Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VÝKON PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (LICENČNÍ PRÁVO)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VÝKON PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (LICENČNÍ PRÁVO)"— Transkript prezentace:

1 PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VÝKON PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (LICENČNÍ PRÁVO)

2 2 Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 2.3 (2015) © Ivo Telec, 2008

3 3 TEMATICKÝ OBSAH 1. Věc v právním smyslu; souběhy ideálních předmětů 2. Předměty soukromoprávního obratu 3. Hospodářské modely využívání 4. Licenční a převodní smlouvy 5. Vyčerpání práva z duševního vlastnictví 6. Zakázková tvorba 7. Volná užití a zákonné licence 8. Strategický management duševního vlastnictví

4 4JUDIKATURA „…každému, komu se pomocí jeho osobních schopností a píle podaří přispět k obohacení společnosti – ať už na poli hospodářském či kulturním – za to náleží odměna. Ta v prvé řadě spočívá ve veřejném uznání. Nicméně pokud již toto obohacení nabude pro společnost konkrétní praktické formy, tj. zejména pokud se nové řešení nabízí k hospodářskému využití, je obecně žádoucí, aby dříve, než začne z tohoto nového řešení těžit užitky celá společnost, z něho mohl po určitou dobu těžit především sám jeho původce. Tuto záruku však může poskytnout jen vrchnostenská autorita (veřejná moc).“ 

5 5  R 44/10 (R 480/05) Sb. NSS usnesení zvláštního senátu podle zák. o rozhodování některých kompetenč. sporů, z 1. 12. 04, čj. Konf 97/2003-19 čj. Konf 97/2003-19

6 6 1. ČÁST IDEÁLNÍ STATKY IDEÁLNÍ STATKY

7 7 DEVÍZA „Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím.“ § 1011 o. z. č. 89/12 Sb. přirozenoprávní zásada (právní princip) přirozenoprávní zásada (právní princip) „Každému, co jeho jest“

8 OCHRANA MAJETKOVÝCH HODNOT přirozené právo mezinárodní řád lidských práv mezinárodní investiční právo ústavní právo (jednotná ústavní nebo investiční ochrana majetku)  občanské právo právo duševního vlastnictví (rozlišení ochrany majetku dle přiznání absolutních majetkových práv) 8

9 JUDIKATURA „Pojem »majetek«, uvedený v čl. 11 odst. 1 Listiny resp. čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, má autonomní povahu, která se neomezuje na vlastnictví hmotných statků a je nezávislá na formálním vymezení ve vnitrostátním právu; mezi »majetková práva« ve smyslu citovaných článků tak mohou patřit i některá práva a zájmy, jako je v projednávaném případě právo k doménovému jménu.“ Globtour, spol. s r. o., v. NS, VS v Praze a MS v Praze usn. ÚS z 6. 3. 14, sp. zn. III. ÚS 2912/129 usn. ÚS z 6. 3. 14, sp. zn. III. ÚS 2912/129 40

10 10 GOODWILL Ekonomický pojem: účetně vykazatelné Ekonomický pojem: účetně vykazatelné nehmotné aktivum nehmotné aktivum Právní pojem: Právní pojem: = nehmotná soutěžní aj. výhoda spojená = nehmotná soutěžní aj. výhoda spojená s dobrou pověstí obchodního závodu s dobrou pověstí obchodního závodu důvěryhodnost důvěryhodnost očekávatelnost výnosů očekávatelnost výnosů srv. dobré jméno ochranné známky

11 11  Prvotní goodwill zapříčiněný: Prvotní goodwill zapříčiněný: a. podnikatelem v obchodním závodu b. příznivými vnějšími okolnostmi např. přírodním prostředím, tradicí oboru např. přírodním prostředím, tradicí oboru srv. zaručené tradiční speciality kupř. Špekáček, Lovecký salám, aj.

12 12  Druhotný (nakoupený) goodwill: Druhotný (nakoupený) goodwill: a. nabytý s koupeným obchodním závodem b. získaný synergií, např. fúzí kapitálových společností Standardní účetní metody vykazování Standardní účetní metody vykazování

13 NEHMOTNÉ VÝHODY Účelové mezinárodněprávní investiční Účelové mezinárodněprávní investiční pojetí práv pojetí práv včetně nehmotných výhod spojených včetně nehmotných výhod spojených s dobrým jménem nebo pověstí podniku s dobrým jménem nebo pověstí podniku (goodwill), know-how a technických postupů (goodwill), know-how a technických postupů Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Spoj. král. V. Británie a Sev. Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Spoj. král. V. Británie a Sev. Irska o podpoře a ochraně investic (1990), (č. 646/92 Sb.) Irska o podpoře a ochraně investic (1990), (č. 646/92 Sb.) 13

14 14 INVESTICE Právní doktrína, mezinárodní smlouvy, Právní doktrína, mezinárodní smlouvy, judikatura judikatura = alespoň potencionální majetková hodnota, = alespoň potencionální majetková hodnota, která má přímý nebo nepřímý hospodářský která má přímý nebo nepřímý hospodářský přínos s nadějí na budoucí výnosy, přínos s nadějí na budoucí výnosy, a to bez ohledu na její právní povahu a to bez ohledu na její právní povahu a na to, zda je způsobilým předmětem a na to, zda je způsobilým předmětem právního obchodu právního obchodu

15 15 PŘIHLÁŠKA Evropská patentová přihláška Evropská patentová přihláška jako předmět vlastnictví jako předmět vlastnictví čl. 75 an. Evropské patentové úmluvy (1973) čl. 75 an. Evropské patentové úmluvy (1973) č. 69/02, 86/07 Sb. m. s. č. 69/02, 86/07 Sb. m. s.  převoditelnost, písemně  převoditelnost, písemně  licencovatelnost zcela či zčásti  licencovatelnost zcela či zčásti pro území smluvních států nebo jejich pro území smluvních států nebo jejich část část

16 16 JUDIKATURA: Majetek Žádost o registraci ochranné zámky je majetkem Žádost o registraci ochranné zámky je majetkem ve smyslu článku 1 Dodatkového protokolu ve smyslu článku 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Rozs. Velkého senátu ESLP z 11. 1. 07 ve věci Anheuser-Busch Inc. v. Portugalsko (č. 73049/01), Jurisprudence 2007/2.

17 17 OBČANSKÉ PRÁVO: VĚC V PRÁVNÍM SMYSLU 1. věc hmotná i. movitá ii. nemovitá 2. věc nehmotná např. patent např. patent na vynález na vynález či licence či licence k používání k používání ochranné známky ochranné známky 1. věc jednotlivá 2. věc hromadná universitas rerum obchodní závod např. rozhlasová či televizní stanice jiná věc hromadná

18 OBCHODNÍ ZÁVOD Organizovaný soubor jmění, např. rozhlasová Organizovaný soubor jmění, např. rozhlasová stanice nebo nakladatelství: stanice nebo nakladatelství: a. vytvořený podnikatelem b. sloužící z vůle podnikatele k provozování jeho činnosti činnosti Vyvratitelná domněnka složení závodu Vyvratitelná domněnka složení závodu ze „všeho“, co zpravidla slouží k jeho provozu: ze „všeho“, co zpravidla slouží k jeho provozu: a. věci hmotné, např. stroje b. věci nehmotné, např. autorskoprávní licence k rozhlasovému vysílání hudebních děl k rozhlasovému vysílání hudebních děl (pohledávka na strpění vysílání děl jiným), klientela (pohledávka na strpění vysílání děl jiným), klientela 18

