Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ICP-MS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ICP-MS"— Transkript prezentace:

1 Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ICP-MS
Viktor Kanický Laboratoř atomové spektrochemie Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita v Brně

2 ICP-MS Princip ICP iontového zdroje Instrumentace
Analytické vlastnosti Aplikace

3 Instrumentace RF Generátor Zavádění vzorku ICP výboj Hmotnostní
spektrometr Autosampler PC Detektor

4 Inductively Coupled Plasma
Indukční cívka Výkon 1-2 kW Vnější plazmový p. 15 L/min Ar Střední plazmový p. 0-2 L/min Ar Nosný plyn s aerosolem 1 L/min Ar Analytická zóna Plazmová hlavice - křemen 3 koncentrické trubice Elektromagnetické pole 27 MHz, 40 MHz Inductively Coupled Plasma Iniciace výboje: Ionizace jiskrou

5 Princip indukčně vázaného plazmatu ICP
vysokofrekvenční generator MHz iniciace výboje jiskrou: ionizace – elektrony urychlovány elektromagnetickým polem lavinovitá ionizace Ar + e-  Ar e- indukční cívka, 3-5 závitů - primární vinutí transformátoru elektrony v plazmatu – sekundární vinutí ICP – vnější plazmový plyn L/min Ar centrálně zaváděný nosný plyn s aerosolem L/min

6 Plazmové hlavice pro generování ICP
B A - argon/argonové plazma, B – argon/dusíkové plazma. Trubice: 1 – vnější (plazmová), 2 – prostřední, 3 – injektor. 4 – indukční cívka, 5 – chladicí voda. Konfigurační faktor plazmové hlavice = a/b, kde a je vnější průměr prostřední trubice, b je vnitřní průměr vnější (plazmové) trubice. Toky plynů: A:5 – vnější plazmový (8-15 l/min Ar), 6 – střední plazmový (0-1 l/min Ar), 7 – nosný (0,5-1,0 l/min Ar); B:5 – chladicí (15-20 l/min N2), 6 – plazmový (5-10 l/min Ar), 7 – nosný (1-3 l/min Ar);

7 ICP-MS PC a řídící elektronika
Interface Plasma Spektrometr Mlžná komora ICP hlavice Násobič elektronů Iontové čočky Vzorek Hmotnostní filtr Argon RF generátor Turbo pumpa Turbo pumpa Mechan. pumpa ICP-MS PC a řídící elektronika 31

8 Zmlžování roztoku a plzmová hlavice

9 Zavádění vzorku do plazmatu
Nejrozšířenější způsob - zmlžování 65 mm Vzorek Meinhardův koncentrický skleněný zmlžovač (CGN) Nosný Ar

10 Zavádění vzorku do plazmatu
ICP Vzorek Nosný Ar Mlžná komora dle Scotta Odpad

11 Fyzikální vlastnosti ICP
Anulární (toroidální) plazma Indukční oblast ( K), skin-efekt Centrální analytický kanál ( K) Vysoká teplota a dostatečná doba pobytu vzorku v plazmatu (3 ms)  účinná atomizace Vysoká koncentrace Ar+, Ar*, Arm  účinná ionizace/excitace (Ei(Ar)= 15.8 eV) Vysoká koncentrace elektronů m-3 (0.1% ionizace Ar)>>v plameni ( m-3)  malý vliv ionizace osnovy vzorku na posun ionizačních rovnováh

12 Zóny centrálního (analytického) kanálu ICP
ODBĚR IONTŮ (MS) Laterální rozdělení Ar+ 12 mm IRZ NAZ T PHZ Laterální rozdělení Mn+ Preheating Zone – PHZ Initial Radiation Zone – IRZ Normal Analytical Zone – NAZ Tailflame T

13 Excitační a ionizační procesy v ICP
Ar+ + X  Ar + X+*   E přenos náboje Arm + X  Ar + X+* Penningův efekt e- + X  e e- + X+ srážková ionizace e- + X  e X* srážková excitace (X - atom analytu) supratermická koncentrace X+* a X+ preferenční excitace iontových čar

