Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Příprava distanční formy magisterského navazujícího studijního programu FPH VŠE v Praze doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Příprava distanční formy magisterského navazujícího studijního programu FPH VŠE v Praze doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci."— Transkript prezentace:

1 1 Příprava distanční formy magisterského navazujícího studijního programu FPH VŠE v Praze doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

2 2 Osnova 1. Souvislost příspěvku s dalšími příspěvky Souvislost příspěvku s dalšími příspěvky 2. Historie forem studia na fakultě Historie forem studia na fakultě 3. Důvody realizace projektu a výběru studijního programu Důvody realizace projektu a výběru studijního programu 4. Harmonogram projektu Harmonogram projektu 5. Externí zkušenosti Externí zkušenosti 6. Zabezpečení: softwarové, personální, finanční, materiálnísoftwarovépersonální finančnímateriální 7. Informace o studiu Informace o studiu 8. Organizace studia Organizace studia 9. Závěr Závěr

3 3 Souvislost příspěvku Kubálek, Tomáš: Příprava distanční formy magisterského navazujícího studijního programu FPH VŠE v Praze Švecová, Lenka: Metodické vzdělávání učitelů Kubálková, Markéta: Příprava předmětu Manažerská informatika pomocí programu Zoner Context pro distanční formu studia Topolová, Ivana: Učební pomůcky Manažerské informatiky pro DiV

4 4 Historie forem výuky na fakultě do r. 1989: dálková forma od r. 1995: distanční forma bakalářského studia 1998: Zákon o vysokých školách 111/1998 Sb. od r. 1999: distanční forma magisterského navazujícího studia 1999: distanční forma magisterského pětiletého studia 1999: Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu 2000: – utlumení distanční formy, přijímání pouze do magisterského navazujícího studia – žádost o změnu formy z distanční na kombinovanou – změna vedení fakulty 2001: – březen: žádosti o prodloužení akreditace distanční formy nevyhověno – březen: změna formy z distanční na kombinovanou – září: rozhodnutí fakulty připravit distanční formu mag. navazujícího studia 2002, 6. červen: doporučení pracovní komise pro ekonomii udělit akreditaci distanční formy 2002, 18. červen: udělení akreditace Akreditační komisí MŠMT

5 5 Distanční forma magisterského navazujícího studia Praha, : jednání pracovní komise AK MŠMT pro ekonomii (předseda prof. Sojka, členem mj. prof. Dvořák) Strážnice, : zasedání AK MŠMT akreditace uceleného studijního programu FPH jako první v ČR (s jednohlasným souhlasem)

6 6 Důvody realizace projektu distanční formy Část učitelů fakulty považovala za vhodné, aby fakulta dále učila distanční formou. Výsledky studia ukázaly značné rozdíly mezi výsledky dosahované studenty bakalářského programu a výsledky dosahované studenty magisterského navazujícího programu. Fakulta se po dvou letech přijímání pouze do magisterského pětiletého studijního programu vrátila k otevírání dvou stupňů studia. Fakultě byly schváleny dva významné rozvojové projekty pro bakalářský a magisterský navazující program, což vytvořilo zdroje pro financování přípravy distanční formy.

7 7 Důvody výběru magisterského navazujícího studia Výsledky studia studentů v kombinované formě byly v minulých letech v magisterském navazujícím programu významně lepší než v bakalářském programu či magisterském pětiletém programu. Relativně malý rozsah magisterského navazujícího studia (72 kreditů). Magisterský navazující program zajišťuje fakulta téměř samostatně. O magisterský navazující program byl v posledních letech v přijímacím řízení větší zájem o kombinovanou formu než o prezenční formu.

