Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

51. Luhačovické diabetologické dny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "51. Luhačovické diabetologické dny"— Transkript prezentace:

1 51. Luhačovické diabetologické dny
51. Luhačovické diabetologické dny. Zdravotnická legislativa, Aktuality 04/2015. MUDr. Tomáš Merhaut Obsah: 1. Přehled projednávané legislativy ( MZ, Vláda, PSP, Senát ). Str. 2 2. Návrh Ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti. Str. 3 3. Zákon 48 / 1997 Sb., zásadní novinky Str. 4-5 4. Regulace cen podle Zákona 526 / 1990 Sb. Str. 6-7 5. Transparence vztahu lékaři / farma firmy. Str. 8-10 6. Zákon 268/2014 Sb. Smluvní výdejce. Str.11-13 7. Zákon 48/1997 Sb., tzv. transparenční novela. Str.14 8. Zákony 372/2011 Sb., a 18/2004 Sb., novely. Str.15 9. Zákon 95 / 2004 Sb., novela. Str.16 10.Nové smlouvy se ZP, novela předpisu o soudních znalcích. Str.17-18 11.Sdělení citlivých údajů poskytovatelem na žádost trestních orgánů Str.19-20

2 Přehled projednávané legislativy.
Vydané předpisy: 1 / 2015 Sb., 2 / 2015 Sb., Z 48 /1997 Sb., příloha 5- lázeňská léčba. Sdělení MZ ČR 13 / 2015 Sb., ( 1/2015/DZP), regulované ceny ve zdravotnictví rok 2015. T 269( Z 80/2015Sb .): 1, 7 mld . Kč do zdravotnictví. T 270(krizová novela): Z 258 před II. Čtením T 363 (= NNZ40 o reklamě): před II. čtením T 371 (spec.zdrav.služby Z373): I.čtení T386 ( =NNZ48 transpar.): před II.čtením T 391(=NNZ40 poslanecká): vláda nesouhlas, T395 (novela Z106/99, svob.přístup k info. 2 čtení, prolomení ústavy ne, NNZ 372(pitvy,NOZ,admin,): nápravná novela, řeší hlavní problémy současného znění NNZ 372(registry): nutno sbírat jen data pro vědecko výzkumné a statisticko demografické účely. Rč,bydliště ne. NNVL.tech.požad.IVDZP+ZP: vyšly 54,55,56/2015 NNVpzt(Z268): vyšlo 62/2015 Sb. Až NNZ95 (vzděláv. lékařů): podrobněji dále NNZ 18 / 2004: uznávání specializací EU harmonizační novela, evropský profesní průkaz NÚZ ,(rozpočtová odpovědnost ): Jde o krátký ústavní zákon se dvěma doprovodnými zákony o rozpočtových pravidlech a tzv. změnový zákon ( dopady do jiných zákonů)

3 Přehled projednávané legislativy Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti
Vláda dne schválila návrh Ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavu. Zákon počítá s dluhovou brzdou ve výši 55 procent HDP. Při jejím překročení má vláda zejména povinnosti: - změnit a předložit vyrovnaný rozpočet s minimálními platbami ve veřejných institucích, - rozhodne o snížení vyplácených důchodů, - zapojí další zdroje financí tím, že se Veřejnými institucemi pro účely rozpočtové odpovědnosti stává i veřejná vysoká škola, zdravotní pojišťovny. Budget financí včetně ZP a VŠ tím začíná ovládat vláda.. -Pokud MZ a MF zjistí, že návrh zdravotně pojistného plánu odporuje právním předpisům za stavu dluhové brzdy, vláda vrátí Pojišťovně návrh zdravotně pojistného plánu s příkazem k přepracování. Pojišťovna předloží z dikce Ústavního zákona přepracovaný zdravotně pojistný plán zpět vládě, ta ho po svých úpravách teprve předá PSP. Nově nebude-li zdravotně pojistný plán Pojišťovny schválen před 1. lednem příslušného kalendářního roku, řídí se činnost Pojišťovny do schválení zdravotně pojistného plánu provizoriem stanoveným MZ v dohodě s MF. Provizorium je výplata jen nejzákladnějších položek, a to takových, které nepřevyšují výše základních položek loňských. Ještě nikdy nebyl zdravotně pojistný plán ZP schválen před roku, pro něhož platí. Tento návrh spíše budí nejistotu, budeme sledovat další dění.

