Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malé a střední podnikání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malé a střední podnikání"— Transkript prezentace:

1 Malé a střední podnikání
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. KPE, (6. p., 744) EF TUL

2 Cíl předmětu: Seznámit se specifickými zvláštnostmi malých a středních podniků. Se zakládáním podniku, tvorbou podnikatelského plánu a jeho dalším provozem. Poukázat na historii rozvoje soukromého podnikání na území České republiky, Na nové příležitosti ve strategiích MSP.

3 1. Úvodní přednáška, charakteristika a definice MSP 2. Podnikatelský plán a příčiny neúspěchu MSP 3. Založení podniku - právní formy podnikání, … 4. Strategie MSP (strategické aliance atd.) 5. Výrobní činitele, organizace a outsourcing 6. Personalistika a MSP 7. Hospodaření malého a středního podniku 8. Podpora podnikání 9. Riziko a jeho řízení v MSP 10. Závěrečná přednáška: ukončení podnikání

4 Podmínky udělení kreditů
Minimálně 80% aktivní účast na seminářích a obhájení semestrální práce. __________________ Získání zápočtu Získání zápočtu ze seminářů. Splnění písemné práce z celého rozsahu probírané látky. __________________ Klasifikovaná zkouška

5 Písemná zkouška z předmětu Malé a střední podnikání
Písemná práce bude obsahovat 10 otázek. Maximální hodnocení za správnou odpověď – 2 body. Klasifikace: Výborně – 18 bodů. Velmi dobře 17 – 15 bodů. Dobře – 12 bodů. (60 %) Nevyhověl/a 11 – 0 bodů. PS: a) Možno započítat kvalitu semestrální práce -2;-1;0;1;2 body. b) Možno započítat správně odevzdaný korespondenční úkol (esej) ze skript za 1 bod.

6 Podnikatelské prostředí ČR

7 Definice podniku V předmětech Nauka o podniku a Managementu se vychází ze základní definice podnikání dle Obchodního zákoníku (v případě živností i ze Živnostenského zákona) „… za účelem dosažení zisku“. Zisk je samozřejmě pro rozvoj podniku důležitý a je vždy spojen s určitou mírou rizika. Ale podnikání je především proces s cílem vytvořit novou hodnotu finanční i nefinanční formy a je spojeno i se společenskou odpovědností. Zisk a vytváření tržní hodnoty podniku je pak ekonomickým cílem podnikání.

8 Definice malého a středního podnikání
Malý a střední podnik (ve smyslu Obchodního zákoníku) v ČR (EU) pro účely podpory podnikání je definován pomocí následujících kritérií: počtu zaměstnanců, ekonomických kritérií (aktiva, nebo čistý obrat podniku za poslední uzavřené období) a nezávislosti.

9 Nová df. dle EU platná od U kritérií obratu a rozvahy se jedná o korunový ekvivalent – kurs vyhlášený Evropskou centrální bankou pro poměr mezi EUR a Kč k předcházejícího roku podání žádosti o podporu

10 Nejčastější charakteristika velikosti podniku dle počtu zaměstnanců
Drobný(mikro) podnik Malý podnik Střední podnik Austrálie/Nový Zéland (ABS) Méně než 5 zaměstnanců Méně než 20 zaměstnanců 20 až 200 zaměstnanců Kanada/USA Méně jak 100 zaměstnanců 100 až 500 zaměstnanců Evropa (EU) Méně než 10 zaměstnanců + obrat (definice EU) 10 až 50 zaměstnanců + obrat, aktiva (definice EU) 51 až 250 zaměstnanců + obrat, aktiva (definice EU) Ostatní (Brazílie, Jižní Korea, Spojené Arabské emiráty) Méně než 10 zaměstnanců Méně než 100 zaměstnanců

11 Dle nezávislosti jsou MSP rozděleny do třech skupin:
Propojené (spojené) podniky (linked enterprises), kdy jeden podnik vlastní většinu kapitálu nebo hlasovacích práv v druhém podniku, partnerské podniky (partner enterprises), kdy jeden podnik je mateřský (upstream enterprise) a vlastní více než 25 % kapitálu nebo hlasovacích práv ve dceřiném podniku (downstream enterprise), a to u přesně vymezených institucí.

12 Dle nezávislosti jsou MSP rozděleny do třech skupin:
Nezávislý (samostatný) podnik (autonomous enterprise), který nesplňuje dvě výše uvedená kritéria nezávislosti (do 25 %). Za nezávislý podnik se tedy považuje od i podnik, kde je více než 25 % kapitálu nebo hlasovacích práv vlastněno veřejnými investičními společnostmi, společnostmi rizikového kapitálu, univerzitami, neziskovými centry, institucionálními investory regionálního rozvoje nebo místními úřady.

