Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 Plzeň, 9. března 2005 POPIS PRIORIT A OPATŘENÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 Plzeň, 9. března 2005 POPIS PRIORIT A OPATŘENÍ."— Transkript prezentace:

1 Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 Plzeň, 9. března 2005 POPIS PRIORIT A OPATŘENÍ

2 PRIORITA 1 Hospodářský rozvoj PRIORITA 2 Infrastruktura PRIORITA 3 Rozvoj území a životního prostředí PRIORITA 4 Lidské zdroje a sítě Opatření 1.1. Hospodářská spolupráce a roz- voj ekonomického prostoru Opatření 2.1. Doprava Opatření 3.1. Ochrana přírody a životního prostředí Opatření 4.1. Profesní vzdělávání a trh práce Opatření 1.2. Cestovní ruch, volný čas a rekreace Opatření 2.2. Ostatní infrastruktura Opatření 3.2. Územní plánování a rozvoj venkov- ského prostoru Opatření 4.2. Všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdraví a civilní ochrana Opatření 4.3. Sítě PŘEHLED PRIORIT A OPATŘENÍ

3 VHODNÍ ŽADATELÉ  Obce, svazky obcí  Kraje  Organizace zřizované nebo založené státem, kraji či ob- cemi,  Nestátní neziskové organizace  Zájmová sdruž. právnických osob  Hospodářské a agrární komory

4 PRIORITA 1 – HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ  Opatření 1.1. – Hospodářská spolupráce a rozvoj ekono- mického prostoru  Opatření 1.2. – Cestovní ruch, volný čas a rekreace

5 OPATŘENÍ 1.1. – HOSP. SPOLUPRÁCE …  podpora přeshraniční spolupráce podniků v oblastech výzkumu, vývoje, technologií, inovací, analýz trhu, pro- deje, výstav a veletrhů  podpora výzkumu, vývoje a technologií  podpora rozvoje míst pro transfer technologií a intenzi- fikace transferu know-how a technologií  podpora zakládání podniků rozvojem vhodných institucí pro podporu zakládání a průběžné poradenství  podpora aktivit institucí z oblasti rozvoje hospodářství  podpora přeshraniční spolupráce mezi podniky a insti- tucemi z oblasti hospodářského rozvoje a správy

6 OPATŘENÍ 1.2. – CESTOVNÍ RUCH …  podpora přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ru- chu, volného času a rekreace  podpora výstavby a zlepšování infrastruktury cestovního ruchu včetně opatření k řízení toku návštěvníků  podpora opatření pro zlepšení kvality nabídky  podpora opatření k rozvoji a zlepšení výrobků, skupin vý- robků a přeshraniční nabídky a získání nových vrstev náv- štěvníků  podpora prodeje a informací regionu  podpora studií a koncepcí

7 PRIORITA 2 - INFRASTRUKTURA  Opatření 2.1. – Doprava  Opatření 2.2. – Ostatní infrastruktura

8 OPATŘENÍ 2.1. - DOPRAVA  Podpora výstavby a zlepšení příhraniční a přeshraniční dopravní infrastruktury  Podpora kombinované dopravy a spolupráce poskytovatelů  Podpora zlepšení organizace dopravy a přeshraniční koor- dinace dopravy  Podpora rozvoje a zlepšení nabídky mobility  Přestavba a výstavba nových hraničních přechodů a opat- ření v oblasti techniky a organ. odbavení na státní hranici  Podpora studií a koncepcí  Další související aktivity mající za cíl zlepšení dopravy a odstranění problémových míst

9 OPATŘENÍ 2.2. – OSTATNÍ INFRASTRUKTURA  Podpora výstavby a zlepšení infrastruktury v oblasti zásobo- vání vodou a energiemi  Podpora rozvoje zlepšení komunikační a informační infra- struktury  Rozvoj, výstavba a zavádění komunikačních a informačních systémů  Vývoj společných koncepcí v oblastech zásobování vodu a energiemi  Další související aktivity mající za cíl rozvoj a výstavbu tech- nické infrastruktury a tím sloužící i regionálnímu rozvoji

10 PRIORITA 3 – ROZVOJ ÚZEMÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  Opatření 3.1. – Ochrana přírody a životního prostředí  Opatření 3.2. – Územní plánování a rozvoj venkovské- ho prostoru

