Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zápisy magisterského navazujícího studia v distanční formě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zápisy magisterského navazujícího studia v distanční formě"— Transkript prezentace:

1 Zápisy magisterského navazujícího studia v distanční formě
T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci

2 Osnova Harmonogram dne Studijní programy a plány
Požadavky na absolvování Speciální situace (přerušení, problémy, jiné formy, diplom s vyznamenáním) O škole a fakultě (budovy, fakulty, osoby) Internetové kontakty Harmonogram semestru, registrace, zápisy CD FPH 2

3 1 Harmonogram dne 11.00 – informace o kreditním systému, organizaci studia a studijních podmínkách (SB 309) doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci 13.00 – počítačové registrace (SB 1. patro) SB 103 studenti A – H (Ing. Dušková) SB 104 studenti J – Ma (J. Václavíková) SB 107 studenti Mi – Ž (R. Palečková) 14.00 – fotografování na identifikační karty (SB 100B) od studenti A – H od studenti J – Ma od studenti Mi – Ž 14.30 – administrativní zápis – tutorka (NB 312) od studenti A – H (M. Neumanová) od studenti J – Ma (M. Neumanová) od studenti Mi – Ž (M. Neumanová) 8.00 – prodej Studijního programu, CD FPH (SB 35 - suterén) 3

4 Studijní programy na VŠE
2 Studijní programy na VŠE bakalářské studijní programy (studenti přijímáni do r a od r. 2001) – délka 3 roky magisterské studijní programy navazující na bakalářské studijní programy (dříve „inženýrské studium“) – délka 2 roky magisterské pětileté studijní programy (studenti přijatí v r a 2000) – délka 5 roků doktorské studijní programy (určené pro absolventy VŠE či jiných VŠ) – délka 3 roky 4

5 Přesné označení studovaného programu
kód KKOV (klasifikace kmenových oborů vzdělávání, skupina 62 Ekonomie) dle MŠMT: 6208T název studijního programu: Ekonomika a management název studijního oboru: Podniková ekonomika a management 5

6 Studijní plány, do nichž se přijímá na FPH
prezenční/ distanční 1997 1998 1999 2000 2001 2002 bakalářský B/B D/- navazující magisterský B/- D/D magisterský (pětiletý) C/C C/- doktorský X/X 6

7 Informační materiály Studijní programy FPH
Průvodce distančním studiem FPH Nabídka předmětů Informační CD FPH 7

8 Struktura studia 8

9 Předměty MNS povinné celoškolsky (cP)
Ekonomie (6) MIE403 Mikroekonomie 2 MAE405 Makroekonomie 2 Státní zkoušku je možné skládat po získání zápočtů z předmětů MIE403 a MAE405 9

10 Předměty MNS povinné fakultně (hP)
MG_430 Marketing 3 – Chování spotřebitele a výzkum trhu (4 kredity) P__421 Personální řízení 2 (2) PE_443 Podniková ekonomika 3 – Manažerská ekonomika (4) PM_400 Management 2 (4) PM_428 Management 3 – Manažerské rozhodování (4) 10

11 Předměty MNS exaktní a informatické (cEXA)
DEM414 Aktuárská demografie (4) EKO415 Simulační modely ekonomických procesů (4) IT_323 Informační systémy a elektronické podnikání (4) 11

12 Odborný předmět MNS v cizím jazyce (cJA2)
povinnost získat 2 kredity předměty FPH v distanční formě LOG601 Mezinárodní logistika (anglicky) MG_301 Výzkum trhu (německy) PM_605 Podnikání v nemovitostech (anglicky) PM_607 Management změny (anglicky) PSP602 Sociologie on line (anglicky) RUJ107 Ruština pro ekonomy (rusky) 12

13 Předměty MNS volitelné fakultně (hV2) 2 kredity
MG_416 Diplomový seminář (Euromarketing) P__523 Diplomový seminář (Metodika personálního řízení) PE_471 Diplomový seminář (Finanční analýza podniku) PM_523 Diplomový seminář (Organizování ve firmě) 13