19  Rozhlasová stanice  rozhlasový vysílatel Rozhlasová stanice  rozhlasový vysílatel Označení závodu  obchodní firma Označení závodu  obchodní firma Zelené rádio Zelené rádio, a. s. Zelené rádio Zelené rádio, a. s. 19

20 20 VĚC V PRÁVNÍM SMYSLU Občanské (obecné soukromé) právo: Občanské (obecné soukromé) právo: 1. Věc něčí určená k: a. jednotlivému užívání i souběžně např. vlastníkova ochranná známka Budvar např. vlastníkova ochranná známka Budvar b. obecnému užívání (veřejný statek) např. vlastníkův veřejný park např. vlastníkův veřejný park 2. Věc ničí (věc bez pána) určená k: a. obecnému užívání (veřejný statek) např. Budějovické pivo, Lovecký salám, např. Budějovické pivo, Lovecký salám, Bordeaux, Cognac, Champagne Bordeaux, Cognac, Champagne

21  1. soukromoprávně kvalifikované nehmotné věci  absolutní majetková práva  absolutní majetková práva přiznaná zákonem přiznaná zákonem (práva věcná a právo dědické) (práva věcná a právo dědické) např. ochranná známka např. ochranná známka 2. soukromoprávně nekvalifikované (prosté) nehmotné věci nehmotné věci jen držba věci, ke které nejsou zákonem jen držba věci, ke které nejsou zákonem přiznána absolutní majetková práva přiznána absolutní majetková práva např. obchodní značka bez známkoprávní např. obchodní značka bez známkoprávní výsady (bez ochranné známky) výsady (bez ochranné známky) 21

22 22

23 23 RŮZNÉ PRÁVNÍ DOKTRÍNY 1. právní doktrína věcí hmotných a nehmotných (ABGB) a nehmotných (ABGB) 2. právní doktrína věcí hmotných (BGB) 3. právní doktrína nehmotných statků 4. právní doktrína osobněmajetkových práv (čs. 60. léta 20. stol.) 5. právní doktrína duševního vlastnictví

24 24  NEHMOTNÉ STATKY  NEHMOTNÉ STATKY Právní doktrína práv k nehmotným Právní doktrína práv k nehmotným statkům, Immaterialgüterrecht (Troller, čes. Knap) statkům, Immaterialgüterrecht (Troller, čes. Knap) věci hmotné (BGB) a nehmotné statky vedle nich  věci hmotné a nehmotné, körperliche und unkörperliche Sachen (ABGB) körperliche und unkörperliche Sachen (ABGB) (o. z.) (o. z.)

25 25  OSOBNĚ-MAJETKOVÁ PRÁVA Právní doktrína osobně-majetkových práv: Právní doktrína osobně-majetkových práv: práva smíšená práva smíšená monistické pojetí s osobnostním základem monistické pojetí s osobnostním základem  dualistické pojetí: osobnostní a majetkové  dualistické pojetí: osobnostní a majetkové ochrana autora (původce) výtvoru ochrana autora (původce) výtvoru Československo pol. 60. let 20. st. Československo pol. 60. let 20. st. (slov. Luby) (slov. Luby)  vliv na čs. zákonodárství 60. - 80. let  vliv na čs. zákonodárství 60. - 80. let 20. stol. 20. stol.

26 26 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  Majetkoprávní teorie duševního vlastnictví Majetkoprávní teorie duševního vlastnictví Intellectual property, geistiges Eigentum Intellectual property, geistiges Eigentum Předlitavské Rakousko-Uhersko, Předlitavské Rakousko-Uhersko, předválečné Československo, vnitrostátně opět předválečné Československo, vnitrostátně opět od 1990 (přes průmyslové vlastnictví) od 1990 (přes průmyslové vlastnictví)  doktrinální vliv na bývalé čs. a na současné čes.  doktrinální vliv na bývalé čs. a na současné čes. a slov. zákonodárství a slov. zákonodárství „Vše, co někomu náleží, je jeho vlastnictvím“ „Vše, co někomu náleží, je jeho vlastnictvím“ srv. ochranu ochranných známek v obchodním styku

27 27 Z DĚJIN ZÁKONODÁRSTVÍ 1883: literární a umělecké vlastnictví z. č. 78/83 Ř. Z., o prodl. ochr. lhůt literár. z. č. 78/83 Ř. Z., o prodl. ochr. lhůt literár. a umělec. vlast. a umělec. vlast. 1990 - 91: nehmotné statky hospodář. zák. (1964) hospodář. zák. (1964) 1991: duševní vlastnictví obch. zák. obch. zák.

28 28 RŮZNÉ TEORIE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 1. utilitaristické přístupy např. užitek z vynálezů např. užitek z vynálezů 2. jiné přístupy morální práva původců kontrolovat své morální práva původců kontrolovat své výtvory výtvory teorie přirozenoprávní, pracovní (skill teorie přirozenoprávní, pracovní (skill and labour), osobnostní, libertariánské aj. and labour), osobnostní, libertariánské aj.

29 29  PRÁVNÍ MONOPOLY V PRŮMYSLOVÉM VLASTNICTVÍ Ospravedlňující důvody (justifikace): Ospravedlňující důvody (justifikace): 1. dočasná výsada od státu za zveřejnění vynálezu 2. právně ochranný podnět k vývoji a zavádění nových technologií (návratnosti investic) nových technologií (návratnosti investic) 3. právní bezpečí při dosahování výnosů (zisku) z hospodářských investic do nových technologií z hospodářských investic do nových technologií  obecný zájem na technickém pokroku Zákaz zneužití monopolu Zákaz zneužití monopolu

30 30

31 31 SOUBĚHY STATKŮ A OCHRAN  SOUBĚHY STATKŮ A OCHRAN  Televizní vysílání obsahuje: Televizní vysílání obsahuje: 1. filmové dílo autorské 2. zvukový záznam (hudební aj. nahrávku) 3. obchodní firmu aj. Grafická ochranná známka obsahuje: Grafická ochranná známka obsahuje: 1. výtvarné dílo grafické 2. obchodní firmu

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46 ČEZ, a. s., a spol. v. EČEZ, v. o. s. MS v Praze (1996): MS v Praze (1996): EČEZ, v. o. s., svou zapsanou ochrannou známkou „ČEZ“, č. 176348, zasáhl do práva EČEZ, v. o. s., svou zapsanou ochrannou známkou „ČEZ“, č. 176348, zasáhl do práva autorského k logotypu ČEZ, autorského k logotypu ČEZ, které svědčí ČEZ, a. s. které svědčí ČEZ, a. s.  ÚPV vymazal ochrannou známku  ÚPV vymazal ochrannou známku vlastníka EČEZ na návrh ČEZ, a. s., vlastníka EČEZ na návrh ČEZ, a. s., jíž svědčí právo autorské jíž svědčí právo autorské rozh. ÚPV z 3. 9. 1996 rozh. ÚPV z 3. 9. 1996

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53  Slovní grafická ochranná známka obsahuje: Slovní grafická ochranná známka obsahuje: 1. grafické (autorské) dílo umělecké 2. slovesné (autorské) dílo literární

54 54

55 55  Grafická ochranná známka obsahuje: Grafická ochranná známka obsahuje: 1. jméno člověka 2. podpis = projev osobní povahy Deník obsahuje: Deník obsahuje: 1. projev osobní povahy 2. literární dílo umělecké

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63  Vědecká studie obsahuje: Vědecká studie obsahuje: 1. vědecké dílo autorské 2. obchodní tajemství

