Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana životního prostředí v rámci stavebního práva 29. 4. 2009 Právo životního prostředí I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana životního prostředí v rámci stavebního práva 29. 4. 2009 Právo životního prostředí I."— Transkript prezentace:

1 Ochrana životního prostředí v rámci stavebního práva 29. 4. 2009 Právo životního prostředí I.

2 Osnova přednášky Úvod Úvod Ochrana ŽP v územním plánování Ochrana ŽP v územním plánování Ochrana ŽP v územním řízení Ochrana ŽP v územním řízení Ochrana ŽP ve stavebním řízení Ochrana ŽP ve stavebním řízení

3 Ochrana ŽP ve stavebním právu Orgány územního plánování a stavební úřady Orgány územního plánování a stavební úřady Účast dotčených orgánů Účast dotčených orgánů Zásady dobré správy Zásady dobré správy Účast veřejnosti Účast veřejnosti Posuzování vlivů na ŽP Posuzování vlivů na ŽP Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

4 Orgány ÚP a stavební úřady § 4 odst. 1 StZ: zásady postupu § 4 odst. 1 StZ: zásady postupu § 4 odst. 2 StZ: součinnost s DO § 4 odst. 2 StZ: součinnost s DO Zásady dobré správy (§§ 2-8 SŘ) Zásady dobré správy (§§ 2-8 SŘ) Kvalifikovaná činnost Kvalifikovaná činnost Projektant (§ 159 odst. 1,2 StZ) Projektant (§ 159 odst. 1,2 StZ)

5 Dotčené orgány Správní orgány, které podle zvláštních právních předpisů hájí vybrané veřejné zájmy Správní orgány, které podle zvláštních právních předpisů hájí vybrané veřejné zájmy např. ochrana přírody, vod, ovzduší atd. např. ochrana přírody, vod, ovzduší atd. Vydávají stanoviska dle § 149 SŘ Vydávají stanoviska dle § 149 SŘ Postavení DO: § 136 SŘ Postavení DO: § 136 SŘ

6 Dotčené orgány Zásady postupu dle StZ: Zásady postupu dle StZ: Součinnost se StÚ a orgány ÚP Součinnost se StÚ a orgány ÚP Vázanost předchozím stanoviskem Vázanost předchozím stanoviskem Koncentrace stanovisek Koncentrace stanovisek Kontrola dodržování převzatých podmínek Kontrola dodržování převzatých podmínek Koordinované stanovisko Koordinované stanovisko Projednávání protichůdných stanovisek Projednávání protichůdných stanovisek

7 Účast veřejnosti  důležitá zejm. v ÚP a ÚŘ  Aarhuská úmluva  zveřejňování písemností (§ 20 StZ)  veřejné projednání (§ 22 StZ)  námitky a připomínky

8 Definice ÚP Územní plánování je: soustavná a komplexní činnost soustavná a komplexní činnost orgánů ÚP orgánů ÚP směřující k směřující k vytvoření závazných podkladů pro rozhodování o území vytvoření závazných podkladů pro rozhodování o území a tím k usměrnění rozvoje území a navržení uspořádání území dle určitých politických představ v souladu se zásadou TUR a tím k usměrnění rozvoje území a navržení uspořádání území dle určitých politických představ v souladu se zásadou TUR

9 Cíle ÚP § 18 StZ § 18 StZ předpoklady pro výstavbu předpoklady pro výstavbu předpoklady pro udržitelný územní rozvoj: předpoklady pro udržitelný územní rozvoj: příznivé ŽP příznivé ŽP hospodářský rozvoj hospodářský rozvoj soudržnost společenství obyvatel území soudržnost společenství obyvatel území

10 Funkce ÚP koordinační koordinační konkretizující konkretizující ochranná ochranná preventivní preventivní limitující limitující zjišťovací a vyhodnocovací zjišťovací a vyhodnocovací prověřovací…. prověřovací….

11 Ochrana ŽP v ÚP Specifika: Specifika: Neuplatňuje se SŘ Neuplatňuje se SŘ Zveřejňování písemností a veřejné projednání Zveřejňování písemností a veřejné projednání Zástupce veřejnosti (§ 23 StZ) Zástupce veřejnosti (§ 23 StZ) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ÚAP – limity využití území ÚAP – limity využití území PÚR PÚR ÚPD: ZÚR, ÚP, RP ÚPD: ZÚR, ÚP, RP § 101a-d SŘS § 101a-d SŘS

12 Politika územního rozvoje ČR celostátní nástroj ÚP celostátní nástroj ÚP vymezené období platnosti vymezené období platnosti konkretizace cílů definovaných ve StZ konkretizace cílů definovaných ve StZ v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech strategie a podmínky pro naplňování cílů strategie a podmínky pro naplňování cílů ohled na udržitelný územní rozvoj ohled na udržitelný územní rozvoj

