Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivní a pasivní volební právo. Místní referendum. 31. března 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivní a pasivní volební právo. Místní referendum. 31. března 2010."— Transkript prezentace:

1 Aktivní a pasivní volební právo. Místní referendum. 31. března 2010

2 Právo podílet se na správě věcí veřejných čl. 21 LZPS –přímo – referendum –nepřímo – volba zástupců podíl na politickém životě státu spočívající v možnosti spolurozhodovat, konzultovat a vyjadřovat se k otázkám týkajícím se výkonu státní moci zastupitelské orgány: –Parlament ČR –Evropský parlament –obecní a krajská zastupitelstva volby –svobodné –všeobecné –rovné –tajné aktivní X pasivní volební právo

3 Volby do Evropského Parlamentu Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb. Volby do Parlamentu České republiky Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb. a zákona č. 261/2008 Sb. Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb., vyhlášky č. 188/2002 Sb., vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb. a vyhlášky č. 251/2006 Sb. Vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou Vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb. Volby do zastupitelstev krajů Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 96/2005 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 283/2005. Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb. a vyhlášky č. 251/2006 Sb. Volby do zastupitelstev obcí Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 96/2005 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 283/2005 Sb. Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb. a vyhlášky č. 251/2006 Sb. Soudnictví na úseku voleb Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů Financování voleb Směrnice MF č.j. 124/1354/2002, V. v. ČR, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky, ve znění směrnice Ministerstva financí ze dne 3. ledna 2003, č.j. 124/123 009/2002 a ve znění směrnice Ministerstva financí ze dne 26.června 2007, č.j.12/56 089/2007 - 124. Směrnice MF ze dne 11. března 2004 č.j. 124/42 055/2004, V. v. ČR, kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb do Evropského parlamentu. Směrnice MZV č. j. 227 467/2002-FIO, o postupu a způsobu financování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí.

4 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010 vyhlásil prezident republiky 5. února 2010 z. č. 247/1995 Sb. harmonogram úkolů a lhůt: –počet dnů přede dnem voleb –datum (den v týdnu, popř. hodina) –úkol –gestor http://www.mvcr.cz/clanek/harmonogram- ukolu-a-lhut-pro-volby-do-poslanecke- snemovny-parlamentu-ceske-republiky-v-roce- 2010.aspx

5 60 29. března 2010 (pondělí) Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (§ 14c písm. c) zákona) starosta 60 29. března 2010 (pondělí) Konec lhůty, ve které bylo možno doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty, popř. vzájemně měnit jejich pořadí (§ 32 odst. 4 zákona) zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice 58 31. března 2010 (středa) Výzva k odstranění závad na kandidátní listině, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu (§ 33 odst. 1 zákona) krajský úřad 50 8. dubna 2010 (čtvrtek) Poslední den k odstranění závad na kandidátní listině, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu (§ 33 odst. 1 zákona) zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice 49 9. dubna 2010 (pátek) Rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, registraci a odmítnutí kandidátních listin (§ 33 odst. 2 a 3 zákona) krajský úřad

6 Účast veřejnosti na místní správě obce kraje – vyšší územně samosprávné celky výkon samosprávy (samostatná působnost) i státní správy (přenesená působnost) aktivní a pasivní volební právo účast na zasedání zastupitelstva místní referendum návrhy, podněty petice

7 Volby do zastupitelských orgánů z. č. 491/2001 Sb. z. č. 130/2000 Sb. občan obce (kraje) – 18 let, trvalý pobyt – oprávněný občan –překážky odpovědnost zastupitelů ve vztahu k voličům volby do zastupitelstva + členové dalších orgánů členové výborů, komisí rady nebo zvl. orgánů –poradní, konzultativní činnost

8 Volby do zastupitelstev obcí v roce 2010 poslední řádné volby do zastupitelstev obcí ve dnech 20. a 21. října 2006 –funkční období zastupitelstev obcí uplyne 21. října 2010. s ohledem na lhůty stanovené Ústavou České republiky a zákonem o volbách se mohou volby do zastupitelstev obcí konat nejdříve ve dnech 24. a 25. září 2010, nejpozději 15. a 16. října 2010 –přesný termín konání řádných voleb do zastupitelstev obcí není ještě znám. http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do- zastupitelstev-obci-777397.aspx

9

10 Místní referendum z. č. 22/2004 Sb. základní pojmy: –obec –oprávněná osoba –přípravný výbor oprávněné osoby rozhodují formou souhlasu nebo nesouhlasu o konkrétně položené otázce, která spadá do samostatné působnosti obce, když hlasování v referendu je tajné a je realizováno na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva –ne všechny záležitosti spadající do samostatné působnosti (výjimky stanoveny zákonem) na základě usnesení zastupitelstva obce nebo na návrh přípravného výboru

11 Druhý seminární úkol Návrh na vyhlášení místního referenda 1.Ve trojicích vypracujte návrh na vyhlášení místního referenda se všemi náležitostmi. 2.Vyberte jednoho člena pracovního týmu, uveďte, ve které obci bydlí, kolik má tato obec obyvatel a kolik oprávněných osob musí podepsat návrh na vyhlášení místního referenda. 3.Uveďte, jaké náležitosti musí mít podpisová listina a vypracujte její vzor.

