Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VÝKON PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (LICENČNÍ PRÁVO)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VÝKON PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (LICENČNÍ PRÁVO)"— Transkript prezentace:

1 PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VÝKON PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (LICENČNÍ PRÁVO)

2 Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 1.2 (2012) © Ivo Telec, 2008 2

3 TEMATICKÝ OBSAH 1. Věc v právním smyslu; souběhy ideálních předmětů 2. Předměty soukromoprávního obratu 3. Obchodní nebo jiné modely využívání 4. Domain public 5. Licenční a převodní smlouvy 6. Strategický management duševního vlastnictví 3

4 1. ČÁST IDEÁLNÍ STATKY IDEÁLNÍ STATKY 4

5 VĚC V PRÁVNÍM SMYSLU 1. věc hmotná i. movitá ii. nemovitá 2. věc nehmotná 1. věc jednotlivá 2. věc hromadná universitas rerum podnik jiná věc hromadná 5

6 PODNIK Soubor složek podnikání (§ 5 obch. z.) Soubor složek podnikání (§ 5 obch. z.) 1. [hmotné], např. stroje 2. nehmotné, např. autorskoprávní licence k rozhlasovému vysílání hudebních děl k rozhlasovému vysílání hudebních děl 3. osobní, např. kvalifikovanost zaměstnanců Rozhlasová stanice  rozhlasový vysílatel Rozhlasová stanice  rozhlasový vysílatel Označení podniku  obchodní firma Označení podniku  obchodní firma Zelené rádio Zelené rádio, a. s. Zelené rádio Zelené rádio, a. s. 6

7 GOODWILL Ekonomický pojem: účetně vykazatelné Ekonomický pojem: účetně vykazatelné nehmotné aktivum nehmotné aktivum Právní pojem: Právní pojem: = nehmotná soutěžní aj. výhoda spojená = nehmotná soutěžní aj. výhoda spojená s dobrou pověstí podniku s dobrou pověstí podniku důvěryhodnost důvěryhodnost očekávatelnost výnosů očekávatelnost výnosů srv. dobré jméno ochranné známky 7

8  Prvotní goodwill zapříčiněný: Prvotní goodwill zapříčiněný: a. podnikatelem v podniku b. příznivými vnějšími okolnostmi např. přírodním prostředím, tradicí oboru např. přírodním prostředím, tradicí oboru srv. zaručené tradiční speciality aj. 8

9  Druhotný (nakoupený) goodwill: Druhotný (nakoupený) goodwill: a. nabytý s koupeným podnikem b. získaný synergií, např. fúzí kapitálových společností Standardní účetní metody vykazování Standardní účetní metody vykazování 9

10 INVESTICE Právní doktrína, mezinárodní smlouvy, Právní doktrína, mezinárodní smlouvy, judikatura judikatura = alespoň potencionální majetková hodnota, = alespoň potencionální majetková hodnota, která má přímý nebo nepřímý hospodářský která má přímý nebo nepřímý hospodářský přínos s nadějí na budoucí výnosy, přínos s nadějí na budoucí výnosy, a to bez ohledu na její právní povahu a to bez ohledu na její právní povahu a na to, zda je způsobilým předmětem a na to, zda je způsobilým předmětem soukromoprávního obratu soukromoprávního obratu 10

11 PŘIHLÁŠKA Evropská patentová přihláška Evropská patentová přihláška jako předmět vlastnictví jako předmět vlastnictví čl. 75 an. Evropské patentové úmluvy (1973) čl. 75 an. Evropské patentové úmluvy (1973) č. 69/02 Sb. m. s. č. 69/02 Sb. m. s.  převoditelnost, písemně  převoditelnost, písemně  licencovatelnost zcela či zčásti  licencovatelnost zcela či zčásti pro území smluvních států nebo jejich pro území smluvních států nebo jejich část část 11

12 JUDIKATURA: Majetek Žádost o registraci ochranné zámky je majetkem Žádost o registraci ochranné zámky je majetkem ve smyslu článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 ve smyslu článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Rozs. Velkého senátu ESLP z 11. 1. 07 ve věci Anheuser-Busch Inc v. Portugalsko (č. 73049/01), Jurisprudence 2007/2. 12

13 RŮZNÉ PRÁVNÍ DOKTRÍNY 1. právní doktrína věcí hmotných a nehmotných (ABGB) a nehmotných (ABGB) 2. právní doktrína věcí hmotných (BGB) 3. právní doktrína nehmotných statků 4. právní doktrína osobněmajetkových práv (čs. 60. léta) 5. právní doktrína duševního vlastnictví 13

14 NEHMOTNÉ STATKY NEHMOTNÉ STATKY Právní doktrína práv k nehmotným Právní doktrína práv k nehmotným statkům, Immaterialgüterrecht (Troller, čes. Knap) statkům, Immaterialgüterrecht (Troller, čes. Knap) věci hmotné (BGB) a nehmotné statky vedle nich  věci hmotné a nehmotné, körperliche und unkörperliche Sachen (ABGB) körperliche und unkörperliche Sachen (ABGB) (návrh. o. z.) (návrh. o. z.) 14

15 OSOBNĚMAJETKOVÁ PRÁVA Právní doktrína osobněmajetkových práv Právní doktrína osobněmajetkových práv práva smíšená práva smíšená Československo pol. 60. let 20. st. (slov. Luby) Československo pol. 60. let 20. st. (slov. Luby)  vliv na čs. zákonodárství 60. - 80. let  vliv na čs. zákonodárství 60. - 80. let 15

16 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  Monistická nebo dualistická (osobní a majetková) Monistická nebo dualistická (osobní a majetková) právní teorie duševního vlastnictví právní teorie duševního vlastnictví Intellectual property, geistiges Eigentum Intellectual property, geistiges Eigentum Předlitavské Rakousko-Uhersko, Předlitavské Rakousko-Uhersko, předválečné Československo, vnitrostátně opět předválečné Československo, vnitrostátně opět od 1990 (přes průmyslové vlastnictví) od 1990 (přes průmyslové vlastnictví)  doktrinální vliv na bývalé čs. a na současné čes.  doktrinální vliv na bývalé čs. a na současné čes. a slov. zákonodárství a slov. zákonodárství „Vše, co někomu náleží, je jeho vlastnictvím“ „Vše, co někomu náleží, je jeho vlastnictvím“ 16

17 Z DĚJIN ZÁKONODÁRSTVÍ 1883: literární a umělecké vlastnictví z. č. 78/83 Ř. Z., o prodl. ochr. lhůt literár. z. č. 78/83 Ř. Z., o prodl. ochr. lhůt literár. a umělec. vlast. a umělec. vlast. 1990 - 91: nehmotné statky hospodář. zák. (1964) hospodář. zák. (1964) 1991: duševní vlastnictví obch. zák. obch. zák. 17

18 TEORIE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 1. utilitaristické přístupy např. užitek z vynálezů např. užitek z vynálezů 2. jiné přístupy morální práva původců kontrolovat své výtvory morální práva původců kontrolovat své výtvory teorie přirozenoprávní, pracovní (skill teorie přirozenoprávní, pracovní (skill and labour), osobnostní, libertariánské aj. and labour), osobnostní, libertariánské aj. 18

19  PRÁVNÍ MONOPOLY V PRŮMYSLOVÉM VLASTNICTVÍ Ospravedlňující důvody (justifikace): Ospravedlňující důvody (justifikace): 1. dočasná výsada od státu za zveřejnění vynálezu 2. právně ochranný podnět k vývoji a zavádění nových technologií (návratnosti investic) nových technologií (návratnosti investic) 3. právní bezpečí při dosahování výnosů (zisku) z hospodářských investic do nových technologií z hospodářských investic do nových technologií  obecný zájem na technickém pokroku Zákaz zneužití monopolu Zákaz zneužití monopolu 19

