Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční nástroje vnější spolupráce EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční nástroje vnější spolupráce EU"— Transkript prezentace:

1 Finanční nástroje vnější spolupráce EU

2 Obsah Obecný přehled vnějších nástrojů EU
Proces programování a implementace ČR a vnější spolupráce EU

3 Legislativní rámec rozvojové spolupráce EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost
Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je rozvojová spolupráce Unie se třetími zeměmi upravena v ustanoveních čl Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Hlavním cílem rozvojové spolupráce je dle SFEU snížení a vymýcení chudoby. Hlavní zásady a cíle: podpora demokracie, právního státu a lidských práv, podpora udržitelného rozvoje a povzbuzení zapojení všech zemí do světové ekonomiky.

4 1. Obecný přehled vnějších nástrojů EU

5 Vnější spolupráce EU Finanční perspektiva EU na léta 2007 – EDF na léta 2008 – 2013 Cca 13 mld. EUR ročně (5,7% rozpočtu EU + EDF mimo rozpočet EU) – z toho 10mld. EUR prostřednictvím finančních nástrojů EU EU je největším donorem na světě (ČS EU + EK = 60%; USA = 22%)

6 Geografické nástroje EU
DCI Latinská Amerika, Asie 10,06 mld. EUR 18,1% IPA Předvstupní země 11,5 mld. EUR 20,7% ENPI Sousedství EU 11,2 mld. EUR 20,1% ICI Industrializované země 172 mil. EUR 0,3% EDF Afrika, Karibik, Tichomoří 22,7 mld. EUR 40,8%

7 Tematické programy DCI Demokracie a lidská práva
Tematické nástroje EU Tematické programy DCI 6,83 mld. EUR 64,9% Instrument stability 2,062 mld. EUR 19,6% Demokracie a lidská práva (EIDHR) 1,104 mld. EUR 10,5% Jaderná bezpečnost (INSC) 524 mil. EUR 5% Tematické programy DCI: -NGOs a místní úřady v rozvoji Životní prostředí a udržitelný management přírodních zdrojů vč. energií Migrace a azyl Potravinová bezpečnost Rozvoj lidských zdrojů ACP cukerný protokol

8 EDF – European Development Fund
Evropský rozvojový fond, nejstarší nástroj (1959) Základem spolupráce EU-ACP je Dohoda z Cotonou ( ) 79 zemí: země ACP (subsaharská Afrika, Karibik, Tichomoří) vč. zámořských území Cíle: podpora ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje zemí, podpora regionální spolupráce, snižování chudoby, dobré vládnutí, posílení míru a politické stability v regionu… 10. EDF (2008–2013): 22,682 mld. EUR

9 DCI – Development Cooperation Instrument
Nástroj pro rozvojovou spolupráci Rozvojová politika EU 47 zemí Latinské Ameriky, Asie, Jihoafrická republika Cíle: odstranění chudoby v partnerských zemích a regionech v kontextu udržitelného rozvoje, včetně plnění Rozvojových cílů tisíciletí podpora demokracie, dobrého vládnutí, právního státu a ochrany lidských práv podpora regionální spolupráce, vzdělávání, životní prostředí, kontrola hranic, obchodu a podnikání… 2007 – 2013: 16, 9 mld. EUR, z toho 10,057 mld. EUR – teritoriální programy 5,6 mld. EUR – tematické programy určené všem zemím 1,24 mld. EUR – ACP cukerný protokol

10 Budoucnost nástrojů EU po 2013
V současné finanční perspektivě EU byl redukován počet finančních nástrojů kapitoly 4 (vnější vztahy) ze 30 téměř na polovinu. Aktuální trendy v rámci finanční perspektivy EU 2014 – 2020 (Sdělení EK z ): diferenciace (projekty šité na míru) kondicionalita (dodržování lidských práv, implementace reforem, regionální spolupráce - incentivy) flexibilita (rychlá reakce EU, absorpční kapacity) zjednodušení programování a finančního managementu ponechání EDF v rozpočtu EU společné programování, efektivita pomoci, dělba práce inovativní financování, spolupráce s finančními institucemi a soukromým sektorem, spolufinancování ze strany přijímajících zemí, budoucnost rozpočtové podpory role Evropského parlamentu monitoring a evaluace viditelnost EU aj.

