Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Eva Dufková, Jan Matyáš VSRR, 3.ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Eva Dufková, Jan Matyáš VSRR, 3.ročník"— Transkript prezentace:

1 Eva Dufková, Jan Matyáš VSRR, 3.ročník
Plánovací proces Eva Dufková, Jan Matyáš VSRR, 3.ročník

2 Plánování Plánování je jednou z nejdůležitějších činností manažera
Jde o formulaci cílů a cest k jejich dosažení Výsledkem je plán, který by měl informovat o tom, čeho chceme dosáhnout a jakým způsobem -Určení budoucího stavu -Pomocí plánování se vymezují cíle a strategie, jimiž lze cílů dosáhnout na základě všech dostupných alternativ -Plánování by mělo zabezpečovat i postupnou korekci a konkretizaci cílů. Mělo by hledat a vyhodnocovat alternativní cesty k jejich dosažení -Při plánování vycházíme z platné organizační struktury, organizačního řádu a stanovených technologických postupů.

3 Druhy plánování Z hlediska času Dlouhodobé plánování Střednědobé
Krátkodobé Z hlediska rozhodování Strategické plánování Taktické plánování Operativní plánování

4 Strategické plánování
výchozím rozhodováním v organizaci navazuje na strategické cíle, má dlouhodobý charakter komplexní přístup k organizaci jako celku v podmínkách nejistoty realizováno na vrcholové úrovni řízení podniku (TOP MANAŽEŘI) odpovídá mu strategické komplexní plánování na úrovní celé organizace Strategická vize-naše představa o budoucnosti, je odpovědí na otázku co chceme. Strategie-dlouhodobá koncepce rozvoje, určuje cíle podniku, činnosti a zdroje pro dosažení těchto cílů. -vychází z podrobného zkoumání vnitřního a vnější prostředí podniku. Je v rukou top manažerů a má dlouhodobý charakter. Na základě zjištěných informací vyhodnocuje silné a slabé stránky podniku. Toto plánování je podkladem pro plánování taktické. Zabývá se hlavními podnikovými cíly jako je například předmět a rozsah podnikání.

5 Taktické plánování směřuje k uskutečnění strategických cílů
dochází ke specifikaci a konkretizaci cílů a prostředků k jejich dosažení nebo je zaměřené na řešení určitého problému -Uskutečňuje se na úrovni středního managementu. Má za úkol vytvořit podmínky pro splnění cílů, které stanoví strategické plánování. Od strategického plánování se odvíjí a zároveň je podkladem pro plánování operativní. Časový horizont tohoto plánování je střednědobý a zabývá se především specifickými cíly, např. zajištěním financování a zdrojů k dosažení vytyčených cílů.

6 Operativní plánování vychází z taktického plánování a z konkrétních podmínek a zdrojů krátkodobý charakter dotváření rozhodnutí pro procesy provozní odpovídají mu operativní plány operativní plán výroby -Je prováděno manažery první linie a má krátkodobý charakter. Navazuje na taktické plánování a zabývá se krátkodobými cíli, kterých je zapotřebí dosáhnout ke splnění cílů dlouhodobých. Zabezpečuje plynulou činnost podniku v jeho jednotlivých složkách. Tyto plány jsou časově omezeny, představují například kalkulace nákladů, rozpis služeb zaměstnanců, plán zásobování….

7 Postup plánovacího procesu
P l á n o v á n í

8 Analýza situace ve firmě a jejím okolí
Zajistit dokonalé informace Kvalitní podklady Provedení SWOT / STEP analýz Zjištění silných a slabých stránek podniku, potřeb a příležitostí. Zjištění společenských, technologických, ekonomických a politicko-právních faktorů.

9 Základní typy cílů strategické - dlouhodobé, abstraktní
operativní – zpravidla na období 1 roku postavení na trhu inovace rentabilita produktivita materiálové a finanční zdroje výkonnost a odpovědnost (manažerů, pracovníků) sociální odpovědnost operační – konkrétní, dané stávajícím časovým okamžikem

10 Tvorba strategie podniku
Strategie - soubor způsobu a prostředků k využítí zdrojů a naplění stanovených cílů Přístupy: Zvnitřku-ven – orchanizace s technickými schpnostmi + fyzické vybavení Zvnějšku-dovnitř - vnitřní adaptace podniku Shora-dolů – plánování vnitřní skupinou Zdola-nahoru – na plánování se podílejí pracovníci na různých stupních

11 Určování a vyhodnocování alternativních postupů
Vzít v úvahu další možné postupy, vyhodnotit jejich případnou „uskutečnitelnost“ Alternativní postupy se zpravidla využívají, když kontrola odhalí závažné problémy v plánu

12 Vytvoření samotného plánu
Písemná / elektronická podoba Podrobnost, rozsáhlost Kompletní informace o zdrojích, časovém plánu, určení odpovědností osob za plnění stanovených cílů Na úrovni operativního řízení mohou vznikat plány i v ústní podobě vyjadřující myšlenkový záměr – např. domluvou při pracovní poradě.

13 Sestavení rozpočtu Poslední fáze plánování.
Informace o finanční náročnosti dosažených cílů, o finančním vývoji při plnění plánu. Základ pro plán financování.

14 Děkujeme za pozornost

15 Zdroje: Teorie řízení- prof. Ing. Jan Hron, DrSc.,dr.h.c. – ČZU,PEF Credit Praha 2002 Jak zlepšit podnikové plánování – Jiří Vejdělek, Grada Publishing, 1999


Stáhnout ppt "Eva Dufková, Jan Matyáš VSRR, 3.ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google