředků, strojů, nástrojů, nářadí, pracovních pomůcek a jiných předmětů, které přicházejí do přímého styku se zvířaty používat k tomu schválené přípravky dodržovat návod k jejich použití a zacházet s vedlejšími živočišnými produkty stanoveným způsobem. Ad 2) Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat 11

12 Chovatel hospodářských zvířat je povinen: v případě nebezpečí zavlečení nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka zřídit, popřípadě umístit prostředky sloužící k ochraně proti nákazám a nemocem přenosným ze zvířat na člověka a dbát o jejich řádnou funkci, k napájení zvířat používat vodu, která neohrožuje zdravotní stav zvířat a zdravotní nezávadnost jejich produktů, a ke krmení zvířat používat jen zdravotně nezávadná krmiva, Ad 2) Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat 12

13 Chovatel hospodářských zvířat je povinen: podávat zvířatům pouze léčivé přípravky v souladu s pravidly pro jejich používání při poskytování veterinární péče, veterinární přípravky schválené podle tohoto zákona, doplňkové látky v souladu se zvláštními právními předpisy a dodržovat podmínky pro podávání některých látek a přípravků zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, poskytovat nezbytnou součinnost orgánům, které provádějí odběr vzorků a šetření v souvislosti s plněním plánu sledování přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat, v živočišných produktech, krmivech a napájecí vodě a dodržovat opatření přijatá na základě tohoto šetření, Ad 2) Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat 13

14 Chovatel hospodářských zvířat je povinen: nepodávat zvířatům látky a přípravky, jejichž používání u hospodářských zvířat nebo u zvířat, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, není povoleno (§ 19 odst. 1 a 3) 9c), předkládat na požádání orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor záznamy stanovené zvláštním právním předpisem a umožnit přístup k těmto záznamům také soukromému vet. lékaři, který vydává potvrzení o zdravotním stavu zvířete a o nákazové situaci v místě původu (dále jen "zdravotní potvrzení"), Ad 2) Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat 14

15 Chovatel hospodářských zvířat je povinen: Označit a evidovat vyjmenovaná hospodářská zvířata podle zvláštních předpisů - zákona č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon a umožnit soukromému veterinárnímu lékaři přistup k datům při vystavování zdravotního potvrzení, v případě, že chová zvěř ve farmovém chovu, oznámit krajské veterinární správě nejméně 7 dnů předem zahájení a ukončení své chovatelské činnosti ve vztahu k farmovému chovu zvěře. Ad 2) Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat 15

16 Chovatel, který jako podnikatel chová hospodářská zvířata pro účely podnikání, je dále povinen: Oznámit KVS do 7 dnů zahájení a ukončení činnosti Uvádět do oběhu zvířata, kterým nebyly podány nepovolené nebo zakázané látky nebo přípravky Vést záznamy o podání léčivých přípravků a látek a předkládat je veterinárnímu lékaři k provedení záznamu přípravků zvířatům nebo očkování zvířat, uchovávat tyto záznamy nejméně po dobu 5 let a dodržovat ochranné lhůty, Ad 3) Povinnosti chovatelů, kteří jako podnikatelé chovají hospodářská zvířata 16

17 § 7 vyhl. 344/2008 Sb., o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, stanoví – Záznamy vedené chovatelem, který jako podnikatel chová hospodářská zvířata, která produkují živočišné produkty určené k výživě člověka, o použití léčivého přípravku, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, obsahují a) název použitého léčivého přípravku, popřípadě i šarži, je-li na léčivém přípravku uvedena, Ad 3) Povinnosti chovatelů, kteří jako podnikatelé chovají hospodářská zvířata 17

18 b) datum použití léčivého přípravku, c) druh a kategorii zvířat, pro která byl léčivý přípravek použit, d) počet a identifikaci zvířat, pro která byl léčivý přípravek použit, e) důvod použití léčivého přípravku, f)dávku, popřípadě množství použitého léčivého přípravku, g) stanovenou ochrannou lhůtu podle § 3 odst. 2 zákona, h) identifikaci hospodářství, kde byl léčivý přípravek použit. Ad 3) Povinnosti chovatelů, kteří jako podnikatelé chovají hospodářská zvířata 18

19 Údaje o použití příslušného registrovaného veterinárního léčivého přípravku u chovatele může v dokumentaci vedené podle odstavce 1 zaznamenávat veterinární lékař, který takový léčivý přípravek použil. Záznamy podle odstavce 1 vede chovatel, veterinární lékař nebo vedoucí pokusu o každém použití léčivého přípravku tak, aby byly zřetelné, jednoznačné a čitelné. Záznamy musí být uchovávány podle § 9 odst. 11 zákona tak, aby byly chráněny před znehodnocením, poškozením nebo ztrátou. Ad 3) Povinnosti chovatelů, kteří jako podnikatelé chovají hospodářská zvířata 19