14 Předměty MNS volitelné fakultně (hV1) 18 kreditů
LOG544 Mezinárodní přeprava a zasilatelství (6) MG_411 Strategický marketing (2) MG_412 Marketingový výzkum (2) MG_451 Ochrana spotřebitelů (2) MG_480 Spec. seminář Výzkum trhu (2) MIE202 Historie ekonom. myšlení (4) MIE412 Ekonomie volného času (2) MIE505 Aplikovaná mikroekonomie: teorie firmy (2) MIE901 Mikroekonomická analýza (2) PE_202 Finanční řízení podniků (2) PE_214 Oceňování movitého majetku (2) PE_401 Podniky a podnikání v dopravě (2) PE_412 Strategie podniku (2) PE_419 Průmyslová politika (2) PE_420 Řízení výroby (4) PE_433 Controlling (2) PE_457 Strategická analýza a plánování podniku (2) PE_464 Interní audit (2) PM_206 Ekologický management (2) PM_215 Zbožíznalství vybraných skupin zboží (2) PM_307 Řízení znalostí (2) PM_310 Malé a střední podniky v nové ekonomice (2) PM_351 Manažerská informatika 1 (4) PM_352 Manažerská informatika 2 (4) PM_353 Manažerská informatika 3 (2) PM_436 Speciální seminář Řízení a správa společností (2) PM_439 Systém řízení podniku ve společnosti znalostí (2) PM_466 Řízení vztahů se zákazníkem (2) PM_476 Globalizace z pohledu světových firem (2) PM_525 Projektování organizačních struktur (2) PSP408 Sociologie on line (2) 14

15 Předměty MNS volitelné celoškolsky (cVV)
4 kredity za předměty ze skupiny hV1 15

16 Předměty MNS vedlejší specializace (sXXX)
sFIM Finanční manažer PE_481 Manažerské finance PE_482 Ekonomická analýza PE_483 Reálné opce PE_484 Řízení rizika PE_485 Řízení pracovního kapitálu PE_486 Finanční řízení investičních projektů PE_487 Rizikový a rozvojový kapitál sMQE Management kvality, environementu a bezpečnosti PM_491 Základy managementu, kvality, environmentu a bezpečnosti PM_492 Management kvality a environmentu PM_493 Statistické metody v managementu QES PM_528 Management bezpečnosti PM_529 Metody a techniky v managementu QES PM_530 Seminář k managementu kvality, environmentu a bezpečnosti 16

17 Předměty MNS vedlejší specializace (sXXX)
sMSP Malé a střední podniky v tržním prostředí FU_311 Účetnictví individuálního podnikatele PM_203 Trh nemovitostí 1 PM_208 Podnikatelská etika PM_304 Základy krizového managementu PM_305 Specifika malých podniků PM_461 Podnikatelské minimum PM_507 Založení a řízení malých a středních podniků PM_526 Management kvality sPER Personální management P__304 Řízení pracovních sil a zaměstnanosti v podniku P__405 Motivace pracovníků a tvorba systému odměňování P__407 Řízení lidských zdrojů P__415 Řízení personálního a sociálního rozvoje pracovníků podniku P__419 Organizace práce v podniku P__420 Hmotná stimulace a odměňování práce P__429 Personální informatika P__452 Personální controlling P__527 Nástroje personálního řízení 17

18 Předměty MNS rezervní kredity
Využití opakování předmětů (pokud nebyly úspěšně absolvovány nebo omluveny) studium dalších předmětů 18

19 Požadavky na absolvování
3 Požadavky na absolvování dosáhnout 72 kreditů v předepsané struktuře složit 4 státní zkoušky obhájit diplomovou práci Dosažení titulu inženýr 19