8 8 Zájem o magisterské navazující studium Fakulty podnikohospodářské uchazečů srpen 1999 srpen 2000 srpen 2001 leden 2002 srpen o prezenční formu o distanční formu

9 9 Harmonogram projektu do : předání alespoň jedné kapitoly distanční pomůcky v elektronické podobě s dodržením stanovených metodických zásad (klíčová slova, hypertext, řešené otázky, otázky k řešení, osnova a další) do : předání téměř hotových distančních pomůcek tak, aby případné připomínky mohly být realizovány k termínu finálního předání do : finální předání autory do : sjednocující korekce učebních pomůcek, finalizace projektu distančního vzdělávání, předání projektu a žádosti o akreditaci na MŠMT prostřednictvím rektorky VŠE do : verze pomůcek pro výuku v ZS 2002/03 do : verze pomůcek pro stanovení autorských honorářů

10 10 Čerpání externích zkušeností kontakt s Centrem pro studium vysokého školství – Národním centrem distančního vzdělávání (seminář s autory na FPH)Centrem pro studium vysokého školství využití literatury, především: 1. Kopek, Rudolf: Průvodce distančním studiem. Západočeská univerzita v Plzni, ISBN Průcha, Jiří a kol.: Požadavky na akreditaci studijních programů a kurzů distančního vzdělávání. Centrum pro studium vysokého školství, Zlámalová, Helena: Příručka pro tutory distančního vzdělávání. Národní centrum DiV CSVŠ, účast učitelů fakulty na seminářích a konferencích

11 11 Softwarové zabezpečení program pro elektronické publikování Zoner ContextZoner Context program pro tvorbu e-learningových kurzů Edoceo stránky pro internetové prohlížeče další software – MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Front Page) – Adobe Acrobat (tvorba dokumentů ve formátu PDF) – program IGA připravený katedrou demografie – Adobe Premiere

12 12 Personální zabezpečení Motivace autorů Rozhodnutí o přípravě distanční formy proběhlo fakultními orgány ve většině případů formou hlasování. Úkol připravit distanční formu byl stanoven jako klíčový úkol fakulty. Školení pro práci se softwarem i k metodice tvorby pomůcek. Posílen počet pomocných vědeckých sil. Při rozdělování výpočetní techniky byly zvýhodněni učitelé podílející se na přípravě učebních pomůcek. Použity prostředky z rozvojových projektů fakulty v roce 2001 a podány projekty pro rok Odměny poskytovány důsledně za reálné výsledky, nikoliv koncepce, náměty, akreditační materiály předmětů. V rámci tradiční Soutěže děkana o nejlepší publikaci byla vypsána nová kategorie Učební pomůcka pro distanční formu studia s odměnou Kč pro vítěze.

13 13 Finanční zabezpečení 2001tis.Kč RP140PE – bakalářské studium414 RP143PE – magisterské navazující studium tis. Kč RP133Hlavní specializace PE v DiF3216 RP134Vedlejší specializace MQE v DiF540 RP135Vedlejší specializace PER v DiF552 RP138Příprava kursů VŠE distanční formou686 RP307Vzdělávání učitelů – informační technologie300 RP308Vzdělávání učitelů – distanční vzdělávání350 RP???Internetový portál pro studenty distanční formy1037

14 14 Materiální zajištění duplikátor CD a DVD Composer s tiskárnou (v listopadu 2001 za Kč) duplexní tiskárna HP DJ2200DN (v listopadu 2001 za Kč) digitální fotoaparát Olympus C2020Z (dlouhodbě zapůjčen v říjnu 2001) digitální kamera Panasonic NV-DS11EG (v prosinci 1999 asi za Kč ) výkonný počítač včetně grafické karty pro zpracování videa kamery pro NetMeeting 120 PC, 2 notebooky, 2 dataprojektory fakulty mobilní telefony digitální tiskový stroj Minolta Micropress 062 provozovaný VŠE

15 15 Informace o studiu Studijní program a jiné informace Fakulty podnikohospodářské Studijní program a jiné informace Fakulty podnikohospodářské Průvodce distančním studiem webové stránky fakulty informace o předmětech, výuce a učitelích informace o výsledcích testů a předmětů informace o historii studia studenta perspektivně portál distančního vzdělávání Středisko distančního vzdělávání

16 16 Organizace studia tři soustředění (tutoriály) za semestr – počáteční 9. – – průběžné 11. – – závěrečné 6. – vzorový plán na 6 semestrů (poslední semestr bez zařazení předmětů) každý semestr zastoupen v soustředěních jedním dnem kurzy pro 1 – 25 studentů, možnost opakování kurzu skládání zápočtů a zkoušek do konce semestru, tj. např. do , popř nová organizace registrací a zápisů