4 Přehled projednávané legislativy Zákon 48 / 1997 Sb., zásadní novinky
1. Přestup od jedné ke druhé pojišťovně: §11, odst. 1, písm. a): Pojištěnec má právo na výběr zdravotní pojišťovny. Tu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku; přihlášku je pojištěnec povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny. Přihlášku lze podat pouze jednu; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží ani jsou-li podány ve stanovené lhůtě. 2. Rozšíření subjektů s právem poskytovat hrazené služby. §13, odst. 2 , písm. a): Hrazenými službami jsou nově v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem zdravotní péče nově lékárenská, klinickofarmaceutická. 3. Rovnost jednotlivých §§ zákona. §17,odst. 7 : zdravotní pojišťovna uhradí vždy na základě lékařského předpisu vystaveného smluvním poskytovatelem,…. poskytovatelům lékárenské péče léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, a to i tehdy, nemá-li s poskytovatelem lékárenské péče dosud uzavřenu smlouvu. Ale pozor jen do výše jednotlivých komodit, uvedených v § 15, odst. 11 a v návaznosti na přílohu 3 C tohoto zákona. Co poskytovatel napíšete nad limit zákona, to pojišťovna uhradí, avšak následně si přijde pro vaše peníze, které jí zaplatíte za preskribci nad § 15 a přílohu 3C. 4. Lázeňská péče. Je nově v tomto zákoně, § 33 a následující. 5. Práva SUKL (dále Ústav): §15, odst. 9: Ústav rozhoduje o změně a zrušení výše úhrady léčivých přípravků, podmínění úhrady léčiv preskripčními a indikačními omezeními, stanovení, změně a zrušení maximálních cen podle právních předpisů o regulaci cen vyhlášených ve Věstníku MZ, o zařazení léčiv do referenční skupiny, základní úhradě referenční skupiny.

5 Přehled projednávané legislativy Zákon 48 / 1997 Sb., zásadní novinky
6. SUKL § 39g, odst. 1: Účastníkem řízení o stanovení maximální ceny a řízení o stanovení výše a podmínek úhrady jsou osoby, které podaly žádost, zdravotní pojišťovny, nejsou-li osobami, které podaly žádost, držitel registrace, jde-li o registrovaný léčivý přípravek, dovozce nebo tuzemský výrobce. ČLS JEP není ex lege Účastníkem řízení ve věcech podle tohoto zákona. Žádal jsem, aby ČLS JEP byla zákonným účastníkem řízení, neakceptováno. Avšak Ústavní zákon 2 / 1993 Sb., připouští, že co není zákonem zakázáno, je dovoleno. Protože zajistit si odborný názor či posudek od jiné právnické či fyzické osoby, než uvedené sub § 39g / 1, nejsme povinni vstupovat do jednání, avšak jsme-li osloveni , můžeme se k tématu vyjádřit, a tuto NSS rozhodl o neústavnosti soudních řízení farma firem, ty mohly k soudu podávat podněty jen z procedurálních důvodů. NNZ 372 registry: připomínkovali jsme, chceme registr diabetiků na bázi zákona. Ale jde o sběr dat citlivých o občanech, podle zákona a Úřadu na ochranu osobních údajů(ÚOOÚ), a proto musí být sběr dat proveden jen v rozsahu nezbytně nutném pro vědecko-výzkumné a statistické zpracování. Nemohou tam být rodná čísla úplná s lomítkem, už vůbec ne úplné adresy bydliště či pracoviště.

