Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období"— Transkript prezentace:

1 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období
hvhjvhjvhjvjh Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období

2 Legislativa podmíněnosti od 2015
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)  příjemci AEKO plní minimální požadavky pro používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky  stanovení požadavků podmíněnosti Prováděcí evropská nařízení (zejména k nařízení č. 1306/2013) NV č. 307/2014 Sb., NV č. 308/2014 Sb., NV č. 309/2014 Sb.

3 Příjemci plateb dotčení podmíněností
Příjemci plateb dotčení požadavky podmíněnosti: přímé platby dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013, vybrané platby dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1308/2013, restrukturalizace a přeměna vinic, zelená sklizeň, vybrané platby dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013 pro rozvoj venkova:

4 Příjemci plateb dotčení podmíněností
vybrané platby dle nařízení EP a Rady č. 1305/2013, zalesňování a zakládání lesů, zavádění zemědělsko-lesnických systémů, agroenvironmentálně-klimatická opatření, ekologické zemědělství, platby v rámci sítě NATURA 2000 a podle WFD, platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA), dobré životní podmínky zvířat, lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů,

5 Oblasti podmíněnosti Požadavky podmíněnosti se týkají následujících oblastí: životního prostředí, změny klimatu a dobrého zemědělského stavu půdy, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat Pozn.: Stávající oblast standardů GAEC již netvoří samostatnou oblast podmíněnosti GAEC  DZES (Dobrý zemědělský a ekologický stav) SMR  PPH (Povinný požadavek na hospodaření)

6 Oblasti podmíněnosti 2015 Oblast Životní prostředí, změna klimatu, dobrý zemědělský a environmentální stav půdy Oblast Veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin Oblast Dobrých životních podmínek zvířat 2014 Oblast GAEC Oblast Životní prostředí

7 2014 2015 SMR 1 ochrana ptáků PPH 2 ochrana ptáků SMR 3 kaly pouze jako požadavky národní legislativy SMR 4 nitrátová směrnice PPH 1 nitrátová směrnice SMR 5 ochrana EVL PPH 3 ochrana EVL 5a AEO hnojiva pouze jako požadavky PRV SMR 6 označování a evidence prasat PPH 6 označování a evidence prasat SMR 7 označování a evidence skotu PPH 7 označování a evidence skotu SMR 8 označování a evidence ovcí a koz PPH 8 označování a evidence ovcí a koz 8a AEO přípravky na ochranu rostlin SMR 9 přípravky na ochranu rostlin PPH 10 přípravky na ochranu rostlin SMR 10 zákaz používání hormon. látek PPH 5 zákaz používání hormon. látek SMR 11 potravinové právo PPH 4 potravinové právo SMR 12 TSE PPH 9 TSE SMR 13 tlumení kulhavky a slintavky ukončení k SMR 14 vezikulár. choroby prasat SMR 15 katerál. horečka ovcí SMR 16 ochrana telat PPH 11 ochrana telat SMR 17 ochrana prasat PPH 12 ochrana prasat SMR 18 ochrana hospodář. zvířat PPH 13 ochrana hospodář. zvířat

8 Minimální požadavky (novela NV č. 79)
Minimální požadavky pro použití hnojiv: Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení? Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod? Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?

9 Minimální požadavky (novela NV č. 79)
Minimální požadavky pro použití hnojiv (pokračování): Je při hnojení dusíkatými hnojivými látkami zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku? Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a travním porostu se svažitostí nad 10°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich použití?

10 Minimální požadavky (novela NV č. 79)
Minimální požadavky pro použití přípravků na ochranu rostlin: Má podnikatel, používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.?, Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle zákona č. 326/2004 Sb.? Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?

