Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

European Neighbourhood Instrument

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "European Neighbourhood Instrument"— Transkript prezentace:

1 European Neighbourhood Instrument
Evropský nástroj sousedství jako možný zdroj financování projektů v zemích Východního partnerství ENI

2 Obsah 1. ENI v rámci fondů vnější spolupráce EU. 2. Agenda pro změnu.
3. Programový a projektový rámec. 4. Druhy programů. 5. Blendingový nástroj NIF. 6. Kde hledat projekty.

3 1. ENI v rámci fondů vnější spolupráce EU

4 Právní rámec Víceletý finanční rámec 2014 – 2020
kapitola IV – globální Evropa / vnější činnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství. Stanovuje politický rámec, definuje hlavní cíle, vymezuje způsobilost k účasti územních jednotek v jednotlivých společných operačních programech (státy / NUTS 3 resp. NUTS 2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů Unie pro financování vnější činnosti. Společná prováděcí pravidla pro všechny fondy vnější spolupráce, kromě EDF a INSC.

5 Nařízení EP a Rady č.232/2014 Politický rámec: Evropská politika sousedství, Východní partnerství, Jižní sousedství, Unie pro Středomoří, Černomořská synergie, Severní dimenze. Způsobilé státy (příloha I): Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina + Rusko se zvláštním postavením; Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestinská autonomní území, Sýrie, Tunisko. Cíle: (vytvořit prostor prosperity a dobrých sousedských vztahů) podpora lidských práv a základních svobod, právního státu, boje proti diskriminaci a korupci, udržitelné demokracie, integrace sousedských států do EU, legální migrace, inteligentního růstu, udržitelného rozvoje, spolupráce na úrovni subregionů, regionů a celého evropského sousedství a podporu přeshraniční spolupráce. Oblasti podpory (příloha II): energetika, doprava, životního prostředí, ICT či výzkumu bezpečnost, kultura, školství, reformy státní a veřejné správy, apod. Pro koho je ENI, cíle, vazba na východní partnerství, NIF (blending, seznam projektů) přeshraniční spolupráce, projekty.

6 2. Agenda pro změnu Uplatnění zásady „more for more“.
Lepší vazba a návaznost poskytované pomoci na politiky EU. Podpora maximálně tří prioritních oblastí v každé zemi. Jednodušší a flexibilnější programování a poskytnutí finanční pomoci. Poskytnutí pomoci hlavně tam, kde bude mít největší dopad. Intenzivnější využívání inovativních způsobů financování, př. blending.

7 3. Programovací a projektový rámec
Víceletý jednotný rámec podpory (multiannual Single Support Framework): Pouze pro země se schváleným akční plánem, nebo rovnocenným dokumentem (př. programy přidružení), nebo země spadající do politického rámce Východního partnerství či jižní dimenze. Hodnotí dosažený pokrok ve vztahu k politickému rámci a dříve stanovených cílů. Stanový cíle a priority podpory ze strany EU. Uvede očekávané výsledky. Obsahuje indikativní finanční alokace mezi jednotlivé sektorové priority podpory (většinou v horizontu tří let).

8 Projektové dokumenty Roční akční program:
Hodnotí aktuální situaci a dosavadní pokrok v dané zemi. Úzce specifikuje oblasti podpory pro daný rok. Definuje konkrétní finanční alokace mezi jednotlivé oblasti podpory. Shrnuje jednotlivé projektové záměry/projektové fiche (tzv. action fiches).

9 Projektové dokumenty Projektové fiche:
zaměřené na konkrétní projektový záměr. stanovují způsob implementace projektů analyzuje doplňkové akce obsahuje poučení z implementace předchozích projektů podrobně uvedeny očekávané cíle, způsob jejich dosažení, rizika detailní způsob implementace (přímá/nepřímá, veřejné zakázky/granty, počet grantů a jejich výše, počet veřejných zakázek a jejich hodnota, časový harmonogram apod.)