6 Aktuality Regulace cen PZT Zákonem 526 / 1990 Sb
Aktuality Regulace cen PZT Zákonem 526 / 1990 Sb. Úhradové katalogy a Metodiky VZP a SZP Vztah Zákona 48/1997 Sb., a Zákona 526/1990 Sb., Instituce taxativně zákonem vyjmenované mohou vydávat Cenové předpisy či Cenová rozhodnutí. Zákon 526 / 1990 Sb., o cenách, stanoví: § 1, odst. 6: Správní orgány příslušné k regulaci cen podle zákona upravujícího působnost orgánů České republiky v oblasti cen mohou regulovat ceny podle tohoto zákona. § 5,odst. 5: Pro uplatnění jednotlivých forem regulace cen mohou cenové orgány stanovit další věcné podmínky, včetně pravidel a postupů pro stanovení těchto cen. § 6,odst.1: Věcné usměrňování cen spočívá ve stanovení podmínek cenovými orgány pro sjednání cen. § 10,odst.1: Cenové orgány stanoví cenovým rozhodnutím podle § 3 odst. 2, Seznam zboží s regulovanými cenami podléhající cenové regulaci, způsob a podmínky cenové regulace, pravidla. a) MZ ČR vydává podle § 10 zákona 526/1990 Sb., Cenový předpis 1/2014/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, hrazených z veřejného zdravotního pojištění. b) MZ podle § 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a podle § 1 odst. 6 a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., a na základě čl. III. odst. 4 cenového předpisu MZ 3/2012/FAR, o regulaci cen zdravotnických prostředků, vydává Cenové rozhodnutí 2/13-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami. Materie je vydávána jako úhradový katalog zdravotnických prostředků, součástí je i tzv. Metodika verze 970, platná od MZ ČR má navíc právo regulace cenou , platí Z 48/1997 Sb., ale i Zákon 526/1990 Sb. Stát v jednom zákoně uvede právo ( Z 48/97, proužky 400 ks / rok/3 200 Kč ), a pomocí druhého zákona (Z526/90) a věcně usměrní tuto komoditu počtem kusů nebo objemem finančních prostředků. Toto je problém.

7 Aktuality Regulace cen PZT Zákonem 526 / 1990 Sb
Aktuality Regulace cen PZT Zákonem 526 / 1990 Sb. Úhradové katalogy a Metodiky VZP a SZP Komodita předepsaná dle Z  48 / 1997 Sb., ale v rozporu se Z  526 / 1990 Sb., se vystavujeme nebezpečí sporu mezi námi a pojišťovnami . V praxi je třeba rozlišovat fenomén zákonnosti a ústavnosti. Článek 31 Ústavního zákona 2 / 1993 Sb., říká: Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Úhrada komodit dle  Z 48 /1997 Sb., splňuje podmínku , že příslušné podmínky stanoví přímo zákon. Zákona 526 / 1990 Sb., stanoví, který státní orgán může vytvořit Cenový předpis či rozhodnutí, ale ty podmínky sám zákon 526 /1990 Sb., přímo nestanoví. Skutečnosti, stanovené p o d l e Zákona 526 ( nikoliv v něm), jsou nepochybně zákonné, avšak zjevně neústavní, protože Ústavní zákon říká, že podmínky m u s í stanovit přímo zákon. V případě Zákona 526 podmínky stanovují Cenová rozhodnutí a Cenové předpisy, n i k o l i v  však z á k o n s á m. Komodity v zákoně 48 /1997 Sb., a komodity d l e Zákona 526 / 1990Sb., nejsou rovnocenné. protože komodity uvedené v Zákoně 48 /1997 Sb., jsou zákonné a Ústavní, ovšem komodity uvedené v „nezákonech“, byť ze zmocnění Z 526 / 1990 Sb., jsou zákonné, avšak neústavní. Závěr: Podmínky komodit podle Zákona 526 / 1990 Sb., jsou neústavní, protože nesplňují čl. 31 Ústavního zákona 2 / 1993 Sb. Úhradové katalogy a Metodiky by neměly tvořit ZP, ale MZ ( SUKL) avšak tak, aby odpovídaly Z 48/97 Sb. Nyní tomu tak není, takže je obtížné stanovit , které komodity - jaké množství a celkovou cenu – můžeme preskribovat. Doporučuji průnik množin Z 48 a Metodika VZP/ SZP.