20 20

21 SOUBĚHY  SOUBĚHY  Televizní vysílání obsahuje: Televizní vysílání obsahuje: 1. filmové dílo autorské 2. zvukový záznam (hudební aj. nahrávku) 3. obchodní firmu aj. Grafická ochranná známka obsahuje: Grafická ochranná známka obsahuje: 1. výtvarné dílo grafické 2. obchodní firmu 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 ČEZ, a. s., a spol. v. EČEZ, v. o. s. MS v Praze (1996): MS v Praze (1996): EČEZ, v. o. s., svou zapsanou ochrannou známkou „ČEZ“, č. 176348, zasáhl do práva EČEZ, v. o. s., svou zapsanou ochrannou známkou „ČEZ“, č. 176348, zasáhl do práva autorského k logotypu ČEZ, autorského k logotypu ČEZ, které svědčí ČEZ, a. s. které svědčí ČEZ, a. s.  ÚPV vymazal ochrannou známku  ÚPV vymazal ochrannou známku vlastníka EČEZ na návrh ČEZ, a. s., vlastníka EČEZ na návrh ČEZ, a. s., jíž svědčí právo autorské jíž svědčí právo autorské rozh. ÚPV z 3. 9. 1996 rozh. ÚPV z 3. 9. 1996 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43  Slovní grafická ochranná známka obsahuje: Slovní grafická ochranná známka obsahuje: 1. grafické (autorské) dílo umělecké 2. slovesné (autorské) dílo literární 43

44 44

45  Grafická ochranná známka obsahuje: Grafická ochranná známka obsahuje: 1. jméno člověka 2. podpis = projev osobní povahy Deník obsahuje: Deník obsahuje: 1. projev osobní povahy 2. literární dílo umělecké 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53  Vědecká studie obsahuje: Vědecká studie obsahuje: 1. vědecké dílo autorské 2. obchodní tajemství 53

54  UŽITÉ UMĚNÍ Např.: Např.: soška člověka držící stolní svítilnu soška člověka držící stolní svítilnu umělecké prvky sošky umělecké prvky sošky nezávislé na užitných vlastnostech stolní svítilny nezávislé na užitných vlastnostech stolní svítilny coby výrobku (spotřebního zboží) coby výrobku (spotřebního zboží) Souběh s průmyslovým vzorem Souběh s průmyslovým vzorem 54

55 2. ČÁST OBCHODY NEBO JINÁ NAKLÁDÁNÍ NEBO JINÁ NAKLÁDÁNÍ S DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM 55

56 DOBRÉ MRAVY A PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Souběh a prolínání mravnosti a právnosti Souběh a prolínání mravnosti a právnosti Zlatá pravidla (aureae regulae) soukromého práva, např.: Zlatá pravidla (aureae regulae) soukromého práva, např.: 1. Dobré mravy jako obecně uznaná zásada spravedlnosti a práva, z níž vyvěrá soukromé právo § 3/3 o. z. 2. Zákaz od zákona odchylných ujednání porušujících dobré mravy § 1/2 o. z. 3. Zákaz výkladu a použití předpisů v rozporu s dobrými mravy § 2/3 o. z. s dobrými mravy § 2/3 o. z. 56

57  4. Nepřihlížení k omezení přirozených osobnostních práv v míře odporující dobrým mravům § 19/2 o. z. práv v míře odporující dobrým mravům § 19/2 o. z. 5. Následky právních jednání plynoucí z dobrých mravů § 545 o. z. mravů § 545 o. z. 6. Příkaz souladu obsahu a účelu právních jednání s dobrými mravy § 547 o. z. s dobrými mravy § 547 o. z. 7. Neplatnost soukromoprávních jednání příčících se dobrým mravům § 580/1 o. z. dobrým mravům § 580/1 o. z. 57

58  8. Povinnost nahradit škodu úmyslným porušením dobrých mravů § 2909 o. z. 9. Zákaz zneužití hospodářské soutěže proti dobrým mravům soutěže § 2976/1 o. z. proti dobrým mravům soutěže § 2976/1 o. z. 10. Zákaz (absolutní překážka) průmyslověprávního zápisu předmětu proti dobrým mravům ® např. §4/f znám. z. č. 441/03 Sb. např. §4/f znám. z. č. 441/03 Sb. 58

59 POCTIVOST Např.: Např.: 1. Poctivost jako obecně uznaná zásada spravedlnosti a práva, z níž vyvěrá soukromé právo § 3/3 o. z. 2. Příkaz právně jednat poctivě § 6/1 o. z. 3. Zákaz těžit z nepoctivého činu § 6/2 o. z. 4. Vyvratitelná domněnka (předpoklad) poctivého (a dobrověrného) určitého jednání § 7 o. z. (a dobrověrného) určitého jednání § 7 o. z. 4. Povinnost vydat bezdůvodné obohacení z nepoctivých zdrojů § 2991/2 o. z. z nepoctivých zdrojů § 2991/2 o. z. 59

60  4. Relativní (namítací) překážka průmyslověprávního zápisu označení při nepoctivém těžení z dobrého jména starší ochranné známky ® § 7/1b,e znám. z. č. 441/03 Sb. 5. Poctivé zvyklosti tzv. velkých citací cizích autorských děl § 31/1b a. z. srv. fair use srv. fair use 60

61 VÝKON PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Vlastníkův výkon pro sebe Vlastníkův výkon pro sebe nebo vykonavatelův výkon pro vlastníka nebo vykonavatelův výkon pro vlastníka Převod duševního vlastnictví (zcizení) Převod duševního vlastnictví (zcizení) Zastavení duševního vlastnictví Zastavení duševního vlastnictví Licenční užívání duševního vlastnictví Licenční užívání duševního vlastnictví s následným převodem - finanční leasing s následným převodem - finanční leasing 61

62 OMEZENÍ VÝKONU ABSOLUTNÍHO MAJETKOVÉHO PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 1. výhradním souhlasem či výhradní smluvní licencí 2. úředním rozhodnutím o nucené licencí v obecném zájmu zájmu 3. použitím zákona (dovolenou zákonnou licencí) 4. vyčerpáním práva v zájmu volného oběhu zboží 5. právem předchozího uživatele určitého průmyslového vlastnictví, např. nezapsané značky, kupř. štítu vlastnictví, např. nezapsané značky, kupř. štítu 6. výkonem práva zaměstnavatelem 7. oprávněnými zájmy objednatele zakázkového či soutěžního díla či soutěžního díla 8. oprávněnými zájmy školy u školního díla 9. právem školy na smluvní licenci k užití školního díla 62

63 PRÁVNÍ DŮVODY UŽÍVÁNÍ CIZÍHO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 1. jednostranný souhlas vlastníka (neformální): a. úplatný b. bezúplatný s plněním (konáním), např. s užíváním své ochranné známky jiným či svého literárního díla kýmkoli 2. dvou či vícestranná licenční smlouva  vznik zvláštního druhu závazku (obligace)  vznik věci v právním smyslu = licence (relativního majetkového oprávnění k výkonu cizího práva) majetkového oprávnění k výkonu cizího práva) 3. jiná smlouva, např. smíšená či netypová 63

64  4. úřední (nucená) licence, viz např. rozhodnutí ÚPV ÚPV 5. zákonná dovolení (zákonné licence) komukoli (veřejnosti) = výklad a použití zákona, např. a. z. 64

