Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení"— Transkript prezentace:

1 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

2 I. Vymezení pojmů: Instanční dozor
- vykonávají ho orgány veřejné správy instančně vyšší vůči nižším - správní činnost v rámci které dochází k přezkoumání správního aktu - správní akt může být potvrzen, změněn nebo zrušen příp. zrušen a nahrazen aktem novým (příp. přijetí opatření k odstranění nečinnosti) - instanční dozor lze vyvolat na základě: - - opravného prostředku - - dozorčího prostředku

3 Opravný prostředek - žádost o přezkoumání a nápravu rozhodnutí - má k dispozici účastník řízení (dispoziční zásada) - právní nárok (výj. stanovené zákonem) Dozorčí prostředek - náprava rozhodnutí - v dispozici správního úřadu (zahájení ex offo) - účastník řízení může dát podnět (není právní nárok) - správní uvážení (zákonem stanovené podmínky)

4 II. Opravné a dozorčí prostředky (přehled)
Opravné prostředky A. Řádné (zpravidla proti nepravomocnému rozhodnutí) 1. odvolání (§ 81 an.) 2. rozklad (§ 152 an.) 3. námitky při exekuci (§ 117 an.) 4. odpor proti příkazu (§ 150) B. Mimořádné (proti pravomocnému rozhodnutí) 5. obnova řízení na žádost účastníka řízení (§ 100 an.). Dozorčí prostředky 1. obnova řízení na základě rozhodnutí správního orgánu (§ 100 odst. 3 a 4) 2. tzv. přezkumné řízení (§ 94 an.) 3. řízení o prohlášení nicotnosti (§ 78) 4. atrakce a další opatření proti nečinnosti (§ 80)

5 III. Opravné prostředky 1. Odvolání (§ 81 an. spr. řádu)
Podmínky k podání a náležitosti odvolání Požadavky na obsah odvolání Právní účinky odvolání Způsob projednání odvolání

6 Rozhodnutí odvolacího orgánu:
- vyhovění odvolateli -- zruší rozhodnutí (jeho část) a řízení zastaví -- zruší rozhodnutí a věc vrátí k novému projednání spr. orgánu I. stupně (a vysloví právní názor, kterým je spr. orgán I. stupně vázán) -- rozhodnutí (jeho část) změní (změní jak výrok tak odůvodnění, resp. jeho přísl. část) -- zákaz reformatio in peius - nevyhovění odvolateli -- odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí

7 Opožděné nebo nepřípustné odvolání:
- odvolací správní orgán zamítne - jestliže rozhodnutí nabylo právní moci, odvolací správní orgán zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro využití dozorčího prostředku

8 2. Rozklad (§ 152 spr. řádu) jde vlastně o zvláštní formu odvolání
Odlišnosti: směřuje proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad, ministr, státní tajemník ministerstva, nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu (v I. stupni) v takovým případech neexistuje nejblíže nadřízený správní úřad, proto nemůže nastat devolutivní účinek o rozkladu rozhoduje ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu návrh tzv. rozkladové komise Omezená možnost rozhodovat

9 3. Námitky (§ 117 spr. řádu) specifický opravný prostředek, který lze považovat za řádný, existuje v rámci správní exekuce Podmínky k podání námitek Právní účinky námitek

10 Srovnání námitek a odvolání
námitky mají ve vztahu k odvolání subsidiární charakter (rozhodnutí exekučního orgánu, proti kterým se nelze odvolat) - námitky se liší od odvolání v několika bodech 1. je možné je podávat kdykoliv v průběhu řízení (není tedy stanovena lhůta), 2. rozhoduje o nich orgán, který provádí výkon rozhodnutí (nikoliv orgán nadřízený, chybí tedy devolutivní účinek), 3. suspenzivní účinek mají námitky jen v zákonem stanovených případech

11 4. Odpor (§ 150 odst. 3 a 4 spr. řádu)
Podmínky k podání odporu Právní účinky odporu Způsob projednání a rozhodnutí o odporu