17 17 Úprava studijních předpisů zrušení úlevy termínu složení zápočtů a zkoušek, nově povinnost složit do konce semestru, v němž si student předmět zapsal zvolnění podmínky kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech z 28 na 24 kreditů nutnost registrace úprav studijních předpisů

18 18 Metodika studia vzorový studijní plán obsahuje na semestr 14 – 15 kreditů učební pomůcky na CD (systém objednávání na fakultě a nákupu v prodejně skript) stanovení harmonogramu studia jednotlivých předmětů

19 19 Rozvrh tutoriálů (soustředění) var. 5 semestrů14 kreditůvar. 4 semestrů18 kreditů úvod úvod kredity kredity kredity kredity kredity kredity oběd kredity kredity oběd kredity kredity kredity kredity kredity kredity kredity kredity

20 20 Naplnění požadované struktury studia (celkem 72 kreditů) cP6MIE403MAE405 hPEP18MG_430PE_443PM_400PM_428P__421 cEXA4DEM414EKO415IT_323 cJA22PM_607PSP602RUJ107PE_477LOG601 cVV hPEV LOG544MG_411MG_412MG_480MIE201 MIE505MIE901PE_202PE_401PE_412 PE_419PE_433PE_457PM_351PM_352 PM_353PM_436PM_449PM_476PM_525 PSP407PSP408P__516RV_214RV_410RV_451 hPEV22MG_416PE_471PM_523 VS18PM_491PM_492PM_493PM_528PM_529PM_530 P__304P__405P__407P__415P__419 P__420P__429P__452P__527

21 Rozvrh hodin začátek konec po 1. sem. učebna 1úvodPE_443 MIE403obědMG_430 PM_400 učebna 2úvodPE_443 MIE403obědMG_430 PM_400 učebna 3úvodMIE403PM_400 obědPE_443 MG_430 učebna 4úvodMIE403PM_400 obědPE_443 MG_430 út 2. sem. učebna 1úvodEKO415 PM_607obědP__421MAE405PM_428 učebna 2úvodIT_323 PSP602obědMAE405P__421PM_428 učebna 3úvodDEM414 RUJ107obědPM_428 P__421MAE405 učebna 4úvodobědPM_428 MAE405P__421 st 3. sem. učebna 1úvodPM_351 PM_493obědPM_493PM_491PM_529 učebna 2úvodPSP408PE_202P__304obědP__405P__407P__415P__419 učebna 3úvodRV_410 PM_491obědPM_529 PM_493 učebna 4úvodMG_412P__405obědP__407P__415P__419P__304 čt 4. sem. učebna 1úvodPM_352 PM_523obědPM_492 PM_528PM_530 učebna 2úvodPE_412PE_457PE_471obědP__420P__429P__452P__527 učebna 3úvodMG_411MG_416obědPM_528PM_530PM_492 učebna 4úvodobědP__429P__420P__527P__452 pá 5. sem. učebna 1úvodPM_353P__516obědPM_436PM_439PM_476PM_525 učebna 2úvodPE_419PE_464PE_433obědPE_401LOG544 učebna 3úvodMG_480RV_214RV_451obědMIE901MIE505MIE202 učebna 4úvodoběd

22 22 Další řešené problémy hodnocení průběžné práce a výsledků předmětů tutory hodnocení studijního programu studenty virtuální vzdělávání cena pomůcek referentka pro distanční studium diplomové práce knihovna přednášek

23 23 Závěr projektu se účastní 60 ze 90 učitelů fakulty projekt zahrnuje: – 52 z 210 předmětů fakulty – 5 předmětů z jiných fakult

24 24 Aktuální informace pro účastníky konference Pedagogika Distanční forma studia Zkušenosti (poslední dílčí volba)


Stáhnout ppt "1 Příprava distanční formy magisterského navazujícího studijního programu FPH VŠE v Praze doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google