Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza a hodnocení VaVaI v roce 2007, reforma oblasti VaV František Ježek, Vladimír Haasz Rada vysokých škol Leden 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza a hodnocení VaVaI v roce 2007, reforma oblasti VaV František Ježek, Vladimír Haasz Rada vysokých škol Leden 2008."— Transkript prezentace:

1 Analýza a hodnocení VaVaI v roce 2007, reforma oblasti VaV František Ježek, Vladimír Haasz Rada vysokých škol Leden 2008

2 Obsah  Analýza 2007 (F. Ježek)  Hodnocení VaV v roce 2007 (F. Ježek)  Reforma oblasti VaV (V. Haasz)  Závěr

3 Analýza VaV 2007

4 Hlavní zjištění  „Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze“.  Výdaje na VaV v ČR rostou velmi rychle, ale stále jsou v relativním vyjádření poměrně nízké  v ČR jde o 1,42 % HDP (rok 2005),  v EU27 se vynakládalo v průměru 1,74 % HDP  Pouze 8 zemí EU27 se hlásí ke splnění cílů Lisabonské strategie, totiž do roku 2010 vydávat alespoň 3 % HDP na oblast VaV. ČR avizuje úroveň cca 2,3 % HDP pro rok 2010.

5 Hlavní zjištění  V ČR se poměrně příznivě vyvíjí poměr financování VaV z veřejných a soukromých zdrojů (v roce 2005 pocházelo v ČR 40,9 % prostředků z veřejných zdrojů).  Ve srovnání s dalšími novými zeměmi EU ČR vydává z veřejných zdrojů jeden z nejvyšších procentních podílů vzhledem k HDP.  Prostor k naplnění Lisabonské strategie je v ČR zejména v růstu výdajů v soukromém sektoru.  ČR využívá v podnikatelském sektoru cca 64,6 % veškerých zdrojů pro VaV, což je mírně větší podíl než v EU27 i EU15.  Nadstandardní je veřejná podpora soukromého sektoru, naopak velice slabá je podpora akademického výzkumu ze soukromých zdrojů.

6 Hlavní zjištění  Na MŠMT výrazně vzrostly prostředky rozdělované formou institucionální podpory VaV.  V ČR se zejména institucionální podpora VaV (výzkumné záměry a specifický výzkum na vysokých školách) koncentruje do pražské a brněnské aglomerace:  jde až o 90 % této formy podpory VaV  cca dvě třetiny veškeré institucionální podpory VaV směřují do Prahy.

7 Hlavní zjištění  Průměrné roční platy výzkumníků v ČR se již nejeví jako „dehonestující“. Pokud použijeme přepočet pomocí parity kupní síly (PPS), je ČR v tomto ukazateli na úrovni srovnatelné s Finskem.  V ČR vzrostl velmi významně počet pracovníků v oblasti VaV  relativně se srovnal s úrovní Nizozemska  je nejvyšší mezi novými zeměmi v EU  odstup za severskými zeměmi je však propastný

8 Hlavní zjištění  Ve státním a veřejném sektoru pracuje v oblasti VaV stále ještě nadprůměrný počet výzkumných pracovníků  zaostává tedy zejména počet výzkumníků v soukromém sektoru  na vysokých školách působí cca třetina výzkumníků v ČR, což se již blíží průměru EU15  růst podílu vysokých škol je velmi rychlý

9 Hlavní zjištění  V ČR studuje v technických a přírodovědných oborech poměrně nadstandardní počet studentů, ovšem poměrně malá část z nich studium dokončí  relativní počty absolventů doktorských studijních programů v technických a přírodních vědách jsou vysoké  podíl absolventů technických věd ve věkové skupině 24 – 65 let je nejvyšší mezi sledovanými zeměmi

10 Hlavní zjištění  Vysoké školy jsou překvapivě velmi úspěšné v udělování patentů, ale nezdravě se orientují na prezentaci výsledků VaV ve sbornících místo publikací v časopisech mezinárodního významu (zejména impaktovaných časopisech).  ČR zaostává za srovnatelnými zeměmi z hlediska produkce publikací a citací na jednoho obyvatele. Toto zaostávání je výraznější, než je tomu u současné úrovně podpory VaV.