10 4. Druhy programů Dvoustranné programy
Podpora EU jedné partnerské zemi. př. jednotný rámec podpory pro Arménii (140 – 170 mil. EUR, ) podpora rozvoje soukromého sektoru (35%) reforma veřejné správy (25%) reforma justice (20%) ostatní (20%) roční akční program 2014 (19 mil. EUR) podpora rozvoje MSP (7 mil. EUR) podpora ochrany lidksých práv (12 mil.EUR) projekty Q – granty , veřejné zakázky na služby, nepřímá implementace GIZ. Q – sektorová reforma - rozpočtová podpora, granty, veřejné zakázky na služby. programů pro více zemí zaměřených na problémy, jež jsou společné všem nebo několika partnerským zemím, a to na základě priorit Východního partnerství a jižního rozměru evropské politiky sousedství a s přihlédnutím k činnostem prováděným v kontextu Unie pro Středomoří, a na regionální a subregionální spolupráci, především mezi dvěma nebo více partnerskými zeměmi, mimo jiné i v rámci Severní dimenze a černomořské synergie. V souladu s čl. 1 odst.3 může být zapojena i Ruská federace; Pro koho je ENI, cíle, vazba na východní partnerství, NIF (blending, seznam projektů) přeshraniční spolupráce, projekty.

11 Mnohostranné programy
Programy pro více zemí, které se potýkají se stejnými problémy na základě priorit Východního partnerství a jižního rozměru evropské politiky sousedství. Strategický dokument pro východní region stěžejní iniciativy (75%) – MSP, udržitelný městský rozvoj, energetická účinnost, změna klimatu, správa hranic, mobilita apod. regionální spolupráce (10%) Energetické a dopravní iniciativy v regionu (5%) horizontální a odvětvová podpora regionální spolupráce (10%) Roční akční program pro východní region (2014, 37,4 mil. EUR) implementace sdíleného environmentálního systému v zemích Východního partnerství (30,4 mil. EUR) implementace programového rámce spolupráce mezi Radou Evropy a Východním partnerství (7 mil. EUR) Projekty Q4, 2014, granty - European Environment Agency, 2015, nepřímá implementace Radou Evropy. Shared Environmental Information System principles and practices in the Eastern Partnership countries Support the political association process · Contribute to economic integration and sector cooperation · Enhance civil society’s role programů pro více zemí zaměřených na problémy, jež jsou společné všem nebo několika partnerským zemím, a to na základě priorit Východního partnerství a jižního rozměru evropské politiky sousedství a s přihlédnutím k činnostem prováděným v kontextu Unie pro Středomoří, a na regionální a subregionální spolupráci, především mezi dvěma nebo více partnerskými zeměmi, mimo jiné i v rámci Severní dimenze a černomořské synergie. V souladu s čl. 1 odst.3 může být zapojena i Ruská federace; Pro koho je ENI, cíle, vazba na východní partnerství, NIF (blending, seznam projektů) přeshraniční spolupráce, projekty.

12 Programy přeshraniční spolupráce
programový dokument pro přeshraniční spolupráci 2014 – 2020 ENI ( mil. EUR) Strategické cíle: prosazování hospodářského a sociálního rozvoje řešení společných výzev v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a ochrany. prosazování podmínek přispívající k větší mobilitě osob, zboží a kapitálu. každý program musí navazovat alespoň na jeden ze tří strategických cílů a může se soustředit maximálně na 4 tematické oblasti podpory. Tematické oblasti podpory: MSP, vzdělání a tech. rozvoj, kulturní dědictví, boj s chudobou, řádná správa, OŽP a změna klimatu, regionální rozvoj a komunikační sítě, ochrana a bezpečnost, udržitelná a bezpečná energie, správa hranic a migrace, další oblasti, které mají prokazatelný přeshraniční dopad. Pro koho je ENI, cíle, vazba na východní partnerství, NIF (blending, seznam projektů) přeshraniční spolupráce, projekty.