8 Aktuality Transparence vztahů lékaři / firmy, kolize s ústavními zákony
Ústavní zákon 1/ 1993 Sb, čl. 2, odst. 4: Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Ústava zaručuje, že jedině zákon může něco zakázat, pokud to občanovi zákon neukládá, nikdo jej nesmí nutit provést úkon, který mu není uložen zákonem. Ústavní zákon 2 / 1993 Sb. Čl. 4,odst 1: Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích. Meze základních práv a svobod mohou být upraveny pouze zákonem. Čl. 26, odst. 1: Každý má právo na svobodnou volbu povolání, jakož i právo podnikat a provozovat hospodářskou činnost. Zmíněné Ústavní zákony zaručují každému svobody , tyto mohou být prolomeny, omezeny, výhradně zákonem. Osoba, jejíž odměna se vyplácí ze státních prostředků či veřejnoprávních rozpočtů, je příjemcem veřejných prostředků a výši platu nebo odměny lze zveřejnit. Umožňuje to podle judikátu NSS zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kde § 8 b, odst. 1, stanoví: Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Závěr: Podle § 8b odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt poskytuje základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Těmito osobními údaji jsou podle § 8b odst. 3 jméno, příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. Jelikož jiný zákon nezakládá právo ani povinnost zveřejnění finančních prostředků jiných, než výše uvedených subjektů a protože Ústavní zákony žádné další takové subjekty nestanoví, je zveřejnění finančních prostředků ze soukromoprávních zdrojů, jednoznačně neústavní. Uzavření takové smlouvy je nicotný ( nulitní ) akt .

9 Aktuality Transparence vztahů lékaři / firmy, kolize s ústavními zákony
1.Kdosi, kdesi, kdysi oznámil myšlenku zveřejnění citlivých informací o svých smluvních partnerech. 2.Nikdo nikoho k tomu nenutil, nikdo to geograficky neomezil, nikdo nevysvětlil, podle jakého práva tak bylo rozhodnuto. 3. Nikdo nečetl originál , kdo , kdy, proč a k čemu se zavázal. 4. Nikdo nejednal s oficiálními autoritami států o aktivitě a dopadech, o kodifikaci mezinárod. Práva. Závěr 1. Každý soudně uvažující občan jakéhokoliv státu nepodepíše něco, o čem není schopen dohledat fakta, uvedená sub Podepíši jen text se kterým souhlasím, a pokud ho smluvní partner odmítne kontrasignovat, přeruším s daným subjektem kontakty. 5. Pokud jakýkoliv subjekt, působící na území daného státu, poruší platné zákony tohoto státu, je plně zodpovědný za své činy, včetně trestně právní odpovědnosti. 6. Pokud dobrovolně lékař i firma podepíší smlouvu v rozporu s Ústavou, smluvní akt je nulitní, nicotný, nevynutitelný. Pokud by došlo ke zveřejnění údajů o třetích osobách, které neudělily výslovný písemný souhlas se zveřejněním svých údajů s dovětkem, že souhlas byl udělen nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, jedná se o porušení Ústavy ČR a je na místě soudně se domáhat satisfakce. Závěr. Občan ČR a právnická osoba ČR či cizí země odpovídají za to, že právní akty ,uzavřené mezi těmito subjekty, jsou plně v souladu s ˇUstavně právním pořádkem ČR. Pokud smluvní strana shledá, že návrh je v disonanci s tímto pořádkem, návrh neakceptuje nekontrasignuje. Pokud tak učiní vědomě a úmyslně, musí si být vědoma forensně právních konsekvencí,.