11 OPATŘENÍ 3.1. – OCHRANA PŘÍRODY A ŽP  Výstavba ekologických zařízení a zařízení ochrany přírody a odpovídajících institucí a organizací  Podpora likvidace odpadních vod a odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží  Podpora národních a přírodních parků a dalších chráněných oblastí  Podpora využívání ekologických postupů  Zlepšení ekosystémů vodních toků a přeshraničních opatře- ní v oblasti léčivých pramenů  Podpora v oblastech environmentálního výzkumu, envir. ma- nagementu, ekologického vzdělávání, osvěty a informací a monitoringu život. prostředí  Podpora studií a koncepcí

12 OPATŘENÍ 3.2. – ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ …  Podpora studií a koncepcí v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje  Rozvoj informačních systémů  Podpora zlepšení přeshraniční spolupráce v oblasti územ- ního plánování a regionálního rozvoje  Podpora rozvoje venkovského prostoru  Zlepšení protipovodňové ochrany  Podpora hospodaření se dřevem  Podpora příhraniční a přeshraniční sanace lesů a lesních půd

13 PRIORITA 4 – LIDSKÉ ZDROJE A SÍTĚ  Opatření 4.1. – Profesní vzdělávání a trh práce  Opatření 4.2. – Všeob. vzdělávání, věda, výzkum, kultu- ra, zdraví a civilní ochrana  Opatření 4.3. – Sítě

14 OPATŘENÍ 4.1. – PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ …  Podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace  Podpora profesních vzdělávacích opatření a opatření za- městnanosti především pro nezaměstnané, ženy, mládež, výdělečně činné se sníženou pracovní schopností a osoby jimž hrozí vyloučení z trhu práce  Podpora profesních vzdělávacích institucí  Získávání a rozšiřování informací a vývoj, výstavba a zavá- dění informačních systémů  Podpora spolupráce aktérů a institucí v oblasti trhu práce a profesního vzdělávání  Další vhodné oblasti mající za cíl vytvoření integrovaného trhu práce a sociální začlenění

15 OPATŘENÍ 4.2. – VŠEOB. VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA …  Podpora všeob. vzdělání v rámci politiky celoživotního vzdě- lávání a poradenství a informací  Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti všeobecného vzdělání, vědy, výzkumu,vývoje a technologií  Výměna žáků, studentů, a rozvoj stipendijních programů  Podpora všeobecně vzdělávacích a vědeckých institucí  Vývoj a prodej kulturních nabídek  Podpora přeshraniční spolupráce a infrastruktury v oblasti kultury  Podpora oblastí zdravotnictví a sociální práce s přeshra- ničním významem  Podpora ochrany před katastrofami

16 OPATŘENÍ 4.3. - SÍTĚ  odbourávání vzájemných předsudků v pohraničí a integraci obyvatelstva  zlepšení přeshraniční spolupráce mezi institucemi  měkké neinvestiční projekty, projekty people-to-people Administrováno formou Dispozičního fondu:  Správci DF: Euroregion Šumava a Euroregion Egrensis Euroregion Šumava: Domažlice, Klatovy, Strakonice, Písek, Prachatice, České Budějovice, Český Krumlov, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Plzeň- město a Rokycany Euroregion Egrensis: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary a Tachov

17 FINANCE (KROMĚ OPATŘENÍ 4.3.) Max. výše podpory z ERDF75% Min. výše kofinancování ČR25%  Max. výše podpory ze SR 5%  Min. spolufinancování žadatele 20% Minimální výše podpory z ERDF 10.000 € Maximální výše podpory z ERDF není určena Proplácení způsobilých výdajů projektu VŽDY zpětně na základě žádosti oproti proplaceným fakturám

18 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI  Doklad o právní subjektivitě žadatele  Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele  Čestné prohlášení žadatele  Prohlášení o partnerství podepsané bavorským partnerem  Podrobná specifikace základních rozpočtových položek  Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh, podepsán žadatelem

19 DALŠÍ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI se přikládají pouze k následujícím typům projektů:  Stavební projekty  Investiční projekty  Projekty, které je nutné posuzovat z hlediska jejich vlivu na ŽP  Projekty s příspěvkem ze státního rozpočtu  Projekt, jehož žádost a povinné přílohy jsou podep- sány oprávněným zástupcem

20 DĚKUJI ZA POZORNOST Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, 306 13 Plzeň tel: 377 195 111, e-mail: posta@kr-plzensky.cz, www.plzensky-kraj.cz PETRA KŮSOVÁ, BA Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad tel: 377 195 618 fax: 377 195 576 e-mail: petra.kusova@kr-plzensky.cz


Stáhnout ppt "Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 Plzeň, 9. března 2005 POPIS PRIORIT A OPATŘENÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google