Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení 22. 4. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení 22. 4. 2015."— Transkript prezentace:

1 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení 22. 4. 2015

2 I. Vymezení pojmů: Instanční dozor  Instanční dozor - vykonávají ho orgány veřejné správy instančně vyšší vůči nižším - správní činnost v rámci které dochází k přezkoumání správního aktu - správní akt může být potvrzen, změněn nebo zrušen příp. zrušen a nahrazen aktem novým (příp. přijetí opatření k odstranění nečinnosti) - instanční dozor lze vyvolat na základě: - - opravného prostředku - - dozorčího prostředku

3  Opravný prostředek - žádost o přezkoumání a nápravu rozhodnutí - má k dispozici účastník řízení (dispoziční zásada) - právní nárok (výj. stanovené zákonem)  Dozorčí prostředek - náprava rozhodnutí - v dispozici správního úřadu (zahájení ex offo) - účastník řízení může dát podnět (není právní nárok) - správní uvážení (zákonem stanovené podmínky)

4 II. Opravné a dozorčí prostředky (přehled) Opravné prostředky A. Řádné (zpravidla proti nepravomocnému rozhodnutí)  1. odvolání (§ 81 an.)  2. rozklad (§ 152 an.)  3. námitky při exekuci (§ 117 an.)  4. odpor proti příkazu (§ 150) B. Mimořádné (proti pravomocnému rozhodnutí)  5. obnova řízení na žádost účastníka řízení (§ 100 an.). Dozorčí prostředky  1. obnova řízení na základě rozhodnutí správního orgánu (§ 100 odst. 3 a 4)  2. tzv. přezkumné řízení (§ 94 an.)  3. řízení o prohlášení nicotnosti (§ 78)  4. atrakce a další opatření proti nečinnosti (§ 80)

5 III. Opravné prostředky 1. Odvolání (§ 81 an. spr. řádu)  Podmínky k podání a náležitosti odvolání  Požadavky na obsah odvolání  Právní účinky odvolání  Způsob projednání odvolání

6  Rozhodnutí odvolacího orgánu: - vyhovění odvolateli -- zruší rozhodnutí (jeho část) a řízení zastaví -- zruší rozhodnutí a věc vrátí k novému projednání spr. orgánu I. stupně (a vysloví právní názor, kterým je spr. orgán I. stupně vázán) -- rozhodnutí (jeho část) změní (změní jak výrok tak odůvodnění, resp. jeho přísl. část) -- zákaz reformatio in peius - nevyhovění odvolateli -- odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí

7  Opožděné nebo nepřípustné odvolání: - odvolací správní orgán zamítne - jestliže rozhodnutí nabylo právní moci, odvolací správní orgán zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro využití dozorčího prostředku

8 2. Rozklad (§ 152 spr. řádu)  jde vlastně o zvláštní formu odvolání Odlišnosti:  směřuje proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad, ministr, státní tajemník ministerstva, nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu (v I. stupni)  v takovým případech neexistuje nejblíže nadřízený správní úřad, proto nemůže nastat devolutivní účinek  o rozkladu rozhoduje ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu  návrh tzv. rozkladové komise  Omezená možnost rozhodovat

9 3. Námitky (§ 117 spr. řádu)  specifický opravný prostředek, který lze považovat za řádný, existuje v rámci správní exekuce Podmínky k podání námitek Právní účinky námitek

10 Srovnání námitek a odvolání  námitky mají ve vztahu k odvolání subsidiární charakter (rozhodnutí exekučního orgánu, proti kterým se nelze odvolat) - námitky se liší od odvolání v několika bodech  1. je možné je podávat kdykoliv v průběhu řízení (není tedy stanovena lhůta),  2. rozhoduje o nich orgán, který provádí výkon rozhodnutí (nikoliv orgán nadřízený, chybí tedy devolutivní účinek),  3. suspenzivní účinek mají námitky jen v zákonem stanovených případech

11 4. Odpor (§ 150 odst. 3 a 4 spr. řádu)  Podmínky k podání odporu  Právní účinky odporu  Způsob projednání a rozhodnutí o odporu