64 64  UŽITÉ UMĚNÍ Např.: Např.: soška člověka držící stolní svítilnu soška člověka držící stolní svítilnu umělecké prvky sošky umělecké prvky sošky nezávislé na užitných vlastnostech stolní svítilny nezávislé na užitných vlastnostech stolní svítilny coby výrobku (spotřebního zboží) coby výrobku (spotřebního zboží) Souběh uměleckého díla s vnější úpravou Souběh uměleckého díla s vnější úpravou výrobku výrobku

65 65 2. ČÁST OBCHODY NEBO JINÉ NAKLÁDÁNÍ NEBO JINÉ NAKLÁDÁNÍ S DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM

66 66 MAJETEK = soubor hospodářských nebo jiných majetkových hodnot (aktiva) majetkových hodnot (aktiva) Hmotný Hmotný Nehmotný  nehmotná práva Nehmotný  nehmotná práva (Immaterialrechte) (Immaterialrechte) Odpisy majetku účetní nebo daňové Odpisy majetku účetní nebo daňové

67 67 NAKLÁDÁNÍ Obchodní model: Obchodní model: All rights reserved All rights reserved  zpravidla omezená licence licence Alternativní modely: 1. utajení obchodním tajemstvím  2. zveřejnění k obecnému prospěchu se znemožněním patentování 3. osobou

68 68 3. uvolnění do oběhu k obecnému prospěchu  volný software  volný souhlas pro dokumenty viz Wikipedie  tvůrčí občina CC Some rights reserved

69 69  4. uvolnění do oběhu k obecnému prospěchu po uplynutí 14 let (s opcí dalších 14 let)  Founders’ Copyright USA 1790  70 let po smrti

70 70  Creative Commons Corp. Creative Commons Corp. Free Software Foundation, Inc. Free Software Foundation, Inc. Open Source Initiative Corp. Open Source Initiative Corp. iCommons Ltd. iCommons Ltd.

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78 ?

79 79 

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85 ÚČTOVÁNÍ O DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍ Dlouhodobý nehmotný majetek: Dlouhodobý nehmotný majetek: 1. nehmotné výnosy výzkumu a vývoje 2. software 3. ocenitelná práva 4. další České účetní standardy (MF) České účetní standardy (MF)

86 86 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Oceňované statky Oceňované statky 1. absolutní majetková práva, např. patent 2. relativní majetková oprávnění např. patentová licence na výrobní postup např. patentová licence na výrobní postup Výluky z oceňování Výluky z oceňování 1. majetková práva autorská 2. majetková práva výkonných umělců  zákaz převoditelnosti inter vivos

87 87  METODY Např.: Např.: 1. metoda tržní 2. metody výnosové a. metoda licenční analogie b. metoda přírůstku výnosu c. metoda ztráty výnosu d. metoda výnosová zůstatková 3. metoda nákladová

88 88  Metody podle zák. o oceňování majetku Metody podle zák. o oceňování majetku 1. metoda výnosová  cena výnosová = součet diskontovaných budoucích ročních = součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů z využívání ode dne ocenění čistých výnosů z využívání ode dne ocenění 2. podpůrná metoda obvyklosti  cena obvyklá, není-li jinak možné nebo je-li cena výnosová nepřiměřeně vyšší nebo nižší nežli cena obvyklá není-li jinak možné nebo je-li cena výnosová nepřiměřeně vyšší nebo nižší nežli cena obvyklá z. č. 151/97 Sb., o oceň. majetku z. č. 151/97 Sb., o oceň. majetku

89 89  Oceňovatel Oceňovatel 1. koncesovaný živnostník odhadce nehmotného majetku či obchodního odhadce nehmotného majetku či obchodního závodu závodu 2. znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady z. č. 36/67 Sb., o znal. a tlumoč. a odhady z. č. 36/67 Sb., o znal. a tlumoč. Ocenění Ocenění 1. odborné vyjádření (běžný posudek) 2. „soudně“ znalecký posudek

90 90 SPRÁVA CIZÍHO MAJETKU Jménem správce (komisionáře) na účet Jménem správce (komisionáře) na účet (ve prospěch) vlastníka (komitenta) (ve prospěch) vlastníka (komitenta) Správa cizího majetku: Správa cizího majetku: 1. hmotného, např. domovní správa 2. nehmotného, např.: i. správa cenných papírů ii. správa majetkových práv autorských nebo práv souvisejících nebo práv souvisejících

91 91

92 92  Absolutní majetková práva Absolutní majetková práva 1. převoditelnost (zcizitelnost) vyjma majetkových práv autorských vyjma majetkových práv autorských a výkonných umělců inter vivos a výkonných umělců inter vivos 2. zastavitelnost 3. exekvovatelnost 4. licencovatelnost 5. arbitrovatelnost sporu

93 93  Relativní majetková oprávnění (smluvní či úřední licence) Relativní majetková oprávnění (smluvní či úřední licence) 1. postupitelnost 2. zastavitelnost 3. exekvovatelnost 4. podlicencovatelnost 5. arbitrovatelnost sporu

94 94 VÝKON PRÁVA Vlastníkův výkon pro sebe Vlastníkův výkon pro sebe Převod duševního vlastnictví (zcizení) Převod duševního vlastnictví (zcizení) Zastavení duševního vlastnictví Zastavení duševního vlastnictví Licenční užívání duševního vlastnictví Licenční užívání duševního vlastnictví s následným převodem - finanční leasing s následným převodem - finanční leasing

95 OMEZENÍ VÝKONU ABSOLUTNÍHO MAJETKOVÉHO PRÁVA 1. výhradním souhlasem či smluvní licencí 2. rozhodnutím o nucené licencí v obecném zájmu 3. použitím zákonného dovolení (zákonnou licencí) 4. vyčerpáním práva v zájmu volného oběhu zboží 5. právem předchozího uživatele určitého průmyslového vlastnictví, např. nezapsané značky, kupř. štítu vlastnictví, např. nezapsané značky, kupř. štítu 6. výkonem práva zaměstnavatelem 7. oprávněnými zájmy objednatele zakázkového či soutěžního díla či soutěžního díla 8. oprávněnými zájmy školy u školního díla 9. právem školy na smluvní licenci k užití školního díla 10. právem vysoké školy na užití kvalifikační práce 95

96 PRÁVNÍ TITULY UŽÍVÁNÍ CIZÍHO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 1. jednostranný souhlas vlastníka (neformální): a. úplatný, či bezúplatný b. jinak podmíněný, či nepodmíněný  jen okolnost vylučující protiprávnost užití např. ochranné známky, jiným či kýmkoli (veřejností) např. ochranné známky, jiným či kýmkoli (veřejností) 2. dvou či vícestranná licenční smlouva  vznik zvláštního druhu závazku (obligace)  vznik věci v právním smyslu = licence (relativního majetkového oprávnění výkonu cizího práva) majetkového oprávnění výkonu cizího práva) 3. jiná smlouva, např. smíšená či netypová 96

97  4. nucená (úřední) licence, viz např. rozhodnutí ÚPV ÚPV 5. zákonná dovolení (zákonné licence) komukoli (veřejnosti) 97

98 JUDIKATURA Souhlas s užíváním ochranné známky ve smyslu 14 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, může její majitel poskytnout i jinak než licenční smlouvou. Souhlas s užíváním ochranné známky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, může její majitel poskytnout i jinak než licenční smlouvou. R 35/10 civ. Rozs. NS v Brně z 7. 7. 09, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008. 98