20 Ad 3) Povinnosti chovatelů, kteří jako podnikatelé chovají hospodářská zvířata zajistit, aby práce při ošetřování zvířat a získávání jejich produktů vykonávaly pouze osoby způsobilé, které mají základní znalosti o péči o zvířata a o hygienických požadavcích na získávání živočišných produktů, zpracovat a aktualizovat podle schválených zásad /§ 44 odst. 1 písm. c)/ pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i pro případ vzniku mimořádné situace pohotovostní plán 20

21 Chov živočichů pocházejících z akvakultury Požádat KVS o schválení a registraci nebo jen registraci podniku, závodu nebo jiného zařízení, v němž jsou tito živočichové chováni nebo drženi Oznámit datum zahájení činnosti a oznamovat změny údajů v žádosti 21

22 Program ozdravování zvířat Chovatel v souladu s celostátním programem tlumení jedné nebo více nákaz musí zpracovat a předložit jej ke schválení KVS a postupovat podle tohoto programu 22

23 Povinnosti chovatelů – viz mj.: Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností novela od 19.1.2007 vyhláškou č. 8/2007 23

24 Stavební řízení – závazný posudek  § 56 odst. 1 – Závazný posudek orgánu veterinární správy, který není správním rozhodnutím, je podkladem ve stavebním řízení, pro ohlášení stavby a pro vydání kolaudačního souhlasu a musí být vyžádán územním, stavebním a kolaudačním řízení  § 56 odst. 2 – orgán příslušný rozhodnout ve věci podle zvláštních právních předpisů 29) (stavební úřad) nemůže rozhodnout v rozporu s tímto posudkem 24

25 Předpisy  Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství Požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb Požadavky na řešení staveb pro hospodářská zvířata Doprovodné stavby pro hospodářská zvířata Přílohy - stavby pro skot, prasata, ovce a kozy, drůbež, koně – dobytčí jednotky 25

26 Předpisy  Česká technická norma (ČSN 73 4501- 2004) Stavby pro hospodářská zvířata - základní požadavky Umísťování staveb Stavby veterinárně technické povahy Bezpečnost staveb Bezpečnost práce, hygiena práce a hygiena chovů hospodářských zvířat 26

27 Předpisy  Česká technická norma (ČSN 73 4501 – 2004) Stavby pro hospodářská zvířata – přílohy Veterinárně hygienická ochrana (VHO) farem Veterinární ochrana staveb pro hospodářská zvířata Umísťování staveb pro hospodářská zvířata z hlediska jejich vlivů na životní prostředí Základní požadavky na účelové komunikace farem Základní požadavky na speciální stavby – ošetřovny, izolační stavby, karanténní stavby, inseminační stanice 27

28 ČSN 73 4501 Stavby pro hospodářská zvířata  Stupně VHO I. Úplná – důsledné členění na výrobní zóny od zón ostatních II. Částečná – zóna výrobní a skladů krmiv je společné, důsledné oddělení od ostatních zón III. Minimální – zóna výrobní, skladů krmiv a odpadů, pomocných provozů je společná 28

29 ČSN 73 4501 Stavby pro hospodářská zvířata  Zařazení farem do jednotlivých stupňů VHO I. – dojnice nad 500 ks, nad 660 prasnic, kuřice nad 78 500 ks II. – odchov jalovic nad 6 měsíců nad 800 ks do 2 270 ks, výkrm a předvýkrm prasat od 1 660 do 4 200 ks, výkrm drůbeže nad 68 700 ks III. – výkrm skotu do 270 ks, produkce selat do 400 prasnic, chov nosnic do 36 600 ks 29

30 ČSN 73 4501 Stavby pro hospodářská zvířata  Veterinární ochranná pásma Stáje pro skot od stájí pro prasata 20 m Stáje pro skot od hal pro drůbež 100 m Líhně od ostatních chovů drůbeže 1000 m 30

31 Vezměte na vědomí: povinnosti chovatele hospodářských zvířat: Zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů. Oznámit krajské veterinární správě nejméně 7 dnů předem zahájení nebo ukončení podnikatelské činnosti – seznam a kontakty na jednotlivé krajské veterinární správy je uveden na www.svscr.cz. (Neexistuje jednotný formulář oznámení.)www.svscr.cz 31

32 Vezměte na vědomí: povinnosti chovatele hospodářských zvířat:  Nevhodná technologie - technologie musí být upravena - stanovení lhůt k odstranění nedostatků  Intenzivní chov - prohlídka zařízení 1x denně - odstranění závad v co nejkratší době - stabilní a mobilní osvětlení ke kontrole zvířat 32

