Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů."— Transkript prezentace:

1 Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení Sekretariát Regionální rady soudržnosti Tel: 377 195 618, fax: 377 195 575

2 PROGRAM SEMINÁŘE   Úvodní informace o programu Iniciativy INTERREG IIIA  Zaměření jednotlivých opatření  Žádost (formulář žádosti + povinné přílohy)  Proces administrace

3  CÍLE PROGRAMU  Zvyšování ekonomické integrace česko- bavorské hranice  Zlepšování podmínek pro hospodářský růst přeshraniční oblasti  Zlepšování podmínek pro udržitelný rozvoj životního prost- ředí a/nebo regeneraci přeshraniční oblasti  Další sociální integrace česko-bavorské hranice

4  PŘEHLED PRIORIT A OPATŘENÍ PRIORITA 1 Hospodářský rozvoj PRIORITA 2 Infrastruktura PRIORITA 3 Rozvoj území a životního prostředí PRIORITA 4 Profesní vzdělávání a sítě Opatření 1.1. Hospodářská spolupráce a roz- voj ekonomického prostoru Opatření 2.1. Doprava Opatření 3.1. Ochrana přírody a životního pro-středí Opatření 4.1. Profesní vzdělávání a trh práce Opatření 1.2. Cestovní ruch, volný čas a rekreace Opatření 2.2. Ostatní infrastruktura Opatření 3.2. Územní plánování a rozvoj venkov- ského prostoru Opatření 4.2. Všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdraví a civilní ochrana Opatření 4.3. Sítě

5  FINANČNÍ RÁMEC (Kč) 2004 - 2006

6  VHODNÍ ŽADATELÉ  Obce (svazky obcí) – zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  Kraje – zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  Organizace zřizované nebo založené státem, kraji či ob- cemi, které poskytují veřejné služby a jsou ze 100 % vla- stněny státem, kraji či obcemi  Nestátní neziskové organizace (občanská sdruž. dle zá- kona č. 83/1990 Sb., obecně prospěšné organizace dle zá- kona č. 248/1995 Sb., církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., nadace a nadační fondy zřízené dle zákona č. 227/1997 Sb.  Zájmová sdruž. právnických osob – zák. č. 40/1964 Sb.  Hospodářské a agrární komory – zákon č. 301/1992 Sb.

7  ZÁKLADNÍ PODMÍNKY  Vhodný žadatel  Místo realizace projektu v podporovaném území  Přeshraniční efekt projektu  Přeshraniční partner  Zajištěné spolufinancování projektu

8 Zaměření jednotlivých opatření programu iniciativy INTERREG IIIA Česká republika - Bavorsko

9  PRIORITA 1 – HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ Cílem priority je vytvoření nosného společného ekonomického prosto- ru, zvýšení konkurenceschopnosti regionálních podniků, zvýšení atra- ktivity lokalit pro rozvoj podnikání a odbourání administrativních pře- kážek a informačních deficitů.  Opatření 1.1. – Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomíckého prostoru  Opatření 1.2. – Cestovní ruch, volný čas a rekreace OpatřeníCELKEMEU (ERDF)Kofinancování (ČR) 1.1.573 334430 000143 334 1.2.2 293 3351 720 000573 335 CELKEM2 886 6692 150 000716 669 Alokace na Prioritu 1 (v €) 2004 - 2006

10  OPATŘENÍ 1.1. – HOSP. SPOLUPRÁCE … Typy podporovaných aktivit:  podpora přeshraniční spolupráce podniků v oblastech výzkumu, vývoje, technologií, inovací, analýz trhu, prodeje, výstav a veletrhů  podpora výzkumu, vývoje a technologií především ze strany malých a středních podniků  podpora rozvoje míst pro transfer technologií a intenzifikace transferu know-how a technologií  podpora zakládání podniků rozvojem vhodných institucí pro podporu zakládání a průběžné poradenství  podpora aktivit institucí z oblasti rozvoje hospodářství a přeshraniční spolupráce mezi těmito institucemi  podpora přeshraniční spolupráce mezi podniky a institucemi z oblasti hospodářského rozvoje a správy

11  OPATŘENÍ 1.2. – CESTOVNÍ RUCH … Typy podporovaných aktivit:  podpora přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu, volného času a rekreace (např. rezervační a informační systémy a spolupráce lázeňských měst a obcí) a s dalšími odvětvími (např. obchod, řemeslo nebo živnosti)  podpora výstavby a zlepšování infrastruktury cestovního ruchu včetně opatření k řízení toku návštěvníků (např. turistické stezky, cyklostezky, cyklotrasy, jezdecké stezky, tematické stezky, běžecké tratě, značení)  podpora opatření pro zlepšení kvality nabídky  podpora opatření k rozvoji a zlepšení výrobků, skupin výrobků a přeshraniční nabídky a získání nových vrstev návštěvníků  podpora prodeje a informací regionu  podpora studií a koncepcí