65 JUDIKATURA Souhlas s užíváním ochranné známky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, může její majitel poskytnout i jinak než licenční smlouvou. Souhlas s užíváním ochranné známky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, může její majitel poskytnout i jinak než licenční smlouvou. R 35/10 civ. Rozs. NS v Brně z 7. 7. 09, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008. 65

66 2. ČÁST POJEM LICENCE V SOUKROMÉM PRÁVU 66

67 MAJETEK = soubor majetkových hodnot (aktiva) Hmotný Hmotný Nehmotný  nehmotná práva Nehmotný  nehmotná práva (Immaterialrechte) (Immaterialrechte) Odpisy majetku účetní nebo daňové Odpisy majetku účetní nebo daňové 67

68 NAKLÁDÁNÍ Obchodní model: Obchodní model: All rights reserved All rights reserved  zpravidla omezená licence licence Alternativní modely: 1. utajení obchodním tajemstvím  2. zveřejnění k obecnému sdílení se znemožněním patentování 3. osobou 68

69 3. uvolnění do oběhu k obecnému prospěchu  volný software  volná licence pro dokumenty viz Wikipedie  tvůrčí občina CC Some rights reserved 69

70  4. uvolnění do oběhu k obecnému prospěchu po uplynutí 14 let (s opcí dalších 14 let)  Founders’ Copyright USA 1790  70 let po smrti 70

71  Creative Commons Corp. Creative Commons Corp. Free Software Foundation, Inc. Free Software Foundation, Inc. Open Source Initiative Corp. Open Source Initiative Corp. iCommons Ltd. iCommons Ltd. 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 3. ČÁST PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI 77

78 78

79 POLITICKÁ IDEOLOGIE Soustava politických názorů, myšlenek, teorií a představ o světě nebo společnosti Soustava politických názorů, myšlenek, teorií a představ o světě nebo společnosti občanská společnost občanská společnost informační společnost informační společnost znalostní společnost znalostní společnost 79

80 HODNOTY INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Informační svoboda Informační svoboda Informační vzájemnost (solidarita) Informační vzájemnost (solidarita)  sdílení informací  sdílení informací  technika oběhu informací  technika oběhu informací Politika a technika Politika a technika Vzdělanost Vzdělanost 80

81 POLITICKÉ PRÁVO Politické právo na informace: Politické právo na informace: a. právo vyhledávat informace b. právo šířit informace i v síti elektronických komunikací (internetu) čl. 17 LZPS srv. též právo na informace o veřejném srv. též právo na informace o veřejném sektoru sektoru 81

82 INFORMACE  forma = vnější tvar, podoba  formace = útvar  informace  deformace  reformace 82

83 INFORMACE V ČEŠTINĚ  „ 1. zpráva, údaj, 2. informování, poučení, 2. informování, poučení, 3. kyb. (teorie informace)“ 3. kyb. (teorie informace)“ Kraus, J. et al.: Nový akad. slov. cizích slov. Praha 2007, s. 348.  „1. zpráva, údaj, 2. informování, 2. informování, 3. teorie informace (matematický obor)“ 3. teorie informace (matematický obor)“ Filipec et al.: Slov. spis. češ. pro školu a veřej. Praha 2010 3, s. 113. 83

84 TECHNICKÝ VÝMĚR INFORMACE  „sdělované znalosti“  „(obecná) zpráva užívaná k vyjádření informací při procesu komunikace s cílem zvýšit znalosti“ při procesu komunikace s cílem zvýšit znalosti“  „Informace se týká faktů, pojmů, předmětů, myšlenek, procesů atd.“ myšlenek, procesů atd.“ 1.1.3.08, 1.1.3.09 ČSN ISO 5127 Informace a komunikace. Slovník. 2003, s. 12. 84

85   sociální filozofie imarxismu (e-marxism)   informačně právní filozofie (teorie)   nový socio-kulturní model  technologie   „informací“ je např. film nebo písnička  „informací“ je např. film nebo písnička srv. čínskou mentalitu kopírování, Internacionálu pirátských stran, Českou pirátskou stranu, sovětské vynálezecké právo 85

86 86

87 HODNOTOVÉ PROTIKLADY  liberální individualismus (svobodná vůle)  slušnost (poctivost) fairness fairness  ohleduplnost  důstojné živobytí  duševní vlastnictví „nejposvátnější“ „nejposvátnější“ vlastnictví vlastnictví  kolektivistická ideologie „sdílení informací“ = filmů a písniček zdarma (výnos reklam)  osobní libost (vyžití)  obecný prospěch nad individuálním zájmem jednotlivce, např. studiového aj. hudebníka žijícího z odbytu nahrávek 87

88 ? politická a hospodářská ideologie svobody kopírování svobody kopírování státní dotační politika dle hodnocení výsledků výzkumných organizací např. dle patentů, viz CZ např. dle patentů, viz CZ 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95  95

96 PRÁVNÍ A MORÁLNÍ SPRÁVNOST Spojitost mezi: Spojitost mezi: a. morální předností, anebo morálním nedostatkem (morální správností) nedostatkem (morální správností) b. právní platností (právní správností) Přirozenoprávní teze o spojitosti morálky Přirozenoprávní teze o spojitosti morálky a práva a práva 96

97 VYVÁŽENÍ LIDSKÝCH PRÁV Všeobecná deklarace lidských práv (1948) Všeobecná deklarace lidských práv (1948) „ Každý má právo svobodně se účastnit kulturního „ Každý má právo svobodně se účastnit kulturního života společnosti, těšit se z umění a podílet se života společnosti, těšit se z umění a podílet se na vědeckém pokroku a jeho výsledcích.“ čl. 27/1 na vědeckém pokroku a jeho výsledcích.“ čl. 27/1 „ Každý má právo na ochranu morálních „ Každý má právo na ochranu morálních a materiálních zájmů vyplývající z každé vědecké, a materiálních zájmů vyplývající z každé vědecké, literární nebo umělecké činnosti, jejímž je autorem.“ literární nebo umělecké činnosti, jejímž je autorem.“ čl. 27/2 čl. 27/2 97

98  98

99 99

100 PRŮMYSLOVĚPRÁVNÍ INFORMACE Např. Mezinárodní patentové třídění Např. Mezinárodní patentové třídění (Int. Cl.) (Int. Cl.) 1830 USA 1830 USA 1852-3 Velká Británie 1852-3 Velká Británie 1870 Německo 1870 Německo 1971 Štrasburská úmluva 1971 Štrasburská úmluva o mezinárodním patentovém o mezinárodním patentovém třídění (č. 110/78 Sb., č. 86/85 Sb.) třídění (č. 110/78 Sb., č. 86/85 Sb.) 100

101  Mezinárodní známkové třídění výrobků a služeb nebo obrazových prvků známek Mezinárodní známkové třídění výrobků a služeb nebo obrazových prvků známek 1957 Nicská úmluva o mezinárodním 1957 Nicská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb na účely třídění výrobků a služeb na účely zápisu známek (č. 118/79 Sb., č. 77/85 Sb.) zápisu známek (č. 118/79 Sb., č. 77/85 Sb.) 1973 Vídeňská dohoda o mezinárodním 1973 Vídeňská dohoda o mezinárodním třídění obrazových prvků třídění obrazových prvků ochranných známek  CZ ochranných známek  CZ 101

102  Mezinárodní třídění průmyslových Mezinárodní třídění průmyslových vzorů vzorů 1968 Locarnská dohoda o zřízení 1968 Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů průmyslových vzorů a modelů (č. 28/81 Sb., č. 85/85 Sb.) (č. 28/81 Sb., č. 85/85 Sb.) 102