33 Vezměte na vědomí:  U hospodářského zvířete je zakázán: - chov v izolaci, pokud působí utrpení - chov s vyšší četností útoků - neumožnění odpočinku - bez možnosti uspokojení potřeb příjmu potravy a vody - chov trvale ve tmě - chov trvale při umělém osvětlení 33

34 Vezměte na vědomí: Předkládat záznamy o použití léčiv veterinárnímu lékaři, aby v nich zaznamenal podání léčivých přípravků zvířatům nebo očkování zvířat, uchovávat tyto záznamy nejméně po dobu 5 let a dodržovat ochranné lhůty – jedná se o tzv. „deník léčby“, který musí dle § 7 vyhl. č. 344/2008 Sb. obsahovat: název přípravku, datum jeho použití, druh a kategorii zvířat, pro které byl určen, počet a identifikaci zvířat pro které byl určen, důvod použití, použitou dávku, stanovenou ochrannou lhůtu a identifikaci hospodářství. Ochranné lhůty jsou uváděny v příbalových letácích jednotlivých léčivých přípravků. 34

35 II. Oddíl Přemístění a vnitrostátní přeprava zvířat

36 Přemístění zvířat a vnitrostátní přeprava V tomto oddíle uvádíme přehled, popis a výklad zákonných podmínek pro zahájení, provádění a ukončení přesunu zvířat z hlediska povinností chovatelů. 1)Veterinární osvědčení, zdravotní potvrzení 2)Přeprava zvířat 3)Svod zvířat 36

37 ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ - součást veter. osvědčení Veterinární osvědčení musí být a)Bez zdravotního potvrzení V případě přemístění zárodečných buněk mimo území kraje b)Včetně zdravotního potvrzení Potvrzuje KVS Při přemístění zvířat mimo území kraje Platnost- 72 hodin, pokud KVS nestanovila jinak - delší platnost Přemístění koní, oslů a jejich kříženců na svod platí nejdéle do konce kalendářního roku Veterinární osvědčení, zdravotní potvrzení 37

38 Veterinární osvědčení musí být K přemístění zvířete do shromažďovacího střediska Hospodářského zvířete do jiného hospodářství mimo území kraje nebo osobě, která nakupuje a prodává skot, prasata, ovce, kozy a neregistrované koňovité Pokusného zvířete, pokud nejde o zvíře z chovného nebo dodavatelského zařízení Veterinární osvědčení, zdravotní potvrzení Novela č. 182/2008 Sb., 1.7.2008 38

39 Veterinární osvědčení musí být Vyžádáno také k přemístění zvířete v rámci ochranného pásma nebo pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s omezením nebo i mimo tato pásma, pokud k přemístění dochází v rámci MVO, když národní předpisy nebo předpisy ES umožňují výjimku ze zákazu přemísťování Veterinární osvědčení, zdravotní potvrzení Novela č. 182/2008 Sb., 1.7.2008 39

40 Veterinární osvědčení se nevyžaduje k přemístění - koně, osla nebo jejich křížence, je- li veterinární osvědčení nahrazeno průkazem koně, selat, jehňat a kůzlat mladších 3 měsíců, jakož i drůbeže, králíků a ryb, pokud tato zvířata nejsou přemísťována k chovateli, který je jako podnikatel hodlá chovat pro účely podnikání nebo je využívat jako pokusná zvířata, nebo prasat, ovcí a koz k domácí porážce. Veterinární osvědčení, zdravotní potvrzení Novela č. 182/2008 Sb., 1.7.2008 40

41 Veterinární osvědčení se vystaví K přemístění jen tehdy, jestliže byly u tohoto zvířete provedeny požadované zdravotní zkoušky a je označeno a evidováno podle plemenářského zákona Chovatel, od něhož je zvíře přemísťováno, je povinen předat opis výsledků těchto zkoušek chovateli do jehož hospodářství je zvíře přemísťováno Musí doprovázet zvíře až do místa určení Chovatel jej musí uchovávat po dobu nejméně po dobu 1 roku od dne jeho vydání. Veterinární osvědčení, zdravotní potvrzení Novela č. 182/2008 Sb., 1.7.2008 41

42 Lhůta pro podání žádosti o vydání veterinárního osvědčení k přemístění zvířete činí nejméně 2 pracovní dny přede dnem předpokládaného přemístění zvířete, jde-li o zvíře, u kterého byly provedeny zdravotní zkoušky, nebo 14 dnů přede dnem předpokládaného přemístění zvířete v ostatních případech. Platnost veterinárního osvědčení: 72 hodin od jeho vystavení, KVS může v odůvodněných případech stanovit jinou dobu platnosti, která v něm musí být vyznačena. Veterinární osvědčení, zdravotní potvrzení Novela č. 182/2008 Sb., 1.7.2008 42

