Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum distančního vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum distančního vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 Centrum distančního vzdělávání
pátek, 14. dubna 2017 SEMINÁŘ úterý, 18. ledna 2005, hod. TVORBA TIŠTĚNÝCH DISTANČNÍCH STUDIJNÍCH OPOR A NÁSTROJE PRO PODPORU DISTANČNÍHO STUDIA Centrum distančního vzdělávání Biskupské náměstí 1 Olomouc

2 CÍLE SEMINÁŘE Odborně diskutovat o problematice distančních studijních opor Vysvětlit používání pojmu „OPORY“ Správně aplikovat strategie psaní distančního výukového textu Poznat postup tvorby studijních opor v praxi autor distančního textu metodik distančního vzdělávání Vydavatelství UP Získat přehled o dalších možných studijních oporách „nástrojích“ v distančním vzdělávání

3 OBSAH SEMINÁŘE 1. Textové opory 1.1. Zpracování nedistančního textu do
distanční podoby Různá řešení úprav Jak psát kvalitní tištěnou distanční studijní oporu? 3. Pilotáž výukového distančního textu 4. Komunikace, spolupráce autora studijní opory a metodika distančních textů 5. Oponentský metodický posudek 6. Typografické zpracování 7. Další možné opory „nástroje“ pro podporu distančního studia

4 TEXTOVÉ OPORY 1.1 ZPRACOVÁNÍ NEDISTANČNÍHO TEXTU DO DISTANČNÍ PODOBY
Nedistanční zpracování Distanční zpracování

5 1.2. Různá řešení úprav J. K l e v e t a
S t á t n í p o l i t i k a z a m ě s t n a n o s t i M. H a l u š k o v á – F. K o l l á r P r o j e k t o v ý m a n a ž m e n t Š. N o v á k o v á T r e s t n í p r á v o A. S t a n ě k Vy b r a n é k a p i t o l y z p o l i t o l o g i e M. D r b o h l a v á M e t o d i k a p r á c e

6 Distančně koncipovaný studijní text
určen pro samouky výukový text je členěn a zprostředkování odborných znalostí je dávkováno výukový text slouží jako pracovní sešit studijní text obsahuje nástroje pro podporu samostudia - aktivizační a motivační prvky studijní text poskytuje zpětnou vazbu

7 2. Jak psát kvalitní tištěnou oporu?
pátek, 14. dubna 2017 2. Jak psát kvalitní tištěnou oporu? MAKROSTRUKTURA název, obsah, návaznost tématických celků, předmětů nebo modulů v rámci distančního studijního programu MIKROSTRUKTURA návaznost, posloupnost prezentace jednotlivých dávek učiva i úkolů určených studujícím Literatura pro zájemce Motivační a aktivizační prvky Vizualizace Členění textu na kapitoly a podkapitoly Rozdělení textu na

8 METODICKÉ PRVKY KAPITOLY ODBORNÉHO VÝUKOVÉHO TEXTU
Obsah Úvod + podpis autora textu viz. příloha

9 Ikony Vysvětlivky k ikonám viz. příloha viz. v rubrice pro autory studijních opor UP

10 STUDIJNÍ CÍLE 1. Po prostudování této kapitoly budete umět …………..
2. Po prostudování této kapitoly byste měli umět………………………

11 Průvodce studiem na začátku jednotlivých kapitol viz. příloha
Vstupní znalosti Stanovený čas ke studiu viz. v rubrice pro autory studijních opor UP viz. příloha Literatura pro zájemce

12 NÁSTROJE PRO PODPORU SAMOSTUDIA
1. Motivační prvky = všechny kvalitně zpracované prvky, které jsou nedílnou součástí distanční opory = osobní styl psaní, schopnost autora navázat prostřednictvím textu dialog se studentem, vedení dialogu podle schématu „JÁ“ a „VY“.

13 Vizuální prvky systematicky zařazené obrázky k odlehčení s volbou vhodných barev k lepší názornosti, pochopení nastudovaného učiva zařazení vizuálních prvků prostřednictvím grafů, schémat, „m i n d map“

14 MIND MAPA M i n d mapa je nástroj pro kreativní myšlení, pro uspořádání myšlenek a dat strukturovaným způsobem. Dovoluje načrtnout hlavní myšlenky a zviditelnit jasně a přehledně vztahy mezi nimi. Zrod mentálního mapování Tony B u z a n 1974 „U s e Y o u r H e a d“ - „uživatelská příručka pro používání mozku“

15 PRAVIDLA MENTÁLNÍHO MAPOVÁNÍ
Začít výstižným obrázkem ve středu. Vytvářet z něho hlavní a další úrovně větví. Používat klíčová slova, jedno slovo na lince. Používat velká tiskací písmena. Používat barvy, obrázky, symboly a geometrické tvary. Používat šipky a další prostředky pro vyjádření vzájemných vazeb.

16 V současnosti již existuje i speciální počítačový program, který dovoluje vytvářet a rozvíjet struktury mezi fakty a myšlenkami a zaznamenávat je MIND MANAGER X5

17

18

19 Proč by měl distančně koncipovaný studijní text být prokládán mentální mapou???
Výhody mentálního mapování: jasně definuje ústřední téma nebo myšlenku odborného výukového textu, ukazuje relativní význam každé myšlenky, prostřednictvím spojení a sousedství určuje vztahy mezi klíčovými slovy, usnadňuje vybavování odlišností jednotlivých mentálních map, umožňuje snazší vytváření nových propojení může být jedním z aktivizačních prvků.