20 Charakteristika studijního programu v distanční formě
1 Charakteristika studijního programu v distanční formě možnost přerušit až na 4 semestry, celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů uznané >=24 >=10 omluvené standardní délka: 2 roky, maximálně: 3 roky Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list. červený diplom: prospěch do 1,5 bez známek 3, 4, bez nezapočteno, délka studia maximálně 3 roky, státní zkoušky s celkovým hodnocením výborně 20

21 Předmět Předmět je identifikován identem. Ident se skládá ze zkratky katedry a čísla, např. PM_428 (Management 3). Předmět je ohodnocen počtem kreditů (= počet hodin výuky týdně v prezenční formě), např. 4 kredity. Výuka je realizována formou přednášek a cvičení. Paralelně může probíhat výuka ve více kurzech, které jsou číslovány (v prezenční formě XX000, 00YYY, XXYYY, 00000, v distanční formě 00XXX). Každý předmět má garanta. Některé předměty navazují na jiné předměty. Informace o předmětech a kurzech 21

22 Ukončení předmětu Forma Omluvy
zápočet (výsledky: započteno, nezapočteno, omluveno) zkouška (výsledky: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl, omluveno) Omluvy u učitele po skončení semestru u proděkana pro pedagogiku a informatizaci prostřednictvím žádosti u tutorky Nezapočteno a nevyhověl i při neomluvené neúčast při plnění podmínek zápočtu a neomluvené neúčasti u zkoušky, při odstoupení od zkoušky. S výsledkem klasifikace je katedra povinna studenta seznámit do konce zkouškového období. Způsob seznámení s výsledky klasifikace musí být znám před začátkem zkouškového období. Student je povinen dostavit se k zapsání výsledku v termínu stanoveném katedrou, nejdéle však do dvou týdnů po ukončení zkouškového období. Student je povinen mít i zápis „Omluven“. Studenta nelze zapsat do vyššího semestru bez zápisů klasifikací (popř. omluv). Zápis výsledku podepisuje vyučující, ve výjimečných případech akademický pracovník pověřený vedoucím katedry. 22

23 Kredity kreditní poukázky použité rezervní kredity = kredity získané
+ kredity ztracené + kredity vynaložené v běžném semestru + kredity odebrané při uznávání rezervní kredity počet: 14 kreditů pro celé navazující magisterské studium využití: na další předměty nad rámec 72 kreditů na opakování předmětů Za zapsaný a následně řádným způsobem omluvený předmět je použití kreditních poukázek stornováno. 23

24 Kredity započitatelné za poslední 2 semestry
Povinnost získat 24 kreditů Kredity získané za: úspěšně absolvované předměty na VŠE Nezapočítávají se: kredity uznané z předchozího studia na VŠE nebo z jiných škol 24

25 Uznávání předchozího studia (žádost do 4. 2. 2004)
Neuznávají se: předměty s výsledkem zkoušky 3 předměty složené před více než 3 roky předměty v předchozím studiu uznané předměty kateder FPH, tj. jejichž identy začínají písmeny MG_, MIE, LOG, P__, PE_, PM_, PSP, RV_ (s výjimkou MIE403) Uznávání předmětů je zpoplatněno (100 Kč za předmět) 25

26 Státní zkoušky z ekonomie z vedlejší specializace z odborných předmětů
podmínkou kredity z 2 předmětů (MIE403, MAE405) z vedlejší specializace podmínkou získání kreditů VS v předepsané struktuře z odborných předmětů podmínkou získání kreditů oboru a HS v předepsané struktuře zpravidla v jeden den, zpravidla jako poslední státní zkoušky z podnikové ekonomiky a marketingu (MG_430, PE_443) z podnikového managementu (PM_400, PM_428) obhajoba diplomové práce 26

27 Výjimky státních zkoušek
Proděkan může na žádost studenta se souhlasem vedoucího katedry, na které se koná SZZ z HS, povolit obhajobu DP samostatně. 27