13 Kvalitativní hledisko charakterizuje věcné či typické vlastnosti těchto podniků
nezávislé vedení spojené s vlastnictvím podniku, relativně omezená členitost produkce a technologií, kapitál je vlastněn jedním podnikatelem, nebo několika málo vlastníky, přitom jde o relativně omezené kapitálové zdroje, převažuje zaměření na lokální trhy, jedná se o jednoduchý systém řízení, firma je malá ve srovnání s největšími konkurenty v oboru atd.

14 Význam MSP Rozvoj MSP v transformujících se ekonomikách má z určitých hledisek větší význam než ve vyspělých tržních ekonomikách. MSP mohou absorbovat značnou část pracovních sil, jichž se zbavují státní podniky a jiné podniky, které se přizpůsobují podmínkám tržního prostředí. MSP vytváří nové příležitosti k získání příjmů (vytvoření vlastního podniku s pocitem nezávislosti). Rozvoj nezávislých komerčních podniků vytváří podmínky pro rozvoj konkurence. Další viz schopnosti a přednosti MSP.

15 Schopnosti a přednosti MSP
vytvářet pracovní místa při nízkých kapitálových nákladech, přispívat ekonomice, co do objemu produkce zboží a služeb, zdokonalovat perspektivní a zpětné vazby mezi ekonomicky, sociálně a geograficky odlišnými sektory, vytvářet možnosti pro vývoj a aplikaci vhodných technologií poskytovat prostor pro podnikatelské a manažerské talenty,

16 Schopnosti a přednosti MSP
vytvářet fond kvalifikovaných a částečně vyškolených pracovníků, působit jako doplňkové firmy k velkým podnikům, přizpůsobovat se výkyvům trhu, vyplňovat mezery na trhu, které nejsou ziskové pro větší podniky.

17 Podnikatelský projekt

18 Projekt

19 Pozn.: Projekt Pojem je používán ve dvojím významu. Jedná se buď o:
strukturovaný popis podnikatelského záměru, resp. činnosti, na jejíž financování je žádána podpora; jeho osnova je součástí formuláře žádosti o podporu, k níž musí být projekt přiložen; nebo o posuzování způsobilých výdajů, kdy projektem se rozumí pořízení a financování aktiv a dalších výdajů k provádění podnikatelské činnosti. Def. v ČSN ISO 10006, Směrnice pro management jakosti v projektech:

20 Def. Projektu dle ČSN ISO 10006
Projekt je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.

21 Klasifikace NUTS Z hlediska klasifikace NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriáles Statistiques), která byla zavedena Eurostatem mj. pro potřeby realizace a hodnocení regionální politiky. Obsahuje 6 úrovní, od úrovně NUTS 4 jsou jednotky definovány jako LAU (Local administration unit), tedy: NUTS 0 je stát, NUTS 1 území (v ČR je NUTS 1 totožná s NUTS 0), NUTS 2 oblast (sdružené kraje - 8), NUTS 3 kraj (14), NUTS 4 (LAU 1) okres a NUTS 5 (LAU 2) je obec.

22 Doporučené www https://elearning.fm.tul.cz http://multiedu.tul.cz
(Živnostenské podnikání: Rádce jak založit živnost)

23

24

25 MPO – Rádce pro podnikatele

26 Legislativa a MSP Zákon č. 40/1964 Sb. ČR, Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 513/1991 Sb. ČR, Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 455/1991 Sb. ČR, o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 357/1992 Sb. ČR, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 16/1993 Sb. ČR, o dani silniční ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 338/1992 Sb. ČR, o dani z nemovitostí ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 588/1992 Sb. ČR, o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 1/1992 Sb. ČR, o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 592/1992 Sb. ČR, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 589/1992 Sb., o sociálním pojištění ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 65/1965 Sb. ČR, Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

27 Ostatní - legislativa Zákon č. 13/1993 Sb. ČR, Celní zákon ve znění zákona č. 35/1993 Sb. ČR a ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 526/1990 Sb. Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 151/2002 Sb. ČR, o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 227/2000 Sb. ČR, o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 116/1990 Sb. ČR, o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 102/2001 Sb. ČR, o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 151/1997 Sb. ČR, o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 59/1998 Sb. ČR o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 143/2001 Sb. ČR, o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) Zákon č. 101/2000 Sb. ČR, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 207/2000 Sb. ČR, o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře MSP, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 50/1976 Sb. ČR, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

28 Změny od roku 2013 a dále ?

29 Historie rozvoje malého a středního podnikání na území ČR od roku 1918
1. živnostenský řád v roce 1859 V letech 1998 – současnost


Stáhnout ppt "Malé a střední podnikání"

Podobné prezentace


Reklamy Google