99 99 LICENCE Soukromoprávní povahy  Soukromoprávní povahy  Veřejnoprávní povahy Veřejnoprávní povahy = koncese, státní povolení = koncese, státní povolení např. licence k provozování rozhlasového např. licence k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání od RRTV nebo televizního vysílání od RRTV = individuální správní akt = individuální správní akt (správní rozhodnutí) (správní rozhodnutí)

100 100  1. smluvní; titulem licenční smlouva 2. nucené při nevyužívání nebo ve veřejném zájmu); titulem správní rozhodnutí ÚPV, MZ, MK přezkoumatelné kasačním soudem 3. zákonné; titulem zákon dovolující zásah do soukromého práva do soukromého práva i. úplatné ii. bezúplatné, např. citační nebo výstavní v právu autorském v právu autorském

101 101 VEŘEJNÁ NABÍDKA LICENCE Neodvolatelné prohlášení o udělení licence komukoli, vyznačené v rejstříku Neodvolatelné prohlášení o udělení licence komukoli, vyznačené v rejstříku Nabyvatelem licence každý, kdo veřejnou nabídku přijme a písemně to sdělí nabízejícímu Nabyvatelem licence každý, kdo veřejnou nabídku přijme a písemně to sdělí nabízejícímu Cena licence smluvní Cena licence smluvní Poloviční správní poplatky za udržování patentu s veřejnou nabídkou licence Poloviční správní poplatky za udržování patentu s veřejnou nabídkou licence

102 102 DRUHY LICENCÍ Výhradní  nevýhradní Výhradní  nevýhradní Postupitelné  nepostupitelné Postupitelné  nepostupitelné Úplatné  bezúplatné Úplatné  bezúplatné Smluvní  nucené, nebo Smluvní  nucené, nebo zákonné zákonné Veřejnou  jednotlivou Veřejnou  jednotlivou nabídkou nabídkou nabídkou nabídkou

103 103  Omezené  neomezené Omezené  neomezené 1. způsobem užití 2. rozsahem užití i. územně ii. časově iii. množstevně iv. jinak, např. pro jeden obchodní řetězec

104 2 PRÁVNÍ DŮVODY LICENČNÍHO ZÁVAZKU Právní (licenční) titul: Právní (licenční) titul: 1. smlouva, např. typová licenční smlouva či jiná smlouva, kupř. smíšená či jiná smlouva, kupř. smíšená 2. úřední rozhodnutí, např. ÚPV  jednostranný souhlas vlastníka práva s výkonem jeho práva jiným s výkonem jeho práva jiným = jen okolnost vylučující protiprávnost činu = jen okolnost vylučující protiprávnost činu (užití cizího majetku); nevzniká závazek (užití cizího majetku); nevzniká závazek 104

105 LEGÁLNÍ SYSTEMATIKA LICENČNÍ SMLOUVY 1. typová obecná licenční smlouva 2. podtypová (zvláštní) licenční smlouva nakladatelská, srv. ABGB z 1811 © § 2358 – 2389 o. z. 105

106  Typová licenční smlouva (o. z.): Typová licenční smlouva (o. z.): a. obecná ustanovení (o. z.) b. zvláštní ustanovení (o. z.) pro: i. licenci k předmětů chráněným a. z. ii. licenční smlouvu nakladatelskou iii. práva související s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze (odkazy) a pro právo pořizovatele databáze (odkazy) 106

107  c. zvláštní ustanovení (mimo o. z.) pro: licenci, resp. podlicenci k dalšímu užití licenci, resp. podlicenci k dalšímu užití (mimo volné užití nebo mimo zákonné (mimo volné užití nebo mimo zákonné licence) poskytnutých informací o veřejném licence) poskytnutých informací o veřejném sektoru, obsahujících např. fotografie, sektoru, obsahujících např. fotografie, a to kupř. k jejich sdělování veřejnosti v síti a to kupř. k jejich sdělování veřejnosti v síti elektronických komunikací žadatelem elektronických komunikací žadatelem o informaci (nabyvatelem licence, resp. o informaci (nabyvatelem licence, resp. podlicence) i za účelem zisku nad rámec podlicence) i za účelem zisku nad rámec pouhého přijetí informace žadatelem, pouhého přijetí informace žadatelem, kupř. nad rámec jeho kontroly nebo hodnocení kupř. nad rámec jeho kontroly nebo hodnocení z. č. 106/99 Sb., o svob. příst. k inform. z. č. 106/99 Sb., o svob. příst. k inform. 107

108  zvláštní ustanovení (mimo o. z.) pro: zvláštní ustanovení (mimo o. z.) pro: licenci, resp. podlicenci ke zpřístupnění, licenci, resp. podlicenci ke zpřístupnění, např. k vytěžování nebo zužitkování, obsahu např. k vytěžování nebo zužitkování, obsahu databáze spočívajícího v prostorových datech, databáze spočívajícího v prostorových datech, kupř. v souřadnicových referenčních systémech, kupř. v souřadnicových referenčních systémech, adresách nemovitostí či parcel, prostřednictvím adresách nemovitostí či parcel, prostřednictvím síťových služeb na Národním geoportálu INSPIRE, síťových služeb na Národním geoportálu INSPIRE, a to mimo použití zákonných licencí a to mimo použití zákonných licencí z. č. 123/98 Sb., o právu na inform. o život. prostř. z. č. 123/98 Sb., o právu na inform. o život. prostř. 108

109 109

110 110

111 111

112 112 PŘÍKLAD: Filmová licence a podlicence filmový producent  filmový distributor     filmový režisér provozovatel kina

113 113

114 114

115 115 PŘEVODNÍ SMLOUVA  PŘEVODNÍ SMLOUVA  Zcizení předmětu duševního vlastnictví Zcizení předmětu duševního vlastnictví Zvláštní úprava v zákonech Zvláštní úprava v zákonech průmyslověprávních průmyslověprávních Společenská smlouva s vklady v penězi Společenská smlouva s vklady v penězi ocenitelných hodnotách ocenitelných hodnotách např. v know-how např. v know-how

116 116  NEPENĚŽITÉ VKLADY Nepeněžité vklady do základního kapitálu právnických osob Nepeněžité vklady do základního kapitálu právnických osob 1. převoditelná absolutní majetková práva např. patent nebo užitný vzor např. patent nebo užitný vzor 2. postupitelná relativní oprávnění (licence), např. nakladatelská licence do základního např. nakladatelská licence do základního kapitálu nakladatelské a. s. kapitálu nakladatelské a. s. 3. převoditelná držba nehmotné věci bez absolutních majetkových práv bez absolutních majetkových práv např. know how ev. i s předáním dokumentace, např. know how ev. i s předáním dokumentace, v níž je zachyceno, nebo výzkumných údajů v níž je zachyceno, nebo výzkumných údajů

117 117 JUDIKATURA: Vklad know-how Know-how se zpravidla rozumějí výrobně technické, organizační, obchodní a jiné poznatky, které umožňují vytvořit takový výsledný produkt, který by bez nich být vytvořen nemohl, a které jsou v daném okamžiku a místě výjimečné. Know-how se zpravidla rozumějí výrobně technické, organizační, obchodní a jiné poznatky, které umožňují vytvořit takový výsledný produkt, který by bez nich být vytvořen nemohl, a které jsou v daném okamžiku a místě výjimečné. Pro vklad do obchodní společnosti musí být poznatky oddělitelné od jejich nositelů (autorů) a zachytitelné Pro vklad do obchodní společnosti musí být poznatky oddělitelné od jejich nositelů (autorů) a zachytitelné na hmotném substrátu, v dokumentaci. Poznatky musí umožňovat jejich převod či přechod.  na hmotném substrátu, v dokumentaci. Poznatky musí umožňovat jejich převod či přechod. 

