Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční nástroje vnější spolupráce EU Eurocentrum Praha, 23. 6. 2011 Odbor politik EU, MZV ČR Ing. Petr Havlík, MBA Mgr. Petra Postlerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční nástroje vnější spolupráce EU Eurocentrum Praha, 23. 6. 2011 Odbor politik EU, MZV ČR Ing. Petr Havlík, MBA Mgr. Petra Postlerová."— Transkript prezentace:

1 Finanční nástroje vnější spolupráce EU Eurocentrum Praha, 23. 6. 2011 Odbor politik EU, MZV ČR Ing. Petr Havlík, MBA Mgr. Petra Postlerová

2 Obecný přehled finančních nástrojů vnější spolupráce EU

3 Geografické finanční nástroje EU Finanční perspektiva EU na léta 2007-2013 + 10. EDF na léta 2008-2013 Cca 13 mld. EUR ročně (5,7% rozpočtu EU+EDF mimo rozpočet EU) – z toho 10mld. EUR prostřednictvím finančních nástrojů EU EU je největším donorem na světě (ČS EU+EK=60%; USA=22%) DCI Latinská Amerika, Asie 10,06 mld. EUR 18,1% IPA Předvstupní země 11,5 mld. EUR 20,7% ENPI Sousedství EU 11,2 mld. EUR 20,1% ICI Industrializované země 172 mil. EUR 0,3% EDF Afrika, Karibik, Tichomoří 22,7 mld. EUR 40,8%

4 Tematické finanční nástroje EU Tematické programy DCI: -NGOs a místní úřady v rozvoji -Životní prostředí a udržitelný management přírodních zdrojů vč. energií -Migrace a azyl -Potravinová bezpečnost -Rozvoj lidských zdrojů -ACP cukerný protokol Tematické programy DCI 6,83 mld. EUR 64,9% Instrument stability 2,062 mld. EUR 19,6% Demokracie a lidská práva (EIDHR) 1,104 mld. EUR 10,5% Jaderná bezpečnost (INSC) 524 mil. EUR 5%

5 IPA - Instrument for Pre-accession Assistance  Nástroj předvstupní pomoci - Politika rozšíření EU  Země kandidující na vstup do EU (Chorvatsko, Turecko, Makedonie, Černá Hora a Island) a potenciální kandidáti (Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Kosovo)  Cíle: příprava zemí na členství v EU, harmonizace legislativy, standardů, příprava na budoucí čerpání z EU fondů…  5 komponent, z nichž 3. – 5. jsou určeny pouze pro kandidátské země:  1/ Transformační pomoc a budování institucí  2/ Přeshraniční spolupráce  3/ Regionální rozvoj (doprava, životní prostředí, ekonomický rozvoj)  4/ Rozvoj lidských zdrojů  5/ Rozvoj venkova  2007 – 2013: 11,468 mld. EUR  Alokace na rok 2011: Turecko (780 mil. EUR), Srbsko (203), Chorvatsko (157), Bosna a Hercegovina (108), FYROM (99), Albánie (95), Kosovo (69), Č. Hora (35)

6 ENPI – European Neighbourhood and Partnership Instrument  Nástroj evropského sousedství a partnerství  Evropská sousedská politika, Východní partnerství, Unie pro Středomoří, Černomořská synergie, Partnerství se střední Asií  Region Středomoří, Východní Evropy a jižního Kavkazu + Rusko se zvláštním postavením (přeshraniční spolupráce)  Cíle: demokratizace, podpora občanské společnosti, justice, bezpečnost, kontrola hranic a migrace, boj proti organizovanému zločinu vč. zbraní, životní prostředí, udržitelný management přírodních zdrojů, energetika, doprava, zemědělství, usnadňování obchodu a investic, ekonomická integrace, podpora MSP, věda a výzkum, socio-ekonomický rozvoj, budování administrativních kapacit…  2007 – 2013: 11,181 mld. EUR  Průměrná roční alokace: PAÚ (295 mil. EUR) Maroko (193), Ukrajina (157), Egypt (150), Ázerbájdžán (150), Moldavsko (91), Tunisko (80), Jordánsko (74), Gruzie (60), Alžírsko (57), Arménie (53), Libanon (50), Sýrie (43), Izrael (2)...bude upraveno ve světle aktuálního vývoje v jižním Středomoří a revize ENP

7 EIDHR - European Instrument for Democracy and Human Rights  Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva  Politika EU na podporu demokracie a lidských práv ve třetích zemích  Země se špatným lidskoprávním rejstříkem a země procházející demokratickou transformací (implementace projektů EU bez souhlasu přijímající země)  Hlavní realizátoři: NGOs (místní, unijní)  5 cílů: 1. posilování dodržování lidských práv a demokracie 2. posilování úlohy občanské společnosti v podpoře lidských práv a demokracie 3. podpora implementace obecných pokynů EU k lidským právům (trest smrti, mučení, obránci lidských práv atd.) 4. podpora mezinárodního rámce lidských práv (např. podpora Úřadu Vysoké komisařky OSN pro lidská práva, společné projekty s Radou Evropy) 5. volební pozorovatelské mise EU  2007 – 2013: 1,104 mld. EUR

