Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členství ČR v EU I. Regionální politika EU 2007-13 a postavení ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členství ČR v EU I. Regionální politika EU 2007-13 a postavení ČR."— Transkript prezentace:

1 Členství ČR v EU I. Regionální politika EU 2007-13 a postavení ČR

2 Příprava podoby počátky jednání už od roku 2003 protichůdné zájmy hlavních zemí úzce propojeno s rozpočtovým rámcem závěrečná dohoda v prosinci 2005

3 Cíle na období 2007-13 Cíl: Konvergence –podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech –regiony s nižším HDP než 75 % průměru EU –ERDF se soustředí na: modernizace ekonomických struktur členských států a regionů zlepšení infrastruktury, životního prostředí –ESF se soustředí na vzdělávání, trh práce posílení administrativy a veřejné správy investice do lidského kapitálu

4 Cíle na období 2007-13 Cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost –regiony s vyšším HDP než 75 % průměru EU –ekonomika založená na znalostech –životní prostředí –posilování Lisabonské strategie Cíl: Evropská územní spolupráce –navazuje na Interreg- podpora přeshraniční a meziregionální spolupráce –řízení vodních zdrojů, životní prostředí –podpora vědy a výzkumu

5 Cíle na období 2007-13 (miliard eur) –51,7 % staré členské státy, 48,3 % nové –cílem zvýšit HDP aspoň o 10 %, vytvořit 2,5 milionu pracovních míst

6

7 Analýza SWOT 2000 – 20062007 - 2013 CíleFinanční nástrojCíleFinanční nástroj Fond soudržnosti Konvergence Fond soudržnosti ERDF ESF Cíl 1 ERDF ESF EAGGF – orientační sekce FIFG Cíl 2 ERDF ESF Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - regionální úroveň - národní úroveň ERDF ESF Cíl 3ESF INTERREGERDF Evropská územní spolupráce ERDF URBANERDF EQUALESF LEADER+EAGGF – orientační sekce Rozvoj venkova a restrukturalizace rybolovu mimo rámec Cíle 1 EAGGF – záruční sekce FIFG Problematika rozvoje venkova a rybolovu nebude nadále součástí politiky soudržnosti, ale zařadí se pod Společnou zemědělskou politiku. 9 CÍLŮ 6 FINANČNÍCH NÁSTROJŮ 3 CÍLE3 FINANČNÍ NÁSTROJE

8

9 Analýza SWOT

10 Množství prostředků pro ČR (2007-13) Konvergence25 883 511 035 Regionální konvergence17 064 488 596 Fond soudržnosti8 819 022 439 Konkurenceschopnost (Praha)419 093 449 z toho: konkurenceschopnost194 247 800 dodatečná alokace224 845 649 Přeshraniční a transnac. spolupráce389 051 107 z toho: přeshraniční275 599 077 dodatečná přeshraniční75 990 880 transnacionální37 461 150 Celkem 26 691 655 591 (740 mld. Kč)

11 ČR a strukturální politika EU- NUTS II/III

12 postup dle zásady programování podpora jen v rámci rozvojových programů, priorit a opatření postup (partnerství) –první krok Rada a EP na návrh Komise (pravidla pro strukturální fondy) –členské státy vypracují základní programové dokumenty- Komise schválí –detaily zajišťuje členský stát (Komise informována) –teprve po chválení všech dokumentů se začne s realizací projektů v každé zemi jiné administrativní rozdělení vícero možností programování –zjednodušený systém: Jednotný programový dokument –vícestupňový systém: Národní rozvojový plán Rámec podpory Společenství Operační programy Příprava ČR na využití prostředků ze strukturálních fondů

13 Základní rámec regionální politiky ČR (2007-13) Strategické obecné zásady Společenství- evropská úroveň –návrh Komise, schvaluje Rada s EP –hlavní cíle a rozdělení prostředků –navázání na další dokumenty (Lisabonská strategie) Národní rozvojový plán- vnitrostátní úroveň –nepovinný, schvaluje vláda –priority rozvoje státu, hlavní směřování veřejné podpory Národní strategický referenční rámec –propojení předchozích –nutné schválení oběma partnery, u nás v červenci 2007 –strategické cíle, způsob řízení a koordinace strukturální politiky –systém finanční podpory –přehled operačních programů

14 Obsah NSRR socioekonomická analýza –jak vypadají hlavní oblasti (ŽP, doprava, lidské zdroje) –popis regionálního rozdělení ČR SWOT analýza strategie ČR pro období 2007-13 –hlavní zásady a východiska –globální cíl: „Přeměna socioekonomického prostředí ČR v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby ČR byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu s cílem dosáhnout hospodářské úrovně EU-25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.“ - na to navázány strategické cíle a priority