118 118  Otázka, zda se jedná o know-how v technickém smyslu, je otázkou znaleckou, otázka, zda se jedná o know-how jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti, tedy zda předmět vkladu je ve skutečnosti know-how v právním smyslu, je otázkou právní, kterou nemůže řešit znalec, nýbrž soud. Otázka, zda se jedná o know-how v technickém smyslu, je otázkou znaleckou, otázka, zda se jedná o know-how jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti, tedy zda předmět vkladu je ve skutečnosti know-how v právním smyslu, je otázkou právní, kterou nemůže řešit znalec, nýbrž soud. VS v Praze 2. 11. 05, čj.: 7 Cmo 209/2005-44, Práv. rozhl., 2006/8, s. 308 an. VS v Praze 2. 11. 05, čj.: 7 Cmo 209/2005-44, Práv. rozhl., 2006/8, s. 308 an.

119 119 CENA LICENČNÍ NEBO PŘEVODNÍ SLUŽBY € Cenové právo soukromé a veřejné Cenové právo soukromé a veřejné z. č. 526/90 Sb., o cenách, vyhl. č. 580/90 Sb. z. č. 526/90 Sb., o cenách, vyhl. č. 580/90 Sb. Zákaz zneužití hospodářského postavení Zákaz zneužití hospodářského postavení 1. nepřiměřeným hospodářským prospěchem za cenu zahrnující: za cenu zahrnující: a. neoprávněné náklady b. nepřiměřený zisk = zvýšení ceny  ceně obvyklé 2. narušováním tržního prostředí podnákladovými cenami

120 120 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ VE VÝZKUMU 1. určení duševního vlastnictví stran, např. stran konsorcia, k provádění či využití např. stran konsorcia, k provádění či využití výzkumu (stávající poznatky), (vložené výzkumu (stávající poznatky), (vložené hodnoty) hodnoty) 2. rozdělení budoucího duševního vlastnictví vzniklého výzkumem stranám vlastnictví vzniklého výzkumem stranám (nové poznatky) (nové poznatky) 3. přístupová práva (access rights) ke stávajícím a novým poznatkům a novým poznatkům 4. sdílení a rozdělení výnosů

121 121 3. ČÁST: VYČERPÁNÍ PRÁVA Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

122 122 SUBJEKTIVNÍ SOUKROMÉ PRÁVO v. VEŘEJNÉ BLAHO státně územně (teritoriálně) výlučné (absolutní) subjektivní právo z duševního vlastnictví z duševního vlastnictví čl. 30 (býv. čl. 36) v. volný (i pozdější) oběh výrobků či služeb (i zboží zatíženého nehmotným subjektivním právem) (i zboží zatíženého nehmotným subjektivním právem) čl. 28 (býv. čl. 30) Smlouvy o založení ES (1957), (č. 44/04 Sb. m. s.)

123 123  JUDIKATURA SD v Lucemburku: SD v Lucemburku:  vyčerpání autorského práva na rozmnožování a rozšiřování díla v EHS na rozmnožování a rozšiřování díla v EHS Deutsche Grammophon GmbH v. Metro-SB-Grossmarkte GmbH + Co. KG (C-78/70)  vyčerpání známkového práva na označování zboží v EHS na označování zboží v EHS Centrafarm BV v. Winthrop BV (C-16/74)

124 124  Druhy vyčerpání (exhaution) majetkového práva: Druhy vyčerpání (exhaution) majetkového práva: 1. mezinárodní a. dvoustranné (vzájemnostní) b. jednostranné bez ohledu na vzájemnost 2. oblastní, např. evropské v EU a EHP viz práva z duševního vlastnictví viz práva z duševního vlastnictví 3. národní

125 125 Případ: Ochranná známka REPLAY pro oděvy

126 126  1. Výlučné právo vlastníka, např. ochranné Výlučné právo vlastníka, např. ochranné známky, užívat ji ve spojení s výrobky známky, užívat ji ve spojení s výrobky či službami, pro něž je zapsána či službami, pro něž je zapsána  zápověď užívání shodného  zápověď užívání shodného či podobného označení, a to pouze či podobného označení, a to pouze v obchodním styku, např. při nabízení, v obchodním styku, např. při nabízení, zboží, jeho skladování, dovozu, reklamě, zboží, jeho skladování, dovozu, reklamě, na obchodních listinách aj. na obchodních listinách aj.

127 127  2. První prodej aj. převod zboží, např. oděvů, První prodej aj. převod zboží, např. oděvů, nebo knih, vlastníkem kupř. ochranné známky nebo knih, vlastníkem kupř. ochranné známky či autorem anebo jinou osobou se souhlasem či autorem anebo jinou osobou se souhlasem vlastníka známky či autora na trhu v ČR, EU, vlastníka známky či autora na trhu v ČR, EU, EHP (srv. first-sale doctrine v USA) EHP (srv. first-sale doctrine v USA)  vyčerpání vlastníkova či autorova  vyčerpání vlastníkova či autorova absolutního majetkového práva absolutního majetkového práva z duševního vlastnictví 1. uvedením na trh z duševního vlastnictví 1. uvedením na trh Důkaz prvního prodeje či jiného převodu Důkaz prvního prodeje či jiného převodu

128 128  3.  volnost pozdějšího obchodní využívání značkového zboží, např. dovozem či prodejem, na tomtéž trhu, např. v ČR, EU, EHP, kýmkoli, jestliže již bylo zboží na tento trh značkového zboží, např. dovozem či prodejem, na tomtéž trhu, např. v ČR, EU, EHP, kýmkoli, jestliže již bylo zboží na tento trh předtím uvedeno (poprvé prodáno aj.): předtím uvedeno (poprvé prodáno aj.): a. vlastníkem známky, např. výrobcem b. jinou osobou se souhlasem vlastníka např. autorizovaným prodejcem  např. autorizovaným prodejcem 

129 129  4. Legální řešení střetu soukromého práva Legální řešení střetu soukromého práva a veřejného blaha: a veřejného blaha:  vyčerpáním subjektivního známkového práva  vyčerpáním subjektivního známkového práva známkoprávně volné pozdější, nikoli první, známkoprávně volné pozdější, nikoli první, obchodní využívání značkového zboží obchodní využívání značkového zboží téhož druhu na jednotném (státně neděleném), téhož druhu na jednotném (státně neděleném), společném trhu, např. v EU nebo EHP společném trhu, např. v EU nebo EHP

130 130  5. Právní následek vyčerpání práva: Právní následek vyčerpání práva:  právo z duševního vlastnictví sice platí (existuje) i nadále, (existuje) i nadále, avšak nelze je již dále vykonávat avšak nelze je již dále vykonávat (omezení výkonu práva při jeho zachování), (omezení výkonu práva při jeho zachování), a to: a to: a. věcně, viz druh zboží b. územně, např. v EU a EHP

131 131   6. Právo vlastníka ochranné známky zakázat pozdější volné obchodní využívání, Právo vlastníka ochranné známky zakázat pozdější volné obchodní využívání, např. značkových oděvů, z důvodu: např. značkových oděvů, z důvodu: a. změny nebo zhoršení stavu výrobku b. změny nebo zhoršení povahy výrobku, nastavší až následně po uvedení výrobku nastavší až následně po uvedení výrobku na trh na trh srv. hrozbu újmy na pověsti ochranné zámky srv. hrozbu újmy na pověsti ochranné zámky c. jiný důvod, srv. parazitování na pověsti