12 5. Obnova řízení na návrh účastníka řízení (§ 100 an. SŘ)  Podmínky k podání návrhu - přípustná toliko z taxativně stanovených důvodů -- (nové) skutečnosti nebo důkazy -- provedené důkazy se ukázaly nepravdivými -- bylo zrušeno nebo změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno -- zvláštní důvody obnovy podle spr. řádu - § 140 odst. 7 a § 149 odst. 6 -- další důvod výslovně neupravený ve spr. řádu, ale v s.ř.s. (§ 101d odst. 3) - uplatnění jednoho z těchto důvodů nedostačuje - další podmínka: "pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování" - lhůta subjektivní a objektivní

13  Právní účinky návrhu  Způsob projednání  Rozhodnutí

14 IV. Dozorčí prostředky 1. Obnova řízení ex offo (§ 100 an. SŘ)  Podmínky zahájení řízení: - přípustná toliko z taxativně stanovených důvodů: -- (nové) skutečnosti nebo důkazy -- provedené důkazy se ukázaly nepravdivými -- bylo zrušeno nebo změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno -- zvláštní důvod podle s.ř.s. (§ 101d odst. 3) -- rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem - uplatnění jednoho z těchto důvodů nedostačuje - další podmínky: --"pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování" --"na novém řízení veřejný zájem„ - lhůta - pouze objektivní (v posledním případě začíná běžet dnem následujícím po právní moci trestního rozsudku)

15  Způsob projednání  Rozhodnutí

16 2. Přezkumné řízení (§ 94 an.)  "v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy"  Podmínky k zahájení řízení  Nepřípustnost zahájení řízení apod. (§ 94 odst. 2)  Lhůty k zahájení řízení

17  Právní účinky zahájení řízení  Způsob projednání  Rozhodnutí  Zkrácené přezkumné řízení

18 3. řízení o prohlášení nicotnosti (§ 78, resp. též § 77 SŘ)  nicotné je rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný  to neplatí, když vydal nadřízený správní orgán  nicotnost z jiných důvodů vyslovuje soud podle s.ř.s. (§ 76): - rozhodnutí trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně rozporným - rozhodnutí právně či fakticky neuskutečnitelné - rozhodnutí trpí jinými vadami, pro něž je nelze vůbec považovat za rozhodnutí

19  Podmínky k zahájení řízení  Způsob projednání  Rozhodnutí

20 4. Atrakce a další opatření (dozorčí prostředky) k odstranění nečinnosti (§ 80)  Podmínky k zahájení řízení - nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví - i tehdy, nezahájí-li příslušný správní orgán řízení (ex offo) ve lhůtě 30 dnů

21  Rozhodnutí -Příkaz -Atrakce -Delegace -Prolongace

22 - po uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí může žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podat účastník řízení (není to opravný prostředek) - povinnost správního orgánu oznámit, že žádosti nevyhověl

23 V. Příklady zvláštních opravných prostředků podle jiných právních předpisů  Námitky (proti kontrolnímu zjištění) (§ 13 a 14 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád))  Stížnost (na postup při vyřizování žádosti o informace) (§ 16a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

24 Literatura základní  Sládeček, V. Obecné správní právo. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2013  Horáková, M. Řádné opravné prostředky ve správním řízení - vybrané otázky. In: Contemporary Administrative Law Studies, 2008, č. 3. Olomouc, 2008

25 Literatura nepovinná  Horáková, M. Několik poznámek k obnově řízení jako opravnému a dozorčímu prostředku ve správním řízení. In: Contemporary Administrative Law Studies, 2009, č. 4. Olomouc, 2009  Mikule,V. Řádné opravné prostředky podle nového správního řádu. In: Vopálka, V. (ed.) Nový správní řád. Praha: ASPI, a.s., 2005  Skulová, S. a kol. Správní právo procesní. Plzeň: A. Čeněk, 2008  Frumarová, K. Nicotnost správního rozhodnutí. Praha: Leges, 2014 (část III. kap. 2)


Stáhnout ppt "Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení 22. 4. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google