Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Církevní školy, VOŠ, soukromé školy a jejich financování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Církevní školy, VOŠ, soukromé školy a jejich financování."— Transkript prezentace:

1 Církevní školy, VOŠ, soukromé školy a jejich financování

2 Historie církevních škol Nejvýznamnější nositel vzdělanosti ve středověku Jezuitské školy Pobělohorské období – náboženská netolerance Piaristé – používali Orbis pictus Školy bratrské – výuka vedena v češtině, ve dvou stupních 18. Stol – tereziánské a josefinské reformy Toleranční patent – protestantské školy 1855 – konkordát – školy pod církevním dozorem 1868 – řízení škol převzal stát a dozor přešel na školní rady, okresní školní rady a zemské školní rady

3 Církevní školy ve dvacátém století Jedněmi z prvních vysokých škol byly bohoslovecké fakulty Erárné a řadové církevní školy Dobrovolná účast k náboženským úkonům Postupné omezování výuky náboženství Stále však na prvním místě na vysvědčení

4 Legislativa vztahující se k církevnímu školství Kodex kanonického práva (hlava 1) Školský zákon Zákon o pedagogických pracovnících Listina základních práv a svobod Bílá kniha

5 Kodex kanonického práva – hlava 1 CODEX IURIS CANONICI Učitelská služba církve Hlava I. Školy Kán. 796: § 1: Mezi výchovnými prostředky nechť si věřící velmi váží škol, které rodičům obzvláště pomáhají při plnění výchovného úkolu. § 2: Rodiče mají úzce spolupracovat s učiteli, kterým svěřili k výchově své děti. Rovněž učitelé jsou povinni při plnění svého úkolu úzce spolupracovat s rodiči, které jsou povinni ochotně vyslechnout. Mají organizovat a mít ve vážnosti rodičovská sdružení a schůzky s rodiči. Kán. 797: Rodiče mají mít při výběru škol opravdovou svobodu. Věřící proto mají usilovat o to, aby stát uznával tuto svobodu rodičů a při zachování podílné spravedlnosti (iustitia distributiva) také na ně přispíval. Kán. 798: Rodiče jsou povinni svěřovat své děti školám, které zajišťují katolickou výchovu. Když to nemohou učinit, mají povinnost postarat se o to, aby děti mimo školu obdržely náležitou katolickou výchovu. Kán. 799: Věřící ať usilují o to, aby státní zákony týkající se formace mládeže ve školách zajišťovaly jí také ve školách náboženskou a mravní výchovu ve shodě se svědomím rodičů. Kán. 800: § 1: Církvi přísluší právo zakládat a řídit školy jakéhokoliv zaměření, druhu a stupně. § 2: Věřící jsou povinni podporovat katolické školy a podle možnosti přispívat k jejich zakládání a vydržování. Kán. 801: Řeholní instituty, jimž je vlastní výchovné poslání, ať se věrně drží tohoto poslání. Nechť se starají o katolickou výchovu rovněž i ve vlastních školách založených se souhlasem diecézního biskupa. Kán. 802: § 1: Nejsou-li školy, ve kterých by výchova byla prodchnuta křesťanským duchem, je věcí diecézního biskupa, postarat se, aby takové školy byly založeny. § 2: Kde se to ukáže vhodné, ať se diecézní biskup postará o to, aby byly zakládány též odborné, technické a jiné školy, jak si toho vyžádají zvláštní potřeby.

6 Kán. 803: § 1: Katolická škola je ta, kterou řídí příslušná církevní autorita nebo veřejná církevně právní osoba nebo kterou za takovou uznala písemným dokumentem církevní autorita. § 2: Vyučování a výchova na katolické škola musí se opírat o zásady křesťanského učení. Učitelé musí vynikat zdravou naukou a bezúhonným životem. § 3: Žádná škola, i když by byla ve skutečnosti katolická, ať nenese název "katolická škola", leč jen se souhlasem příslušné církevní autority. Kán. 804: § 1: Církevní autoritě podléhá katolické náboženské vyučování a výchova podávaná v jakékoliv škole nebo předávaná různými hromadnými sdělovacími prostředky. Je věcí biskupské konference vydat pro tuto záležitost obecné směrnice a je povinností diecézního biskupa tuto oblast řídit a bdít nad ní. § 2: Místní ordinář ať se pečlivě stará o to, aby osoby vyučující náboženství, také na nekato- lických školách, vyznačovaly se zdravou naukou, svědectvím křesťanského života a pedagogickým uměním. Kán. 805: Místní ordinář má právo ve své diecézi jmenovat a schvalovat učitele náboženství a také, když si toho žádá dobro náboženství nebo mravů, je odstraňovat nebo žádat jejich odstranění. Kán. 806: § 1: Diecéznímu biskupu přísluší právo bdít a vizitovat katolické školy na svém území, dokonce i tehdy, když byly založeny nebo jsou řízeny členy řeholních institutů. On také může vydávat předpisy týkající se obecného pořádku katolických škol. Předpisy tohoto druhu jsou závazné také pro školy, které vedou řeholníci při zachování autonomie v oblasti vnitřního řízení těchto škol. § 2: Ředitelé katolických škol ať usilují pod dohledem místního ordináře, aby vzdělávání předávané v těchto školách bylo přinejmenším na úrovni škol tohoto druhu příslušného státu.

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Problémy církevních škol v ČR Absence koncepce (nejednotnost vedení) Zakládány chaoticky, často v místech s nedostatečnou poptávkou Financování Nevyjasněná právní subjektivita církevních škol

16 Vyšší odborné školy

17 Cíle vyššího odborného vzdělávání Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností Délka v denní formě je 3 roky včetně odborné praxe, u zdravotnických oborů vzdělání až 3,5 roku

18 2005/10 Sb. Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání Akreditace (MŠMT, MZ, MV)

19 Nejvyšší možná úplata za vyšší odborné vzdělávání (dále jen "školné") v jednotlivých oborech vzdělání vyšších odborných škol zřizovaných státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí se za školní rok stanovuje takto:

20 Soukromé školy Nutnost přeorientovat se na celoživotní vzdělávání Moderní metody výuka (e-learning, e- twinning) Provoz škol hrazen z rozpočtu krajů - snížení normativu pro soukromé školy

21 Dotace soukromým školám Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje soukromým školám, předškolním a školským zařízením pokud jsou zařazeny do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení uzavřou smlouvu podle tohoto zákona. Dotace se poskytuje k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním, u speciálních škol a zařízení i s rehabilitací, a s běžným provozem dané školy nebo zařízení

22 Normativy soukromých škol Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, normativy, a to jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném krajem nebo ministerstvem nebo jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí nebo na jedno dítě nebo žáka ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném obcí.

23

24 Normativy


Stáhnout ppt "Církevní školy, VOŠ, soukromé školy a jejich financování."

Podobné prezentace


Reklamy Google