132 132  7.  Autorizované uvedení značkového zboží na 3. trhu mimo EU a EHP, např. v USA: na 3. trhu mimo EU a EHP, např. v USA:  zápůrčí právo vlastníka ochranné  zápůrčí právo vlastníka ochranné známky zakázat obchodní dovoz zboží známky zakázat obchodní dovoz zboží tohoto druhu z 3. trhu do EU a EHP tohoto druhu z 3. trhu do EU a EHP  mezinárodní vyčerpání práva  mezinárodní vyčerpání práva

133 133  SOUBĚŽNÉ PŘÍJMY ZNAČKOVÉHO ZBOŽÍ Důsledek vyčerpání práva (parallel import): Důsledek vyčerpání práva (parallel import):  souběžný příjemce (EU) či dovozce (EHP) značkového zboží z 1 státu EU či EHP do 2.: značkového zboží z 1 státu EU či EHP do 2.: právně nezávislý na vlastníkovi právně nezávislý na vlastníkovi ochranné známky ochranné známky bez ohledu na vůli vlastníka známky bez ohledu na vůli vlastníka známky

134 134  Intra-brand competition Intra-brand competition  na 1 trhu (EU, EHP) značkové zboží téhož druhu a od téhož výrobce nabízené: a. vlastníkem známky či s jeho souhlasem b. nezávislým souběžným příjemcem (EU) či dovozcem (EHP) v důsledku vyčerpání či dovozcem (EHP) v důsledku vyčerpání práva vlastníka bez ohledu na vůli vlastníka práva vlastníka bez ohledu na vůli vlastníka (obvykle levnější) (obvykle levnější)

135 135  Ochrana vlastníka ochranné známky Ochrana vlastníka ochranné známky 1. zápovědní známkové právo kupř. při změně nebo zhoršení stavu výrobku aj., nebo zhoršení stavu výrobku aj., např. při nevhodném přebalení např. při nevhodném přebalení 2. právem proti nekalé soutěži srv. parazitování na pověsti výrobku srv. parazitování na pověsti výrobku jiného soutěžitele, znevážení zboží jiného soutěžitele, znevážení zboží při reklamě či způsobem prodeje, při reklamě či způsobem prodeje, kupř. podomně, pouličně nebo na tržištích kupř. podomně, pouličně nebo na tržištích

136 4. ČÁST ZAKÁZKOVÁ TVORBA (ZÁVAZKOVÉ PRÁVO) 136

137 ZÁSADY 1. ochrana hospodářské investice zadavatele 2. závislá tvůrčí práce pro investora (zadavatele) nebo jiná tvůrčí činnost (zadavatele) nebo jiná tvůrčí činnost pro něho z jeho podnětu pro něho z jeho podnětu 3. nedotčenost existence absolutních práv autora, výkonného umělce či původce 4. výkon absolutních práv investorem (zadavatelem) 137

138 ? KDO JE PÁNEM ZAKÁZKY? „Náš zákazník, náš pán“ 138

139 ZAKÁZKOVÁ DÍLA AUTORSKÁ Právní doktrína works made for hire (USA) Právní doktrína works made for hire (USA) Druhy zjednaných děl: Druhy zjednaných děl: 1. zaměstnanecká díla: a. skutečná b. smyšlená (právně fiktivní): i. počítačové programy na objednávku ii. umělecké či vědecké databáze na objednávku iii. kartografická díla na objednávku iv. kolektivní díla  podobně u děl členů orgánů právnických osob, společníků v. o. s. či komplementářů k. s. společníků v. o. s. či komplementářů k. s. 139

140  2. školní díla, např. seminární či diplomová práce 3. díla na objednávku, např. obchodní značka na zakázku na zakázku 4. soutěžní díla 140

141 ZAKÁZKOVÉ UMĚLECKÉ VÝKONY Druhy zjednaných uměleckých výkonů: Druhy zjednaných uměleckých výkonů: 1. zaměstnanecké umělecké výkony např. dirigenta nebo hráčů zaměstnaných např. dirigenta nebo hráčů zaměstnaných ve filharmonii či divadle ve filharmonii či divadle 141

142 ZAKÁZKOVÉ TECHNICKÉ NEBO VZHLEDOVÉ VÝTVORY Druhy technických či vzhledových výtvorů: Druhy technických či vzhledových výtvorů: 1. podnikové (zaměstnanecké) vynálezy 2. zaměstnanecké topografie polovodičových výrobků výrobků 3. topografie polovodičových výrobků na objednávku na objednávku 4. zaměstnanecké průmyslové vzory 142

143 5. ČÁST VOLNÁ UŽITÍ A ZÁKONNÉ LICENCE 143

144 volná užití chráněných hodnot a zákonné licence k chráněným hodnotám a zákonné licence k chráněným hodnotám volné (nechráněné) hodnoty (časově, územně, obchodně nechráněné) 144

145 145 PRÁVNÍ DOKTRÍNA fair use Poctivé užití cizího autorského díla Poctivé užití cizího autorského díla bez svolení  zásada poctivosti bez svolení  zásada poctivosti fair use (USA) fair use (USA) fair dealing (GB a Společenství národů) fair dealing (GB a Společenství národů) např. pro citace, výzkum, knihovní archivace např. pro citace, výzkum, knihovní archivace Metody stanovení zvláštních případů: Metody stanovení zvláštních případů: 1. soudcovská kasuistika 2. zákonodárná kasuistika, např. ve státech EU

146 146 Soukromoprávní zásada poctivosti Soukromoprávní zásada poctivosti  nepoctivé těžení vlastního  nepoctivé těžení vlastního hospodářského prospěchu z cizího hospodářského prospěchu z cizího výsledku výsledku (vynaložené cizí hospodářské či tvůrčí (vynaložené cizí hospodářské či tvůrčí investice, úsilí, dovednosti a práce) investice, úsilí, dovednosti a práce) Strohý (striktní) výklad výjimek a omezení Strohý (striktní) výklad výjimek a omezení jako odchylek od obecné zásady ochrany jako odchylek od obecné zásady ochrany subjektivního práva; srv. rozs. SD EU subjektivního práva; srv. rozs. SD EU

147 147 ZÁSADA VOLNÉHO UŽITÍ A ZÁKONNÝCH LICENCÍ Tříkrokový test (The Three-step-test) Tříkrokový test (The Three-step-test) např. § 29/1 a. z. 1. zvláštní zákonný případ výjimky či omezení majetkového práva autorského majetkového práva autorského 2. užití nerozporné s běžným způsobem užívání (výkonem) vlastníkem majetkového práva 3. bez nepřiměřeného dotčení oprávněných osobních (morálních) nebo majetkových zájmů autora

148 148 VOLNÉ UŽITÍ Neobchodní osobní potřeba Neobchodní osobní potřeba bez sledování přímého či nepřímého bez sledování přímého či nepřímého obchodního nebo jiného hospodářského obchodního nebo jiného hospodářského prospěchu prospěchu Zásada oddělení soukromí od obchodu Zásada oddělení soukromí od obchodu a hospodářství (při nenarušení hospodářství) a hospodářství (při nenarušení hospodářství)  obchodní (investiční) aspekty práv  obchodní (investiční) aspekty práv duševního vlastnictví (nehmotného majetku, duševního vlastnictví (nehmotného majetku, hospodářských hodnot) hospodářských hodnot)