11 2. Proces programování a implementace

12 Formy spolupráce EU se třetími zeměmi
ENPI Národní alokace Regionální podpora Inter-regionální podpora Přeshraniční spolupráce Sousedská investiční facilita (NIF) Governance Facility Civil Society Facility Makrofinanční pomoc Tematické nástroje a programy Evropský nástroj pro demokracii a LP (EIDHR) Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (INSC) Instrument stability (IfS) Tematické programy Nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI): Investování do lidí Životní prostředí a udržitelný management přírodních zdrojů Potravinová bezpečnost Migrace a azyl NGOs a místní samosprávy v rozvoji Program technické pomoci (TAIEX, SIGMA) Twinning Program pro spolupráci v dopravě (TRASECA) Program pro spolupráci v energetice (INOGATE) Posilování lokálních kapacit (CIUDAD) EU Water Iniciative aj. Investiční podpora EIB EBRD Koordinace s mezinárodními organizacemi a finančními institucemi (WB, MMF, OSN aj.) Unijní programy s vnější dimenzí Sedmý rámcový program vč. podprogramu mezinárodní mobility Marie Curie Rámcový program pro konkurenceschost a inovace (CIP) TEMPUS IV Mládež v akci (Youth in Action) Erasmus Mundus Media Mundus Program kultura Program celoživotního učení zaměřen na e-Twinning aj. ENP* partneři *ukázka na příkladu ENPI

13 Programování spolupráce EU se třetími zeměmi
Víceleté programování Evaluace Implementace Formulace Identifikace Financování Strategické plánování Country Strategy Paper Víceleté indikativní programy (národní, regionální, tematické aj.) Veřejné na webu ESVA / DG DEVCO - DG ENLARG/ Delegace EU / Partnerská země ČS EU aj. subjekty MZV / ZÚ/ ČRA / platformy realizátorů (expertíza) Vznik myšlenky projektu Identification fiche Interní dokument EK Delegace EU Externí konzultanti EK Partnerská země aj. donoři DG DEVCO / ESVA (QSG 1) ZÚ / realizátoři Formulace projektu Action fiche (AF) Partnerská země Steering Group EK se ZÚ ČS EU DG DEVCO / ESVA (QSG 2) ZÚ / ČRA / realizátoři Schválení ročních akčních plánů (souhrn AF pro daný rok) Finanční rozhodnutí Rozesílané Řídící výbory fin. nástrojů s ČS EU MZV Vypsání výběrového řízení projektové řízení (kontrakt, grant) Delegation/ Contribution Agreement de/centralizovaná spolupráce twinning, technická pomoc přímá rozpočtová podpora aj. Zveřejněné na webu DG DEVCO Zpráva o pokroku DG DEVCO, Delegace EU Partnerské země

14 ČR a vnější spolupráce EU
3. ČR a vnější spolupráce EU

15 Dělba práce v ČR MZV ČR (gestor kapitoly 4 rozpočtu EU – vnější vztahy): těžiště činnosti v programování, politické pracovní skupiny Rady EU, účast na komitologických výborech nástrojů, komunikace se ZÚ a platformami českých subjektů MF ČR (finanční stránka příspěvků ČR, twinning) MPO ČR (zapojení do implementace – exportní příležitosti) Ostatní rezorty (sektorová spolupráce, účast na programování – expertíza, podíl na implementaci – potenciální realizátoři vč. svých příspěvkových organizací) SZEU Brusel (konkrétní podpora podnikatelů, získávání informací od Evropské komise a ESVA, informační servis) Informační agentury - CzechTrade, CEBRE, Eurocentra Podnikatelské, neziskové, vědecké aj. platformy – prostředník mezi státními orgány a potenciálními uchazeči o realizaci projektů EU (PPZRS, HK ČR, SPD ČR, TC ČR, FoRS, DEMAS aj.) Klíčová role zastupitelských úřadů ČR v zahraničí – viz dále.

16 Klíčová role ZÚ v teritoriích
Účast na rozvojových pracovních skupinách EU v teritoriích, Steering committees, kontakt s Delegacemi EU Navazování kontaktů s úřady „National Authorizing Officers“ a externími konzultanty EK v partnerských zemích Styk s místními orgány státní správy /přijímajícími organizacemi Zapojení do přípravy programovacích dokumentů v rané fázi Monitoring činnosti ostatních ČS EU a pomoc s vytvářením konsorcií Sledování vypisovaných výběrových řízení EU Komunikace s podnikatelskými, neziskovými, vědeckými a státními subjekty Poskytování informací o konkrétních projektech zájemcům o realizaci projektů EU viz slide 18

17 Otázky? 17


Stáhnout ppt "Finanční nástroje vnější spolupráce EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google