10 Aktuality Zákon 268/2014 Sb., Smluvní výdejce
Podle § 5 písm. g) je výdejcem osoba provozující lékárnu, výdejnu zdravotnických prostředků nebo oční optiku; výdejcem může být i jiná osoba, se kterou zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o výdeji podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění (dále jen „smluvní výdejce“).Ex lege tedy existují 3 výdejci ( lékárna, výdejna, oční optika ) a 1 smluvní výdejce. V uvedeném paragrafu je uveden vztahový můstek na Zákon 48 /1997 Sb, ovšem s tím, že daný paragraf Zákona 48/1997 Sb je v poněkud „šroubované“ podobě. Tento § 32, odst. 3 zní: Příslušná zdravotní pojišťovna může půjčovat některé zdravotnické prostředky; o zapůjčení zdravotnických prostředků vede evidenci. Vydání zdravotnických prostředků nebo jejich zapůjčení zaznamená předepisující lékař do zdravotnické dokumentace nemocného. První věta hovoří o zapůjčení, druhá věta hovoří o vydání nebo jejich zapůjčení. Jelikož Zákon 268/2014 Sb., smluvního výdejce spojuje s výdejem dle Z 48/1997 Sb., a jelikož tento zákon nikde jinde ve svém textu nemá pojem smluvní výdejce uveden, je na místě vyložit věc tak, že zákonodárce měl na mysli a považuje smluvního výdejce za osobu podle Z 48/1997 Sb., § 32, věta poslední. Toto nevylučuje jiný výklad pojmu. § 3, odst. 5 rozlišuje PZT a příslušenství. Ovšem bohužel § 93 říká, že tento zákon se vztahuje na PZT i jejich příslušenství, takže testační proužky, baterie, kanyly jsou příslušenství, čímž ale nejsou vyňaty z tohoto zákona .

11 Aktuality Zákon 268 / 2014 Sb. Někteří vykládají pojem smluvní výdejce tak, že jde o lékaře, který má smlouvu s pojišťovnou na výdej ZP. To právníci dokáží dovodit a odůvodnit, ovšem i kdyby byl smluvním výdejcem lékař, musel by splňovat další podmínky, tedy být zároveň farmaceutem a mít vlastní výdejnu a splňovat podmínky k provozování vlastní výdejny. Podle Zákona 372/2011 Sb., se stanoví druhy a formy zdravotní péče, a to v § 5, odst. 2. písm. i): lékárenská péče a klinickofarmaceutická péče (dále jen „lékárenská péče“), jejímž účelem je uchovávání, výdej a prodej zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích. Z dikce Zákona 372, § 5 je nezpochybnitelné, že výdej, prodej a uchovávání PZT je jiný druh péče než péče ambulantní či lůžková diagnosticko - léčebná. Oprávnění k poskytování lékárenské péče lze udělit jen na základě souhlasného závazného stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv k technickému a věcnému vybavení zdravotnického zařízení, v němž bude tato péče poskytována. Jedna skupina poskytovatelů poskytuje diagnosticko léčebné druhy péče, přičemž oprávnění k poskytování uděluje MHMP, KÚ, MV či MO. Druhá skupina poskytovatelů poskytuje klinicko farmaceutickou a lékárenskou péči, na základě rozhodnutí Závazným stanoviskem SUKL. Závěr: Lékař by musel k provozování vlastní lékárny či výdejny splňovat úplně stejné podmínky jako každý jiný občan ČR. Musel by tedy splňovat příslušné paragrafy Zákonů 268, 48, 372 ve věci PZT. Dále by musel splňovat podmínky minimální požadavky na personální zabezpečení, technické a věcné vybavení ZZ, podle Vyhlášek 92 a 99.

12 Zákon 268 / 2014 Sb., § 59, odst. 4 Potvrzení o výdeji a edukaci .
Potvrzení o vydání ( prodeji) a edukaci PZT dle Zákona 268 /2014 Sb.,§ 59. odst.4. Lékárna , Výdejna : …………………………………… …………… …IČ……………………………. Registrovaná kým, kde …………………………………………………………………………………. č.j., datum…………………………………………………………………….. Potvrzuje, že vydala PZT název, typ, výrobce, distributor……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………….. katalogový kód , číslo výrobní ………………………………………………………………………….. Pacientovi jméno, datum nar. ……………………………………………………………… Lékárna, Výdejna PZT potvrzuje, že provedla úplnou edukaci pacienta dle Zák.268 / 2014 Sb, § 59, odst. 4. Jméno výdejce a podpis …………………………………………………………… Jméno a podpis edukujícího farmaceuta ……………………………………………………………. Tato vyplněná karta dle § 59, odst. 4, naplňuje pro Poskytovatele zdravotních služeb povinnost vést dokumentaci zdravotnických prostředků, vyžadujících instruktáž. Zároveň potvrzuje provedení edukace dle citovaného zákona a vydání návodu v jazyce českém tak, aby byl splněn § 60 , odst.1 ( Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby byl uživateli dostupný návod k použití zdravotnického prostředku v českém jazyce. )