43 Místo odeslání Místo určení Účel přemístění Příjemce Adresa/sídlo PSČ Telefonní číslo IČ 43

44 Aplikace hormonálních látek Welfare 44

45 Vyhláška č. 296/2003 Sb. – mj. stanoví, že Vztahuje-li se na osvědčované zvíře povinnost označování a evidence podle zákona č. 154/2000 Sb., uvede se ve veterinárním osvědčení, popřípadě ve zdravotním potvrzení identifikační číslo zvířete a registrační číslo hospodářství místa původu nebo odeslání a místa určení shodné s ústřední evidencí, popřípadě veterinární schvalovací číslo původu nebo odeslání a místa určení Veterinární osvědčení, zdravotní potvrzení 45

46 Vezměte na vědomí: Náležitosti zdravotního potvrzení (veterinárního osvědčení) udává vyhl. č. 296/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro podání žádosti o vydání veterinárního osvědčení činí alespoň 2 pracovní dny přede dnem předpokládaného přemístění zvířete, jde-li o zvíře, u kterého byly v posledním měsíci před přemístěním provedeny nezbytné zkoušky (jejich rozsah určí SVS ČR), v ostatních případech 14 dnů přede dnem předpokládaného přemístění. U většiny druhů zvířat se ve většině případů před přemístěním zvířata vyšetřují pouze klinicky, jako laboratorní vyšetření postačuje vyšetření provedené v uplynulém roce v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace. 46

47 Vezměte na vědomí: Ve formuláři zdravotního potvrzení (veterinárního osvědčení) musí chovatel podepsat část IV. PROHLÁŠENÍ CHOVATELE, v němž chovatel potvrzuje, že mu není známo podání látek nebo přípravků, jejichž působením by mohly být ovlivněny živočišné produkty. Za porušení povinností vyplývajících z § 6 veterinárního zákona uloží krajská veterinární správa právnické nebo fyzické podnikající osobě pokutu do výše 300.000 Kč. 47

48 Shromažďování zvířat k přepravě, jejich nakládání, překládání a vykládání se provádí za dozoru chovatele nebo jím pověřené osoby. Místa, na nichž jsou zvířata shromažďována, nakládána, překládána a vykládána, musí odpovídat požadavkům na ochranu zdraví a pohody zvířat a být pravidelně čištěna a dezinfikována. Přeprava zvířat 48

49 Zvířata mohou být přepravována jen za podmínek stanovených tímto zákonem, zákonem na ochranu zvířat proti týrání 6) a předpisy Evropských společenství upravujícími ochranu zvířat během přepravy 14); orgány veterinární správy dozírají na dodržování těchto podmínek. Přeprava zvířat 49

50 K přepravě zvířat lze používat jen dopravní prostředky a zařízení, které odpovídají svou konstrukcí, uspořádáním a vybavením požadavkům na přepravu zvířat příslušného druhu, nepoškozují jejich zdraví, nepůsobí jim bolest a utrpení, brání jim v úniku nebo vypadnutí a chrání je proti nepříznivým povětrnostním vlivům, Přeprava zvířat 50

51 jsou zabezpečeny proti vypadávání nebo vytékání vody, krmiva, steliva, výkalů a jiných odpadů, byly před přepravou a po jejím skončení vyčištěny a dezinfikovány, odpovídají dalším požadavkům stanoveným zákonem na ochranu zvířat proti týrání 6) a předpisy Evropských společenství upravujícími ochranu zvířat během přepravy 14) Přeprava zvířat 51

52 Dopravce, který je držitelem povolení k přepravě skotu, prasat, ovcí nebo koz vydaného krajskou veterinární správou podle tohoto zákona a předpisů Evropských společenství upravujících ochranu zvířat během přepravy 14), je povinen mít k dispozici vhodné prostory pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, schválené krajskou veterinární správou, včetně míst (zařízení) pro skladování steliva a hnoje, anebo předložit krajské veterinární správě doklad o tom, že tuto činnost pro něj provádí jiná osoba schválená příslušným orgánem, Přeprava zvířat 52

53 Dopravce musí používat k přepravě zvířat dopravní prostředky, které byly ihned po každé přepravě zvířat nebo výrobků, jež by mohly ovlivnit zdraví zvířat, v případě potřeby i před každou novou nakládkou zvířat, vyčištěny a dezinfikovány registrovanými dezinfekčními prostředky a postupy, anebo přípravky, jejichž uvedení do oběhu bylo povoleno5), zajistit, aby přepravovaná zvířata byla provázena požadovanými průvodními doklady Přeprava zvířat 53