28 Úskalí Neúspěch u třetího termínu státní zkoušky.
Nesplnění počtu kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech. Vyčerpání rezervních kreditů. Nevykonání státní zkoušky a obhajoby diplomové práce do roka od splnění předpokladů státní zkoušky nebo do konce 6. aktivního semestru studia. 28

29 Speciální situace Přerušení studia
4 Speciální situace Přerušení studia Maximální délka souvislého přerušení: 2 roky Nejdelší úhrnná délka přerušení: 3 roky O přerušení ze zahraničí lze výjimečně žádat elektronickou poštou (faxem, poštou). V době přerušení není osoba studentem. 29

30 Problematické situace
Podmíněný zápis při nesplnění podmínek zápisu do dalšího semestru může výjimečně povolit děkan a to nejvýše dvakrát za studium Přesažení délky studia 3 roky placení poplatku měsíčně 2400 Kč Studium druhé VŠ také zpoplatněno (ročně 2700 Kč) Ukončení studia nesložení ani opakovaně všech částí státní zkoušky do 1 roku po splnění podmínek studia neúspěch při třetím pokusu u státní zkoušky neoprávněný zápis do vyššího semestru opakované nevyužití práva na zápis po přerušení Zanechání studia 30

31 Další formy a druhy studia
Prezenční, kombinovaná a distanční forma studia Děkan zpravidla nepovoluje přestup z jedné do druhé formy studia. Mimořádné studium Existuje na VŠE pro studenty nepřijaté na studium. Za každý kredit se platí 700 Kč. Studovat lze pouze malou část předmětů. Přestup na jinou hlavní specializaci není možný. 31

32 Diplom s vyznamenáním obdrží ti studenti, kteří během MNS:
dosáhnou průměrného prospěchu do 1,5 včetně, z žádného předmětu nebudou hodnoceni známkou "nevyhověl" ani "dobře" nebo "nezapočteno", všechny státní zkoušky i obhajobu diplomové práce vykonají s celkovým prospěchem "výborně", magisterské navazující studium, včetně složení státních zkoušek a obhajoby diplomové práce absolvují za 6 semestrů. 32

33 5 Budovy VŠE Žižkov (všední dny 6.00 až 22.00, sobota 7.00 až 17.00)
stará budova (SB) nová budova (NB): posluchárny A – D, stará aula (AU), nová aula (MAX, NAUL) menza (ME) Jižní Město (JM) 33

34 Schéma FPH (3. patro nové budovy)
studijní referentky T. Kubálek (NB 309) KMIE KPSŘ L. Dušková (NB 310) M. Neumanová (NB 312) 385a 376 367 373     KP děkanát KMIE schody KM KPE 326 304 stará budova výtah 327 347 KM NB 379 – NB 382 KPE zased. schody KLOG Inf. stř. KMG 34

35 Identifikační karty Typy Focení, tisk, výdej: SB 100B
Identifikační karta (0 Kč) Multifunkční identifikační karta (200 Kč) Multifunkční identifikační karta ISIC (300 Kč) Focení, tisk, výdej: SB 100B pondělí – čtvrtek: – 12.30, – 16.00 pátek: – 13.00 telefon: Využití multifunkční identifikační karty Vstup do počítačových studoven Vstup do studovny Vstup do jazykových studoven Vypůjčování knih Tisk na počítačích v počítačových studovnách Kopírování v knihovnách Menzy VŠE Kupóny MHD: SB 16 pondělí – pátek: 12 – 14 35

36 Literatura knihovna a studovna http://ciks.vse.cz
Žižkov - mezanin SB (SB M27) Jarov - mezi bloky F a G Jižní Město - suterén budovy B (JM 352) jiné knihovny pro Praze prodejna skript – SB (SB 35), JM (0112) prodejna Ekopress (před starou aulou) antikvariát (SB 403) 36