20 ! 2. Aktivizační prvky (L e a r n i n g by d o i n g)
Efektivní didaktické ztvárnění výukového textu distanční povahy podporují systematicky vypracované: Kontrolní otázky + klíč Cvičné testy + klíč Slepá zkouška + klíč + hodnocení Doporučení autora pro studující: příklad: Jak se připravit ke zkoušce?

21 Myšlenka čínského filozofa K O N F Ú C I A žijícího 500 let před našim letopočtem
„ Co jsem slyšel, to jsem většinou zapomněl.“ „ Co jsem uviděl, to mne zaujalo.“ „ Co jsem však sám udělal, to jsem pochopil.“

22 Členění kapitol na podkapitoly
Rozdělení textu na hlavní a popisný sloupec Hlavní sloupec Popisný sloupec % – 30% - text prostor pro poznámky - grafy komentáře k textu - schémata stručný popis obrázků - tabulky ikony - obrázky - aktivizační prvky

23 Shrnutí Pojmy k zapamatování (Slovníček pojmů) Estetická stránka R e l e v a n t n o s t výukového textu studijní opory vzhledem k vytyčeným vzdělávacím cílům !!!Pilotáž textu

24 Závěr Odborný profil autora Použité zdroje

25 3. PILOTÁŽ TEXTU = zpětná vazba pro autora odborného výukového textu od kolegů, od profesionálů, kteří píší distanční texty, také od absolventů distančního studia U nás zatím neobvyklá pro svoji finanční náročnost, o její důležitosti pro zabezpečení kvality odborného výukového textu pro samostudium není pochyb.

26 4. Komunikace, spolupráce autora a metodika distančních textů
Nakladatelská licenční smlouva Vydavatelství Univerzity Palackého a autora o zpracování díla Metodický návod = nedílnou součástí této smlouvy Ukázka Metodického návodu a Zákona č. 121/2000 Sb. „Právo autorské a právo s ním související“!

27 5. Oponentský metodický posudek
Vypracování posudku Základní informace k autorovi a publikaci Základní informace k oponentovi Kritéria k hodnocení studijní opory Závěrečné vyjádření oponenta 2. Doporučení ke korekci

28 6. Typografické zpracování
Zdroj: Pokyny pro autory, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, listopad 2004 autor studijní opory technický redaktor

29 NOVINKY OD ÚNORA 2005 NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH CDV UP
Stručně o textech Příručka pro autory Metodický návod pro psaní studijních opor Seznam ikon a vysvětlivky k ikonám Vypočítání obtížnosti odborného výukového textu Diskusní fórum

30 LITERATURA L. EGER, H.BARTOŇKOVÁ: Studijní texty v DiV
H. ZLÁMALOVÁ: Úvod do distančního vzdělávání III. Národní konference, Distanční vzdělávání v České republice, současnost a budoucnost. Sborník příspěvků. Praha, 2004 E - L e a n i n g. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže E - L e a r n i n g Hradec Králové, 2004

31 Další možné opory „nástroje“ pro podporu distančního studia
Elektronické nástroje = vzdělávání OFF – line, nevyžaduje připojení k síti Internet učební materiály jsou distribuovány na paměťových nosičích (FD, CD, DVD)

32 Multimediální studijní opory = vzdělávání On-line, výuka vyžaduje zapojení počítače do sítě Internet „on-line kurzy“, „on-line univerzity“ - mají přesně nadefinované cíle, obsah - spousty studijních materiálů - přesně stanovené požadavky - vypracovaný systém hodnocení a kontroly práce studujících

33 Charakteristika studijní texty a jednotlivé multimediální elementy jsou aplikovány s cílem zvýšit motivaci u studujících, zvýšit názornost, míru pochopení a zapamatování učiva - multimediální zpracování spočívá ve využití barev, obrázků, mentálních map, grafů, animací, využití zvuku, hyper-odkazů

34 LMS L e a r n i n g M a n a g m e n t S y s t e m
systém pro řízení výuky v současnosti nejdokonalejší úroveň elektronického vzdělávání komplexní systém pro podporu výuky (DiV) Ústředním nástrojem LMS je metodicky a multimediálně zpracovaný distanční hypertext - (h-text).

35 HYPERTEXT je strukturovaný text, rozdělen na různé úseky, nazývané uzly, které jsou propojeny odkazy text je obohacený o „h y p e r l i n k y“ po kliknutí na h y p e r l i n k u se okamžitě zobrazí příslušná část jiného textu

36 Literatura a www odkazy na téma „Elektronické vzdělávání“
E-l e a r n i n g v distančním vzdělávání (D. N O C A R, I. H O B L Í K O V Á, M. V Š E T U L O V Á, L. S N Á Š E L O V Á) 2004/Nocar.pdf

37 Seznámení s prostředím v sekci „Tvorba distančních studijních opor“
BARBORKA Seznámení s prostředím v sekci „Tvorba distančních studijních opor“ Kalendář Slovník DiV Diskuse viz. studovna

38 Děkuji Vám za pozornost!
Mgr. Simona F e i t o v á metodik distančního vzdělávání Telefon:


Stáhnout ppt "Centrum distančního vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google