149 149

150 PRÁVNĚ NORMATIVNÍ SROVNÁNÍ Volná užití a zákonné Volná užití a zákonné licence dle a. z. licence dle a. z. 1. - (  o. z.) 2. generální omezení Tříkrokovým testem Tříkrokovým testem 3. zvláštní zákonné případy dovolení (zvláštní skutkové podstaty) Nekalá soutěž dle o. z. 1. generální klausule zákazu 2. - 3. zvláštní zákonné případy zákazů (zvláštní skutkové podstaty) 150

151 DOMÁCÍ STAHOVÁNÍ Z INTERNETU Předpoklady volného užití: Předpoklady volného užití: a. obecné legální předpoklady volného užití dočasně a územně chráněných hospodářských dočasně a územně chráněných hospodářských hodnot podle pravidla Tříkrokového testu  hodnot podle pravidla Tříkrokového testu  b. neobchodní osobní potřeba, srv. i jednotlivě určené lidi spjaté osobním poutem určené lidi spjaté osobním poutem c. zjevná dobrá víra (přesvědčení) běžného (průměrného) člověka (stahovače) o zjevné (průměrného) člověka (stahovače) o zjevné řádnosti zdroje, např. úložiště elektronických dat, řádnosti zdroje, např. úložiště elektronických dat, s běžnou znalostí „jak to chodí“ v audiovizuálních s běžnou znalostí „jak to chodí“ v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (video on demand) mediálních službách na vyžádání (video on demand) nebo hudbě on line  zdroj zjevně pochybný nebo hudbě on line  zdroj zjevně pochybný 151

152  Veřejný soukromoprávní rejstřík chráněných Veřejný soukromoprávní rejstřík chráněných předmětů vedený příslušným kolektivním předmětů vedený příslušným kolektivním správcem práv a. z. správcem práv a. z. Rejstřík audiovizuálních děl podle Úmluvy Rejstřík audiovizuálních děl podle Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl, o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl, (1989) (č. 365/92 Sb.) (1989) (č. 365/92 Sb.) 152

153 JUDIKATURA „Unijní právo (…) musí být vykládáno v tom smyslu, že brání takovým vnitrostátním právním předpisům, (…), které situaci, kdy zdroj, z něhož je rozmnoženina pro soukromé užití pořízena, je oprávněný, neodlišují od situace, kdy je tento zdroj neoprávněný.“ ACI Adam BV et al. v. Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding rozs. SD EU z 10. 4. 14, sp. zn. C-435/12 153

154 154 ZÁSADY ZÁKONNÝCH LICENCÍ 1. všeobecnost, viz obecná účinnost zákona 2. poctivost (fairness) 3. rozumnost (přiměřenost) 4. účelnost 5. oddělenost soukromí od obchodu a hospodářství, srv. též volná užití a hospodářství, srv. též volná užití 6. oddělenost experimentálního výzkumu od obchodu a hospodaření od obchodu a hospodaření 6. bezúplatnost

155 155 DRUHY ZÁKONNÝCH LICENCÍ 1. Právo autorské: i. rozmnožování na papír ii. oprava či předvádění přístroje iii. citace iv. propagace výstavy a prodeje v. veřejné prostranství (Panoramafreiheit) vi. úřední a zpravodajství vii. občanské a náboženské obřady apod. viii. přístup a využívání obsahu souborného díla

156 156

157 157  ix. knihovní archivní, náhradní, terminálová a kvalifikační a kvalifikační x. knihovní půjčovní – úplatná!  xi. pro zdravotně postižené xii. dočasné rozmnoženiny xiii. fotografická podobizna xiv. nepodstatné vedlejší (náhodné) užití xv. užitná a změnová architektonická xvi. pro sociální zařízení

158 158  xvii. domovní antény xviii. výstavní xix. osiřelá díla xx. počítačové programy (5 druhů) 2. Právo výkonných umělců: i. oprava či předvádění přístroje ii. citace iii. úřední a zpravodajství

159 159  iv. občanské a náboženské obřady apod. v. knihovní půjčovní – úplatná!  vi. pro zdravotně postižené vii. dočasné rozmnoženiny viii. nepodstatné vedlejší (náhodné) užití ix. pro sociální zařízení x. domovní antény xi. osiřelé výkony xii. vysílací a přenosová ze zvukového záznamu – úplatná!  – úplatná! 

160 160  3. Právo výrobců zvukových záznamů: 4. Právo výrobců zvukově obrazových záznamů: záznamů: 5. Právo rozhlasových a televizních vysílatelů: i. oprava či předvádění přístroje ii. citace iii. úřední a zpravodajství iv. občanské a náboženské obřady apod.

161 161  v. knihovní půjčovní – úplatná!  vi. pro zdravotně postižené vii. dočasné rozmnoženiny viii. nepodstatné vedlejší (náhodné) užití ix. pro sociální zařízení x. domovní antény xi. osiřelé záznamy (  rozhlasová a televizní vysílání) vysílání)

162 162  6. Zvláštní právo pořizovatele databáze: i. osobní potřeba ii. vědecká a vyučovací iii. veřejná bezpečnost, správní či soudní řízení

163 163  7. Patentové právo: i. lodní potřeba u náhodného nebo přechodného ocitnutí lodě nebo přechodného ocitnutí lodě ii. letadlová či vozidlová potřeba u náhodného nebo přechodného ocitnutí nebo přechodného ocitnutí iii. individuální lékárenská příprava léku dle lékařského předpisu a nakládání s lékem dle lékařského předpisu a nakládání s lékem iv. neobchodní účely v. experimentální

164 164  8. Právo topografií polovodičových výrobků : i. neobchodní účely ii. rozmnožování k analýze, výzkumu, vývoji či vzdělávání či vzdělávání iii. obchodní využití topografie vytvořené analýzou, výzkumem či vývojem jiné analýzou, výzkumem či vývojem jiné

165 165  9. Právo průmyslových vzorů: i. neobchodní účely ii. experimentální účely iii. citace nebo výuka iv. lodě a letadla při přechodném ocitnutí v. dovoz náhradních dílů a příslušenství za účelem opravy lodě a letadla za účelem opravy lodě a letadla při přechodném ocitnutí a opravy při přechodném ocitnutí a opravy

166 166  10. Právo odrůdové: i. výzkum ii. vytváření dalších stanovených odrůd a nakládání s nimi a nakládání s nimi iii. vlastní potřeba člověka 11. Právo známkové: i. neobchodní styk 12. Právo olympijských symbolik: i. neobchodní účely

167 167 6. ČÁST STRATEGICKÝ MANAGEMENT DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

168 168 SPOLEČNOSTI PRÁVA OBČANSKÉHO (SOCIETY) 1. patentová sdružení (patent pools) o. z. 2. sdružení know-how 3. sdružení výrobců nebo zpracovatelů zboží na území  aktivní věcná legitimace na území  aktivní věcná legitimace k podání žádosti o zápis označení původu k podání žádosti o zápis označení původu nebo zeměpisného označení nebo zeměpisného označení Zákaz omezujících dohod o licencích Zákaz omezujících dohod o licencích nebo převodu práv duševního vlastnictví nebo převodu práv duševního vlastnictví  monopoly § 4/1 z. č. 143/01 Sb., o ochr. hosp. sout.  monopoly § 4/1 z. č. 143/01 Sb., o ochr. hosp. sout.