14 Ionizace v ICP Ionizační rovnováha je popsána Sahovou rovnicí
kde Za a Zi jsou partiční funkce atomových a iontových stavů, ni, ne a na jsou koncentrace iontů, elektronů a neutrálních atomů, me – hmotnost elektronu, Tion – ionizační teplota a Ei ionizační energie. Stupeň ionizace je definován

15 Závislost stupně ionizace na ionizační energii
100 90% 80 ne = 1.475x1014cm-3 Tion (Ar) =6680 K 60 Stupeň ionizace (%) 50% 40 20 Ar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Ionizační energie (eV)

16 Ionizace v ICP výboji Ionizace v Ar ICP je v určována Ei1(Ar)=15.76 eV
Kromě F, Ne a He mají všechny prvky Ei1< 16 eV  ICP produkuje ionty X+ pro všechny zájmové prvky 87 prvků ze 103 má Ei1< 10 eV a tedy α > 50% 69 prvků ze 103 má Ei1< 8 eV a tedy α > 95 (90)% S výjimkou Ca, V, Sr, Y, Zr, Sn, Ba, Pb a lanthanoidů jsou ionizační energie do 2. stupně Ei2 > 16 eV; tvorba X2+ je významná pouze v případě Sr, Ba (Pb)

17 Výhody ICP jako ionizačního zdroje
ICP ionizuje téměř všechny prvky pouze do 1. stupně a polovina prvků periodické soustavy je ionizována téměř na 100% ICP je současně účinným atomizačním zdrojem Ionty zůstávají vymezeny v centrálním kanálu výboje, což usnadňuje jejich vzorkování do MS

18 Proč ICP-MS ? ICP-OES má některé nedostatky:
Některé prvky ( např. Cd, Pb, U, As, Se) nemají dostatečně nízké meze detekce pro stanovení jejich (i celkových) obsahů. Meze detekce většiny prvků jsou příliš vysoké pro použití ICP-OES jako prvkově specifického detektoru pro separační techniky (HPLC, GC, CZE) včetně speciace chemických forem Technika ICP-OES je zatížena četnými spektrálními interferencemi, zejména v případě osnovy, jako je U, W, Fe, Co,...

19 Meze detekce v ICP-OES/MS
Technika ICP - AES ICP - MS Zmlžovaný roztok 1 g ml-1 Signál ( pulsy s-1) 6106 fotonů /s iontů /s Pozadí ( pulsy s-1) 6104 fotonů /s 10 iontů /s Šum pozadí (s-1) Nb 6102 fotonů /s 1 ion/s S/Nb 104 Meze detekce 0,1 g l-1  ng l-1

20 ICP-MS PC a řídící elektronika
Interface Plasma Spektrometr Mlžná komora Iontové čočky ICP hlavice Násobič elektronů Vzorek Hmotnostní filtr Argon RF generátor Turbo pumpa Turbo pumpa Mechan. pumpa ICP-MS PC a řídící elektronika 31

21 Specifikace ICP-MS Spojení (interface) zdroje ICP a hmotnostního spektrometru musí vykonávat následující funkce a splňovat tyto požadavky: Vzorkovat ionty v místě jejich vzniku, tj. v ICP. Převést ionty z oblasti atmosférického tlaku do vakua. Snížit teplotu z 6000 K na laboratorní teplotu. Zachovat stechiometrii analytů při transportu iontů.

