Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ"— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ
KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ

2 POJEM KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ
Kryje rizika ve vazbě na pojistnou metodu tvorby a užití pojistného fondu Tj. platí princip ekvivalence = výše pojistných plateb je úměrná velikosti rizika Typická je smluvní podoba pojištění, je obvykle dobrovolná, ale není vyloučena ani podoba povinná

3 VÝZNAM KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ
Stabilizace přímo pojištěného subjektu v případě vniku nahodilé události a škody Stabilizace navazujících článků (dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců) U rodiny možnost udržení dosavadního životního standardu (děti na studiích) Uplatnění odpovědnosti ekonomických subjektů (živitelů) za finanční stabilitu a sociální situaci po vzniku PU Makroekonomický význam investování technických rezerv pojistníka

4 Členění komerčního pojištění podle způsobu tvorby rezerv
RIZIKOVÉ Návratnost plateb pojistného je podmíněná Pokud dojde k PU u individuálního pojištěného, pojistitel mu poskytuje pojistnou náhradu; pokud nedojde, pojistné se nevrací Počet PU je během trvání pojištění neomezený Pojistné se spotřebuje na krytí všech rizik REZERVOTVORNÉ Z běžných plateb pojistného se systematicky vytváří rezerva na budoucí plnění Pojistné plnění se obvykle vždy vyplatí PLATBY POJISTNÉHO POJISTNÉ PLNĚNÍ

5 ČLENĚNÍ KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ
Podle druhu krytí rizik A) životní (kryje riziko smrti a dožití) B) neživotní (kryje neživotní a majetková rizika, především úraz, nemoc, požár, odpovědnost, odcizení atd.)

6 ZÁKLADNÍ POJMY – POJISTNÁ SMLOUVA 1
Smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje, že v případě vzniku NU poskytne ve sjednaném rozsahu pojistné plnění (náhradu) a pojistník (pojištěný) se zavazuje platit pojistiteli pojistné sjednané v dané výši a termínech

7 ZÁKLADNÍ POJMY – POJISTNÁ SMLOUVA 2
Náležitosti pojistné smlouvy Určení pojistitele a pojistníka Určení oprávněné osoby (tedy osoby, které v důsledku PU vznikne právo na pojistné plnění - pojistnou náhradu) Určení, zda jde o pojištění škodové (tj. účelem je náhrada škody) či obnosové (tj. účelem je získání obnosu v podobě předem dohodnuté finanční částky v důsledku PU ve výši, která je nezávislá na vzniku či rozsahu škody)

8 ZÁKLADNÍ POJMY – POJISTNÁ SMLOUVA 3
Náležitosti pojistné smlouvy (pokrač.) Vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události Výše pojistného, jeho splatnost, údaj o tom, zda jde o pojistné běžné či jednorázové Vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla PS uzavřena

9 ZÁKLADNÍ POJMY – POJISTNÁ SMLOUVA 4
Nahodilá skutečnost Pojistná událost Pojistitel Pojistník Pojištěný Pojistné podmínky (všeobecné a zvláštní) Oprávněná osoba Obmyšlená osoba Pojistné nebezpečí Pojistné riziko Pojistný zájem Pojistná hodnota Pojistné Odkupné

10 KRITÉRIA POJISTITELNOSTI RIZIK
NAHODILOST VZNIKU PU JEDNOZNAČNOST DANÉHO RIZIKA A JEHO NEZAMĚNITELNOST ODHADNUTELNOST RIZIKA ZE STRANY POJISTITELE A OCENITELNOST MOŽNÉ ŠKODY NEZÁVISLOST RIZIK ÚNOSNOST RIZIKA PRO POJISTITELE – ZAJIŠTĚNÍ, SOUPOJIŠTĚNÍ DBANÍ MORÁLNÍCH ZÁSAD (MORÁLNÍ RIZIKO) EKVIVALENCE MEZI POJISTNÝM A POJISTNOU NÁHRADOU Z HLEDISKA ČASU A NÁKLADŮ


Stáhnout ppt "ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google