103  ÚPV vede: ÚPV vede: a. ústřední fond světové patentové literatury literatury b. elektronické databáze práv průmyslového vlastnictví, on-line průmyslového vlastnictví, on-line 103

104 104

105 105

106 INFORMACE A PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ  autorským dílem není údaj sám o sobě  podávání informace se nepovažuje za vynález  pouhé uvedení informace není technickým řešením podle práva užitných vzorů 106

107 DEVÍZA „Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím.“ § 1011 o. z. č. 89/12 Sb. 107

108 VĚCI DLE URČENÍ 1. Věc něčí určená k: a. jednotlivému užívání i souběžně např. vlastníkova ochranná známka Budvar např. vlastníkova ochranná známka Budvar b. obecnému užívání (veřejný statek) např. vlastníkův veřejný park např. vlastníkův veřejný park 2. Věc ničí určená k: a. obecnému užívání (veřejný statek) např. Budějovické pivo, Lovecký salám, např. Budějovické pivo, Lovecký salám, Bordeaux, Cognac, Champagne Bordeaux, Cognac, Champagne 108

109 INFORMACE JAKO VĚC V PRÁVNÍM OBCHODU vlastnické právo libovolně nakládat a vyloučit jiného  souhlas vlastníka nehmotné věci v právním smyslu  volný oběh informací k obecnému prospěchu  volný oběh informací k obecnému prospěchu   bez souhlasu vlastníka  bez souhlasu vlastníka  s domněnkou souhlasu  s domněnkou souhlasu  s nárokovým souhlasem  s nárokovým souhlasem 109

110  1. veřejné statky určené k obecnému užívání: a. zcela volně, např. vzorec, denní zpráva, statistický graf, myšlenka, princip, objev statistický graf, myšlenka, princip, objev b. zcela volně při specifikaci výrobku např. Budějovické pivo, Prosciutto di Parma, např. Budějovické pivo, Prosciutto di Parma, Champagne, Cognac, Špekáček, Burčák Champagne, Cognac, Špekáček, Burčák c. časově volně, např. technické řešení po uplynutí doby patentu po uplynutí doby patentu d. územně volně, např. v CZ volný evroasijský patent, ochranná známka pro SK, ne pro CZ patent, ochranná známka pro SK, ne pro CZ 110

111  2. bez souhlasu (i proti vůli): a. úřední autorská díla, např. důvodová zpráva návrhu zákona, obecní kronika zpráva návrhu zákona, obecní kronika b. volné užití pro neobchodní osobní potřebu např. domácí kopírování cizího románu např. domácí kopírování cizího románu c. zákonné licence (dovolení)  např. experimentální v právu patentovém např. experimentální v právu patentovém d. úřední (nucené) licence např. pro veřejné zdraví v právu patentovém např. pro veřejné zdraví v právu patentovém 111

112  e. vyčerpání práva k užití v EHP f. [výkon práva jinou osobou (zaměstnavatelem či podněcovatelem)] (zaměstnavatelem či podněcovatelem)] 3. zákonné domněnky souhlasu: a. nevyvratitelná domněnka souhlasu určité vysoké škole, např. diplomová práce určité vysoké škole, např. diplomová práce b. vyvratitelná domněnka souhlasu objednateli nebo vyhlašovateli soutěže, např. logo nebo vyhlašovateli soutěže, např. logo 112

113  4. nárokové souhlasy (nároky na licence): a. nárok na křížovou licenci (protilicenci) viz nucená licence a k ní křížová u patentů viz nucená licence a k ní křížová u patentů a odrůdových práv a odrůdových práv b. nárokový souhlas určité škole apod. zařízení, viz školní díla autorská zařízení, viz školní díla autorská  soudní nahrazení chybějícího souhlasu 113

114  c. nárokový souhlas každému uživateli při kolektivní správě práv podle a. z., při kolektivní správě práv podle a. z., např. k rozhlasovému vysílání hudebních děl, např. k rozhlasovému vysílání hudebních děl, jednotlivým i hromadným, jednotlivým i hromadným, vč. rozšířené kolektivní správy práv vč. rozšířené kolektivní správy práv na nezastupované osoby, ledaže ji vyloučí na nezastupované osoby, ledaže ji vyloučí  soudní nahrazení chybějícího souhlasu 114

115  5. zvlášť nestanovené situační upřednostnění obecného dobra a obecného zájmu na něm před před kolidujícím výkonem subjektivního práva kolidujícím výkonem subjektivního práva duševního vlastnictví a jednotlivým duševního vlastnictví a jednotlivým (soukromým) zájmem na něm (soukromým) zájmem na něm srv. právní poměřování (proporcionalitu), srv. právní poměřování (proporcionalitu), vážení, kolidujících principů (hodnot) vážení, kolidujících principů (hodnot) 115

116  6. Nucené (úřední) licence: a. patentové právo b. právo topografií polovodičových výrobků c. odrůdové právo d. mezinárodní právo autorské  CZ viz nucená licence k překladu viz nucená licence k překladu  nucená licence k užití uveřejněného díla čs. autora čs. a. z. 1965  čs. autora čs. a. z. 1965  116

117 ZÁSADA VOLNÉHO UŽITÍ A ZÁKONNÝCH LICENCÍ Třístupňový test (The Three-step-test) Třístupňový test (The Three-step-test) např. § 29/1 a. z. 1. zvláštní zákonný případ výjimky či omezení majetkového práva autorského majetkového práva autorského 2. užití nerozporné s běžným způsobem užití 3. bez nepřiměřeného dotčení oprávněných osobních (morálních) nebo majetkových zájmů autora (žáka nebo studenta) 117

118 PRÁVNÍ DOKTRÍNA fair use Poctivé užití cizího autorského díla Poctivé užití cizího autorského díla bez svolení  zásada poctivosti bez svolení  zásada poctivosti fair use (USA) fair use (USA) fair dealing (GB a Společenství národů) fair dealing (GB a Společenství národů) např. pro citace, výzkum, knihovní archivace např. pro citace, výzkum, knihovní archivace Metody stanovení zvláštních případů: Metody stanovení zvláštních případů: 1. soudcovská kasuistika 2. zákonodárná kasuistika, např. v EU 118

119  Soukromoprávní zásada poctivosti Soukromoprávní zásada poctivosti  nepoctivé těžení vlastního  nepoctivé těžení vlastního hospodářského prospěchu z cizího hospodářského prospěchu z cizího výsledku výsledku (vynaložené cizí hospodářské či tvůrčí (vynaložené cizí hospodářské či tvůrčí investice, úsilí, dovednosti a práce) investice, úsilí, dovednosti a práce) 119

120 VOLNÉ UŽITÍ Neobchodní osobní potřeba Neobchodní osobní potřeba Zásada oddělení soukromí od obchodu Zásada oddělení soukromí od obchodu a hospodářství a hospodářství  obchodní (investiční) aspekty  obchodní (investiční) aspekty práv duševního vlastnictví práv duševního vlastnictví (nehmotného majetku) (nehmotného majetku) 120

121 ZÁSADY ZÁKONNÝCH LICENCÍ 1. všeobecnost, viz zákon 2. poctivost 3. rozumnost (přiměřenost) 4. účelnost 5. oddělenost soukromí od obchodu a hospodářství, srv. též volná užití a hospodářství, srv. též volná užití 6. oddělenost experimentálního výzkumu od obchodu a hospodaření 7. bezúplatnost 121