22 Přestup inotů z ICP do MS

23 Interface ICP - MS sampler skimmer PHZ IRZ NAZ XO,X X D D P P P 102 Pa
+ XO,X X D D 1 P P P 1 2 102 Pa Atm. 10-2 Pa d X E Sampling depth X M

24 Dvoustupňový interface
Zajišťuje přestup iontů vznikajících za atmosférického tlaku při vysoké teplotě do vakua při laboratorní teplotě. Interface zahrnuje prostor mezi ICP a MS vymezený dvěma kovovými kuželovými clonami, v němž je udržován mechanickou vakuovou pumpou tlak 1 až 2,5 torr, tj. 102 Pa (1. stupeň) a dále prostor za vnitřní kuželovou clonou před iontovou optikou (2. stupeň), kde klesá tlak na 10-4 torr (10-2 Pa) čerpáním olejovou difusní nebo turbomolekulární pumpou. Vnější kužel (sampling cone, sampler, extraction cone) je vnořen do ICP a odebírá z kanálu v oblasti NAZ ionty. Průměr otvoru je cca 1 mm. Vzdálenost mezi otvorem a indukční cívkou se nazývá hloubka vzorkování (sampling depth) a je obdobou výšky pozorování u ICP-OES. Zde vstupuje iontový paprsek, který dále expanduje nadzvukovou rychlostí. Materiál sampleru je Ni,Cu, Pt; chlazení vodou, životnost 2 měsíce.

25 Dvoustupňový interface
Vnitřní kužel (skimmer) je umístěn 2-10 mm za vnějším kuželem. Průměr otvoru je mm. Mezi clonami je udržován tlak 133 Pa (1 torr). Tento kužel vzorkuje nadzvukový proud plynu vznikající při expanzi za sampling cone. Skimmer propustí do spektrometru cca 1% vzorku. Může být zhotoven podobně jako sampler z Ni, Al, Cu, Pt nebo z nerez. oceli a má životnost nejméně rok. Skimmer je oddělen od vlastního spektrometru clonou většího průměru, která odděluje prostor za skimmerem (10-4 torr, 10-2 Pa) od prostoru s iontovou optikou (10-5 až 10–6 torr, 10-3 až 10-4 Pa). Za turbomolekulární pumpu je zařazována obvykle ještě rotační olejová pumpa.

26 Poloha skimmeru Při expanzi plynu/plazmatu do vakua (102 Pa), se paprsek šíří nadzvukovou rychlostí (Mach 10) a plazma se ochlazuje. Vznik Machova disku ve vzdálenosti XM: XM = 0.67 D0 (P0/P1)1/2 Poloha skimmeru vzhledem k Machovu disku: XE = 2/3 XM což je mm.

27 Iontová optika Paprsek vystupující ze skimmeru je divergentní (space charge effect). Před vstupem paprsku do vlastního spektrometru je třeba vytvořit kolineární paprsek, jehož ionty mají energii v úzkém pásmu. Je třeba odstranit fotony, aby nevyvolávaly parazitní signál na detektoru.Toto řeší iontová optika.

28 Iontová optika

29 Photon stop: Bessel box
ionty + fotony ionty + - -

30 Eliminace fotonů

31 Příklad interface: VG PQ3
0.8 mbar/ 1.8 mbar clona Zarážka fotonů čočky čočky čočky - + + kolekce extrakce - -

32 Analyzátory pro ICP-MS
Statické analyzátory: analyzátory sektorové = současně disperse a zaostření (hranol + čočka). Ionty zvoleného poměru m/z jsou přivedeny na centrální dráhu kombinací statických polí – použití zejména pro spektrometrii vysokého rozlišení (s dvojí fokusací) měření izotopových poměrů Dynamické analyzátory: stabilní dráhy iontu m/z mezi zdrojem a detektorem je dosaženo s využitím radiofrekvenčního pole (kvadrupólový filtr) rozdělení iontů podle m/z se určí z doby letu mezi zdrojem a detektorem (analyzátor z doby letu)

33 MS používané s ICP zdrojem
Tytéž systémy jako pro org. analýzu, jen rozsah hmotností je < 300 amu. Kvadrupólový filtr (QMS) Sektorový analyzátor (SFMS), single a multicollector Průletový analyzátor (TOF-MS) Iontová past (IT-MS)

34 Rozlišovací schopnost (resolving power)
M M R = M se měří při 50% nebo 10% maximální intenzity píku M M

35 Praktická rozlišovací schopnost
MS Rozlišovací schopnost QMS 0.3 uma SFMS 300 - 20000 IT 1400 TOF 1600 HR QMS 9000 FT ICR > 10 6