12 Postup po podání návrhu výzva k odstranění nedostatků –NE obsah odůvodnění návrhu nebo návrh na úhradu nákladů právní fikce bezvadnosti rada předloží k projednání zastupitelstvu –vyhlášení místního referenda + datum konání –rozhodnutí o nevyhlášení nečinnost rady nebo zastupitelstva – rozhodnutí soudu usnesení o vyhlášení místního referenda

13 Otázka k místnímu referendu 1.„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo Obce L. schválilo odstoupení od kooperační smlouvy, kterou uzavřela Obec L. s firmou Z.. s.r.o., a nepodnikalo již žádné další kroky směřující k výstavbě objektu XY v katastrálním území obce L.? 2. „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo Obce L. schválilo změnu územně plánovací dokumentace tak, aby v katastrálním území obce L. nemohlo dojít k výstavbě objektu XY?“ 3. „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce L. v samostatné působnosti obce již nepodnikalo žádné kroky směřující k výstavbě objektu XY v katastru obce L.?“ 4. „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce L. v samostatné působnosti obce již nepodnikalo žádné kroky směřující k výstavbě objektu XY v katastru obce L. a zároveň, aby odstoupilo od kooperační smlouvy uzavřené mezi Obcí L. a firmou Z. s.r.o.?“ 5.„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo Obce L. v samostatné působnosti podniklo veškeré kroky k tomu, aby v katastrálním území obce L. nedošlo k výstavbě objektu XY včetně odstoupení od smlouvy uzavřené mezí Obcí L. a firmou Z. s.r.o., která se týká zřízení a provozování objektu XY ?“ 6. „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce L. podniklo veškerá zákonná opatření v samostatné působnosti obce k tomu, aby zamezilo výstavbě objektu XY v katastrálních územích obce L., a zároveň, aby schválilo odstoupení od kooperační smlouvy uzavřené mezi Obcí L. a firmou Z. s.r.o., týkající se zřízení a provozování objektu XY ?“

14 Otázka k místnímu referendu - komentář dle EPS ad 1) otázka je v pořádku, směřuje do samostatné působnosti obce ad 2) otázka je v pořádku, podle posledního nálezu Ústavního soudu může být konáno referendum o schválení změny územního plánu ad 3) to, zda někde bude stát určitá stavba, je v konečné fázi rozhodnutím stavebního úřadu (územní rozhodnutí a stavební povolení se vydávají v přenesené působnosti). Obec se však ze zákona vždy účastní územního řízení, a může tak v něm zastávat určité stanovisko (v souladu s přáním občanů). Ve starším rozhodnutí k místnímu referendu v Temelíně (II ÚS 706/04) Ústavní soud sice dovodil, že konání tzv. konzultativního referenda (tedy referenda o otázce, o které obec přímo nerozhoduje, pouze má v samostatné působnosti „zastávat určitý názor“) není možné. Jedná se však o jediný případ, kdy Ústavní soud dovodil, že zákon o místním referendu konání konzultativního referenda neumožňuje. V dalších nálezech se již přiklonil k závěrům správních soudů i k názorům uvedeným v právní nauce, které připouštějí konání konzultativního referenda, v němž se rozhoduje o přijetí stanoviska obce k určité otázce, v níž má obec v rámci své samostatné působnosti právo se jako dotčený subjekt vyjádřit, nikoliv však o ní sama ve své samostatné působnosti rozhodovat (srov. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. prosince 2009, č.j. 12 Ca 5/2009-37, ve věci vyhlášení místního referenda ohledně Klánovického golfového areálu). ad 4) první část není v pořádku, druhá ano. Celkově není vhodné ptát se v jedné otázce na dvě věci ad 5) viz ad 4) ad 6) viz předchozí

15 Soudní přezkum § 57, 58 z. o místním referendu § 91a SŘS návrhové řízení –přípravný výbor –přípravný výbor nebo oprávněná osoba krajský soud bez opravného prostředku

16 Soudní řízení ve věcech místního referenda návrh přípravného výboru (§ 57 (1) z. MR) –jestliže nesouhlasí s výzvou k odstranění vad návrhu –jestliže zastupitelstvo nerozhodlo o vyhlášení MR, anebo rozhodlo, že MR nevyhlásí návrh přípravného výboru nebo oprávněné osoby (§ 58 (1) z. MR) –vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v MR, pokud: došlo k porušení ustanovení z. MR bylo konáno MR ve věci, která nepatří do sam. působnosti bylo konáno ve věci, o níž nelze MR podle § 6 konat

17 Judikatura ve věcech místního referenda nález Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 223/04 usnesení NSS ČR sp. zn. 44Ca 44/2009-33 usnesení KS v HK č. j. 30Ca 173/2008-64 usnesení KS v Plzni č. j. čj. 57Ca 61/2007-56 usnesení KS v HK č. j. 30 Ca18/2004-10

18 Další poznámky k místnímu referendu oznamovací povinnost starosty –Ministerstvo vnitra závaznost rozhodnutí –možnost rozpuštění zastupitelstva rozhodnutí o otázce –bez vyhlášení MR současné návrhy –několik otázek současně –kolize návrhů

19 Na viděnou… … a vezměte si, prosím, na příští seminářpastelky


Stáhnout ppt "Aktivní a pasivní volební právo. Místní referendum. 31. března 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google