122 DRUHY ZÁKONNÝCH LICENCÍ 1. Právo autorské: i. rozmnožování na papír ii. oprava či předvádění přístroje iii. citace iv. propagace výstavy a prodeje v. veřejné prostranství (Panoramafreiheit) vi. úřední a zpravodajství vii. občanské a náboženské obřady apod. viii. přístup a využívání obsahu souborného díla 122

123 123

124  ix. knihovní archivní, náhradní, terminálová a kvalifikační a kvalifikační x. knihovní půjčovní – úplatná!  xi. pro zdravotně postižené xii. dočasné rozmnoženiny xiii. fotografická podobizna xiv. nepodstatné vedlejší (náhodné) užití xv. užitná a změnová architektonická xvi. pro sociální zařízení 124

125  xvii. domovní antény xviii. výstavní xix. počítačové programy (5 druhů) 2. Právo výkonných umělců: i. oprava či předvádění přístroje ii. citace iii. úřední a zpravodajství 125

126  iv. občanské a náboženské obřady apod. v. knihovní půjčovní – úplatná!  vi. pro zdravotně postižené vii. dočasné rozmnoženiny viii. nepodstatné vedlejší (náhodné) užití ix. pro sociální zařízení x. domovní antény xi. vysílací a přenosová ze zvukového záznamu – úplatná!  – úplatná!  126

127  3. Právo výrobců zvukových záznamů: 4. Právo výrobců zvukově obrazových záznamů: záznamů: 5. Právo rozhlasových a televizních vysílatelů: i. oprava či předvádění přístroje ii. citace iii. úřední a zpravodajství iv. občanské a náboženské obřady apod. 127

128  v. knihovní půjčovní – úplatná!  vi. pro zdravotně postižené vii. dočasné rozmnoženiny viii. nepodstatné vedlejší (náhodné) užití ix. pro sociální zařízení x. domovní antény 128

129  6. Zvláštní právo pořizovatele databáze: i. osobní potřeba ii. vědecká a vyučovací iii. veřejná bezpečnost, správní či soudní řízení 129

130  7. Patentové právo: i. lodní potřeba u náhodného nebo přechodného ocitnutí lodě nebo přechodného ocitnutí lodě ii. letadlová či vozidlová potřeba u náhodného nebo přechodného ocitnutí nebo přechodného ocitnutí iii. individuální lékárenská příprava léku dle lékařského předpisu a nakládání s lékem dle lékařského předpisu a nakládání s lékem iv. neobchodní účely v. experimentální 130

131  8. Právo topografií polovodičových výrobků : i. neobchodní účely ii. rozmnožování k analýze, výzkumu, vývoji či vzdělávání či vzdělávání iii. obchodní využití topografie vytvořené analýzou, výzkumem či vývojem jiné analýzou, výzkumem či vývojem jiné 131

132  9. Právo průmyslových vzorů: i. neobchodní účely ii. experimentální účely iii. citace nebo výuka iv. lodě a letadla při přechodném ocitnutí v. dovoz náhradních dílů a příslušenství za účelem opravy lodě a letadla za účelem opravy lodě a letadla při přechodném ocitnutí a opravy při přechodném ocitnutí a opravy 132

133 133  10. Právo odrůdové: i. výzkum ii. vytváření dalších stanovených odrůd a nakládání s nimi a nakládání s nimi iii. vlastní potřeba člověka 11. Právo známkové: i. neobchodní styk 12. Právo olympijských symbolik: i. neobchodní účely

134 134

135 2. ČÁST POJEM LICENCE V SOUKROMÉM PRÁVU 135

136 LICENCE Soukromoprávní povahy  Soukromoprávní povahy  Veřejnoprávní povahy  Veřejnoprávní povahy  = koncese, státní povolení = koncese, státní povolení např. licence k provozování rozhlasového např. licence k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání od RRTV nebo televizního vysílání od RRTV = individuální správní akt = individuální správní akt (správní rozhodnutí) (správní rozhodnutí) 136

137  1. smluvní; titulem licenční smlouva 2. nucené při nevyužívání nebo ve veřejném zájmu); titulem správní rozhodnutí ÚPV, MZ, MK přezkoumatelné kasačním soudem 3. zákonné; výklad a použití zákona dovolujícího zásah do subjektivního soukromého práva i. úplatné ii. bezúplatné, např. citační nebo výstavní v právu autorském v právu autorském 137

138 LICENCE V SOUKROMÉM PRÁVU 1. Zvláštní druh závazku (obligace) ze: a. smlouvy (smluvní licence) b. úředního rozhodnutí (úřední či nucená licence) licence) Přenechání věci k užití jinému, srv. nájem Přenechání věci k užití jinému, srv. nájem  přenechání věci do vlastnictví jiného  přenechání věci do vlastnictví jiného 138

139  2. Nehmotná věc v právním smyslu = relativní majetkové právo (oprávnění) = relativní majetkové právo (oprávnění) na majetkové (nepeněžité) plnění na majetkové (nepeněžité) plnění (věřitelova pohledávka na dlužníkovo (věřitelova pohledávka na dlužníkovo strpění výkonu jeho práva duševního strpění výkonu jeho práva duševního vlastnictví) vlastnictví) 139

140 DRUHY LICENČNÍCH POHLEDÁVEK Výhradní  nevýhradní Výhradní  nevýhradní Postupitelné  nepostupitelné Postupitelné  nepostupitelné Úplatné  bezúplatné Úplatné  bezúplatné Smluvní  nucené, nebo Smluvní  nucené, nebo zákonné zákonné Veřejnou  jednotlivou Veřejnou  jednotlivou nabídkou nabídkou nabídkou nabídkou Křížové  prosté Křížové  prosté 140

141 LICENCE JAKO VĚC 1. Majetková hodnota oddělená od osoby a sloužící potřebě 2. Ocenitelnost cenou (odměnou) obvyklou v místě a času v místě a času 3. Postupitelnost (převoditelnost), viz postoupení pohledávky vč. nepeněžitého vkladu do základního kapitálu 4. Podlicencovatelnost, srv. podnájem 5. Zastavitelnost 6. Exekvovatelnost 7. Arbitrovatelnost licenčního sporu 141

142 PRÁVNÍ DŮVOD LICENČNÍHO ZÁVAZKU Právní (licenční) titul: Právní (licenční) titul: 1. smlouva, např. typová licenční smlouva či jiná smlouva, kupř. smíšená či jiná smlouva, kupř. smíšená 2. úřední rozhodnutí, např. ÚPV  jednostranný souhlas vlastníka práva s výkonem jeho práva jiným s výkonem jeho práva jiným = jen okolnost vylučující protiprávnost činu = jen okolnost vylučující protiprávnost činu (užití cizího majetku); nevzniká závazek (užití cizího majetku); nevzniká závazek 142

143 OBSAH LICENČNÍHO ZÁVAZKU 143

144 FORMA LICENČNÍHO ZÁVAZKU 144

145 3. ČÁST LICENČNÍ ZÁVAZEK ZE SMLOUVY 145

146 ZPŮSOB UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY 1. Obecný způsob uzavírání smluv (obecná kontraktační pravidla) (obecná kontraktační pravidla) 2. Zvláštní způsob uzavírání smluv veřejnou nabídkou (zvláštní kontraktační pravidla): a. obecná veřejná nabídka dle o. z. b. zvláštní veřejná nabídka v právu patentovém 146