36 Kvadrupólový spektrometr
+ r0 - - U + V0 cos t + -U + V0 cos t

37 Kvadrupólový spektrometr

38 Nier-Johnson magnetický sektor electrostatický sektor + + - + -
Zaostření dle energie Zaostření m/z Dvojitá fokusace ionty

39 HR Axiom ICP-MS: E + B Optika ICP zdroj ESA Magnet Detekční systém

40 Mattauch-Herzog magnetický sektor ionty electrostatický sektor
ohnisková rovina

41 Rozlišovací schopnost
Nízká Vvsoká Source Slit IIon beam image Collector Slit Peak Profile 400 10 000 Rozlišovací schopnost

42 Propustnost vs rozlišovací schopnost (Axiom)

43 Separace Fe+/ArO+ Fe 56

44 Separace BaO+/Eu+ >10,000 RP Eu153 1ppb Eu, 5ppm Ba

45 Multikolektor Zoom electron multiplier Faraday cups

46 TOF-MS s ortogonální extrakcí
repelling plate ion extraction tube (L: length) detector acceleration zone (U: acceleration voltage) slit

47 ICP-TOF-MS reflectron HF generator ion gate ion optics detector
extraction Torch

48 ICP time-of-flight MS (GBC)
Schema orthogonálního uspořádní The instrument includes a RF generator for supplying radio frequency power via a matching network to an inductance coil. The gas control unit supplies plasma, auxiliary and sample gas flows to the ICP torch and nebulizer/spray chamber unit. Sample introduced by the peristaltic pump is aspirated by the nebulizer into the spray chamber, which filters large droplets out of the spray and delivers fine aerosol particles into plasma. The central channel of the plasma is sampled via the set of sampler and skimmer holes of the interface. This interface is pumped by a 9 l/s rotary pump down to about 3 Torr pressure. The intermediate chamber is pumped by a turbomolecular pump down to about 1e-3 torr. The supersonic jet created during adiabatic expansion inside the interface is further sampled through the second skimmer into the side chamber which comprises ion beam forming optics. The side chamber may be isolated from the intermediate chamber by a sliding valve. The ion beam formed by the ion beam optics consists of ions of bath gas (Ar), its contaminants and ions of elements representing the sample. After entering the main chamber, the continuous ion beam is chopped by an orthogonal accelerator. A push out pulse supply is coupled to the accelerator for providing repetitive push-out voltages at a typical frequency of 30 kHz. The ion packets that are sliced out of the beam then travel within the field free space of liner towards ion gate. Orthogonal accelerator parameters are set to enable temporal-spatial focussing at SMARTGATE ion blanker . As a result, iso-mass ion packets are resolved in time. Any ion packets of unwanted species are ejected from the direction of travel by supplying pulsed voltages onto the deflection plates of the ion gate. The ions to be measured are let through the ion gate and travel further down the field free space, to enter the ion reflectron. The ion reflectron is employed to increase the resolution of the mass spectrometer by means of temporal-energy focussing. After reflection, the ions travel within the field free space towards the ion detector. Here, iso-mass ion packets are separated in time to a far greater extent. Typical time-of -flight for U238 is less then 30 µs. This means that the whole periodic table can be measured within a 30 µs scan. In a typical 10 s acquisition, full mass scans are registered, allowing achievement of ultimate detection limits for all elements. Ion current is converted into electron current and multiplied, then amplified by preamplifier and delivered into the detection system. The detection system comprises both, a multiple stop time-to-digital converter and a fast transient recorder, operating at 400 MHz sampling frequency. A dynamic range of 1e7 is achieved by operating both ion counting and transient mode detection in parallel.