11 Hlavní zjištění  Relativní citační index a obecně produkce významných publikací má v ČR jednoznačně pozitivní vývoj  mezi nejúspěšnější oblasti patří lékařské, technické a přírodní vědy  odstup společenských věd za světovými standardy je veliký  nejvýrazněji se to projevuje u rozsáhlé oblasti ekonomických věd.

12 Hlavní zjištění  Jedním z největších problémů oblasti VaV v ČR je neschopnost uplatnit poznatky a dovést je až do inovací a patentů  nejvíce to překvapuje u soukromého sektoru, naopak vysoké školy takové možnosti již využívají, ale i zde jde o poměrně malá čísla  oblast transferu poznatků a ochrany duševního vlastnictví je zřejmě nejproblematičtějším místem oblasti VaVaI

13 Hodnocení výsledků VaV 2007

14 Základní informace o hodnocení  Čeho se hodnocení týká:  Projektů evidovaných v CEP a ukončených v období 2002 – 2006 (předmětem hodnocení je celý projekt)  Výzkumných záměrů evidovaných v CEZ a ukončených v období 2002 – 2006 (předmětem hodnocení je celý výzkumný záměr)  Výzkumných záměrů evidovaných v CEZ a probíhajících v roce 2006 (předmětem hodnocení je dosud realizovaná část výzkumných záměrů)  Specifického výzkumu na VŠ za rok 2006 (předmětem hodnocení jsou prostředky roku 2006 a výsledky realizované v tomto roce)

15 Spoluřešitelé, koncoví příjemci  Projekty, které mají v databázích uvedené spoluřešitelství, jsou rozpočítány na koncové příjemce dotace, a to jak v prostředcích, tak ve výsledcích VaV.  Předmětem hodnocení jsou jen prostředky a výsledky dané zákonem 130/2002, tedy zahrnuty nejsou např. projekty rámcových programů apod. – připravuje se změna (rok 2008?).

16 Nezapočtené výsledky v hodnocení 2007  S váhou nula jsou započteny výsledky v časopisech z „negativního seznamu“ (nerecenzované) – jde o 851 časopisů.  Prostředky a výsledky specifického výzkumu předcházející roku 2006, takové výsledky jsou mezi neuznanými. Ale v dalším hodnocení (2008) by měly být uznány navíc (kromě výsledků z roku 2006 a 2007) i výsledky z roku 2003-5. Započteny budou ale samozřejmě prostředky na specifický výzkum od roku 2003.

17 Charakteristiky hodnocení 2007  Celkem 8 575 výzkumných aktivit  Celkem 1 534 institucí (177 součástí VVŠ)  Celkem 20 2630 výsledků  S celkovou váhou 1 235 516 bodů  Veřejná podpora ve výši 69,182 mld. Kč  Hranice skupin  Celkem SR ………………….. 17,86 bodů  Žlutá/šedá …………………… 12,50 bodů  Šedá/zelená ………………….. 23,22 bodů