8 EDF – European Development Fund  Evropský rozvojový fond  Nejstarší nástroj (1959)  Základem spolupráce EU-ACP je Dohoda z Cotonou (2000 - 2020)  79 zemí: země ACP (subsaharská Afrika, Karibik, Tichomoří) + zámořská území  Cíle: podpora ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje zemí, podpora regionální spolupráce, snižování chudoby, dobré vládnutí, posílení míru a politické stability v regionu…  10. EDF (2008–2013): 22,682 mld. EUR

9 DCI – Development Cooperation Instrument  Nástroj pro rozvojovou spolupráci  Rozvojová politika EU  47 zemí Latinské Ameriky, Asie, Jihoafrická republika  Cíle: - odstranění chudoby v partnerských zemích a regionech v kontextu udržitelného rozvoje, včetně plnění Rozvojových cílů tisíciletí - podpora demokracie, dobrého vládnutí, právního státu a ochrany lidských práv - podpora regionální spolupráce, vzdělávání, životní prostředí, kontrola hranic, obchodu a podnikání…  2007 – 2013: 16, 9 mld. EUR, z toho 10,057 mld. EUR – teritoriální programy 5,6 mld. EUR – tematické programy určené všem zemím 1,24 mld. EUR – ACP cukerný protokol

10 INSC – Instrument for Nuclear Safety Cooperation  Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti  Politika EU v oblasti jaderné energetiky  Převážně využíván pro Rusko a Ukrajinu, ale také pro Arménii a Kazachstán a dále v Africe a Latinské Americe  Cíle: - podpora opatření vedoucích k vyššímu stupni technické bezpečnosti jaderných zařízení, ochraně proti radiaci a aplikaci účinnějších a efektivnějších záruk na ochranu jaderných zařízení a materiálů ve třetích zemích  2007 – 2013: 524 mil. EUR

11 IfS – Instrument for Stability  Instrument stability  Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU Společná bezpečnostní a obranná politika EU  Určen pro všechny země  Cíle: - pomoc při řešení krizových situací – podpora zprostředkování, budování důvěry, přechodná administrativa a posílení vlády práva a justice - součástí IfS je rovněž Partnerství pro budování míru pro posilování civilních kapacit a mezinárodních organizací pro mírové operace  2007 - 2013: 2,062 mld. EUR

12 ICI – Instrument for Cooperation with Industrialized Countries  Nástroj pro spolupráci s industrializovanými zeměmi  Dohody o strategickém partnerství  Vyspělé země: Austrálie, Bahrajn, Brunej, Kanada, Tchaj-wan, Hong Kong, Japonsko, Jižní Korea, Macao, Nový Zéland, Kuvajt, Katar, Singapur, Spojené arabské emiráty, USA  Cíle: podpora hospodářské, obchodní, akademické a kulturní spolupráce  2007 – 2013: 172 mil. EUR

13 Proces programování finančních nástrojů EU

14 Programování spolupráce EU se třetími zeměmi Víceleté programování Evaluace Implementace Formulace Identifikace Financování Strategické plánování Country Strategy Paper Víceleté indikativní programy (národní, regionální, tematické aj.) Veřejné na webu ESVA / DG DEVCO - DG ENLARG/ Delegace EU / Partnerská země ČS EU aj. subjekty MZV / ZÚ/ ČRA / platformy realizátorů (expertíza) Vznik myšlenky projektu Identification fiche Interní dokument EK Delegace EU Externí konzultanti EK Partnerská země aj. donoři DG DEVCO / ESVA (QSG 1) ZÚ / realizátoři Formulace projektu Action fiche (AF) Interní dokument EK Delegace EU Externí konzultanti EK Partnerská země Steering Group EK se ZÚ ČS EU DG DEVCO / ESVA (QSG 2) ZÚ / ČRA / realizátoři Schválení ročních akčních plánů (souhrn AF pro daný rok) Finanční rozhodnutí Rozesílané Řídící výbory fin. nástrojů s ČS EU MZV Vypsání výběrového řízení -projektové řízení (kontrakt, grant) -Delegation/ Contribution Agreement -de/centralizovaná spolupráce -twinning, technická pomoc -přímá rozpočtová podpora aj. Zveřejněné na webu DG DEVCO Delegace EU ZÚ / realizátoři Zpráva o pokroku Veřejné na webu Externí konzultanti EK DG DEVCO, Delegace EU Partnerské země