13 Politika územního rozvoje ČR pořizuje: MMR pořizuje: MMR pro celé území ČR pro celé území ČR schvaluje: vláda schvaluje: vláda publikace: Sbírka zákonů, ve formě sdělení o schválení PÚR publikace: Sbírka zákonů, ve formě sdělení o schválení PÚR závazná pro… závazná pro… http://www.pur.eps.cz/aktuality/ http://www.pur.eps.cz/aktuality/ http://www.pur.eps.cz/aktuality/ http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni- rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje- Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008 http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni- rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje- Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008 http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni- rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje- Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008 http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni- rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje- Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008

14 Zásady územního rozvoje krajský nástroj ÚP, krajský nástroj ÚP, který v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly ÚP v souladu s PÚR, který v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly ÚP v souladu s PÚR, určuje strategii pro jejich naplňování určuje strategii pro jejich naplňování koordinuje územně plánovací činnost obcí koordinuje územně plánovací činnost obcí http://www.iri.cz/kr-olomoucky/zur/ http://www.iri.cz/kr-olomoucky/zur/ http://www.iri.cz/kr-olomoucky/zur/

15 Zásady územního rozvoje Obsah: Obsah: plochy a koridory nadmístního významu plochy a koridory nadmístního významu plochy pro VPS, VPO plochy pro VPS, VPO územní rezerva územní rezerva vyhodnocení vlivů ZÚR na URÚ vyhodnocení vlivů ZÚR na URÚ pořizuje: KrÚ pořizuje: KrÚ pro celé území kraje pro celé území kraje vydává: zastupitelstvo kraje vydává: zastupitelstvo kraje

16 Účast veřejnosti v ÚP ZÚR veřejnostobčan krajezástupce veřejnosti vlastník nemovitosti obec zadánínenenenevyjádření návrhpřipomínkypřipomínkynámitkypřipomínkynámitky správní žalobaneneano, pokud bylo porušeno jeho procesní právo ano, pokud bylo porušeno jeho vlastnické právo ano, pokud bylo porušeno její právo

17 Územní plán místní nástroj ÚP, místní nástroj ÚP, který v souvislostech a podrobnostech území obce který v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly ÚP zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly ÚP v souladu se ZÚR a PÚR v souladu se ZÚR a PÚR

18 Územní plán obsah: obsah: urbanistická koncepce urbanistická koncepce koncepce uspořádání krajiny koncepce uspořádání krajiny koncepce veřejné infrastruktury koncepce veřejné infrastruktury vymezuje: vymezuje: zastavěné plochy, zastavěné plochy, zastavitelné plochy, zastavitelné plochy, plochy přestavby plochy přestavby plochy pro VPS, VPO a územní rezervu plochy pro VPS, VPO a územní rezervu může uložit prověření změn využití určitých ploch může uložit prověření změn využití určitých ploch

19 Územní plán pořizuje: pořizuje: úřad ÚP nebo úřad ÚP nebo obecní úřad obce, pro kterou se ÚP pořizuje obecní úřad obce, pro kterou se ÚP pořizuje pro celé území obce pro celé území obce vydává: zastupitelstvo obce, pro kterou se ÚP pořídil vydává: zastupitelstvo obce, pro kterou se ÚP pořídil

20 Účast veřejnosti v ÚP ÚP veřejnostobčan obce zástupce veřejnosti vlastník nemovitosti sousední obec zadánípřipomínky připomín ky připomínkypřipomínkypodnět konceptpřipomínky připomín ky námitkynámitkypřipomínky návrhpřipomínky připomín ky námitkynámitkypřipomínky správní žalobanejistéanoano (porušení procesního práva) ano (porušení vlastnického práva) nejisté

21 Územní plán

22 Regulační plán

23

24 místní nástroj ÚP, místní nástroj ÚP, který v řešené ploše který v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků využití pozemků umístění a prostorové uspořádání staveb (vždy staveb veřejné infrastruktury) umístění a prostorové uspořádání staveb (vždy staveb veřejné infrastruktury) ochranu hodnot a charakteru území ochranu hodnot a charakteru území vytváření příznivého ŽP vytváření příznivého ŽP vymezí VPS a VPO vymezí VPS a VPO

25 Regulační plán skupinové územní rozhodnutí (§ 61 odst. 2 StZ) skupinové územní rozhodnutí (§ 61 odst. 2 StZ) pořizuje: pořizuje: úřad ÚP nebo úřad ÚP nebo obecní úřad obce, pro kterou se ÚP pořizuje obecní úřad obce, pro kterou se ÚP pořizuje vydává: zastupitelstvo obce vydává: zastupitelstvo obce