18 Poměry „výkonnostních“ skupin (V. Haasz)

19 Struktura podle typů organizací (V. Haasz)

20 Zhodnocení zdrojů (V. Haasz)

21 Struktura bodového zisku (V. Haasz)

22 Body, výdaje, koeficient SR (V. Haasz)

23 Pořadí škol podle dotace na VaV Údaje o instituciÚdaje o výzkumných aktivitách NázevPočet výzk. aktivitSkutečné výdaje celkem Skutečné výdaje ze státního rozpočtu 38910 parnazppocprzcstceltrvucstsr_trvu 1 Univerzita Karlova v Praze998,167 115 3275 923 193 2 České vysoké učení technické v Praze365,253 347 9982 933 075 3 Masarykova univerzita367,882 185 5721 964 710 4 Vysoké učení technické v Brně255,222 095 3411 676 271 5 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze168,071 765 3111 524 089 6 Univerzita Palackého v Olomouci220,421 280 8621 090 645 7 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava199,761 005 076887 148 8 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích106,07869 967755 252 9 Západočeská univerzita v Plzni79,69644 317569 972 10 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně86,46728 552550 753 11 Univerzita Pardubice79,24577 418472 765 12 Česká zemědělská univerzita v Praze74,85484 582437 630 13 Technická univerzita v Liberci54,11437 390334 605 14 Vysoká škola ekonomická v Praze122,22364 941312 786 15 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno29,52267 544236 120 16 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně29,01244 136201 583 17 Ostravská univerzita v Ostravě48,04149 956132 664 18 Slezská univerzita v Opavě29,65127 65893 494 19 Univerzita Hradec Králové21,8534 06632 712 20 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem25,1871 23930 406 21 Akademie múzických umění v Praze3,9332 53127 579 22 Akademie výtvarných umění v Praze3,3930 23024 394 23 Janáčkova akademie múzických umění v Brně2,009 129

24

25 Pořadí škol podle bodů za výkony ve VaV Údaje o instituci Ohodnocené výsledky celkem NázevPočetVáha 31112 parnazppocuznvahuzn 1 Univerzita Karlova v Praze25 729214 847 2 Masarykova univerzita10 92561 476 3 České vysoké učení technické v Praze18 00445 750 4 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze7 45642 790 5 Vysoké učení technické v Brně15 80237 318 6 Univerzita Palackého v Olomouci3 91832 011 7 Univerzita Pardubice4 07218 523 8 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích3 24116 640 9 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně6 82614 410 10 Západočeská univerzita v Plzni3 95512 095 11 Vysoká škola ekonomická v Praze5 97411 989 12 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava7 79811 764 13 Česká zemědělská univerzita v Praze8 72211 041 14 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno2 5359 466 15 Technická univerzita v Liberci3 3267 262 16 Ostravská univerzita v Ostravě1 7395 337 17 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně2 3364 327 18 Slezská univerzita v Opavě8132 983 19 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem1 3932 556 20 Univerzita Hradec Králové570828 21 Janáčkova akademie múzických umění v Brně30326 22 Akademie výtvarných umění v Praze64200 23 Akademie múzických umění v Praze77102

26

27

28 Pořadí škol podle ukazatele SR (efektivnost) Index SR Údaje o instituci Výsledky celkem Název Skutečné výdaje celkem Skutečné výdaje ze státního rozpočtu PočetVáha 239101112 idxsr_parnazpcstceltrvucstsr_trvupocuznvahuzn 1 84,07Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem71 23930 4061 3932 556 2 40,23Ostravská univerzita v Ostravě149 956132 6641 7395 337 3 40,09Veterinární a farmaceutická univerzita Brno267 544236 1202 5359 466 4 39,18Univerzita Pardubice577 418472 7654 07218 523 5 38,33Vysoká škola ekonomická v Praze364 941312 7865 97411 989 6 36,27Univerzita Karlova v Praze7 115 3275 923 19325 729214 847 7 35,67Janáčkova akademie múzických umění v Brně9 129 30326 8 31,90Slezská univerzita v Opavě127 65893 4948132 983 9 31,29Masarykova univerzita2 185 5721 964 71010 92561 476 10 29,35Univerzita Palackého v Olomouci1 280 8621 090 6453 91832 011 11 28,08Vysoká škola chemicko-technologická v Praze1 765 3111 524 0897 45642 790 12 26,16Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně728 552550 7536 82614 410 13 25,30Univerzita Hradec Králové34 06632 712570828 14 25,23Česká zemědělská univerzita v Praze484 582437 6308 72211 041 15 22,26Vysoké učení technické v Brně2 095 3411 676 27115 80237 318 16 22,03Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích869 967755 2523 24116 640 17 21,70Technická univerzita v Liberci437 390334 6053 3267 262 18 21,47Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně244 136201 5832 3364 327 19 21,22Západočeská univerzita v Plzni644 317569 9723 95512 095 20 15,60České vysoké učení technické v Praze3 347 9982 933 07518 00445 750 21 13,26Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava1 005 076887 1487 79811 764 22 8,19Akademie výtvarných umění v Praze30 23024 39464200 233,69Akademie múzických umění v Praze32 53127 57977101