54 Dopravce musí zajistit, aby přepravovaná zvířata nepřišla během přepravy v době mezi opuštěním hospodářství nebo shromažďovacího střediska původu a příjezdem na místo určení do styku se zvířaty s nižším nákazovým statusem. Přeprava zvířat 54

55 Přeprava zvířat Dopravce je povinen - vést pro každé vozidlo používané pro přepravu zvířat záznamy o provedených přepravách a o čištění a dezinfekci vozidla a uvádět v nich 1. místo, datum a dobu převzetí zvířat k přepravě, 2. jméno a příjmení nebo obchodní firmu a adresu hospodářství nebo shromažďovacího střediska, ve kterém byla zvířata převzata, 3. očekávanou dobu přepravy, 4. místo, datum a dobu dodání přepravovaných zvířat, 55

56 Přeprava zvířat 5. jméno a příjmení nebo obchodní firmu a adresu příjemce nebo příjemců přepravovaných zvířat, 6. druh a počet přepravovaných zvířat, 7. údaje o průvodních dokladech, včetně jejich čísel, 8. datum a místo čištění a dezinfekce vozidla, uchovávat záznamy po dobu nejméně 3 let a na požádání je předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor. Vzor Rejstříku použití vozidla je k dispozici na www.svscr.cz 56

57 Přeprava živočichů akvakultury Dopravce musí vést záznamy: o úhynech během přepravy o zařízeních navštívených dopravním prostředkem o výměnách vody, o zdrojích vody a místech jejího vypouštění Přeprava zvířat 57

58 Vezměte na vědomí: Upozorňujeme zejména na povinnost vyčištění a dezinfikování dopravního prostředku před přepravou a po jejím skončení – pod sankcí 300.000 Kč právnické nebo fyzické podnikající osobě. Povinnost dopravce vést tzv. Rejsřík použití vozidla. Vzor Rejsříku použití vozidla je k dispozici na www.svscr.cz. 58

59  Svod zvířat – soustředění zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, zejména trh se zvířaty, výstava nebo přehlídka zvířat, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže Svod zvířat 59

60 Svod zvířat lze pořádat jen pod státním veterinárním dozorem Pořadatel je povinen požádat obec o povolení pořádání svodu Před podáním žádosti požádat u KVS o veterinární podmínky pro konání svodu zvířat a zajistit jejich dodržování. Zmocnění pro obec - § 46 písm. a) veterinárního zákona Svod zvířat 60

61 Stanovované podmínky Zdravotní zkoušky podle druhu a kategorie zvířat Místo a čas přejímky zvířat Stanovení soukromého veterinárního lékaře k provedení veterinární přejímky zvířat Provedení očisty popřípadě dezinfekce prostorů a zařízení po skončení svodu Svod zvířat 61

62 Pořadatel By měl požádat o stanovení podmínek v době před rozesláním přihlášek chovatelům V případě svodu hospodářských zvířat musí před pořádáním svodu požádat osobu pověřenou vedením ústřední evidence (ČMSCH, a.s.) o přidělení registračního čísla, a to z důvodu povinnosti chovatele hlásit přemístění zvířat na svod a ze svodu Je zodpovědný za vytvoření podmínek pro zvířata z hlediska ochrany zdraví a pohody zvířat Svod zvířat 62

63 Vezměte na vědomí: Krajské veterinární správy stanovují veterinární podmínky. Formulář žádosti a vzory veterinárních podmínek pro jednotlivé druhy zvířat jsou k dispozici na www.svscr.czwww.svscr.cz Povolení k pořádání svodu vydává obec, formou rozhodnutí. 63

64 Oddíl III. - Zdravotní nezávadnost živočišných produktů V tomto oddíle uvádíme nejzákladnější požadavky na zajištění zdravotní nezávadnosti živočišných produktů z hlediska prvovýrobce potravin. Kapitola nezpracovává téma z hlediska pozice zpracovatelů, tj. těch, kteří vyrábějí, zpracovávají, ošetřují, balí, skladují a přepravují živočišné produkty). 64

65 Zdravotní nezávadnost živočišných produktů Živočišné produkty musí být: zdravotně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat, zejména nesmí být zdrojem rizika šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, vyhovovat mikrobiologickým kritériím a nesmí obsahovat rezidua a kontaminující látky v množstvích, která podle vědeckého hodnocení představují nebezpečí pro zdraví lidí 65

66 Zdravotní nezávadnost živočišných produktů Živočišné produkty, které jsou určeny k lidské spotřebě, musí být získány ze zvířat, která splňují veterinární požadavky stanovené veterinárním zákonem, zvláštními právními předpisy, předpisy ES Nepocházejí ze zvířat z hospodářství, které podléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením 66