147 SYSTEMATIKA LICENČNÍ SMLOUVY a. Obecná ustanovení b. Zvláštní ustanovení pro: i. licenci k předmětů chráněným a. z. ii. licenční smlouvu nakladatelskou iii. práva související s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze a pro právo pořizovatele databáze § 2358 – 2389 o. z. 147

148 ZVLÁŠTNÍ VEŘEJNÁ NABÍDKA LICENCE V PRÁVU PATENTOVÉM Neodvolatelné prohlášení o udělení licence komukoli, vyznačené v patentovém rejstříku Neodvolatelné prohlášení o udělení licence komukoli, vyznačené v patentovém rejstříku Nabyvatelem licence každý, kdo veřejnou nabídku přijme a písemně to sdělí nabízejícímu Nabyvatelem licence každý, kdo veřejnou nabídku přijme a písemně to sdělí nabízejícímu Cena licence smluvní Cena licence smluvní Poloviční správní poplatky za udržování patentu s veřejnou nabídkou licence Poloviční správní poplatky za udržování patentu s veřejnou nabídkou licence 148

149 ? Co je obsahem licenční smlouvy? 149

150 OBSAH TYPOVÉ LICENČNÍ SMLOUVY 1. Podstatné obsahové náležitosti 2. Obvyklé obsahové náležitosti: 3. Nahodilé obsahové náležitosti: 150

151  Omezené  neomezené Omezené  neomezené 1. způsobem užití 2. rozsahem užití i. územně ii. časově iii. množstevně iv. jinak, např. pro jeden obchodní řetězec 151

152 152

153 153

154 154

155 155

156 156

157 PŘÍKLAD: Filmová licence a podlicence filmový producent  filmový distributor     filmový režisér provozovatel kina 157

158 158

159 159

160 160

161 PŘEVODNÍ SMLOUVA  PŘEVODNÍ SMLOUVA  Zcizení předmětu duševního vlastnictví Zcizení předmětu duševního vlastnictví Zvláštní úprava v zákonech Zvláštní úprava v zákonech průmyslověprávních průmyslověprávních Společenská smlouva s vklady v penězi Společenská smlouva s vklady v penězi ocenitelných hodnotách ocenitelných hodnotách např. v know-how např. v know-how 161

162  NEPENĚŽITÉ VKLADY Nepeněžité vklady do základního kapitálu právnických osob Nepeněžité vklady do základního kapitálu právnických osob 1. převoditelná absolutní majetková práva např. patent nebo užitný vzor např. patent nebo užitný vzor 2. postupitelná relativní oprávnění (licence), např. nakladatelská licence do základního např. nakladatelská licence do základního kapitálu nakladatelské a. s. nebo know how kapitálu nakladatelské a. s. nebo know how i s předáním dokumentace, v níž je zachyceno i s předáním dokumentace, v níž je zachyceno 162

163 JUDIKATURA: Vklad know-how Know-how se zpravidla rozumějí výrobně technické, organizační, obchodní a jiné poznatky, které umožňují vytvořit takový výsledný produkt, který by bez nich být vytvořen nemohl, a které jsou v daném okamžiku a místě výjimečné. Know-how se zpravidla rozumějí výrobně technické, organizační, obchodní a jiné poznatky, které umožňují vytvořit takový výsledný produkt, který by bez nich být vytvořen nemohl, a které jsou v daném okamžiku a místě výjimečné. Pro vklad do obchodní společnosti musí být poznatky oddělitelné od jejich nositelů (autorů) a zachytitelné Pro vklad do obchodní společnosti musí být poznatky oddělitelné od jejich nositelů (autorů) a zachytitelné na hmotném substrátu, v dokumentaci. Poznatky musí umožňovat jejich převod či přechod.  na hmotném substrátu, v dokumentaci. Poznatky musí umožňovat jejich převod či přechod.  163

164  Otázka, zda se jedná o know-how v technickém smyslu, je otázkou znaleckou, otázka, zda se jedná o know-how jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti, tedy zda předmět vkladu je ve skutečnosti know-how v právním smyslu, je otázkou právní, kterou nemůže řešit znalec, nýbrž soud. Otázka, zda se jedná o know-how v technickém smyslu, je otázkou znaleckou, otázka, zda se jedná o know-how jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti, tedy zda předmět vkladu je ve skutečnosti know-how v právním smyslu, je otázkou právní, kterou nemůže řešit znalec, nýbrž soud. VS v Praze 2. 11. 05, čj.: 7 Cmo 209/2005-44, Práv. rozhl., 2006/8, s. 308 an. VS v Praze 2. 11. 05, čj.: 7 Cmo 209/2005-44, Práv. rozhl., 2006/8, s. 308 an. 164

165 CENA LICENČNÍ NEBO PŘEVODNÍ SLUŽBY € Cenové právo soukromé a veřejné Cenové právo soukromé a veřejné z. č. 526/90 Sb., o cenách, vyhl. č. 580/90 Sb. z. č. 526/90 Sb., o cenách, vyhl. č. 580/90 Sb. Zákaz zneužití hospodářského postavení Zákaz zneužití hospodářského postavení 1. nepřiměřeným hospodářským prospěchem za cenu zahrnující: za cenu zahrnující: a. neoprávněné náklady b. nepřiměřený zisk = zvýšení ceny  ceně obvyklé 2. narušováním tržního prostředí podnákladovými cenami 165

166 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ VE VÝZKUMU 1. určení duševního vlastnictví stran, např. stran konsorcia, k provádění či využití např. stran konsorcia, k provádění či využití výzkumu (stávající znalosti), (vložené výzkumu (stávající znalosti), (vložené vlastnictví) vlastnictví) 2. rozdělení budoucího duševního vlastnictví vzniklého výzkumem stranám vlastnictví vzniklého výzkumem stranám (nové znalosti) (nové znalosti) 3. přístupová práva (access rights) ke stávajícím a novým znalostem a novým znalostem 4. sdílení a rozdělení výnosů 166

167 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Oceňované statky Oceňované statky 1. absolutní majetková práva, např. patent 2. relativní majetková oprávnění např. patentová licence na výrobní postup např. patentová licence na výrobní postup Výluky z oceňování Výluky z oceňování 1. majetková práva autorská 2. majetková práva výkonných umělců  zákaz převoditelnosti inter vivos 167

168  METODY Např.: Např.: 1. metoda tržní 2. metody výnosové a. metoda licenční analogie b. metoda přírůstku výnosu c. metoda ztráty výnosu d. metoda výnosová zůstatková 3. metoda nákladová 168

169  Metody podle zák. o oceňování majetku Metody podle zák. o oceňování majetku 1. metoda výnosová  cena výnosová = součet diskontovaných budoucích ročních = součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů z využívání ode dne ocenění čistých výnosů z využívání ode dne ocenění 2. podpůrná metoda obvyklosti  cena obvyklá, není-li jinak možné nebo je-li cena výnosová nepřiměřeně vyšší nebo nižší nežli cena obvyklá není-li jinak možné nebo je-li cena výnosová nepřiměřeně vyšší nebo nižší nežli cena obvyklá z. č. 151/97 Sb., o oceň. majetku z. č. 151/97 Sb., o oceň. majetku 169

170  Oceňovatel Oceňovatel 1. koncesovaný živnostník odhadce nehmotného majetku nebo podniku odhadce nehmotného majetku nebo podniku 2. znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady z. č. 36/67 Sb. a odhady z. č. 36/67 Sb. Ocenění Ocenění 1. odborné vyjádření (běžný posudek) 2. „soudně“ znalecký posudek 170