49 RENAISSANCE ICP-TOF-MS
axial extraction 3 pressure stages Time-of-flight tube Detector 3 2 1 2 x 10-6 torr 10-4 torr 1 torr Reflectron 2 acceleration zone Pictured above is a schematic of the patented axial TOF manufactured by LECO corporation. The basic elements include a plasma torch for generation of a continuous ion beam, a sampler / skimmer / extraction cone series for sampling the ion beam while removing much of the neutral Argon load and an ion optical array to position the ion beam for accelerating segments and repelling the beam in a modulated fashion. Segments enter the flight tube and are directed to the ion mirror where they are refocused and reflected back to the detector. The overall flight path is 1.0 meters. The major advantage of the axial system is the lack of divergence of ions thereby minimizing mass bias. 2 Turbopump 1 1 Turbopump roughing pump roughing pump

50 RENAISSANCE ICP-TOF-MS
30000 spekter/s => modulace + + + + + + Simultánně vzorkované plazma Segment 12 µs urychlený pro separaci TOF odběr 12 µs odběr 12 µs Shown above is a simple schematic of a TOF MS. Ions (shown at the left) are generated and extracted from the plasma exactly as with any other type of mass analyzer. Ions are then guided into an acceleration region where a large pulse in order to accelerate all the ions to the same kinetic energy. Since all ions are accelerated to the same kinetic energy, the lightest ions will travel faster that the heaviest ions which travel more slowely. In the flight tube, ions of different mass (m/z) will separate to there individual values. This process is analogous to throwing a bowling ball and a golf ball at a target. If timed, obviously the golf ball would arrive at the target first. Behavior at the atomic level is the same. rejection rejection rejection 38 µs 38 µs 38 µs

51 T.R.I.P. “Transverse Rejected Ion Pulse”
RENAISSANCE TOF ICP-MS repelling gate for unwanted ions, e.g. Ar-based ions T.R.I.P. “Transverse Rejected Ion Pulse” time-of-flight tube Acceleration Repeller Modulation device

52 RENAISSANCE TOF ICP-MS
Ar+ TRIP NO+ O+, OH+ Ar+ NO+ Another key difference between quadrupole or mass filter instruments and Time-of-Flight instruments is the occurrence of large concentrations and how to prevent those high signals from saturating the detector. A mass filter can simply skip over the DC/RF settings that would let a matrix ion through to the detector. A Time-of-Flight instrument accepts the matrix ions into the acceleration segment and has to deal with them in another manner. TOF has to take the bad with the good whereas a mass filter can avoid the bad. Matrix ions such as Argon from the plasma or O, OH and NO from the aqueous sample can be popped out of the flight path with a sideways pulse much like the acceleration pulse of an orthogonal or right angle TOF. This function is called the Transverse Rejected Ion Pulse or T.R.I.P. T.R.I.P. can be set to pulse away several mass regions of different widths thereby protection the detector from over range signals from matrix ions while preserving the analyte ions for analysis.

53 RENAISSANCE ICP-TOF-MS Resolution in the high mass range : 207Pb+ and 208Pb+
Dm10% = amu

54 RENAISSANCE ICP-TOF-MS

55 Analytické vlastnosti
Spektra/molekulární ionty Dynamický rozsah Tolerovaní koncentrace solí Přesnost určení izotopových poměrů Správnost/izotopové ředění Meze detekce Aplikace

56 SPEKTRÁLNÍ INTERFERENCE
  Izobarické překryvy I Interferent analyt korekce 48Ca+ 48Ti+ 44Ca+ 58Fe+ 58Ni+ 56Fe+ 64Ni+ 64Zn+ 60Ni+

57 Isobarické překryvy II
Prvky tvořící stabilní oxidy : Ca, Ti, Cr, Sr, Zr, Mo, Nb, Ba, Ce, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Tb, Er, Ho, Yb, Tm, Hf, Lu, Ta, W, Th, U. Prvky tvořící 2x nabité ionty : Ca, Sc, Ti, Sr, Y, Zr, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th, U.

58 Překryvy iontů oxidů

59 Další polyatomické interference
Ar: monomer a dimer, kombinace mezi izotopy 36, 38 a 40. voda: O, OH, kombinace s Ar vzduch: N2, N2H, N kyseliny, Cl, S, kombinace s Ar, O, H Další specie.