11 PPH 1 – Nitrátová směrnice
Akční program PPH 1 AEO DZES Období zákazu hnojení č. 1 Limity hnojení dusíkem č. 2 Hnojení dle aplikačních pásem Hnojení na zamokřených a mělkých TTP Půda zaplavená, vodou přesycená, sněhem pokrytá, promrzlá č. 7 č. 3 Rovnoměrné pokrytí pozemku dusíkatými hnojivými látkami č. 4 Limit 170 kg organického dusíku/ha z. p. Skladovací kapacita pro statková hnojiva 6 měsíců č. 4 a 8 Pravidla pro polní složiště Pravidla pro uložení hnojiv na zemědělské půdě Pravidla pro střídání plodin Pěstování erozně nebezpečných plodin na MEO/SEO č. 5

12 PPH 1 – Nitrátová směrnice
Akční program PPH 1 AEO DZES Vyloučení erozně nebezpečných plodin nad 7o u vody č. 5 č. 2 Hnojení na travních porostech a orné půdě nad 10o Ochranný pás nehnojené půdy o šířce 3 m od břehové čáry č. 6 č. 1 Ochranný pás o šířce 25 m nad 7o u vody s vyloučením tekutých hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem

13 PPH 2 – Ochrana vol. žijících ptáků
Ochrana VKP (vodní tok, údolní niva) Ochrana dřevin rostoucích mimo les Ochrana ptáků PPH 3 – Ochrana EVL Zákaz poškozování EVL

14 PPH 4 – Bezpečnost potravin a krmiv
Povinnosti provozovatelů potravinářských a krmivářských podniků Prvovýroba x mimo prvovýrobu Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách Hygienický balíček: Nařízení č. 178/2002 Nařízení č. 852/2004 Nařízení č. 853/2004 Nařízení č. 183/2005

15 PPH 5 – Zakázané látky Zákaz podávat zvířatům zakázané látky
Zákaz přechovávání a vlastnění zakázaných látek Dodržování ochranných lhůt v případě podání zakázaných látek Dodržování omezení v případě podání zakázaných látek Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči Vyhláška č. 291/2003 Sb.

16 PPH 6 – Identifikace a evidence prasat
Registrace hospodářství s chovem prasat v ústřední evidenci Založení a vedení registru prasat na hospodářství Na hospodářství pouze označená a identifikovaná zvířata Zákon č. 154/2000 Sb. (plemenářský zákon) Vyhláška č. 136/2004 Sb.

17 PPH 7 – Identifikace a evidence skotu
Na hospodářství pouze označená a identifikovaná zvířata Zvířata s vydanými PLS Založení a vedení stájového registru Přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci Nahlášení zvířat do 14 dnů do ústřední evidence (NOVÝ) Zákon č. 154/2000 Sb. (plemenářský zákon) Vyhláška č. 136/2004 Sb.

18 PPH 8 – Identifikace a evidence O/K
Na hospodářství pouze označená a identifikovaná zvířata Založení a vedení stájového registru Přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci Nahlášení zvířat do 14 dnů do ústřední evidence (NOVÝ) Zákon č. 154/2000 Sb. (plemenářský zákon) Vyhláška č. 136/2004 Sb.

19 PPH 9 – TSE/BSE Zákaz krmení živočišnými bílkovinami
Požadavky na oddělené skladování živočišných bílkovin Veterinární opatření při podezření a potvrzení výskytu TSE/BSE Nařízení č. 999/2001

20 PPH 10 Přípravky na ochranu rostlin
Aplikace povolených POR v souladu se zásadami správné praxe v ochraně rostlin Aplikace POR v souladu s údaji na obalu Dodržování maximální dávky při aplikaci Ochrana vod při aplikaci POR Ochrana včel a zvěře při aplikaci POR Nezasáhnout okolní porosty a pozemky Dodržování ochranných vzdáleností od povrchové vody

21 PPH 11- 13 Welfare PPH 11 Ochrana telat PPH 12 Ochrana prasat
PPP 13 Obecné požadavky welfare hospodářských zvířat Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat před týráním Vyhláška č. 208/2004 Sb., minimální požadavky pro ochranu hospodářských zvířat

22 DZES 1. zřízení ochranných pásů podél vodních toků
2. povolení k nakládání s vodami u zavlažovacích soustav 3. ochrana podzemních vod před znečištěním 4. minimální pokryv půdy 5. minimální úroveň obhospodařování půdy k omezování eroze 6. zachování úrovně organických složek půdy, včetně zákazu vypalování strnišť 7. zachování krajinných prvků, zákaz řezu v období hnízdění a odchovu mláďat, opatření proti invazním druhům rostlin