29 Pořadí škol podle ukazatelů základního výzkumu Údaje o instituci J - impaktované časopisy J - ostatní časopisy B - knihy C - kapitoly v knihách Součet NázevPočetVáhaPočetVáhaPočetVáhaPočetVáha 31314151617181920 parnazppocimpvahimppocneivahneipocbvahbpoccvahc 1 Univerzita Karlova v Praze6 035172 3727 68312 1191 25722 9411 8162 983210 415 2 Masarykova univerzita1 79046 1972 7364 3014758 17256595859 629 3 Vysoká škola chemicko-technol. v Praze1 45534 8511 0881 5355281016929237 487 4 České vysoké učení technické v Praze95122 4042 6913 7333264 92629544231 505 5 Univerzita Palackého v Olomouci94924 4791 3292 2222003 34835066330 712 6 Univerzita Pardubice64815 9185911 00149707428017 706 7 Vysoké učení technické v Brně53811 2131 9562 9271862 72326043417 298 8 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích47112 9158651 295971 40813523315 851 9 Mendelova zem. a les. univerzita v Brně3056 5311 7672 7431872 6139112312 009 10 Vysoká škola ekonomická v Praze1562 3641 7232 4283895 80265486611 459 11 Česká zemědělská univerzita v Praze2253 5532 4503 3301271 9557049809 819 12 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno4307 647668841324152353129 215 13 Vysoká škola báňská – Tech. Uni. Ostrava1513 0191 4692 4661792 7892274248 698 14 Západočeská univerzita v Plzni2224 1173957011602 4411262037 463 15 Ostravská univerzita v Ostravě922 7603065251041 6581231985 141 16 Technická univerzita v Liberci1212 6614577705277936594 269 17 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně1423 0262944212537627453 867 18 Slezská univerzita v Opavě791 9591852924061913272 897 19 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem481 088208312658481381802 428 20 Univerzita Hradec Králové925754102283511420730 21 Janáčkova ak. múzických umění v Brně009121631300325 22 Akademie výtvarných umění v Praze410018432251123192 23 Akademie múzických umění v Praze0013194713393

30 Pořadí škol podle ukazatelů aplikovaného výzkumu Údaje o instituciP - patenty T,Z - polopr.,tech nologie S-prototyp, uplatněná metodika Součet NázevPočetVáhaPočetVáhaPočetVáha 3232425262728 parnazppocpvahppoctzvahtzpocsvahs 1 Vysoké učení technické v Brně358 596846 2771243 09817 971 2 České vysoké učení technické v Praze724 580816 109541 33812 027 3 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze412 949221 6283664 643 4 Západočeská univerzita v Plzni05161 1991192 9684 173 5 Univerzita Karlova v Praze201 52011859174152 794 6 Technická univerzita v Liberci9735221 63592262 596 7 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava8400211 56592302 195 8 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně6313191 40341071 823 9 Univerzita Palackého v Olomouci199412159021 102 10 Masarykova univerzita946653565120943 11 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích9450158130538 12 Česká zemědělská univerzita v Praze52723240120532 13 Univerzita Pardubice21214272119412 14 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně210014503148 15 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno21000100101 16 Vysoká škola ekonomická v Praze0000132 17 Ostravská univerzita v Ostravě0000116 18 Univerzita Hradec Králové0003037 19 Akademie múzických umění v Praze0000000 20 Akademie výtvarných umění v Praze0000000 21 Janáčkova akademie múzických umění v Brně0000000 22 Slezská univerzita v Opavě0000000 23 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem0000000