60 Překryvy polyatomických iontů
Interference pozadí: argon, voda, kyseliny

61 Potlačení spektrálních interferencí
Použitím lepšího rozlišení Použitím « cold » podmínek v ICP pro snížení tvorby iontů s argonem. Použitím reakční/kolizní cely pro disociaci/odstranění rušících iontů

62 40Ar16O+ vs 56Fe+ Cold plasma: High resolution:
Snížení tvorby Ar+ a tedy i ArO+ High resolution: Separace píků ArO+ and Fe+ Reakce v plynné fázi/kolize v cele: ArO+ + NH3  ArO + NH3+

63 Rozlišení polyatomických interferencí

64 Podmínky „studeného (cold, cool)“ ICP
Nízký příkon, vysoký průtok nosného plynu. Vhodné pro roztoky s malým obsahem rozpuštěných látek. Eliminuje interference Ar+, ArO+, ArH+, ArCl+, ArC+, C2+. Zvyšuje úroveň MO+ z <1% až na >20%. Významné matrix efekty (nerobustní podmínky v ICP).

65 Separace signálů analytu a interferentu
Quadrupole ICP-MS High Resolution ICP-MS 56Fe ArO 56Fe/ArO ArOH/ 57Fe ArN/54Fe AMU AMU

66 Separace signálů analytu a interferentu

67 Reakční/kolizní cely Reakce v rf-kvadrupólové cele (DRC, dynamic reaction cell, PE 6100), Kolize v rf- rf-hexapólové cele (Micromass Platform, TJA ExCell).

68 ELAN 6100DRC sampler vent skimmer prefilter reaction cell lens
mass analyzer detector Courtesy of S. Tanner

69 Kolizní cela, Micromass Platform
intermediate ion lens exit lens He, H2, Xe conversion dynode pre-filters 10-4 mbar quadrupole hexapole mbar Daly PMT 250 L/s Turbo pump 70 L/s Turbo pump 70 L/s Turbo pump from JAAS, 14(1999)1067

70 Selektivita reakce: 40Ar16O+ and 56Fe+
ArO+ + NH3  ArO + NH3+ s rychlostní konstantou 1.4  10-9 cm-3 s-1. Fe+ + NH3  Fe + NH3+ s rychlostní konstantou 0.91  cm-3 s-1. Reakce je tedy selektivní.

71 Meze detekce pro 56Fe+ jako funkce průtoku NH3 v reakční cele (S
Meze detekce pro 56Fe+ jako funkce průtoku NH3 v reakční cele (S. Tanner)

72 Dynamický rozsah Zvýšení dynamického rozsahu kombinací čítání pulsů a analogového měření. Použití dvoustupňového elektronového násobiče.

73 Příklad dynamického rozsahu (Elan 6100)

74 Použitelné koncentrace rozpuštěného vzorku
Prakticky použitelné limitní koncentrace 0.1% AlCl3 0.3% NaCl 20% ve vodě rozpustné organiky Postupné blokování konusů způsobuje drift; lze jej ovlivnit: Minimalizovat vhodnou délkou proplachu zmlžovače Kompenzovat porovnávacím prvkem Eliminovat použitím Flow injection

75 Isotopové poměry QMS je sekvenční, kdežtoTOF-MS a multikolector SFMS jsou simultánní. Nejlepší %RSD: ICP-QMS: < 0.1% ICP-TOFMS: < 0.1% ICP-MC-SFMS: < 0.01%

76 Meze detekce (g/L) pro Pb

77 Trend meze detekce U (ng/L) s vývojem nových technik

78 Zhodnocení instrumentace
ICP-QMS je „workhorse“: spolehlivý, relativně levný, víceúčelový, cold plasma, kolizní / reakční cela. ICP-SFMS: Při nízkém RP: bezkonkurenční LOD Při vysokém RP: řešení polyatomických interferencí multikolektor: nejpřesnější izotopové poměry. ICP-TOFMS: ideální pro transientní signály.