169 169 JUDIKATURA: Sdružená výroba keramiky Pokud sdružení vytvořily a na jeho činnosti se podílely dvě fyzické osoby, platí – pokud není zvláštní smluvní úprava –, že z činnosti sdružení podle § 829 o. z. získaly majetek (tedy i práva na označení, jež ve sdružení zavedly a ve sdružení prosadily) ve stejném podílu obě tyto osoby. Pokud sdružení vytvořily a na jeho činnosti se podílely dvě fyzické osoby, platí – pokud není zvláštní smluvní úprava –, že z činnosti sdružení podle § 829 o. z. získaly majetek (tedy i práva na označení, jež ve sdružení zavedly a ve sdružení prosadily) ve stejném podílu obě tyto osoby.

170 170  Pokud neplyne nic jiného ani z dohody o vypořádání sdružení, platí, že bývalý účastník sdružení je oprávněn Pokud neplyne nic jiného ani z dohody o vypořádání sdružení, platí, že bývalý účastník sdružení je oprávněn v souvislosti s danými výrobky užívat označení v souvislosti s danými výrobky užívat označení i po ukončení činnosti sdružení ve stejném rozsahu jako i po ukončení činnosti sdružení ve stejném rozsahu jako druhý účastník a nic na tom nemůže změnit ani pozdější druhý účastník a nic na tom nemůže změnit ani pozdější přihlášení označení k ochraně formou ochranné známky. přihlášení označení k ochraně formou ochranné známky. Usn. VS v Praze z 7. 11. 05 sp. zn. 3 Cmo 140/05.

171 171 PODNIKOVÉ ZDROJE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ a. vlastní tvorba či hospodaření b. nabývání licencí nebo absolutních práv od třetích osoba vč. zakládání společných podniků (joint-ventures) od třetích osoba vč. zakládání společných podniků (joint-ventures) c. zlepšování cizích patentovaných vynálezů pro experimentální účely pro experimentální účely (bezúplatná zákonná licence experimentální) (bezúplatná zákonná licence experimentální)

172 172  d. poctivé reverzní inženýrství právně volných cizích výrobků a výroba odlišných vlastních, avšak konkurenčních, výrobků bez záměny či otrockého napodobení původního výrobku či otrockého napodobení původního výrobku srv. zákonnou licenci u počítačových programů srv. zákonnou licenci u počítačových programů e. využívání volně dostupných technických aj. informací, např. z veřejných databází typu Open Access f. sledování, vyhledávání a rešerše údajů z patentových dokumentů, „technická hlídka“ z patentových dokumentů, „technická hlídka“

173 173 PRŮMYSLOVĚPRÁVNÍ INFORMACE Např. Mezinárodní patentové třídění Např. Mezinárodní patentové třídění (Int. Cl.) (Int. Cl.) 1830 USA 1830 USA 1852-3 Velká Británie 1852-3 Velká Británie 1870 Německo 1870 Německo 1971 Štrasburská úmluva 1971 Štrasburská úmluva o mezinárodním patentovém o mezinárodním patentovém třídění (č. 110/78 Sb., č. 86/85 Sb.) třídění (č. 110/78 Sb., č. 86/85 Sb.)

174 174  Mezinárodní známkové třídění výrobků a služeb nebo obrazových prvků známek Mezinárodní známkové třídění výrobků a služeb nebo obrazových prvků známek 1957 Nicská úmluva o mezinárodním 1957 Nicská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb na účely třídění výrobků a služeb na účely zápisu známek (č. 118/79 Sb., č. 77/85 Sb.) zápisu známek (č. 118/79 Sb., č. 77/85 Sb.) 1973 Vídeňská dohoda o mezinárodním 1973 Vídeňská dohoda o mezinárodním třídění obrazových prvků třídění obrazových prvků ochranných známek  CZ ochranných známek  CZ

175 175  Mezinárodní třídění průmyslových Mezinárodní třídění průmyslových vzorů vzorů 1968 Locarnská dohoda o zřízení 1968 Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů průmyslových vzorů a modelů (č. 28/81 Sb., č. 85/85 Sb.) (č. 28/81 Sb., č. 85/85 Sb.)

176 176  ÚPV vede: ÚPV vede: a. ústřední fond světové patentové literatury literatury b. elektronické databáze práv průmyslového vlastnictví, on-line

177 177

178 178 PRŮMYSLOVĚPRÁVNÍ REŠERŠE Klientova objednávka průzkumu Klientova objednávka průzkumu  rešeršní zpráva patentového zástupce: rešeršní zpráva patentového zástupce: 1. tabulková část, viz čerpané zdroje 2. věcný komentář Smlouva o dílo Smlouva o dílo

179 179  Rešerše např.: Rešerše např.: 1. novosti a stavu techniky 2. průmyslověprávní nezávadnosti územní a časové a časové 3. patentové rodiny, viz dokumenty se společným dnem přednosti se společným dnem přednosti 4. jména, např. původce 5. právního stavu, např. platnosti patentu

180 180 PŘÍKLAD: Ponožka pro snowboardisty Viz Čada, K.: Průmyslověprávní informace. Praha 2002, passim. Praha 2002, passim.

181 181 PRÁVNÍ AUDIT DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Účel: Účel: 1. zjištění druhu a rozsahu nehmotného majetku a jeho hospodářského využití a jeho hospodářského využití 2. zajištění právního bezpečí 3. ocenění obchodního závodu Standardy jakosti Standardy jakosti Metodický postup Metodický postup viz Dotazník k právnímu auditu duševního viz Dotazník k právnímu auditu duševního vlastnictví vlastnictví

182 182

183 183

184 184

185 185  ANALÝZA SWOT Metodický rozbor strategie správy práv duševního vlastnictví Metodický rozbor strategie správy práv duševního vlastnictví 1. silné stránky (strengths) S 2. slabé stránky (weaknesses) W 3. příležitosti (opportunities) O 4. hrozby (threats) T  právní (a hospodářská) doporučení  právní (a hospodářská) doporučení

186 186

187 187

188 188

189 189 

190 190 LITERATURA Boer, Oceňování technologií. Praha 2007. Čada, Oceňování nehmotného majetku. Praha 2009 2. Krabec, Oceňování a prodej privátní zubní praxe. Praha 2009. 2009. Malý, Oceňování průmyslového vlastnictví – nové přístupy. Praha 2007. Praha 2007. Obchod nehmotnými statky. Praha 2002. Obchod nehmotnými statky. Praha 2002. Svačina, Oceňování nehmotných aktiv. Praha 2010. Telec, Přehled práva duševního vlastnictví (1). Brno 2007. 2 Vzor licenční smlouvy nakladatelské. Brno 2000. Vzor licenční smlouvy nakladatelské. Brno 2000. Vzory autorskoprávních smluv. Brno 1996. Vzory autorskoprávních smluv. Brno 1996. Tůma, Smluvní licence v autorském právu. Praha 2007. Zoufalý/Munková et al., Velká kniha smluvních vzorů. Praha 2007. 5

191 191 DALŠÍ LITERATURA Lessig, The Future of Ideas. New York 2001. The Free Culture. New York 2004. Svobodná kultura. B. m. 2010. Lessig, The Future of Ideas. New York 2001. The Free Culture. New York 2004. Svobodná kultura. B. m. 2010. Vojík, Podnikání v kultuře a umění. Praha 2008. Vojík, Podnikání v kultuře a umění. Praha 2008.

192 192 Foto: Brno, Žebětín, Ríšova ul., Morava, Česko Brno, Brno-střed, Česká ul., Morava, Česko Brno, Brno-střed, Veveří ul., Morava, Česko


Stáhnout ppt "PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VÝKON PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (LICENČNÍ PRÁVO)"

Podobné prezentace


Reklamy Google