13 5. Blendingový nástroj - NIF
Neighbourhood Investment Facility Investiční mechanizmus, zřízen v rámci finančního nástroje ENI. Cíle Podpora infrastrukturních investic. Podpora zapojení soukromého sektoru do hospodářského a sociálního vývoje v partnerských zemích. Propojení grantů z rozpočtu EU, dobrovolných příspěvků ČS a dalších dárců, s půjčkami multilaterálních a bilaterálních evropských finančních rozvojových institucí. Dosažení finanční páky / multiplikačního efektu. Struktura Strategická Rada (schvaluje strategické priority / koncepční rámec) udržitelná energie, energetická účinnost, energetická bezpečnost, obnovitelné zdroje energie, diverzifikace dodávek a integrace trhu s energií, dopravní propojení.. změna klimatu podpora chytrého a udržitelného růstu. Operativní Rada (schvaluje konkrétní projekty předložené FIG) Finance Institutions Group (skupina finančních institucí připravující projekty)

14 Rozvržení finančních alokací NIF 2014-2015

15 Příklady schválených projektů
E/54 – KfW - Regional - Caucasus Transmission Network (Transmission Line and HVDC station between Armenia and Georgia), Stage 1- € 10 million (€ 7 million for Investment Grant and € 3 million for TA). Projekt je zaměřen na energetickou infrastrukturu. Cílem je podpořit arménskou energetickou bezpečnost, která je klíčová k zajištění udržitelného hospodářského rozvoje v celé oblasti. Sektor: energetická infrastruktura. Vedoucí finanční instituce: KfW (spolufinancováno EIB). Implementuje: arménské Ministerstvo pro energetiku a přírodní zdroje (High-Voltage Electricity Networks JSC, Armenia; JSC Georgian State Electrosystem). Financování 1. fáze 134. mil. EUR KfW EUR ,0 m EIB EUR ,0 m NIF EUR ,0 m HVEN EUR ,4 m GSE EUR ,6 m E/59 – EBRD – Armenia – Yerevan Solid Waste - € 8.02 million for Investment Grant. Projekt zaměřen na sektor životního prostředí. Cílem projektu je vybudovat sanitární skládku v již vytipované oblasti poblíž Jerevan. V dané lokalitě se již jedna skládka nachází. Ta ale zdaleka neodpovídá ekologickým standardům a proto je potřeba jí uzavřít a založit skládku novou. Výsledkem by mělo být zefektivnění systému nakládání s odpadem, vybudování institucionálních kapacit a zvýšení povědomí o problematice odpadového hospodářství.

16 Příklady schválených projektů
E/59 – EBRD – Armenia – Yerevan Solid Waste - € 8.02 million for Investment Grant. Projekt zaměřen na sektor životního prostředí. Cílem projektu je vybudování sanitární skládky v již vytipované oblasti poblíž Jerevan a uzavření již existující skládky, která neodpovídá ekologickým standardům. Výsledkem by mělo být zefektivnění systému nakládání s odpadem, vybudování institucionálních kapacit a zvýšení povědomí o problematice odpadového hospodářství. Sektor: životní prostředí. Vedoucí finanční instituce: EBRD (spolufinancováno EIB) Implementuje: Ministerstvo hospodářství a Ministerstvo městského rozvoje. Financování 25, 92 mil. EUR EBRD Loan: EUR 8 million EIB Loan: EUR 8 million EU NIF Grant: EUR 8 million EU NIF Grant: EUR 0.02 million TC Funds: EUR 1.9 million

17 Seznam finančních institucí
EIB – Evropská investiční banka EBDR – Evropská banka pro obnovu a rozvoj AFD – Francouzská rozvojová agentura KfW – Německá rozvojová banka GIZ – Německá rozvojová agentura CEB – Rozvojová banka Rady Evropy AECID – Španělská rozvojová agentura NIB – Norská investiční banka SIMEST – Italská investiční banka OeEB – Rakouská rozvojová banka SOFID – Portugalská rozvojová instituce Projekty financované z NIF a implementované některou z finančních institucí je potřeba hledat na webových stránkách dotčené FI

18 6. Kde hledat projekty? EUROPEAID

19 TED - Tenders Electronic Daily

20 Michal Klučka tel.: +32 2 2139 213 e-mail: michal_klucka@mzv.cz
Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "European Neighbourhood Instrument"

Podobné prezentace


Reklamy Google