Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Galatským 5:22-23 Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Galatským 5:22-23 Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání."— Transkript prezentace:

1 Galatským 5:22-23 Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.

2 Přísloví 16:5 Pro Hospodina je ohavností každý povýšenec, zcela jistě nezůstane bez trestu. Přísloví 16:18-19 Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu. Lepší je sdílet porobu s pokornými nežli se s pyšnými dělit o kořist. Přísloví 8:13 Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; povýšenost, pýchu, zlou cestu a obojaká ústa, to nenávidím. Genesis 3:4-5 Had ženě řekl: Jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé.

3 Přísloví 29:23 Člověka poníží jeho pýcha, ale ponížený duch získá slávu. Žalm 147:6 Hospodin podpírá pokorné, ničemy snižuje až k zemi. Lukáš 18:14 Neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen. 1.Petrův 5:5 A všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť „Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.“

4 Římanům 5:20-21 A kde se rozhojnil hřích, tam se nadmíru rozhojnila milost, aby tak, jako vládl hřích ve smrti, i milost vládla skrze spravedlnost k životu věčnému skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Efezským 1:7-8 V něm máme vykoupení skrze jeho krev -- odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti, kterou nás hojně zahrnul ve vší moudrosti a rozumnosti, Galatským 2:20 Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus… 1.Korintským 4:7 „Vždyť kdo ti dává vyniknout? Co z toho, co máš, jsi nedostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal?“

5 2:5 Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. 2:6-8 Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Jan 13:14-17 Jestliže tedy já, Pán a Učitel, jsem vám umyl nohy, i vy si máte navzájem umývat nohy. Dal jsem vám příklad, abyste i vy činili, co jsem já učinil vám. Amen, amen, pravím vám, otrok není větší než jeho pán, ani apoštol větší než ten, kdo ho poslal. Jestliže toto víte, jste blahoslavení, budete-li to činit.

6 2:3-4 nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. 2:12-13 Proto, moji milovaní, …, s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění i činění podle své dobré vůle. 2:9-11 Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.


Stáhnout ppt "Galatským 5:22-23 Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání."

Podobné prezentace


Reklamy Google