23 DZES 2015 – 2014 DZES 1 – GAEC 11 DZES 2 – GAEC 10 DZES 3 – GAEC 12 DZES 4 – GAEC 1 DZES 5 – GAEC 2 DZES 6 – GAEC 3+4 DZES 7 – GAEC 6+7 GAEC 5 - zrušen, GAEC 8 - součást greeningu

24 DZES 1 (GAEC 11) 1. Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových vod splňuje podmínky pro aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin ve stanovených pásmech vymezených kolem vodních útvarů a a) zachová uvnitř i vně zranitelných oblastí ochranný pás nehnojené půdy stanovený podle § 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 m od břehové čáry; u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7 stupňů ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, a b) dodrží při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou ochrannou vzdálenost za účelem ochrany vodních organismů od břehové čáry.

25 DZES 2 (GAEC 10) 2. Žadatel, který využívá v souladu s § 6 odst. 1 vodního zákona zvláštní technické zařízení k zavlažování, předloží pro tento účel platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, které bylo vydáno v souladu s vodním zákonem.

26 DZES 3 (GAEC 12) 3. Žadatel v souladu s § 38 a § 39 vodního zákona, při zacházení se závadnými látkami podle předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor dodržuje pravidla, vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí a) při manipulaci se závadnými látkami zajistí ochranu povrchových a podzemních vod, blízkého okolí a životního prostředí a zamezí vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních bez platného povolení, b) závadné látky skladuje tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a zároveň zajistí, aby technický stav skladovacích zařízení závadných látek splňoval kvalitativní požadavky vodního zákona, c) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zajistí provedení zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek, a d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek vybuduje a provozuje odpovídající kontrolní systém.

27 DZES 4 (GAEC 1) 4. Žadatel na ploše dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 5 stupňů, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny, nebo uplatní alespoň jedno z níže uvedených opatření a) ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu následné jarní plodiny, b) podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu následné jarní plodiny, nebo c) díl půdního blokuje nejpozději do 20. září oset meziplodinou a tento porost plodiny je zachován nejméně do 31. října. Tato opatření se neuplatní v případě, kdy jev rámci agrotechnického postupu provedeno zapravení statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, nebo organických hnojiv nejméně v dávce 10 tun na hektar a nejvýše v dávce 50 tun na hektar. Nad 7o se zakládá po sklizni plodiny porost následné plodiny nebo se ponechá strniště, orba nebo podmítka do

28 DZES 5 (GAEC 2) 5. Žadatel na ploše dílu půdního bloku označené v evidenci půdy jako půda a) silně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že se nebudou pěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě ostatních obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin, travních nebo jetelotravních směsí, b) mírně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.

29 DZES 6 (GAEC 3 a GAEC 4) 6. Žadatel nebude na jím užívaném dílu půdního bloku pálit bylinné zbytky a současně na minimálně 20 % jím užívané výměry dílů půdních bloků s druhem zemědělské kultury orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, zajistí každoročně a) aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv minimálně v dávce 25 tun na hektar, s výjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže minimálně v dávce 4 tuny na hektar; při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka, nebo b) pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části v termínu minimálně od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku porostem dusík vážících plodin druhu, a to cizrna, čočka, fazol, hrách, peluška, jetel, komonice, lupina, sója, vojtěška, úročník, vikev, bob a vičenec; popřípadě jejich směsí; porosty výše uvedených druhů plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s trávami v případě, že zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %. Bylo:

30 DZES 7 (GAEC 6 a GAEC 7) 7. Žadatel
a) nezruší a nepoškodí krajinný prvek podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, a druh zemědělské kultury rybník podle § 3 odst. 13 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, včetně zákazu řezu dřevin v době od 31. března do 1. listopadu; uvedené podmínky se nevztahují na zásahy provedené se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, a b) zajistí na jím užívaném dílu půdního bloku regulaci rostlin netýkavky žláznaté tak, aby se na něm v průběhu příslušného kalendářního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo odkvetlé rostliny tohoto druhu; zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku velkolepého tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného kalendářního roku.

31 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období"

Podobné prezentace


Reklamy Google