79 Aplikace

80 Prvková a izotopová analýza
237Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, monitorování v životním prostředí v okolí jaderných elektráren, úložišť jaderného odpadu (JO), zařízení na zpracování JO. Původ: jaderné zkoušky : 15 TBq ( ), n GBq – zpracování JO Metody:α-spektrometrie, LSC, MS (TIMS, AMS, SIMS, RIMS, ICP-MS) ICP-MS: separace Aexg, Cexg, SPE, LC, HPLC, koprecip., m.d g, interference 238U1H+

81 Prvková a izotopová analýza
Izotopové složení 204Pb, 206 Pb, 207Pg, 207Pb, závisí na zdroji: spalování uhlí nebo benzínu, metalurgická výroba, hutě a informuje o zdroji (přírodní, antropogenní). Analýza: Sedimenty, půda, vegetace, lidská krev, aersoly. Přesnost izotopových poměrů (TIMS 0,005%) je SFDF ICP-MS, MC-ICP-MS, < 0,01%. Problém: hm. diskriminace (prostor. náboj, iontová optika, mrtvá doba detektoru)

82 Prvková a izotopová analýza
Monitorování použití střeliva na bázi ochuzeného uranu (DU) „izotopové podpisy“ nalezeny v půdě, rostlinách, žížalách na místech palebných postavení a palebných cílů. 238U, t1/2=4,5x109 r, 235U, t1/2=7,0x108 r, 234U, t1/2=2,5x105 r, Poměry 234U/238U a 235U/238U pro monitorování. 235U/238U= 0,046, konst., 234U/238U = 0,8-1,2 (proměnlivý, mobilita 234U) DU 235U/238U= 0,013

83 Prvková a izotopová analýza
DU ratio Natural isotopic ratio

84 Prvková a izotopová analýza
Natural isotopic ratio DU ratio

85 Speciace prvků pomocí ICP-MS
Aplikace ICP-MS v analýze vzorků životního prostředí a v biologických materiálech

86 Prvková analýza tzv. „WHOWHO analysis“ Prvková analýza znamená
ověření přítomnosti prvku (analýza kvalitativní) stanovení obsahu prvku (analýza kvantitativní) identifikaci struktury (analýza strukturní) identifikaci sloučeniny, v níž je prvek obsažen (speciace) tzv. „WHOWHO analysis“ what (qualitative) how much (quantitative) where (structure) how bound (speciation) Cílem je nalezení vztahu mezi složením a vlastnostmi látek

87 Speciace prvků Stanovení celkového obsahu kovů (fg) – standardní možnosti anorganické prvkové analýzy Realita – nikoli volné ionty, ale součást specií, které vystupují v biochemických a geochemických procesech Specie je nositelem informace o biodostupnosti  toxicita a esencialita (chemie ŽP, pracovní lékařství, eko- a klinická toxikologie, potraviny, farmacie, energetika)

88 Speciační analýza kovů a metaloidů – předřazení separace vlastní detekci (AS nebo MS). On-line spojení separační techniky s vysokým rozlišením s prvkově specifickou detekcí Chromatografie Elektroforéza Frakcionace Atomová absorpční spektrometrie Atomová emisní spektrometrie Plazmová hmotnostní spektrometrie

89 ICP-MS: prvkově selektivní detektor
Ideální analyzátor: maximum informací o vzorku – speciace: oxidační číslo stupeň komplexace počet a typ asociovaných atomů typ chemické vazby prostorové rozložení atomů izotopové složení nanotechnologie - charakterizace individuálních atomů Hieftje, G. M., J. Anal. At. Spectrom., 1996, 11, 613 Hieftje, G. M., Plenární přednáška, 1996 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Fort Lauderdale, FL, USA, , 1996.

