Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 SEMINÁŘ úterý, 18. ledna 2005, 13.00 -16.00 hod. TVORBA TIŠTĚNÝCH DISTANČNÍCH STUDIJNÍCH OPOR A NÁSTROJE PRO PODPORU DISTANČNÍHO STUDIA SEMINÁŘ úterý,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 SEMINÁŘ úterý, 18. ledna 2005, 13.00 -16.00 hod. TVORBA TIŠTĚNÝCH DISTANČNÍCH STUDIJNÍCH OPOR A NÁSTROJE PRO PODPORU DISTANČNÍHO STUDIA SEMINÁŘ úterý,"— Transkript prezentace:

1 1 SEMINÁŘ úterý, 18. ledna 2005, 13.00 -16.00 hod. TVORBA TIŠTĚNÝCH DISTANČNÍCH STUDIJNÍCH OPOR A NÁSTROJE PRO PODPORU DISTANČNÍHO STUDIA SEMINÁŘ úterý, 18. ledna 2005, 13.00 -16.00 hod. TVORBA TIŠTĚNÝCH DISTANČNÍCH STUDIJNÍCH OPOR A NÁSTROJE PRO PODPORU DISTANČNÍHO STUDIA Centrum distančního vzdělávání Biskupské náměstí 1 771 11 Olomouc www.cdiv.upol.cz

2 2 CÍLE SEMINÁŘE Odborně diskutovat o problematice distančních studijních opor Odborně diskutovat o problematice distančních studijních opor Vysvětlit používání pojmu „OPORY“ Vysvětlit používání pojmu „OPORY“ Správně aplikovat strategie psaní distančního výukového textu Správně aplikovat strategie psaní distančního výukového textu Poznat postup tvorby studijních opor v praxi autor distančního textu metodik distančního vzdělávání Vydavatelství UP Poznat postup tvorby studijních opor v praxi autor distančního textu metodik distančního vzdělávání Vydavatelství UP Získat přehled o dalších možných studijních oporách „nástrojích“ v distančním vzdělávání Získat přehled o dalších možných studijních oporách „nástrojích“ v distančním vzdělávání

3 3 OBSAH SEMINÁŘE 1. Textové opory 1.1. Zpracování nedistančního textu do 1.1. Zpracování nedistančního textu do distanční podoby distanční podoby 1.2. Různá řešení úprav 1.2. Různá řešení úprav 2. Jak psát kvalitní tištěnou distanční studijní oporu? studijní oporu? 3. Pilotáž výukového distančního textu 4. Komunikace, spolupráce autora studijní opory a metodika distančních textů opory a metodika distančních textů 5. Oponentský metodický posudek 6. Typografické zpracování 7. Další možné opory „nástroje“ pro podporu distančního studia

4 4 1.TEXTOVÉ OPORY 1.1 ZPRACOVÁNÍ NEDISTANČNÍHO TEXTU DO DISTANČNÍ PODOBY TEXTU DO DISTANČNÍ PODOBY Nedistanční zpracování Nedistanční zpracování Distanční zpracování Distanční zpracování

5 5 1.2. Různá řešení úprav  J. K l e v e t a S t á t n í p o l i t i k a z a m ě s t n a n o s t i S t á t n í p o l i t i k a z a m ě s t n a n o s t i  M. H a l u š k o v á – F. K o l l á r P r o j e k t o v ý m a n a ž m e n t P r o j e k t o v ý m a n a ž m e n t  Š. N o v á k o v á T r e s t n í p r á v o T r e s t n í p r á v o  A. S t a n ě k Vy b r a n é k a p i t o l y z p o l i t o l o g i e Vy b r a n é k a p i t o l y z p o l i t o l o g i e  M. D r b o h l a v á M e t o d i k a p r á c e M e t o d i k a p r á c e

6 6 Distančně koncipovaný studijní text určen pro samouky určen pro samouky výukový text je členěn a zprostředkování odborných znalostí je dávkováno výukový text je členěn a zprostředkování odborných znalostí je dávkováno výukový text slouží jako pracovní sešit výukový text slouží jako pracovní sešit studijní text obsahuje nástroje pro podporu samostudia - aktivizační a motivační prvky studijní text obsahuje nástroje pro podporu samostudia - aktivizační a motivační prvky studijní text poskytuje zpětnou vazbu studijní text poskytuje zpětnou vazbu