31 Pořadí škol podle prostředků na ak. pracovníka Údaje o instituci Název Skutečné výdaje celkem Skutečné výdaje ze státního rozpočtu Počet ak. pracovníků Na ak. pracovníka (tis. Kč) 3910 parnazpcstceltrvucstsr_trvu 1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze168,071 765 311,41 414 4 269,18 2 České vysoké učení technické v Praze365,253 347 997,93 1509 2 218,20 3 Vysoké učení technické v Brně255,222 095 340,79 987 2 122,66 4 Univerzita Karlova v Praze998,167 115 326,81 3425 2 077,63 5 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně86,46728 551,61 442 1 648,28 6 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích106,07869 967,48 558 1 559,84 7 Masarykova univerzita367,882 185 571,97 1411 1 548,40 8 Univerzita Pardubice79,24577 417,92 484 1 194,06 9 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno29,52267 544,00 229 1 169,78 10 Univerzita Palackého v Olomouci220,421 280 861,65 1198 1 068,86 11 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava199,761 005 075,79 948 1 060,45 12 Česká zemědělská univerzita v Praze74,85484 581,68 514 941,88 13 Technická univerzita v Liberci54,11437 389,90 531 823,17 14 Západočeská univerzita v Plzni79,69644 316,82 795 810,77 15 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně29,01244 136,00 349 700,44 16 Vysoká škola ekonomická v Praze122,22364 941,26 572 637,56 17 Akademie výtvarných umění v Praze3,3930 230,00 54 556,72 18 Slezská univerzita v Opavě29,65127 658,00 266 479,13 19 Ostravská univerzita v Ostravě48,04149 955,84 477 314,07 20 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem25,1871 239,00 403 176,89 21 Akademie múzických umění v Praze3,9332 531,00 265 122,81 22 Univerzita Hradec Králové21,8534 066,10 372 91,65 23 Janáčkova akademie múzických umění v Brně2,009 129,00 122 75,01

32 Tabulka pořadí vysokých škol podle jednotlivých kritérií ŠkolaKoeficient SR Zdroje celkem Zdroje na ak. pracovníka Zdroje na výzkumníka Výkon Výkon na ak. pracovníka Výkon na výzkumníka Základní výzkum AplikaceSoučet UK 61461231529 VŠCHT 115114113330 ČVUT 202223884251 MU 9371123721054 VUT 1543556107156 UPAR 4118775461365 MZLU 1210549769870 JČU 1686389581174 UPOL 106 6 95975 VFU 315981442121582 ČZU 1412 161311121112113 VŠE 51416181112111016113 ZČU 19914 101316144113 TUL 1713 12151413166119 VŠB-TUO 2171113121619137119 OU 21719 161815 17138 UTB 181615 171517 14144 SU 818 171817141822150 UJEP 120 19 181923159 AVU 22 1792220 2220174 UHK 131922 2022 2018178 JAMU 723 21 181 AMU 2321 23 19197

33 Reforma oblasti VaV

34 Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=331234) Důvody Reformy  Relativně nízké přínosy VaVaI pro ekonomiku  Současný systém podpory není schopen poskytovat efektivně prostředky na výzkum a vývoj  Roztříštěnost českého výzkumu, podpora průměrnosti na úkor excelence Cíle Reformy  Zjednodušit strukturu systému státní podpory VaV, snížit počtu rozpočtových kapitol z 22 na 10 a snížit administrativní zátěže  Podpořit excellenci a kvalitu  Podpořit spolupráci výzkumných organizací navzájem a zejm. jejich spolupráci s podniky ekonomickými nástroji – podmínkami pro poskytování podpory tak, aby krátkodobě i dlouhodobě vzrostly přínosy výzkumu, vývoje a inovací pro ekonomiku a společnost.