90 Proč speciace? Hodnocení rizik v životním prostředí Ekotoxikologie
Potravinářský průmysl Hygiena a zdraví v pracovním prostředí Klinická chemie a medicína Průmyslová analýza

91 Hodnocení rizik v životním prostředí
Monitorování složek životního prostředí (vzduch, voda, půdy, sedimenty, biota) z hlediska antropogenního znečištění toxickými speciemi: Organoolovem z dříve používaného benzínu Organocínem z nátěrů lodních trupů Toxickými redoxními stavy některých iontů: Cr(VI), Sb(III) produkty biometylace kovů (Hg, As, Se) Studium biogeochemických procesů, mechanismů transportu a interakcí org. látek s ionty kovů pro účely řízení skládek odpadů a remediace půd

92 Ekotoxikologie Sledování esenciálních (Zn, Cu) a toxických (Cd, Hg, As) prvků a jejich specií, zejména metalothioneinů Metylace rtuti Tvorba arsenobetainu a arsenocukrů v mořské fauně

93

94 Speciace selenu řasách

95 Metabolizace As sinicemi

96 Přírodní bio- & geo- procesy

97 Bio- & Geo- procesy: Fytoplankton, Chlorofyl, speciace Mg a jeho izotopy

98 Bio- & Geo- procesy: Fytoplankton, Chlorofyl, speciace Mg a jeho izotopy

99 Potravinářský průmysl
Kontaminace potravin Hg, Sn, Pb: Ústřice a škeble organicky vázaným cínem Ryby organicky vázanou rtutí Vína alkylolovem z provozu motorových vozidel Legislativní opatření na základě speciace: ryby, měkkýši a víno jsou významné komodity. Arsen – v potravinách obsažen převážně ve formě netoxického arsenobetainu Arsen v aditivech v krmivech pro zvířata Organicky vázaný cín se uvolňuje z obalového materiálu PVC Biologická dostupnost Cu, Fe, Se z výživových zdrojů závisí na jejich speciaci

100 Hygiena a zdraví v pracovním prostředí
Toxicita prvku závisí na jeho chemické formě Identifikace těkavých forem a vdechnutelných částic Příklad sledovaného parametru v průmyslové hygieně: Cr(VI) v prachových částicích při svařování oceli Studium kinetiky vylučování stopových prvků

101 Klinická chemie a medicína
Nejslibnější obor pro speciační analýzu Metaloproteiny (regulace, ukládání, katalýza, transport): Ferritin (Fe, Cu, Zn), ß-amyláza (Cu), anhydráza kys. uhličité (Cu, Zn), alkoholdehydrogenáza (Cd, Zn) Oxidační stavy těchto prvků Esenciální prvky v mateřském mléce a v syntetické výživě Terapeutické preparáty: Tc-merkaptoacetyl glycin pro zobrazování (ledviny, srdce, mozek, rakovina) Cytostatika: na bázi Pt, Au: cis-platina, auranofin Antiarthritika: Au: aurithiomalat, aurothioglukóza Doplňky stravy: kontrola Co, Cr, Fe, Se, Zn Dialýza: Al, Cr nečistoty, vázané na malé molekuly

102 Bio- & med- aplikace

103 Bio/med – aplikace: Selenoprotein-P
Se v krevní plazmě: Sel-P, GPx (Glutathionperoxidáza), albumin μ-Affinity C SEC Affinity C

104 Bio/med – aplikace Multielementární a stopová/ultrastopová analýza biologických tkání s využitím ICP-MS

105

106

107 Průmyslová analýza Prvořadý zájem o
geometaloporfyriny obsahující Fe, V, Co a Ni, jejichž chování je při destilaci a rafinaci ropy podstatně odlišné od chování jednoduchých anorganických iontů těchto prvků, což zvyšuje riziko otravy katalyzátorů Analytická kontrola uvolňování organických sloučenin cínu, které se používají jako: katalyzátory při výrobě farmak stabilizátory při výrobě polymerů.

108 LA-ICP-MS ICP laser ICP-MS Ar 0,7 l/min Nd:YAG laser Excimer lase lens
sample laser ablation cell positioning x-y

109

110 Analýza minerálů – granáty, rybí šupiny

111 Poděkování spolupracovníkům Markéta Holá Tomáš Vaculovič Veronika Možná


Stáhnout ppt "Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ICP-MS"

Podobné prezentace


Reklamy Google