171 SPRÁVA CIZÍHO MAJETKU Jménem správce (komisionáře) na účet Jménem správce (komisionáře) na účet (ve prospěch) vlastníka (komitenta) (ve prospěch) vlastníka (komitenta) Správa cizího majetku: Správa cizího majetku: 1. hmotného, např. domovní správa 2. nehmotného, např.: i. správa cenných papírů ii. správa majetkových práv autorských nebo práv souvisejících nebo práv souvisejících 171

172 172

173  Absolutní majetková práva Absolutní majetková práva 1. převoditelnost (zcizitelnost) vyjma majetkových práv autorských vyjma majetkových práv autorských a výkonných umělců inter vivos a výkonných umělců inter vivos 2. zastavitelnost 3. exekvovatelnost 4. licencovatelnost 5. arbitrovatelnost sporu 173

174  Relativní majetková oprávnění (smluvní či úřední licence) Relativní majetková oprávnění (smluvní či úřední licence) 1. postupitelnost 2. zastavitelnost 3. exekvovatelnost 4. podlicencovatelnost 5. arbitrovatelnost sporu 174

175 VYČERPÁNÍ PRÁVA Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 175

176 176

177 výlučné (absolutní) subjektivní právo z duševního vlastnictví z duševního vlastnictví čl. 30 (býv. čl. 36) v. volný (i pozdější) oběh výrobků či služeb (i zboží zatíženého nehmotným právem) (i zboží zatíženého nehmotným právem) čl. 28 (býv. čl. 30) Smlouvy o založení ES (1957) (č. 44/04 Sb. m. s.) 177

178  Druhy vyčerpání (exhaution) majetkového práva: Druhy vyčerpání (exhaution) majetkového práva: 1. mezinárodní a. dvoustranné (vzájemnostní) b. jednostranné bez ohledu na vzájemnost 2. oblastní, např. evropské v ES a EHP viz práva z duševního vlastnictví viz práva z duševního vlastnictví 3. národní 178

179  1. Výlučné právo vlastníka, např. ochranné Výlučné právo vlastníka, např. ochranné známky, užívat ji ve spojení s výrobky známky, užívat ji ve spojení s výrobky či službami, pro něž je zapsána či službami, pro něž je zapsána  zápověď užívání shodného  zápověď užívání shodného či podobného označení, a to pouze či podobného označení, a to pouze v obchodním styku, např. při nabízení, v obchodním styku, např. při nabízení, zboží, jeho skladování, dovozu, reklamě, zboží, jeho skladování, dovozu, reklamě, na obchodních listinách aj. na obchodních listinách aj. 179

180  2.  pozdější obchodní využívání značkového zboží, např. dalším prodejem, na tomtéž trhu, např. v ČR, značkového zboží, např. dalším prodejem, na tomtéž trhu, např. v ČR, ES, EHP, kam již bylo předtím uvedeno: ES, EHP, kam již bylo předtím uvedeno: a. vlastníkem známky, např. výrobcem b. se souhlasem vlastníka např. obchodním zástupcem výrobce např. obchodním zástupcem výrobce 180

181  3. Legální řešení střetu: Legální řešení střetu:  vyčerpání známkového práva  známkoprávně volné pozdější známkoprávně volné pozdější obchodní využívání značkového zboží obchodní využívání značkového zboží téhož druhu na jednotném (státně téhož druhu na jednotném (státně neděleném) společném trhu, např. ES neděleném) společném trhu, např. ES nebo EHP nebo EHP 181

182  4. Právní následek vyčerpání práva: Právní následek vyčerpání práva:  právo z duševního vlastnictví sice platí (existuje), avšak nelze je dále (existuje), avšak nelze je dále vykonávat (omezení výkonu práva vykonávat (omezení výkonu práva při jeho zachování): při jeho zachování): a. věcně, viz druh zboží b. územně, např. ES a EHP 182

183   5. Právo vlastníka ochranné známky zakázat pozdější volné obchodní využívání, Právo vlastníka ochranné známky zakázat pozdější volné obchodní využívání, např. značkových oděvů, z důvodu: např. značkových oděvů, z důvodu: a. změny nebo zhoršení stavu výrobku b. změny nebo zhoršení povahy výrobku, nastavší až následně po uvedení výrobku nastavší až následně po uvedení výrobku na trh na trh srv. hrozbu újmy na pověsti ochranné zámky srv. hrozbu újmy na pověsti ochranné zámky c. jiný důvod, srv. parazitování na pověsti 183

184  6.  Autorizované uvedení značkového zboží na 3. trhu mimo ES a EHP, např. v USA: na 3. trhu mimo ES a EHP, např. v USA:  zápůrčí právo vlastníka ochranné  zápůrčí právo vlastníka ochranné známky zakázat obchodní dovoz zboží známky zakázat obchodní dovoz zboží tohoto druhu z 3. trhu do ES a EHP tohoto druhu z 3. trhu do ES a EHP  mezinárodní vyčerpání práva  mezinárodní vyčerpání práva 184

185  SOUBĚŽNÉ DOVOZY ZNAČKOVÉHO ZBOŽÍ Důsledek vyčerpání práva Důsledek vyčerpání práva Souběžný příjemce (ES) či dovozce Souběžný příjemce (ES) či dovozce (EHP) značkového zboží z 1 státu ES (EHP) značkového zboží z 1 státu ES či EHP do 2.: či EHP do 2.: právně nezávislý na vlastníkovi právně nezávislý na vlastníkovi ochranné známky ochranné známky bez ohledu na vůli vlastníka známky bez ohledu na vůli vlastníka známky 185

186  Intra-brand competition Intra-brand competition  na 1 trhu značkové zboží téhož výrobce nabízené: a. vlastníkem známky či s jeho souhlasem b. nezávislým souběžným příjemcem či dovozcem v důsledku vyčerpání práva vlastníka bez ohledu na vůli vlastníka či dovozcem v důsledku vyčerpání práva vlastníka bez ohledu na vůli vlastníka 186

187  Ochrana vlastníka ochranné známky Ochrana vlastníka ochranné známky 1. zápovědní známkové právo při změně nebo zhoršení stavu výrobku nebo zhoršení stavu výrobku např. při nevhodném přebalení např. při nevhodném přebalení 2. právem proti nekalé soutěži srv. parazitování na pověsti výrobku srv. parazitování na pověsti výrobku jiného soutěžitele, znevážení zboží jiného soutěžitele, znevážení zboží při reklamě či způsobu prodeje při reklamě či způsobu prodeje 187

188  JUDIKATURA SD v Lucemburku: SD v Lucemburku:  vyčerpání autorského práva na rozmnožování a rozšiřování díla v EHS na rozmnožování a rozšiřování díla v EHS Deutsche Grammophon GmbH v. Metro-SB-Grossmarkte GmbH + Co. KG (C-78/70)  vyčerpání známkového práva na označování zboží v EHS na označování zboží v EHS Centrafarm BV v. Winthrop BV (C-16/74) 188

189 4. ČÁST ZAKÁZKOVÁ TVORBA 189

190 ZÁSADY 1. ochrana hospodářské investice 2. závislá tvůrčí práce pro investora (zadavatele) 3. nedotčenost existence absolutních práv autora, výkonného umělce či původce 4. výkon absolutních práv investorem 190

191 ZAKÁZKOVÁ DÍLA AUTORSKÁ Právní doktrína works made for hire (USA) Právní doktrína works made for hire (USA) Druhy zjednaných děl: Druhy zjednaných děl: 1. zaměstnanecká díla: a. skutečná b. smyšlená (právně fiktivní): i. počítačové programy na objednávku ii. umělecké či vědecké databáze na objednávku iii. kartografická díla na objednávku iv. kolektivní díla  podobně u děl členů orgánů právnických osob společníků v. o. s. či komplementářů k. s. společníků v. o. s. či komplementářů k. s. 191