35 Konkrétní kroky 1.Zjednodušit podporu VaV – instituce podporovat podle výsledků, týmy projektově - Institucionální podpora se bude rozdělovat vesměs podle výsledků dosažených v posledních pěti letech. Hodnoceny budou mezinárodně uznávané druhy výsledků (publikace v impakt. Časopisech, patenty, uplatněné technologie). V oblasti humanitních a společenských věd zaměřených na kultivaci a národně orientovaného poznání, bude excelence hodnocena v rámci národního referenčního rámce (publikace v uznávaných nakladatelstvích a recenzovaných časopisech) -Účelová podpora VaV (s výjimkami průřezových oblastí VaV – mezinárodní spolupráce VaV, bezpečnostní výzkum, péče o národní identitu) bude zajišťována dvěma agenturami : GAČR (základní výzkum)TAČR (aplikovaný výzkum)  jednotný systém přijímání, posuzování a hodnocení návrhů projektů 2.Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol VaV ČR Celkově je pro nový systém VaVaI potřeba 10 rozpočtových kapitol: MŠMT, AV ČR, MPO, MZe, MV, MO, MK, GA ČR, TA ČR a ÚV ČR

36 3.Podpořit excelenci ve výzkumu - Umožnit VVŠ, VVI a dalším výzkumným organizacím zakládat konsorcia tak, aby mohla vznikat Centra excelence spojující nejlepší pracoviště VaVaI -Pořízení a provoz velké infrastruktury VaV (např. unikátních zařízení, VaV knihoven, společné informační sítě atd.) bude podporován z institucionálních prostředků na VaV (národní podpora infrastruktury VaV). 4.Podpořit spolupráci veřejného výzkumu s uživateli výsledků VaV - Programy aplikovaného VaV budou podporovány pouze v případě zajištění jejich podílového financování ze státních a soukromých zdrojů. -Bude zavedena podpora spolupráce podniků s výzkumnými organizacemi (VŠ, VVI apod.) např. odečtem příslušných výdajů od základů daně z příjmů. 5.Zajistit odborníky pro výzkum, vývoj a inovace V připravovaném zákoně o terciárním vzdělávání je nezbytné zajistit změny: -Při rozdělování prostředků na vzdělávání na VŠ významně posílit vliv počtu absolventů uplatněných v oboru studia a kvalitu VaV jednotlivých fakult. -Změnit systém řízení vysokých škol tak, aby jejich orgány byly odpovědné za jejich rozvoj a výsledky a měly k tomu odpovídající pravomoci a nástroje -Účelově (projektově) podporovat tu část výzkumu, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se podílejí studenti.

37 6.Intenzivně zapojit ČR do VaV v EU a další mezinár. spolupráce. - K realizaci reformy bude využito prostředků Operačních programů VaVpI, PI, VpK a Praha konkurenceschopnost. -Nová koncepce mezinárodní spolupráce ve VaV bude obsahovat vyčíslení finančních nákladů na realizaci navržených opatření (MŠMT návrh této koncepce již v současné době Radě předložilo. Harmonogram a jednotlivé kroky Reformy: Projednání návrhu vládou březnu 2008 (s následujícími hlavními kroky)  Promítnout reformu do "Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaV na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011" - květen 2008.  Promítnout reformu do prováděcích dokumentů k OP VaVpI (MŠMT) - červen 2008.  Promítnout reformu do návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů ‑ červen 2008.  Promítnout reformu do změn ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací (nevyžadujících změny právních předpisů ) - k 31. prosinci 2008.


Stáhnout ppt "Analýza a hodnocení VaVaI v roce 2007, reforma oblasti VaV František Ježek, Vladimír Haasz Rada vysokých škol Leden 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google