26 Účast veřejnosti v ÚP RP veřejnostobčanské sdružení zástupce veřejnosti vlastník nemovitosti obec zadání požadavky na obsah návrhpřipomínkypřipomínkynámitkynámitkynámitky správní žalobaneneanoanoano

27 Pořizování ÚPD upraveno pro každou kategorii ÚPD zvlášť upraveno pro každou kategorii ÚPD zvlášť ovlivněno formou vydávání ÚPD = OOP ovlivněno formou vydávání ÚPD = OOP

28 Pořizování ÚPD rozhodnutí o pořízení ÚPD rozhodnutí o pořízení ÚPD zadání ÚPD zadání ÚPD návrh ÚPD návrh ÚPD společné jednání s… (neveřejné) společné jednání s… (neveřejné) posouzení návrhu ÚPD nadřízeným orgánem ÚP posouzení návrhu ÚPD nadřízeným orgánem ÚP řízení o vydání ÚPD (SŘ) řízení o vydání ÚPD (SŘ) veřejné projednání návrhu ÚPD veřejné projednání návrhu ÚPD přezkum a odůvodnění návrhu ÚPD přezkum a odůvodnění návrhu ÚPD vydání ÚPD ve formě OOP vydání ÚPD ve formě OOP

29 Vybraná judikatura k ÚP SJS 968/2006 1 Ao 1/2006 SJS 968/2006 1 Ao 1/2006 SJS 459/1999 31 Ca 71/98 SJS 459/1999 31 Ca 71/98 Pl. ÚS 17/1995: Pl. ÚS 17/1995: Územní plán je opatřením směřujícím do budoucna, je tedy normou pro budoucí vývoj oblasti a výrazem snahy o sladění veřejných zájmů se zájmy partikulárními.

30 Ochrana ŽP v ÚŘ Postupuje se podle StZ a SŘ Postupuje se podle StZ a SŘ ÚŘ je veřejné, kromě účastníků řízení i veřejnost ÚŘ je veřejné, kromě účastníků řízení i veřejnost Okruh účastníků řízení (§ 85 StZ) Okruh účastníků řízení (§ 85 StZ) Veřejné ústní jednání + § 87 odst. 2 Veřejné ústní jednání + § 87 odst. 2 DO: (závazná) stanoviska DO: (závazná) stanoviska Učastníci řízení: námitky Učastníci řízení: námitky Veřejnost: připomínky Veřejnost: připomínky Posuzování vlivů na ŽP Posuzování vlivů na ŽP

31 Územní řízení http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/domaci -ekonomika/clanek.phtml?id=602515 http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/domaci -ekonomika/clanek.phtml?id=602515 http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/domaci -ekonomika/clanek.phtml?id=602515 http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/domaci -ekonomika/clanek.phtml?id=602515 http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_i d=315 http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_i d=315 http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_i d=315 http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_i d=315 http://www.hlubocky.cz/vismo/dokumenty2.as p?u=3952&id_org=3952&id=150828&p1=&p2 =&p3= http://www.hlubocky.cz/vismo/dokumenty2.as p?u=3952&id_org=3952&id=150828&p1=&p2 =&p3= http://www.hlubocky.cz/vismo/dokumenty2.as p?u=3952&id_org=3952&id=150828&p1=&p2 =&p3 http://www.hlubocky.cz/vismo/dokumenty2.as p?u=3952&id_org=3952&id=150828&p1=&p2 =&p3

32 Účast veřejnosti v ÚŘ veřejnost, včetně OS účastník řízení (§ 85) obecOS, které je účastníkem řízení územní řízení připomínkynámitky zjednodušené územní řízení připomínkynámitky územní souhlas připomínkynámitky? veřejnoprávní smlouva připomínkypísemný souhlas

33 Ochrana ŽP ve SŘ Stavební řízení – účastníci řízení § 109 StZ Stavební řízení – účastníci řízení § 109 StZ Zkrácené stavební řízení Zkrácené stavební řízení Ohlašování staveb Ohlašování staveb Uzavření veřejnoprávní smlouvy Uzavření veřejnoprávní smlouvy Účastníci řízení: sousedi ano, účastníci podle zvláštních právních předpisů ne Účastníci řízení: sousedi ano, účastníci podle zvláštních právních předpisů ne Dotčené orgány Dotčené orgány


Stáhnout ppt "Ochrana životního prostředí v rámci stavebního práva 29. 4. 2009 Právo životního prostředí I."

Podobné prezentace


Reklamy Google