12  PRIORITA 2 - INFRASTRUKTURA Cílem priority je zlepšení připojení regionu na národní a mezinárodní ekonomická centra, zlepšení regionálních a nadregionálních podmí- nek komunikace a mobility obyvatelstva a hospodářské sféry a zvýše- ní kvality života a životního prostředí v důsledku redukce škodlivých vlivů.  Opatření 2.1. – Doprava  Opatření 2.2. – Ostatní infrastruktura OpatřeníCELKEMEU (ERDF)Kofinancování (ČR) 2.1.2 752 0022 064 000688 002 2.2.688 000516 000172 000 CELKEM3 44 0022 580 000860 002 Alokace na Prioritu 2 (v €) 2004 - 2006

13  OPATŘENÍ 2.1. - DOPRAVA Typy podporovaných aktivit:  Podpora výstavby a zlepšení příhraniční a přeshraniční dopravní infrastruktury (silnice, železnice, veřejná hromadná doprava, letec- ká doprava)  Podpora kombinované dopravy a spolupráce poskytovatelů  Podpora zlepšení organizace dopravy (například dopravní infor- mační a navigační systémy) a přeshraniční koordinace dopravy  Podpora rozvoje a zlepšení nabídky mobility  Přestavba a výstavba nových hraničních přechodů a opatření v oblasti techniky a organizace odbavení na státní hranici  Podpora studií a koncepcí  Další související aktivity mající za cíl zlepšení dopravy a odstra- nění problémových míst

14  OPATŘENÍ 2.2. – OSTATNÍ INFRASTRUKTURA Typy podporovaných aktivit:  Podpora výstavby a zlepšení infrastruktury v oblasti zásobování vodou a energiemi  Podpora rozvoje zlepšení komunikační a informační infrastruktury  Rozvoj, výstavba a zavádění komunikačních a informačních systémů  Vývoj společných koncepcí v oblastech zásobování vodu a ener- giemi a informace a komunikace  Další související aktivity mající za cíl rozvoj a výstavbu technické infrastruktury a tím sloužící i regionálnímu rozvoji

15  PRIORITA 3 – ROZVOJ ÚZEMÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Cílem této priority je zlepšení kvality života a životního prostředí, trvalé zajištění přírodních základů života a vytváření atraktivního životního, přírodního a ekonomického prostoru a podporu vyváženého ekonomic- kého, sociálního a ekologického rozvoje území.  Opatření 3.1. – Ochrana přírody a životního prostředí  Opatření 3.2. – Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru OpatřeníCELKEMEU (ERDF)Kofinancování (ČR) 3.1.1 988 0821 491 000497 082 3.2.305 254229 00076 254 CELKEM2 293 3361 720 000573 336 Alokace na Prioritu 3 (v €) 2004 - 2006

16  OPATŘENÍ 3.1. – OCHRANA PŘÍRODY A ŽP Typy podporovaných aktivit:  Podpora přeshraniční spolupráce v ochraně přírody a životního prostředí  Výstavba ekologických zařízení a zařízení ochrany přírody a odpovídají- cích institucí a organizací  Podpora likvidace odpadních vod a odpadů a odstraňování starých ekolo- gických zátěží  Podpora národních a přírodních parků a dalších chráněných oblastí  Podpora využívání ekologických postupů  Zlepšení ekosystémů vodních toků a přeshraničních opatření v oblasti léči- vých pramenů  Podpora v oblastech environmentálního výzkumu, envir. managementu, e- kologického vzdělávání, osvěty a informací a monitoringu život. prostředí  Podpora studií a koncepcí

17  OPATŘENÍ 3.2. – ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ … Typy podporovaných aktivit:  Podpora studií a koncepcí v oblasti územního plánování a regio- nálního rozvoje  Rozvoj informačních systémů  Podpora zlepšení přeshraniční spolupráce v oblasti územního plá- nování a regionálního rozvoje  Podpora rozvoje venkovského prostoru  Zlepšení protipovodňové ochrany  Podpora hospodaření se dřevem  Podpora příhraniční a přeshraniční sanace lesů a lesních půd

18  PRIORITA 4 – LIDSKÉ ZDROJE A SÍTĚ Cílem priority jsou intenzifikace a další rozvoj integrovaného přeshraniční- ho trhu práce, přizpůsobení profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace a profesních vzdělávacích institucí požadavků trhu práce, intenzifikace spolupráce v oblasti trhu práce, sociální práce, zdravotnictví civilní ochra- ny a kultury a zlepšení přeshraniční integrace obyvatelstva.  Opatření 4.1. – Profesní vzdělávání a trh práce  Opatření 4.2. – Všeob. vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdra- ví a civilní ochrana  Opatření 4.3. – Sítě OpatřeníCELKEMEU (ERDF)Kofinancování (ČR) 4.1.229 334172 00057 334 4.2.745 335559 000186 335 4.3.1 318 669989 000329 669 CELKEM2 293 3371 720 000573 336 Alokace na Prioritu 4 (v €) 2004 - 2006