67 Živočišné produkty, které jsou určeny k lidské spotřebě, musí být získány ze zvířat, která Nebyla poražena v podniku, v němž během procesu porážení a výroby byla přítomna zvířata nakažená nebo podezřelá z nákazy KVS může umožnit porážení zvířat z území, které podléhá omezujícím nebo zakazujícím opatřením Zdravotní nezávadnost živočišných produktů 67

68 Každý, kdo uvádí do oběhu maso nebo orgány jatečných a jiných zvířat, jakož i výrobky z nich k výživě lidí nebo ke krmení zvířat, může tak učinit až po vyšetření, posouzení a označení těchto produktů způsobem stanoveným tímto zákonem a předpisy Evropských společenství a to v souladu s výsledky provedeného vyšetření a posouzení Veterinární vyšetření živočišných produktů 68

69 Zvěřina musí pocházet ze zvěře ulovené a usmrcené v souladu se zvláštními právními předpisy a musí být v souladu se zvláštními právními předpisy označena způsobem umožňujícím její identifikaci. Ryby, korýši, měkkýši, žáby a jiní živočichové vodního a suchozemského prostředí určení k výživě lidí musí být získáni dovoleným způsobem lovu (výlovu), odchytu nebo sběru. Veterinární vyšetření živočišných produktů 69

70 Není-li stanoveno jinak, lze uvádět do oběhu pouze mléko, které bylo získáno od zvířat, jejichž zdravotní stav, způsob chovu a výživy neovlivňují nepříznivě jeho zdravotní nezávadnost, a které bylo mlékárensky ošetřeno, jakož i výrobky z tohoto mléka (možné schválit odlišný technologický postup) vejce, která byla prosvícena a stanoveným způsobem označena med, který je zdravotně nezávadný a pochází od klinicky zdravého včelstva. Veterinární vyšetření živočišných produktů 70

71  skot včetně telat  koně, osli a jejich kříženci  jelenovití z farmového chovu Zvířata vyloučená z domácí porážky 71

72 Porážka zastřelením KVS může povolit k usmrcení velkého farmového zvířete použití střelné zbraně Povolení se vydává na základě písemné žádosti Ke které musí chovatel doložit, že usmrcení střelnou zbraní provede držitel zbrojní licence vydané podle zvláštního právního předpisu Přiložit odůvodnění k usmrcení zvířete střelnou zbraní Povolení platí 3 roky 72

73 Porážka zastřelením Chovatel, který je držitelem povolení, je povinen mít k dispozici situační nákres farmy s vyznačením místa střelby a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě, ověřený znalcem v oboru balistiky tímto nejsou dotčeny povinnosti držitele zbrojní licence podle zvláštního právního předpisu Krajská veterinární správa oznámí příslušnému útvaru Policie České republiky místo a čas použití střelné zbraně k porážce zvěře ve farmovém chovu v hospodářství. 73

74 Musí být dodávána:  čistá  vylačněná  dojnice vydojené  nesmí být krmena nejméně 12 hodin Jatečná zvířata 74

75 nesmí se dodávat na jatky  zdravé březí plemenice  telata do stáří 8 dnů  jehňata a kůzlata do stáří 18 dnů  selata do 10 kg hmotnosti Jatečná zvířata 75

76 Vezměte na vědomí: Zpracování tématu z hlediska veterinárních požadavků na zpracovatele je nad rámec této kapitoly a vyžádalo by si vlastní publikaci. Upozorňujeme zejména na možnost křížové kontroly domácích porážek u zvířat registrovaných podle plemenářského zákona a na povinnost uvádět do oběhu maso nebo orgány jatečných zvířat, jakož i výrobky z nich pouze po vyšetření, posouzení a jejich označení. Dotčená ustanovení veterinárního zákona jsou pod sankcí do výše 1.000.000 Kč pro právnické a podnikající fyzické osoby 76

77 Oddíl IV. - Obchodování se zvířaty a živočišnými produkty V tomto oddíle uvádíme možnosti prodeje zvířat a živočišných produktů: 1)v tržnicích a na tržištích, prodej živočišných produktů určených ke krmení zvířat 2)požadavky na prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli 3)Obchodování s členskými státy a třetími zeměmi 77

78 Prodej zvířat a živočišných produktů v tržnicích a na tržištích V tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej zvířat a živočišných produktů, lze prodávat jen zdravá zvířata a zdravotně nezávadné živočišné produkty. Osoba, která provozuje sezonní prodej živých ryb, musí dodržovat požadavky stanovené tímto zákonem a zákonem na ochranu zvířat proti týrání a nejméně 7 dnů před zahájením prodeje oznámit krajské veterinární správě, kdy a na kterém místě bude prodej zahájen a kdy bude ukončen. 78