37 Knihovna Knihovny VŠE Vyhledávání v knihovně
Knihovna VŠE - Centrum informačních a knihovnických služeb Mediotéka fakulty financí a účetnictví Knihovna Pavla Eislera fakulty mezinárodních vztahů Studijní knihovna - Informační servis VŠE Knihovna Centra doktorandských a manažerských studií Knihovna Střediska meziuniverzitního programu studií budoucnosti. Vyhledávání v knihovně katalog knihovny je přístupný přes webový prohlížeč na adrese k přihlášení se používá identifikační číslo průkazu (identifikační karty), začínající písmenem B, C nebo D, a heslo. 37

38 Provoz školy provoz školy po – pá 6 – 22 so 7 – 18
počítačová studovna a učebny (http://kumbal.vse.cz/studovny) psychologická poradna (SB 117) 38

39 Fakulty VŠE F1: Fakulta financí a účetnictví (FFÚ)
F2: Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) F3: Fakulta podnikohospodářská (FPH) F4: Fakulta informatiky a statistiky (FIS) F5: Fakulta národohospodářská (FNH) F6: Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci (FMH) 39

40 Počet studentů k 40

41 Akademičtí funkcionáři
rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. čtyři prorektoři studijní a pedagogická činnost (prof. Krebs) věda a výzkum (doc. Patočka) zahraniční vztahy a public relations (doc. Hořejší) finance a rozvoj (prof. Revenda) informační systém (RNDr. Čermák) 41

42 Vedení fakulty děkan prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.
proděkan pro pedagogiku a informatizaci doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro vědu prof. Ing. Dr. h. c. Radim Vlček, CSc. proděkan pro zahraniční vztahy prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. tajemnice fakulty Ing. Martina Soukupová 42

43 Katedry FPH a jejich struktura
43

44 Zastoupení studentů a pomoc studentům
tajemnice pro studentské záležitosti Lenka Dušková (NB 310) pomoc studentům při různých nestandardních studijních situacích - kam, jak a na koho se obrátit akademický senát FPH (5 studentů ze 13 členů) akademický senát VŠE (1 student za FPH) Informační středisko FPH (NB 340) psychologická poradna (SB 117) konzultační hodiny učitelů 44

45 Tutorka distančního studia
Marcela Neumanová (NB 312) úřední hodiny st 13 – 20 pá 14 – 20 45

46 6 Internetové kontakty WWW stránky diskusní skupina e-mail
diskusní skupina news.vse.cz vse.fakulta-3 46

47 Přístupová hesla studentský Veverka na počátečním soustředění možno vyzvednout u služby počítačových učeben v 1. patře SB v případě problémů: služba PC učeben (SB 1. patro) LMS eDoceo prvotně stejné jako na Veverce v případě problémů: RNDr. Čermáková (SB 22A) registrace a zápisy prvotně bez hesla v případě problémů: RNDr. Nenadál (SB M2) přihlašování na státní zkoušku prvotně stejné jako na Veverce v případě problémů: RNDr. Nenadál (SB M2) Studentský klub prvotně rodné číslo bez lomítka v případě problémů: doc. Kubálek 47

48 7 Harmonogram semestru zahajovací tutoriál: út 20. 1. 2004
počáteční tutoriál: po průběžný tutoriál: po závěrečný tutoriál: po konec zimního semestru: konec letního semestru: podrobněji: 48

49 Naplnění požadované struktury 72 kreditů (nabídka 85 předmětů = 221 kreditů)
cP 6 MIE403 MAE405 hP 18 MG_430 PE_443 PM_400 PM_428 P__421 cEXA 4 DEM414 EKO415 IT_323 cJA2 2 LOG601 MG_301 PM_605 PM_607 PSP602 RUJ107 hV2 MG_416 P__523 PE_471 PM_523 cVV hV1 4+ LOG544 MG_411 MG_412 MG_451 MG_480 MIE202 MIE412 MIE505 MIE901 PE_202 PE_214 PE_401 PE_412 PE_415 PE_419 PE_420 PE_433 PE_457 PE_464 PE_478 PM_206 PM_215 PM_307 PM_310 PM_351 PM_352 PM_353 PM_436 PM_439 PM_466 PM_476 PM_525 PSP408 VS PE_481 PE_482 PE_483 PE_484 PE_485 PE_486 PE_487 PM_491 PM_492 PM_493 PM_528 PM_529 PM_530 FU_311 PM_203 PM_208 PM_304 PM_305 PM_461 PM_507 PM_526 P__304 P__405 P__407 P__415 P__419 P__420 P__429 P__452 P__527 49