7 7 2. Jak psát kvalitní tištěnou oporu? MAKROSTRUKTURA MAKROSTRUKTURA název, obsah, návaznost tématických celků, předmětů nebo modulů v rámci distančního studijního programu název, obsah, návaznost tématických celků, předmětů nebo modulů v rámci distančního studijního programu MIKROSTRUKTURA MIKROSTRUKTURA návaznost, posloupnost prezentace jednotlivých dávek učiva i úkolů určených studujícím

8 8 METODICKÉ PRVKY KAPITOLY ODBORNÉHO VÝUKOVÉHO TEXTU Obsah Obsah Úvod + podpis autora textu viz. příloha Úvod + podpis autora textu viz. příloha

9 9 Ikony Ikony Vysvětlivky k ikonám viz. příloha Vysvětlivky k ikonám viz. příloha viz. www.cdiv.upol.cz v rubrice pro autory studijních opor UP viz. www.cdiv.upol.cz v rubrice pro autory studijních opor UPwww.cdiv.upol.cz

10 10 STUDIJNÍ CÍLE 1. Po prostudování této kapitoly budete umět ………….. 2. Po prostudování této kapitoly byste měli umět………………………

11 11 Průvodce studiem na začátku jednotlivých kapitol viz. příloha Průvodce studiem na začátku jednotlivých kapitol viz. příloha Vstupní znalosti Vstupní znalosti Stanovený čas ke studiu viz. www.cdiv.upol.cz Stanovený čas ke studiu viz. www.cdiv.upol.czwww.cdiv.upol.cz v rubrice pro autory studijních opor UP v rubrice pro autory studijních opor UP viz. příloha viz. příloha Literatura pro zájemce Literatura pro zájemce

12 12 NÁSTROJE PRO PODPORU SAMOSTUDIA NÁSTROJE PRO PODPORU SAMOSTUDIA 1. Motivační prvky = všechny kvalitně zpracované prvky, které jsou nedílnou součástí distanční opory = osobní styl psaní, schopnost autora navázat prostřednictvím textu dialog se studentem, vedení dialogu podle schématu „JÁ“ a „VY“.

13 13 Vizuální prvky systematicky zařazené obrázky k odlehčení s volbou vhodných barev systematicky zařazené obrázky k odlehčení s volbou vhodných barev k lepší názornosti, pochopení nastudovaného učiva zařazení vizuálních prvků prostřednictvím grafů, schémat, „m i n d map“ k lepší názornosti, pochopení nastudovaného učiva zařazení vizuálních prvků prostřednictvím grafů, schémat, „m i n d map“

14 14 MIND MAPA M i n d mapa je nástroj pro kreativní myšlení, pro uspořádání M i n d mapa je nástroj pro kreativní myšlení, pro uspořádání myšlenek a dat strukturovaným způsobem. myšlenek a dat strukturovaným způsobem. Dovoluje načrtnout hlavní myšlenky a zviditelnit jasně a přehledně vztahy mezi nimi. Zrod mentálního mapování Tony B u z a n Tony B u z a n 1974 „U s e Y o u r H e a d“ - „uživatelská příručka pro používání mozku“ 1974 „U s e Y o u r H e a d“ - „uživatelská příručka pro používání mozku“ www.buzan.co.uk. www.buzan.co.uk. www.buzan.co.uk listserv@maelstrom.stjohns.edu listserv@maelstrom.stjohns.edu listserv@maelstrom.stjohns.edu

15 15 PRAVIDLA MENTÁLNÍHO MAPOVÁNÍ 1. Začít výstižným obrázkem ve středu. 2. Vytvářet z něho hlavní a další úrovně větví. 3. Používat klíčová slova, jedno slovo na lince. 4. Používat velká tiskací písmena. 5. Používat barvy, obrázky, symboly a geometrické tvary. 6. Používat šipky a další prostředky pro vyjádření vzájemných vazeb.

16 16 V současnosti již existuje i speciální počítačový program, který dovoluje vytvářet a rozvíjet struktury mezi fakty a myšlenkami a zaznamenávat je. MIND MANAGER X5

17 17

18 18

19 19 Proč by měl distančně koncipovaný studijní text být prokládán mentální mapou??? Výhody mentálního mapování: jasně definuje ústřední téma nebo myšlenku odborného výukového textu, jasně definuje ústřední téma nebo myšlenku odborného výukového textu, ukazuje relativní význam každé myšlenky, ukazuje relativní význam každé myšlenky, prostřednictvím spojení a sousedství určuje vztahy mezi klíčovými slovy, prostřednictvím spojení a sousedství určuje vztahy mezi klíčovými slovy, usnadňuje vybavování odlišností jednotlivých mentálních map, usnadňuje vybavování odlišností jednotlivých mentálních map, umožňuje snazší vytváření nových propojení umožňuje snazší vytváření nových propojení může být jedním z aktivizačních prvků. může být jedním z aktivizačních prvků.