192  2. školní díla, např. seminární či diplomová práce 3. díla na objednávku, např. logo na zakázku 4. soutěžní díla 192

193 ZAKÁZKOVÉ UMĚLECKÉ VÝKONY Druhy zjednaných uměleckých výkonů: Druhy zjednaných uměleckých výkonů: 1. zaměstnanecké umělecké výkony např. dirigenta nebo hráčů zaměstnaných např. dirigenta nebo hráčů zaměstnaných ve filharmonii či divadle ve filharmonii či divadle 193

194 ZAKÁZKOVÉ TECHNICKÉ NEBO VZHLEDOVÉ VÝTVORY Druhy technických či vzhledových výtvorů: Druhy technických či vzhledových výtvorů: 1. podnikové (zaměstnanecké) vynálezy 2. zaměstnanecké topografie polovodičových výrobků výrobků 3. topografie polovodičových výrobků na objednávku na objednávku 4. zaměstnanecké průmyslové vzory 194

195 5. ČÁST STRATEGICKÝ MANAGEMENT DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 195

196 SPOLEČENSTVÍ 1. patentová sdružení (patent pools) § 829 o. z. 2. sdružení know-how 3. sdružení výrobců nebo zpracovatelů zboží na území  aktivní věcná legitimace k podání žádosti o zápis označení původu k podání žádosti o zápis označení původu nebo zeměpisného označení nebo zeměpisného označení Zákaz omezujících dohod o licencích Zákaz omezujících dohod o licencích nebo převodu práv duševního vlastnictví nebo převodu práv duševního vlastnictví  monopoly § 4/1 z. o ochr. hosp. sout.  monopoly § 4/1 z. o ochr. hosp. sout. 196

197 JUDIKATURA: Sdružená výroba keramiky Pokud sdružení vytvořily a na jeho činnosti se podílely dvě fyzické osoby, platí – pokud není zvláštní smluvní úprava –, že z činnosti sdružení podle § 829 o. z. získaly majetek (tedy i práva na označení, jež ve sdružení zavedly a ve sdružení prosadily) ve stejném podílu obě tyto osoby. Pokud sdružení vytvořily a na jeho činnosti se podílely dvě fyzické osoby, platí – pokud není zvláštní smluvní úprava –, že z činnosti sdružení podle § 829 o. z. získaly majetek (tedy i práva na označení, jež ve sdružení zavedly a ve sdružení prosadily) ve stejném podílu obě tyto osoby. 197

198  Pokud neplyne nic jiného ani z dohody o vypořádání sdružení, platí, že bývalý účastník sdružení je oprávněn Pokud neplyne nic jiného ani z dohody o vypořádání sdružení, platí, že bývalý účastník sdružení je oprávněn v souvislosti s danými výrobky užívat označení v souvislosti s danými výrobky užívat označení i po ukončení činnosti sdružení ve stejném rozsahu jako i po ukončení činnosti sdružení ve stejném rozsahu jako druhý účastník a nic na tom nemůže změnit ani pozdější druhý účastník a nic na tom nemůže změnit ani pozdější přihlášení označení k ochraně formou ochranné známky. přihlášení označení k ochraně formou ochranné známky. Usn. VS v Praze z 7. 11. 05 sp. zn. 3 Cmo 140/05. 198

199 PODNIKOVÉ ZDROJE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ a. vlastní tvorba či hospodaření b. nabývání licencí nebo absolutních práv od třetích osoba vč. zakládání společných podniků (joint-ventures) od třetích osoba vč. zakládání společných podniků (joint-ventures) c. zlepšování cizích patentovaných vynálezů pro experimentální účely pro experimentální účely (bezúplatná zákonná licence experimentální) (bezúplatná zákonná licence experimentální) 199

200  d. poctivé reversní inženýrství právně volných cizích výrobků a výroba odlišných vlastních, avšak konkurenčních, výrobků bez záměny či otrockého napodobení původního výrobku či otrockého napodobení původního výrobku srv. zákonnou licenci u počítačových programů srv. zákonnou licenci u počítačových programů e. využívání volně dostupných technických aj. informací, např. z databáz f. sledování, vyhledávání a rešerše údajů z patentových dokumentů, „technická hlídka“ z patentových dokumentů, „technická hlídka“ 200

201 PRŮMYSLOVĚPRÁVNÍ REŠERŠE Klientova objednávka průzkumu Klientova objednávka průzkumu  rešeršní zpráva patentového zástupce: rešeršní zpráva patentového zástupce: 1. tabulková část, viz čerpané zdroje 2. věcný komentář Smlouva o dílo Smlouva o dílo 201

202  Rešerše např.: Rešerše např.: 1. novosti a stavu techniky 2. průmyslověprávní nezávadnosti územní a časové a časové 3. patentové rodiny, viz dokumenty se společným dnem přednosti se společným dnem přednosti 4. jména, např. původce 5. právního stavu, např. platnosti patentu 202

203 PŘÍKLAD: Ponožka pro snowboardisty Viz Čada, K.: Průmyslověprávní informace. Praha 2002, passim. Praha 2002, passim. 203

204 PRÁVNÍ AUDIT DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Účel: Účel: 1. zjištění rozsahu nehmotného majetku a jeho hospodářského využití a jeho hospodářského využití 2. zajištění právního bezpečí 3. ocenění podniku Standardy jakosti Standardy jakosti Metodický postup Metodický postup viz Dotazník k právnímu auditu duševního viz Dotazník k právnímu auditu duševního vlastnictví vlastnictví 204

205  ANALÝZA SWOT Metodický rozbor strategie správy práv duševního vlastnictví náležejících k podniku Metodický rozbor strategie správy práv duševního vlastnictví náležejících k podniku 1. silné stránky (strengths) S 2. slabé stránky (weaknesses) W 3. příležitosti (opportunities) O 4. hrozby (threats) T  právní (a hospodářská) doporučení  právní (a hospodářská) doporučení 205

206 206

207 207

208 208

209  209

210 LITERATURA Boer, Oceňování technologií. Praha 2007. Krabec, Oceňování a prodej privátní zubní praxe. Praha 2009. 2009. Malý, Oceňování průmyslového vlastnictví – nové přístupy. Praha 2007. Praha 2007. Obchod nehmotnými statky. Praha 2002. Obchod nehmotnými statky. Praha 2002. Telec, Přehled práva duševního vlastnictví. Brno 2007. 2 Vzor licenční smlouvy nakladatelské. Brno 2000. Vzor licenční smlouvy nakladatelské. Brno 2000. Vzory autorskoprávních smluv. Brno 1996. Vzory autorskoprávních smluv. Brno 1996. Tůma, Smluvní licence v autorském právu. Praha 2007. Zoufalý/Munková et al., Velká kniha smluvních vzorů. Praha 2007. 5 210

211 DALŠÍ LITERATURA Krabec, Oceňování a prodej privátní zubní praxe. Praha Krabec, Oceňování a prodej privátní zubní praxe. Praha2009. Vojík, Podnikání v kultuře a umění. Praha 2008. Vojík, Podnikání v kultuře a umění. Praha 2008. 211

212 Foto: Brno, Žebětín, Ríšova ul., Morava, Česko Brno, Brno-střed, Česká ul., Morava, Česko 212


Stáhnout ppt "PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VÝKON PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (LICENČNÍ PRÁVO)"

Podobné prezentace


Reklamy Google