15

16

17 NSRR- čeho má být dosaženo

18 NSRR- strategický cíl I

19 NSRR- strategický cíl II

20 NSRR- strategický cíl III

21 NSRR- strategický cíl IV

22 Schéma rámce strukturální politiky v ČR

23 Operační programy ČR (2007-13)- Tématické OP Podnikání a inovace –podpora rozvoje podnikatelského prostředí (zakládání firem, inovace, moderní technologie) –7 prioritních os: prioritní osa 1: Vznik firem prioritní osa 2: Rozvoj firem prioritní osa 3: Efektivní energie prioritní osa 4: Inovace prioritní osa 5: Prostředí pro podnikání a inovace prioritní osa 6: Služby pro rozvoj podnikání prioritní osa 7: Technická pomoc –ERDF OP Doprava –zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železnic, silnic i říční dopravy –8 prioritních os (sítě TEN-T i mimo) –ERDF i Fond soudržnosti OP Životní prostředí –zlepšení kvality ŽP i zavádění nových technologií v této oblasti –9 prioritních os (odpady, voda, obnovitelná energie, vzdělávání…) –ERDF i Fond soudržnosti

24 Operační programy ČR (2007-13)- Tématické OP Lidské zdroje a zaměstnanost –snižování nezaměstnanosti skrze aktivní politiku na trhu práce, profesní vzdělávání, boj se sociálním vyloučením –6 prioritních os –ESF, neinvestiční projekty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost –zkvalitnění a modernizace systému vzdělávání všech stupňů, celoživotní učení –4 prioritní osy, ESF –ERDF i Fond soudržnosti Integrovaný operační program –infrastruktura pro veřejnou zprávu a veřejné služby, rozvoj informačních technologií, cestovní ruch –4 prioritní osy, ERDF OP Technická pomoc –efektivní řízení, kontrola a vyhodnocování realizace regionální politiky –1 prioritní osa, financuje ERDF

25 Operační programy ČR (2007-13)- Tématické OP Výzkum a vývoj pro inovace –posilování výzkumného a inovačního potenciálu ČR (VŠ a výzkumné instituce), zlepšení terciálního vzdělávání –4 prioritní osy, financuje ERDF

26 Regionální operační programy každý NUTS II region svůj vlastní cílem zvýšit konkurenceschopnost regionů, urychlit jejich rozvoj a zvýšit atraktivitu pro investory co všechno lze financovat (ale bude se lišit v každém regionu): –dopravní dostupnost a obslužnost –rozvoj území –regionální rozvoj podnikání –rozvoj cestovního ruchu ERDF, investiční projekty Operační programy Praha (Cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) –OP Praha Adaptabilita (neinvestiční, ERDF) –OP Praha Konkurenceschopnost (investiční, ESF)

27

28 Regionální operační programy

29 Zhodnocení 2007-2013 průběh vyjednávání –velké obtíže –Komise odmítá schvalovat operační programy, nutné přepracování –možným problémem velké množství OP novinky na léta 2007-2013 –spolufinancování zvýšeno až na 85 % –zavedeno pravidlo n+3 –umožněno průběžné financování (zálohy) –možnost započíst i DPH

30 Příprava podoby RP 2014-2020 počátek diskuzí od roku 2009 opět svázáno s finančním rámcem hlavní obrysy navrženy Komisí v roce 2011 tvořeno v době finanční krize- dopad na podobu Položky na závazky 2014-2020, mil. EUR, ceny roku 2011 Návrh Komise z června 2011 Návrh Komise z července 2012 Finální dohoda 1. Inteligentní růst podporující začlenění 490 908494 763450 763 z toho: hospodářská, sociální a územní soudržnost 376 020379 243325 149 2. Udržitelný růst: Přírodní zdroje 382 927386 472373 179 z toho: výdaje související s trhem a přímé platby 281 825283 051277 851 3. Bezpečnost a občanství 18 53518 80915 686 4. Globální Evropa70 000 58 704 5. Správa62 62963 16561 629 z toho: správní výdaje orgánů 50 46451 00049 798 6. Náhrady027 Položky na závazky celkem 1 025 0001 033 235959 988

31 Logika nového přístupu úzké navázání na strategii Evropa 2020 (hlavní investiční záměr strategie) soubor hlavních cílů: –zaměstnanost: 75 % osob ve věkové kategorii 20-64 let –výzkum a vývoj: 3 % HDP do výzkumu –klima a energetika: 20-20-20 –vzdělávání: jen 10 % osob nedokončí studium, 40 % podíl vysokoškoláků v kategorii 30-34 let –chudoba: snížit počet lidí v chudobě o 20 milionů lidí další posuny: –odměňování výkonu –zjednodušení realizace –podrobnější monitoring, hodnocení výsledků

32 Cíle RP 2014-2020 redukce na dva cíle Investice do růstu a zaměstnanosti –pro všechny regiony, každý se má podílet na růstu Evropská územní spolupráce –hlavně přeshraniční projekty rozvrstvení regionů (obecné) –méně rozvinuté (pod 75 % HDP): hlavní priorita, spolufinancování až 85 % –přechodové (75-90 %): spolufinancování až 60 % –více rozvinuté (nad 90 %): spolufinancování až 50 %

33 Cíle RP 2014-2020

34

35

36

37


Stáhnout ppt "Členství ČR v EU I. Regionální politika EU 2007-13 a postavení ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google