20 20 ! 2. Aktivizační prvky (L e a r n i n g by d o i n g) Efektivní didaktické ztvárnění výukového textu distanční povahy podporují systematicky vypracované: Kontrolní otázky + klíč Kontrolní otázky + klíč Cvičné testy + klíč Cvičné testy + klíč Slepá zkouška + klíč + hodnocení Slepá zkouška + klíč + hodnocení Doporučení autora pro studující: Doporučení autora pro studující: příklad: Jak se připravit ke zkoušce? příklad: Jak se připravit ke zkoušce?

21 21 Myšlenka čínského filozofa K O N F Ú C I A žijícího 500 let před našim letopočtem „ Co jsem slyšel, to jsem většinou zapomněl.“ „ Co jsem uviděl, to mne zaujalo.“ „ Co jsem však sám udělal, to jsem pochopil.“

22 22 Členění kapitol na podkapitoly Členění kapitol na podkapitoly Rozdělení textu na hlavní a popisný sloupec Rozdělení textu na hlavní a popisný sloupec Hlavní sloupec Popisný sloupec 70 - 80% 20 – 30% - text - prostor pro poznámky - grafy - komentáře k textu - schémata - stručný popis obrázků - tabulky - ikony - obrázky - aktivizační prvky

23 23 Shrnutí Shrnutí Pojmy k zapamatování (Slovníček pojmů) Pojmy k zapamatování (Slovníček pojmů) Estetická stránka Estetická stránka R e l e v a n t n o s t výukového textu studijní opory vzhledem k vytyčeným vzdělávacím cílům R e l e v a n t n o s t výukového textu studijní opory vzhledem k vytyčeným vzdělávacím cílům !!!Pilotáž textu

24 24 Závěr Závěr Odborný profil autora Odborný profil autora Použité zdroje Použité zdroje

25 25 3. PILOTÁŽ TEXTU = zpětná vazba pro autora odborného výukového textu od kolegů, od profesionálů, kteří píší distanční texty, také od absolventů distančního studia U nás zatím neobvyklá pro svoji finanční náročnost, o její důležitosti pro zabezpečení kvality odborného výukového textu pro samostudium není pochyb.

26 26 4. Komunikace, spolupráce autora a metodika distančních textů Nakladatelská licenční smlouva Vydavatelství Univerzity Palackého a autora o zpracování díla Nakladatelská licenční smlouva Vydavatelství Univerzity Palackého a autora o zpracování díla Metodický návod = nedílnou součástí této Metodický návod = nedílnou součástí této smlouvy smlouvy Ukázka Metodického návodu a Zákona č. 121/2000 Sb. „Právo autorské a právo s ním související“!

27 27 5. Oponentský metodický posudek 1. Vypracování posudku Základní informace k autorovi a publikaci Základní informace k autorovi a publikaci Základní informace k oponentovi Základní informace k oponentovi Kritéria k hodnocení studijní opory Kritéria k hodnocení studijní opory Závěrečné vyjádření oponenta Závěrečné vyjádření oponenta 2. Doporučení ke korekci

28 28 6. Typografické zpracování Zdroj: Pokyny pro autory, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, listopad 2004 Zdroj: Pokyny pro autory, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, listopad 2004 autor studijní opory technický redaktor

29 29 NOVINKY OD ÚNORA 2005 NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH CDV UP Stručně o textech Příručka pro autory Metodický návod pro psaní studijních opor Seznam ikon a vysvětlivky k ikonám Vypočítání obtížnosti odborného výukového textu Diskusní fórum

30 30 LITERATURA L. EGER, H.BARTOŇKOVÁ: Studijní texty v DiV L. EGER, H.BARTOŇKOVÁ: Studijní texty v DiV H. ZLÁMALOVÁ: Úvod do distančního vzdělávání H. ZLÁMALOVÁ: Úvod do distančního vzdělávání III. Národní konference, Distanční vzdělávání v České republice, současnost a budoucnost. Sborník příspěvků. Praha, 2004 III. Národní konference, Distanční vzdělávání v České republice, současnost a budoucnost. Sborník příspěvků. Praha, 2004 E - L e a n i n g. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže E - L e a r n i n g 2004. Hradec Králové, 2004 E - L e a n i n g. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže E - L e a r n i n g 2004. Hradec Králové, 2004