50 Rozvrh hodin tutoriálů
začátek 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 konec 09.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 po 1. sem. učebna 1 PE_443 MIE403 oběd MG_430 PM_400 učebna 2 úvod učebna 3 učebna 4 út 2. sem. EKO415 PM_607 PM_605 P__421 MAE405 PM_428 IT_323 PSP602 LOG601 DEM414 RUJ107 st 3. sem. PM_351 PM_493 PM_491 PM_529 PSP408 PE_202 P__304 P__405 P__407 P__415 P__419 PE_420 PM_461 PM_305 FU_311 PM_304 PM_208 PM_215 MG_412 PE_483 PE_481 PE_484 PE_487 čt 4. sem. PM_352 PM_523 PM_492 PM_528 PM_530 PE_412 PE_457 PE_471 P__420 P__429 P__452 P__527 MG_411 P__516 MG_416 PM_507 PM_203 PM_526 PM_307 PM_206 P__523 PE_482 PE_485 PE_486 5. sem. PM_353 PM_525 PM_466 PM_439 PM_436 PM_476 PE_419 PE_464 PE_433 PE_401 LOG544 MG_480 PE_214 MG_451 MIE901 MIE505 MIE202 PM_310 MIE412

51 Registrace a zápisy Registrace – student projevuje zájem
Na PC učebnách registruje ident, kurz a skupinu. Registrace je závazná, tj. nelze zrušit akceptované registrace. Zápis – přizpůsobení nabízené kapacitě Automatizovaný zápis (dle počtu získaných a ztracených kreditů) a zápis na PC učebnách. Po skončení vytištěn zápisový list, který student podepíše u tutorky. Registrace i zápis možné přes Internet (http://nb.vse.cz/regzap). 51

52 8 CD FPH pro zájemce o studium, pro nově přijaté studenty, pro další zájemce o FPH více než 400 stránek, 500 fotografií,4 videosekvence informace o přijímacím řízení včetně: zadání 83 variant zkoušky z matematiky z roku 2003 zadání a řešení zkoušky z jazyka z roku 2003 (např. z angličtiny 69 variant) hypertextový průvodce kreditním systémem ve formátu PDF: skripta k MS Office 97 a MS Office 2000 skripta Jak psát diplomové práce ukázková čísla časopisu Studentský list přehled učitelů, předmětů, publikací fakulty ukázky výukových materiálů učitelů, prezentací studentů na odborných seminářích prezentace ze dne otevřených dveří 52

53 Struktura CD FPH FPH VŠE Praha a její okolí Ovládání a realizace CD
Úvod Fakulta Kde najít VŠE Učitelé a zaměstnanci Historie Katedry Věda a publikace Studium Studijní program Závěrečné zkoušky a práce Distanční studium Zákony, vyhlášky Pro studenty Pro zájemce o studium VŠE Studium v zahraničí Mezinár. stud. programy Studijní literatura přehled skript vydaných na VŠE v letech Školní časopisy Poradenská pomoc Jazykové centrum Tělesná výchova Stravování, koleje Studentské aktivity Praha a její okolí Ovládání a realizace CD 53

54 Hodně úspěchů ve studiu na Fakultě podnikohospodářské!
Publikace prezentace Hodně úspěchů ve studiu na Fakultě podnikohospodářské! 54


Stáhnout ppt "Zápisy magisterského navazujícího studia v distanční formě"

Podobné prezentace


Reklamy Google