13 Vzor oznámení dle ust. § 89a zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění
Aktuality - Zákon 361 / 2000 Sb. Vzor oznámení dle ust. § 89a zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění Při plnění oznamovací povinnosti dle ust. § 89a zák. č. 361/2000 Sb., se lékař omezí pouze na sdělení závěru. V oznámení lékař neuvádí informace o zdravotním stavu pacienta, nesděluje důvody omezení způsobilosti k řízení motorových vozidel či důvody nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel. Náležitosti vzoru oznámení: Označení zdravotnického zařízení, Označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, oznamuji, že Pan / paní…………………………………………… ………………, nar. …………………………, bytem………………………………………… …………. ………………………………………….. není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou ……………… razítko a podpis lékaře Zákon 361 / 2000 Sb., § 89a: Lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění. Posouzení dle Vyhlášky 277 / 2004 Sb.

14 Aktuality Transparenční novela Zákona 48 /1997 Sb
Posílení státního dozoru nad finančními toky zdravotního pojištění a nad fungováním ZP. Zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb zdravotními pojišťovnami, Zákaz náboru pojištěnců zdravotními pojišťovnami prostřednictvím třetích osob, Sankcionování porušení povinností ZP , snížení povinného přídělu do rezervního fondu . § 17, odst. 9 : Zdravotní pojišťovna zveřejní smlouvu způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření takové smlouvy. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě zveřejní zdravotní pojišťovna každý dodatek nebo změnu smlouvy, z nichž vyplývá výše úhrady zdravotní pojišťovny poskytovateli za poskytnuté hrazené služby nebo rozsah poskytovaných hrazených služeb. Uzavřené smlouvy včetně dodatků musí pojišťovna zveřejnit nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření.  Za nezveřejnění smluv bude nově pojišťovnám hrozit sankce až 10 milionů korun. Odstranění střetu zájmu :Členem orgánu nebo managementu zdravotní pojišťovny nebude moci být osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb, společníkem, statutárním orgánem či v obdobném střetu zájmů.

15 Novela Zákona 372/2011 a 18/2004 Sb. Novela zákona o zdravotních službách Zákonem garantovat právo lékařů, kteří nejsou poskytovateli zdravotních služeb nebo jejich zaměstnanci (např. důchodci…), předepisovat léky na základě garance ČLK. Vrátit komoře pravomoc k udělování souhlasu komory s personálním , věcným a technickáým vybavením pro účely registrace Zdravotnického zařízení. Umožnit předávání zpráv pro PL nebo PLDD též prostřednictvím pacienta. Umožnit ukončení péče o pacienta, pokud je závažným způsobem narušen vztah důvěry mezi lékařem a pacientem (povinnost poskytnout neodkladné zdravotní služby.) Doplnit mezi osoby s právem nahlížet do zdravotnické dokumentace osoby pověřené profesními komorami zřízenými zákonem v rámci plnění úkolů vyplývajících z kompetencí komory. Změnit zákon tak, že stížnost se nepodává poskytovateli, ale profesní komoře zřízené zákonem, případně registrujícímu odboru věcně a místně příslušného Krajského úřadu. Novela zákona 18 / 2004 Sb . Komoru uvést mezi subjekty, kterým jsou soudy a jiné orgány povinny zasílat informaci o svém rozhodnutí o zákazu či omezení práva výkonu povolání pro člena dané komory. Odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře v ČR získávala absolvováním nejméně 6 let prezenčního studia v rozsahu nejméně 5500 vyučovacích hodin.