31 31 Další možné opory „nástroje“ pro podporu distančního studia Elektronické nástroje = vzdělávání OFF – line, nevyžaduje připojení k = vzdělávání OFF – line, nevyžaduje připojení k síti Internet síti Internet učební materiály jsou distribuovány na učební materiály jsou distribuovány na paměťových nosičích (FD, CD, DVD) paměťových nosičích (FD, CD, DVD)

32 32 Multimediální studijní opory = vzdělávání On-line, výuka vyžaduje zapojení počítače do sítě Internet „on-line kurzy“, „on-line univerzity“ - mají přesně nadefinované cíle, obsah - spousty studijních materiálů - přesně stanovené požadavky - vypracovaný systém hodnocení a kontroly práce studujících http://www.smartlearn.de/fernunterricht/Vorteile.html http://www.isl.de http://www.smartlearn.de/fernunterricht/Vorteile.html http://www.isl.de http://www.smartlearn.de/fernunterricht/Vorteile.html http://www.isl.de

33 33 Charakteristika - studijní texty a jednotlivé multimediální elementy jsou aplikovány s cílem zvýšit motivaci u studujících, zvýšit názornost, míru pochopení a zapamatování učiva aplikovány s cílem zvýšit motivaci u studujících, zvýšit názornost, míru pochopení a zapamatování učiva - multimediální zpracování spočívá ve využití barev, obrázků, mentálních map, grafů, animací, využití zvuku, obrázků, mentálních map, grafů, animací, využití zvuku, hyper-odkazů hyper-odkazů

34 34 LMS L e a r n i n g M a n a g m e n t S y s t e m systém pro řízení výuky systém pro řízení výuky v současnosti nejdokonalejší úroveň v současnosti nejdokonalejší úroveň elektronického vzdělávání elektronického vzdělávání komplexní systém pro podporu výuky (DiV) komplexní systém pro podporu výuky (DiV) Ústředním nástrojem LMS je metodicky a multimediálně zpracovaný distanční hypertext - (h-text).

35 35 HYPERTEXT je strukturovaný text, rozdělen na různé úseky, nazývané uzly, které jsou propojeny odkazy je strukturovaný text, rozdělen na různé úseky, nazývané uzly, které jsou propojeny odkazy text je obohacený o „h y p e r l i n k y“ text je obohacený o „h y p e r l i n k y“ po kliknutí na h y p e r l i n k u se okamžitě zobrazí příslušná část jiného textu po kliknutí na h y p e r l i n k u se okamžitě zobrazí příslušná část jiného textu

36 36 Literatura a www odkazy na téma „Elektronické vzdělávání“ E-l e a r n i n g v distančním vzdělávání E-l e a r n i n g v distančním vzdělávání (D. N O C A R, I. H O B L Í K O V Á, M. V Š E T U L O V Á, (D. N O C A R, I. H O B L Í K O V Á, M. V Š E T U L O V Á, L. S N Á Š E L O V Á) L. S N Á Š E L O V Á) http://e-learn.fri.utc.sk/elearn2003/zbornik/Sarmanova.pdf http://www.e-learn.cz http://www.elearningeuropa.info http://www.cdiv.upol.cz/www/konference/NcDiV 2004/Nocar.pdf http://www.cdiv.upol.cz/www/konference/NcDiV 2004/Nocar.pdf

37 37 BARBORKA Seznámení s prostředím v sekci „Tvorba distančních studijních opor“ Seznámení s prostředím v sekci „Tvorba distančních studijních opor“ Kalendář Kalendář Slovník DiV Slovník DiV Diskuse viz. studovna Diskuse viz. studovna

38 38 Děkuji Vám za pozornost! Mgr. Simona F e i t o v á Mgr. Simona F e i t o v á metodik distančního vzdělávání metodik distančního vzdělávání Telefon: 58 563 128 Telefon: 58 563 128 E-mail: feitova@rupnw.upol.cz E-mail: feitova@rupnw.upol.czfeitova@rupnw.upol.cz


Stáhnout ppt "1 SEMINÁŘ úterý, 18. ledna 2005, 13.00 -16.00 hod. TVORBA TIŠTĚNÝCH DISTANČNÍCH STUDIJNÍCH OPOR A NÁSTROJE PRO PODPORU DISTANČNÍHO STUDIA SEMINÁŘ úterý,"

Podobné prezentace


Reklamy Google