Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Charakterizujte na p ř íkladu názor ů vybraných osobností st ř edov ě kého myšlení hledání vzájemného vztahu víry a rozumu. 2. T. Akvinský a jeho myšlení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Charakterizujte na p ř íkladu názor ů vybraných osobností st ř edov ě kého myšlení hledání vzájemného vztahu víry a rozumu. 2. T. Akvinský a jeho myšlení."— Transkript prezentace:

1

2 1. Charakterizujte na p ř íkladu názor ů vybraných osobností st ř edov ě kého myšlení hledání vzájemného vztahu víry a rozumu. 2. T. Akvinský a jeho myšlení

3 P ř ísp ě vek k diskusi: Vyber si citát vybraného filosofa a presentuj sv ů j pohled10 kredit ů P ř ísp ě vek k aktuálnímu tématu: Seznámení s vybranou myšlenkou filosofa rozebíraného období 5 kredit ů

4 Roku 313 edikt milánský císa ř e Konstantina za ř adil k ř es ť anství mezi dovolená nábo ž enství a Konstantin ů v nástupce Theodosius I. je roku 380 prohlásil za státní nábo ž enství. č. 1

5 Stanovení základních k ř es ť anských dogmat Obhajování k ř es ť anské nauky Patristika (1. – 8. st. n. l.) Zbudovat strukturu k ř es ť anské nauky a víry Scholastika (8. – 16.st. n. l.)

6 Striktní a netolerantní k ř es ť anský zápal Myšlenka posmrtného ž ivota (budoucí odm ě na) Poctivé a asketické mravy raných k ř es ť an ů V Ř íši ř ímské státem ve stát ě

7 PATRISTIKA ApologetikaDogmatismusSystematizace

8 Trojjedinost Boha Jednota Boha stvořitele a Boha vykupitele Propast mezi stvořitelem a stvořením Nauka o dědičném hříchu Vykoupení jako reálný dějinný proces

9 Otec - stvo ř itel Syn - vykupitel Duch svatý - posv ě titel - - bo ž í síla, která dává ž ivot, ) - bo ž í moudrost, láska mezi Otcem a Synem ) ikona znázorňující Nejsvětější Trojici č. 2

10 Trojjediný B ů h není jen naším Stvo ř itelem, ale i naším Vykupitelem. „B ů h, nekone č ný svatý Stvo ř itel, se stal ob ě tí, aby zachránil h ř íšné lidské bytosti, dokonce i své nep ř átele. B ů h vzal na sebe trest za h ř ích, aby ho nemuseli nést lidé. Záchrana č lov ě ka je nezaslou ž eným darem Bo ž í milosti“. 2

11 Znak sebe-lásky - takto se č lov ě k vzdaluje od Stvo ř itele „Sv ě t není B ů h, ale je Bo ž í“. 3 Joseph Sitler

12 Svobodným darem č ili milostí, kterou nabízí Je ž íš Kristus. Jedinou podmínkou pro tuto milost je podle Pavla víra. Apoštol Pavel v Listu Ř íman ů m ř ekl: „všichni lidé jsou slu ž ebníky h ř íchu “1,

13 Schola - škola Disputace - u č ené rozpravy Podpo ř ení církevních dogmat rozumem č. 4 Filozofie slu ž kou teologie

14 Spor o existenci obecných pojmů Spor o universalie

15 Anselm z Canterbury: „B ů h je n ě co, nad co nelze myslet nic vyššího; kdyby B ů h byl v intelektu, bylo by mo ž no myslet ješt ě n ě co vyššího ne ž to, nad co nelze myslet nic vyššího“ 4 Realismus

16 Rosscelinus z Compiegne: „Obecné pojmy jsou č lov ě kem vymyšlená jména, ozna č ení, jimi ž shrnujeme podobné jednotliviny, podle spole č ných znak ů. Neexistuje b ě lost jako obecnina, existují jenom konkrétní bíle p ř edm ě ty“ 5 Nominalismus

17 Abélard (Petrus Abelardus): „Obecnému pojmu odpovídá v jednotlivých v ě cech, které jsou pod nim zahrnuty, také reálná stejnost podstaty, bytnosti (esence).“ 6 Konceptualismus

18 Citace: 1. Bible - Č eský ekumenický p ř eklad: Č eská biblická spole č nost, Praha, 2005, List Ř íman ů m, s.149. 2. B ů h Vykupitel.2013./cit. 2013-10-14/. Dostupné z: http://www.bibletv.cz/sobotni-skola/2012-01-15-zablesky- boha-3-buh-vykupitel 3. Nash, R.F. The Rights of Nature. History of Environmental Ethics. The University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, s. 102 4. Storig.H. J. Malé d ě jiny filosofie, 1. vydání: Zvon, Praha 1992, s. 177. 5. Tamté ž. s. 178. 6. Tamté ž. s. 179 Obrázky: 1. Hypatia. 2013. Dostupné z: http://cache2.artprintimages.com/LRG/17/1740/6IJ3D00Z.jpg 2. Ikona nejsv ě t ě jší trojice. 2013. Dostupné z: http://siscms.sk/img/gal/dankovcikova/YS0M9137a.jpg 3. Slu ž ka teologie. 2013. Dostupné z: http://www.goat.cz/Filozofie/img/13-Sluzka.jpg Literatura:  Hoffding, H., Král, J. P ř ehledné d ě jiny filosofie: Unie, Praha, 1947,  K ř es ť anská dogmata. 2013. Dostupné z: www.cb.cz/novak/system/files/stvoreni.doc  Osborne, R. Filosofie, č eské vydání: Portál, Praha, 2006  Storig.H. J. Malé d ě jiny filosofie, 1. vydání: Zvon, Praha 1992  St ř edov ě ká filosofie. 2013. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk%C3%A1_filosofie,  Stvo ř itel a stvo ř ení.2013. Dostupné z: www.orko.cz/.../Stvo ř itel%20a%20Stvo ř ení%20 Č ESKY%202013.ppt ‎  Hypatia, Lady Philosopher of Alexandria. 2013. Dostupné z: http://faithljustice.com/articles/hypatia.pdf ‎


Stáhnout ppt "1. Charakterizujte na p ř íkladu názor ů vybraných osobností st ř edov ě kého myšlení hledání vzájemného vztahu víry a rozumu. 2. T. Akvinský a jeho myšlení."

Podobné prezentace


Reklamy Google