16 Novela Zákona 95 / 2004 Sb. Novela Zákona 95 / 2004 Sb.
Zákon neřeší financování postgraduálního vzdělávání. Systém akreditací se prakticky nemění a negarantuje tedy umožnění specializační přípravy v regionálních zdravotnických zařízeních. MZ zmocněno určovat kompetence lékařů po absolvování kmene. Hrozí riziko co nejširší kompetence pro tyto lékaře, kteří budou prakticky pracovat samostatně, avšak bez výhod které s sebou samostatný výkon praxe přináší. Absence ukotvení primářské licence . Vznik funkčních specializací v navrhované podobě za nevhodný měnit, protože funguje systém funkčních licencí ČLK, který je již vykultivován za více než 15 let své existence. U nástavbových oborů jednoznačné definování kompetencí, které jejich absolvováním lékař nabývá a které nemá v rámci základní specializace. Princip nabytých práv je princip Ústavní , a proto novela bude muset uznat i ty specializované způsobilosti, vydané podle předchozích a současných předpisů. Mnohá tato postgraduální studia byla financována jako rezidenční místa a kdo nabyl způsobilost, nemůže mu tato být odňata. Například endokrinologie a diabetologie zůstane platná, i když už to nebude základní kmenová odbornost. Stát jednou udělil agrement dle platné legislativy a poskytovatel studiem a atestací nabyl státem garantované právo provozovat odbornost dle specializované způsobilosti. O tom existuje významný judikát Ústavního soudu.

17 Prolongace smluv se ZP pro rok 2016 a dále
Prolongace smluv se zdravotními pojišťovnami VZP (111) Správní rada VZP již v roce 2013 schválila dohodu prezidenta ČLK s ředitelem VZP, že pojišťovna nabídne všem současným smluvním partnerům ambulantním specialistům smlouvy na dobu neurčitou vypověditelné pouze z taxativně vyjmenovaných důvodů. Pojišťovna se zavázala zahájit distribuci smluv poskytovatelům, u kterých platnost dosavadních smluv končí v roce Součástí dohody je i závazek, že nebude docházet k žádným revizím přílohy č. 2 ke smlouvám. Česká průmyslová ZP (205) ČPZP nabídla poskytovatelům smlouvy na dobu neurčitou, avšak bez přílohy č. 2. Ředitel ČPZP ujistil, že soukromí lékaři nemusí smlouvy podepisovat hned, ale mají čas do konce roku 2015 a mohou je tedy podepsat až po uzavření jednání o příloze číslo 2. Oborová ZP (207) OZP v současnosti nabízí poskytovatelům zdravotních služeb smlouvy platné pouhý jeden rok, které jsou podle názoru právní kanceláře ČLK v rozporu s platnou rámcovou smlouvou. Smlouvy nabízené OZP dále rozšiřují seznam výpovědních důvodů nad rámec tzv. rámcové smlouvy, která zůstává stále platnou. MZ ČR je i vůči zaměstnaneckým zdravotním pojišťovnám orgánem, který je oprávněn vykonávat dohled nad jejich činnostmi. ZPMV (211) Došlo k dohodě vzorové smlouvy, bude distribuována.

18 Návrh vyhlášky Seznam znaleckých oborů
Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh vyhlášky, která by měla definovat jednotlivé znalecké obory. V oblasti zdravotnictví navrhuje tyto obory: Epidemiologie, Farmakologie, Genetika, Hematologie, Hygiena, Chirurgie, Interna, Orthopedie, Pediatrie, Porodnictví, Pracovní úrazy a nemoci z povolání, Psychiatrie, Sexuologie, Soudní lékařství, Stanovení nemateriální újmy na zdraví, Toxikologie, Zdravotnická odvětví různá. Snaha , aby Seznam oborů soudních znalců ve zdravotnictví korespondoval se seznamem specializovaných způsobilostí lékařů podle novely zákona č. 95/2004 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Důvod: Má-li soudní znalec hodnotit práci někoho jiného, musí mít základní vzdělání v oboru, pro nějž je znalcem. Obecný nesouhlas se vznikem „znaleckého“ oboru nazvaného Stanovení nemateriální újmy na zdraví a Zdravotnická odvětví různá. Vedena diskuse, s jak vysokým stupněm specializační způsobilosti lze být zapsán jako znalec. Vedena diskuse, zda by měla existovat k odvětví zdravotnictví, obor vnitřní lékařství, ještě specializace například kardiologie, gastroenterologie a další. Vedena polemika, zda internista bude pro soudy vyhovujícím znalcem v oboru například invasivní kardiologie, endoskopická gastroenterologie, jistě chybí Onkologie či další. Diskuse, zda interna, chirurgie a další velké obory by měly mít soudně znalecké specializace, například znalec internista by mohl mít soudního konzultanta pro invasivní kardiologii. Ukazuje se, že obdobné problémy jsou i v technických odbornostech. (odbornost varieté a estrády nově) .