12 5. Obnova řízení na návrh účastníka řízení (§ 100 an. SŘ)
Podmínky k podání návrhu - přípustná toliko z taxativně stanovených důvodů -- (nové) skutečnosti nebo důkazy -- provedené důkazy se ukázaly nepravdivými -- bylo zrušeno nebo změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno -- zvláštní důvody obnovy podle spr. řádu - § 140 odst. 7 a § 149 odst. 6 -- další důvod výslovně neupravený ve spr. řádu, ale v s.ř.s. (§ 101d odst. 3) - uplatnění jednoho z těchto důvodů nedostačuje - další podmínka: "pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování" - lhůta subjektivní a objektivní

13 Právní účinky návrhu Způsob projednání Rozhodnutí

14 IV. Dozorčí prostředky 1. Obnova řízení ex offo (§ 100 an. SŘ)
Podmínky zahájení řízení: - přípustná toliko z taxativně stanovených důvodů: -- (nové) skutečnosti nebo důkazy -- provedené důkazy se ukázaly nepravdivými -- bylo zrušeno nebo změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno -- zvláštní důvod podle s.ř.s. (§ 101d odst. 3) -- rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem - uplatnění jednoho z těchto důvodů nedostačuje - další podmínky: --"pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování" --"na novém řízení veřejný zájem„ - lhůta - pouze objektivní (v posledním případě začíná běžet dnem následujícím po právní moci trestního rozsudku)

15 Způsob projednání Rozhodnutí

16 2. Přezkumné řízení (§ 94 an.)
"v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy" Podmínky k zahájení řízení Nepřípustnost zahájení řízení apod. (§ 94 odst. 2) Lhůty k zahájení řízení

17 Právní účinky zahájení řízení
Způsob projednání Rozhodnutí Zkrácené přezkumné řízení

18 3. řízení o prohlášení nicotnosti (§ 78, resp. též § 77 SŘ)
nicotné je rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný to neplatí, když vydal nadřízený správní orgán nicotnost z jiných důvodů vyslovuje soud podle s.ř.s. (§ 76): - rozhodnutí trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně rozporným - rozhodnutí právně či fakticky neuskutečnitelné - rozhodnutí trpí jinými vadami, pro něž je nelze vůbec považovat za rozhodnutí

19 Podmínky k zahájení řízení
Způsob projednání Rozhodnutí

20 4. Atrakce a další opatření (dozorčí prostředky) k odstranění nečinnosti (§ 80)
Podmínky k zahájení řízení - nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví - i tehdy, nezahájí-li příslušný správní orgán řízení (ex offo) ve lhůtě 30 dnů

21 Rozhodnutí Příkaz Atrakce Delegace Prolongace

22 - po uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí může žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podat účastník řízení (není to opravný prostředek) - povinnost správního orgánu oznámit, že žádosti nevyhověl

23 V. Příklady zvláštních opravných prostředků podle jiných právních předpisů
Námitky (proti kontrolnímu zjištění) (§ 13 a 14 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)) Stížnost (na postup při vyřizování žádosti o informace) (§ 16a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

24 Literatura základní Sládeček, V. Obecné správní právo. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2013 Horáková, M. Řádné opravné prostředky ve správním řízení - vybrané otázky. In: Contemporary Administrative Law Studies, 2008, č. 3. Olomouc, 2008

25 Literatura nepovinná Horáková, M. Několik poznámek k obnově řízení jako opravnému a dozorčímu prostředku ve správním řízení. In: Contemporary Administrative Law Studies, 2009, č. 4. Olomouc, 2009 Mikule,V. Řádné opravné prostředky podle nového správního řádu. In: Vopálka, V. (ed.) Nový správní řád. Praha: ASPI, a.s., 2005 Skulová, S. a kol. Správní právo procesní. Plzeň: A. Čeněk, 2008 Frumarová, K. Nicotnost správního rozhodnutí. Praha: Leges, 2014 (část III. kap. 2)


Stáhnout ppt "Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google