79 Prodej malých množství vlastních produktů Požadavky na prodej malých množství vlastních produktů z hospodářství přímo konečnému spotřebiteli Prodej přímo z hospodářství, pro přímou spotřebu v malých množstvích  živá drůbež - je možné  živé králíky - je možné Přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti 79

80 Prodej malých množství vlastních produktů Prodej přímo z hospodářství, pro přímou spotřebu v malých množstvích čerstvé drůbeží maso čerstvé králičí maso nebo na tržnici, tržišti, maloobchodní prodejně 80

81 Prodej malých množství vlastních produktů prodej nebalených čerstvých vajec pocházející z vlastního hospodářství lze  ve svém hospodářství,  v tržnici nebo na tržišti, a to přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo je dodávat do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele;  jsou-li vejce prodávána v tržnici nebo na tržišti, anebo dodávána do místní maloobchodní prodejny, musí být označena stanoveným způsobem. 81

82 Prodej malých množství vlastních produktů Prodej pro přímou spotřebu v malých množstvích ve svém hospodářství, na stanovišti, v tržnici, na tržišti, do maloobchodní prodejny, která je na stejném území kraje v němž se nachází stanoviště včel medu, který je označen jménem, příjmením místem trvalého pobytu druhem medu podle jeho původu údajem o množství datem minimální trvanlivosti – v maloprodejně 82

83 Syrové, mlékárensky neošetřené mléko a syrovou smetanu, lze prodávat se souhlasem krajské veterinární správy v místě výroby přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, pokud mléko splňuje požadavky a kritéria stanovená pro syrové mléko předpisy Evropských společenství upravujícími zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu; chovatel, který prodává toto mléko nebo smetanu, je povinen zajistit laboratorní vyšetření mléka při: Syrové mléko 83

84 zajistit laboratorní vyšetření mléka při: 1)podávání žádosti krajské veterinární správě o souhlas k prodeji mléka nebo smetany, 2)každé změně chovu zvířat a každé změně způsobu získávání, ošetřování a zpracovávání mléka, která by mohla ovlivnit jeho zdravotní nezávadnost, nejméně však jednou za 6 měsíců, Syrové mléko 84

85 Prodej malých množství vlastních produktů Prodávat živé ryby a jiné živočichy pocházející z akvakultury z vlastního chovu ve svém hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Za místní maloobchodní prodejnu se považuje maloobchodní prodejna s odpovídajícím sortimentem živočišných produktů v obci, která je z obcí, v nichž je taková maloobchodní prodejna, nejblíže hospodářství chovatele. 85

86 Prodej malých množství vlastních produktů Živočišné produkty uvedené v odstavci 1  musí pocházet od zdravých zvířat a musí být zdravotně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat, zejména nesmí být zdrojem rizika šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,  vyráběny v čistém prostředí s používáním zařízení a pracovních nástrojů a pomůcek udržovaných v čistotě,  chráněny před vlivy, které by mohly nepříznivě působit na jejich zdravotní nezávadnost, zejména před kontaminací. 86

87 Prodej malých množství vlastních produktů Prováděcí právní předpis stanoví  veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství vlastních produktů z prvovýroby, uvedených v odstavci 1, a pro zacházení s těmito produkty,  Minimální množství jsou stanovena vyhláškou 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství. 87

88 Prodej malých množství vlastních produktů zemědělci v malém množství smějí prodávat například drůbeží a králičí maso, zvěřinu, syrové mléko, čerstvá vejce a včelí produkty ve svém hospodářství a na tržištích, případně v prodejně nejbližší k příslušné farmě. Za malé množství se přitom považuje maso z nejvýše 10 kusů drůbeže nebo králíků týdně, nejvýše 30 procent kusů odlovené zvěře ročně, množství mléka odpovídající denní spotřebě mléka v domácnosti spotřebitele, nejvýše 60 vajec týdně a maximálně dvě tuny včelích produktů ročně. 88

89 Pojmy a definice Veterinárním zbožím se rozumí zvířata, živočišné produkty, krmiva a předměty, pokud mohou být nositeli původců nákaz Zásilkou je určité množství zvířat téhož druhu, na něž se vztahuje totéž veterinární osvědčení nebo jiný průvodní veterinární, popřípadě obchodní doklad, přepravované týmž dopravním prostředkem Obchodování se zvířaty 89

90  Osoby, které se podílejí na obchodování se zvířaty s členskými státy jsou povinny předem požádat KVS o registraci Obchodování se zvířaty 90