15 Formy spolupráce EU se třetími zeměmi ENPI 1.Národní alokace 2.Regionální podpora 3.Inter-regionální podpora 4.Přeshraniční spolupráce 5.Sousedská investiční facilita (NIF) 6.Governance Facility 7.Civil Society Facility 8.Makrofinanční pomoc Tematické nástroje a programy 1.Evropský nástroj pro demokracii a LP (EIDHR) 2.Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (INSC) 3.Instrument stability (IfS) 4.Tematické programy Nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI): -Investování do lidí -Životní prostředí a udržitelný management přírodních zdrojů -Potravinová bezpečnost -Migrace a azyl -NGOs a místní samosprávy v rozvoji 5.Program technické pomoci (TAIEX, SIGMA) 6.Twinning 7.Program pro spolupráci v dopravě (TRASECA) 8.Program pro spolupráci v energetice (INOGATE) 9.Posilování lokálních kapacit (CIUDAD) 10.EU Water Iniciative aj. Investiční podpora 1.EIB 2.EBRD 3.Koordinace s mezinárodními organizacemi a finančními institucemi (WB, MMF, OSN aj.) Unijní programy s vnější dimenzí 1.Sedmý rámcový program vč. podprogramu mezinárodní mobility Marie Curie 2.Rámcový program pro konkurenceschost a inovace (CIP) 3.TEMPUS IV 4.Mládež v akci (Youth in Action) 5.Erasmus Mundus 6.Media Mundus 7.Program kultura 8.Program celoživotního učení zaměřen na e-Twinning aj. ENP partneři

16 Finanční nástroje EU v kontextu finančního rámce EU po roce 2013 V minulé finanční perspektivě EU byl redukován počet finančních nástrojů ze 30 téměř na polovinu Aktuální trendy: diferenciace (projekty šité na míru) kondicionalita (dodržování lidských práv, implementace reforem, incentivy) flexibilita (rychlá reakce EU, absorpční kapacity) zjednodušení programování a finančního managementu (dokumentace) návrh zahrnutí EDF do rozpočtu EU společné programování, efektivita pomoci, dělba práce inovativní financování, spolupráce s finančními institucemi a soukromým sektorem, spolufinancování ze strany přijímajících zemí, budoucnost rozpočtové podpory role Evropského parlamentu monitoring a evaluace viditelnost EU aj. Dne 29. 6. vydá EK sdělení s návrhem finančního rámce EU po roce 2013 vč. kapitoly 4 (vnější vztahy).

17 Výběrová řízení EU

18 Praktický průvodce výběrovými řízeními EU Předběžné oznámení 30 dní Výzva k předkládání nabídek Kritéria 30 dní Shortlist 4-8 kandidátů Spuštění tendru Otázky a odpovědi 50 dní BřezenČerven Procedura trvá nejméně 6 až 7 měsíců Přidělení kontraktu Evaluace 5 fází Podpis kontraktu

19 Praktický průvodce výběrovými řízeními EU

20 Příčiny neúspěchu ve výběrovém řízení Formální nedostatky (pozdní doručení, neúplná dokumentace – přílohy, neodpovídá předlohám EK, absence požadovaných překladů, chybí podpis) Absence nebo kopie tendrové záruky (dodávky a práce) Nezpůsobilost účastníka tendru nebo žadatele Finanční nabídka není v separátní obálce Nedostupnost odborníků v požadovaných termínech (prohlášení o exkluzivitě) Odborníci nemají požadované zkušenosti (důraz na životopis klíčového experta) Zkopírování a vložení referenčních podmínek Nabídka neodpovídá technickým požadavkům (ToRs u služeb, Technická specifikace u zboží) Nezpůsobilost původu dodávek Neporozumění eurolegislativě, zadání (informace v různých dokumentech) Podmínky výběrových řízení mohou být pro menší subjekty nastaveny přísně – požadované zkušenosti, rozpočtová linka atd. - ROLE KONSORCIÍ. Nárok na vysvětlení ze strany EK v případě neúspěšného VŘ

21 Užitečné odkazy Evropská služba vnější činnosti / ESVA (strategické dokumenty a novinky): http://eeas.europa.eu/moldova/index_en.htm Evropská komise - EuropAid / DG DEVCO (programy v jednotlivých oborech a probíhající výběrová řízení): http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-east/index_en.htm http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm Delegace EU ve třetích zemích (informace o projektech a výběrových řízeních): http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/funding_opportunities/grants/index_en.htm Ministerstvo zahraničních věcí ČR: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/nastroje.html Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu: http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/eu_pro_podnikatele/jak_podnikat_v_zahranici/z apojeni_do_projektu_vnejsi_pomoci/index.html Zastupitelské úřady ČR v zahraničí: http://www.mzv.cz/kiev/cz/vzajemne_vztahy/uplatneni_ceskych_subjektu_v_ramci/index.html Praktický průvodce výběrovými řízeními EU (PRAG): http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm


Stáhnout ppt "Finanční nástroje vnější spolupráce EU Eurocentrum Praha, 23. 6. 2011 Odbor politik EU, MZV ČR Ing. Petr Havlík, MBA Mgr. Petra Postlerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google