19 Poskytovatel zdravotní péče sdělí citlivé údaje orgánům činným v trestním řízení až na základě předchozího souhlasu soudce Orgány činné v trestním řízení mohou po poskytovateli zdravotní péče požadovat informace o zdravotních údajích pouze na základě předchozího souhlasu soudce. 31. března Ústavní soud, Brno, TZ 29/2015 Meritum : Poskytovatel na    výzvu policie dle ust. § 8 odst. 1 trestního řádu neposkytl informaci o bezprostřední příčině smrti osoby . Stěžejní otázkou v  posuzovaném případě bylo, zda-li při sdělování údajů nebo jiných skutečností pro potřeby trestního řízení poskytovatelem zdravotních služeb dle ustanovení § 51 odst. 2 písm. d) zákona o zdravotních službách je nezbytný předchozí souhlas soudce udělený podle § 8 odst. 5 trestního řádu. Dožádání a poskytování informací pro účely trestního řízení (včetně ochrany utajovaných skutečností a údajů, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti), obecně upravuje ustanovení § 8 odst. 1 věta prvá trestního řádu, dle něhož jsou státní orgány, právnické a fyzické osoby povinny bez zbytečného odkladu, i bez úplaty vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů. Ustanovení § 8 odst. 5 věta prvá trestního řádu pak normuje, že nestanoví-li zvláštní zákon podmínky, za nichž lze pro účely trestního řízení sdělovat informace, které jsou podle takového zákona utajovány, nebo na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, lze tyto informace pro trestní řízení vyžadovat po předchozím souhlasu soudce. Při poskytování informací pro účely trestního řízení ze strany poskytovatelů zdravotních služeb je tímto zvláštním zákonem zákon o zdravotních službách.

20 Poskytovatel zdravotní péče sdělí citlivé údaje orgánům činným v trestním řízení až na základě předchozího souhlasu soudce V posuzovaném případě tedy došlo ke střetu práv, resp. povinností stěžovatele a oprávnění a povinností policie. Policie jako orgán činný v trestním řízení je totiž povinna postupovat v trestním řízení urychleně bez zbytečných průtahů. Poskytovatel zdravotních služeb, je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb dozvěděl, neboť tím ve své podstatě chrání soukromí dotčeného jednotlivce. Ústavní soud tak dospěl k závěru, že policie (orgán činný v trestní řízení) mohla informace o zdravotních údajích požadovat pouze po předchozím souhlasu soudu, neboť při střetu tohoto práva na ochranu soukromí s veřejným zájmem na adekvátní vyšetřování trestné činnosti, musí být tento veřejný zájem vážen v každém konkrétním případě v rámci soudního rozhodování o zproštění mlčenlivosti. Ústavní soud uzavřel, že policie byla povinna před výzvou ke sdělení důvěrných zdravotních informací požádat soud o souhlas k vyžádání těchto informací, a soud měl povinnost rozhodnout o tom, zda tento souhlas udělí či nikoliv. Ze zákona o zdravotních službách výslovně plyne, že v případě trestního řízení sice může dojít k prolomení povinné mlčenlivosti, to však jen způsobem, který stanoví trestní procesní předpisy. Toto zákonné ustanovení je třeba vyložit tak, že obsahuje odkaz na trestní řád a že je věcí úpravy obsažené v trestním řádu, aby stanovila zákonné podmínky pro prolomení zmíněné mlčenlivosti. Ustanovením, které tak činí, je přitom právě ustanovení § 8 odst. 5, jež v těchto případech výslovně vyžaduje předchozí souhlas soudce. Děkuji za pozornost. 


Stáhnout ppt "51. Luhačovické diabetologické dny"

Podobné prezentace


Reklamy Google