91 Veterinární kontrola Místo původu Místo určení Během přepravy KVS 91

92 Odesílaná zvířata musí splňovat stanovené podmínky obchodování a pokud nebyly stanoveny, podmínky státu určení Zvířata musí být přepravována ve vhodných dopravních prostředcích Chovatelé musí dodržovat veterinární podmínky chovu, zejména:  Provádění zdravotních zkoušek  Odběry vzorků  Prověřování dokladů Místo původu 92

93  Zjištění: Přítomnost původců nákaz Nesplnění stanovených podmínek Místo určení karanténaporaženíutracení státní dozor odstranění nedostatků vrácení zvířat utracení, poražení 93

94  Povinnosti Hlásit KVS předpokládaný příchod zvířat nejméně 24 hodin předem Kontrolovat zda jsou zvířata stanoveným způsobem označena, nesrovnalosti bez odkladu oznámit KVS Příjemce zvířat 94

95  Povinnosti Vést záznamy o obchodech, uchovávat veterinární osvědčení a jiné doklady po dobu nejméně jednoho roku Poskytovat orgánům provádějícím veterinární kontrolu nezbytnou součinnost a pomoc Příjemce zvířat 95

96 Náklady V případě vzniku nákladů spojených s přijetím nezbytných opatření orgány provádějícími kontrolu, náklady nese bez nároku na náhradu od státu odesílatel zvířat nebo jeho zástupce. Zjištěné nedostatky 96

97 Vezměte na vědomí: Možnost zjištění nákazové situace ve návaznosti na obchodování na stránkách www.svscr.czwww.svscr.cz Veterinární požadavky na intrakomunitární obchod nebo dovoz zvířat nebo živočišných produktů ze třetích zemí jsou dány ve vyhlášce č. 382/2003 Sb. (zvířata) nebo 379/2003 Sb. (živočišné produkty). V případě dovozu veterinárního zboží ze třetích zemí podléhá toto zboží navíc veterinární kontrole v pohraniční veterinární stanici v místě vstupu na území Evropského společenství. Veterinární požadavky na vývoz veterinárního zboží do třetích zemí jsou dány požadavky centrálních veterinárních úřadů jednotlivých třetích zemí a jsou k dispozici na jednotlivých zastupitelských úřadech. 97

98 Oddíl V. Veterinární asanace 98

99 zahrnuje  shromažďování, přepravu, neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů  dezinfekce, dezinsekce, deratizace a dezodorizace  odchyt toulavých a opuštěných zvířat Veterinární asanace 99

100 Chovatelé jsou povinni zajistit neškodné odstranění vedlejších živočišných produktů (VŽP) hlásit neprodleně výskyt VŽP nebo mít dohodu na turnusovém odvozu třídit, ukládat a dle potřeby ošetřovat VŽP kadávery zvířat individuálně označovaných musí být s identifikačními prostředky Veterinární asanace 100

101 Chovatelé jsou povinni  uchovávat doklady po dobu nejméně 2 let  předávat VŽP za sjednanou cenu  při předávání poskytovat součinnost a pomoc Veterinární asanace 101

102 Veterinární asanace Chovatelé jsou povinni  zřizovat nepropustné, dobře čistitelné, dezinfikovatelné a uzavíratelné kafilerní boxy pro krátkodobé ukládání konfiskátů živočišného původu, čistit a dezinfikovat je po každém vyprázdnění,  vhodně umisťovat kafilerní boxy z hlediska jejich oddělení od ostatních provozů 102

103 Chovatel zájmových zvířat může na svém pozemku Neškodně odstranit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud se nejedná o přežvýkavce, prasata, anebo zvířete nemocného nebezpečnou nákazou Neškodným odstraněním se rozumí  zahrabání na vhodném místě  do hloubky 80 cm  s provedením dezinfekce Veterinární asanace 103

104 Odstranění kadáveru koně ze zájmového chovu může chovatel odstranit na svém pozemku pouze se souhlasem krajské veterinární správy a za podmínek jí stanovených Veterinární asanace 104

105 Vezměte na vědomí: Povinnost hlásit výskyt konfiskátů asanačnímu podniku neprodleně a uchovávání obchodních dokladů po dobu nejméně 2 let. Možnost neškodného odstranění kadáveru na vlastním pozemku se vztahuje pouze na zvířata zájmového chovu, ne na zvířata hospodářská!!! Dodržování ustanovení veterinárního zákona k asanaci jsou pro právnické a podnikající fyzické osoby pod sankcí do výše 500.000 Kč. 105

106 Děkuji za pozornost 106


Stáhnout ppt "Řádné zacházení se zvířaty Zpracoval: MVDr. Ivo Strauss Název projektu: „Právní předpoklady ekologizace hospodaření, bezpečnosti a hygieny zpracování zemědělských."

Podobné prezentace


Reklamy Google