19  OPATŘENÍ 4.1. – PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ … Typy podporovaných aktivit:  Podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace  Podpora vnitropodnikového vzdělávání a zvyšování kvalifikace  Podpora profesních vzdělávacích opatření a opatření zaměstnanosti především pro nezaměstnané, ženy, mládež, výdělečně činné se sní- ženou pracovní schopností a osoby jimž hrozí vyloučení z trhu práce  Podpora profesních vzdělávacích institucí  Získávání a rozšiřování informací a vývoj, výstavba a zavádění infor- mačních systémů  Podpora spolupráce aktérů a institucí v oblasti trhu práce a profesního vzdělávání  Další vhodné oblasti mající za cíl vytvoření integrovaného trhu práce a sociální začlenění

20  OPATŘENÍ 4.2. – VŠEOB. VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA … Typy podporovaných aktivit:  Podpora všeob. vzdělání v rámci politiky celoživotního vzdělávání a pora- denství a informací  Podpora přeshraniční spolupráce v obalsti všeobecného vzdělání, vědy, výzkumu,vývoje a technologií  Výměna žáků, studentů, pedagogů a vědeckého personálu a rozvoj stipen- dijních programů  Podpora všeobecně vzdělávacích a vědeckých institucí  Vývoj a prodej kulturních nabídek  Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti kultury  Podpora infrastruktury v oblasti kultury  Podpora oblastí zdravotnictví a sociální práce s přeshraničním významem  Podpora civilní ochrany a ochrany před katastrofami  Další vhodné oblasti posilující základnu pro sociální integraci pohraničí

21  OPATŘENÍ 4.3. - SÍTĚ Zaměřené na:  odbourávání vzájemných předsudků v pohraničí a integraci obyva- telstva a  zlepšení přeshraniční spolupráce mezi institucemi  měkké neinvestiční projekty, projekty people-to-people  Administrované formou grantového schématu - „Dispozičního fondu“  Správci DF: Euroregion Šumava a Euroregion Egrensis Euroregion Šumava: Domažlice, Klatovy, Strakonice, Písek, Prachatice, České Budějovice, Český Krumlov, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Plzeň- město a Rokycany Euroregion Egrensis: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary a Tachov

22  OPATŘENÍ 4.3. – SÍTĚ : DISPOZIČNÍ FOND Administrátoři DF Euroregion Egrensis RRA Šumava (Euroregion Šumava)  Samostatná příručka pro žadatele  Finanční prostředky na projekty 2004 – 2006 jsou rozděleny takto: Euroregion Šumava: 541.287 € Euroregion Egrensis: 318.713 €  Minimální velikost příspěvku z ERDF: 1.000 €  Maximální velikost příspěvku z ERDF:10.000 € Spolufinancování:  Max. výše dotace z ERDF může činit75 %  Min. výše spolufinancování žadatele25 % Příspěvek ze státního rozpočtu není poskytován

23  FINANCE (KROMĚ OPATŘENÍ 4.3.) Max. výše podpory z ERDF75% Min. výše kofinancování ČR25% Max. výše podpory ze SR 5% Minimální výše podpory z ERDF 10.000 € Maximální výše podpory z ERDF není určena Proplácení způsobilých výdajů projektu VŽDY zpětně na základě žádosti oproti proplaceným fakturám

24 ŽÁDOST O PODPORU (formulář žádosti + povinné přílohy)

25  ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST - ELZA

26  ELZA – BAVORSKÝ PARTNER

27  POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI - společné 1.Doklad o subjektivitě žadatele 2.Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele 3.Čestné prohlášení žadatele, že disponuje dostatečnými zdroji 4.Čestné prohlášení žadatele, že spadá do definice vhodného žadatele 5.Čestné prohlášení žadatele, že projekt bude využit k veřejným účelům, nedojde ke zvýhodnění žádného podnikatelského subjektu, nejedná se o ziskový projekt 6.Čestné prohlášení, že projekt není financován z jiných fondů,grantů 7.Prohlášení o partnerství podepsané bavorským partnerem 8.Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh, podepsán žadatelem

28  POVINNÉ PŘÍLOHY – specifické dle projektů (1) 9. Stavební projekty  doklad o vlastnictví všech pozemků či nemovitostí, kterých se projekt týká  Projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územní- mu rozhodnutí a územní rozhodnutí  Kladné vyjádření SÚ ke stavebnímu záměru 10. Investiční projekty  Vyplněná tabulka pro výpočet čistého výnosu 11. Investiční projekty, jejichž způsobilé výdaje jsou vyšší než 2 mil.Kč  Zjednodušená studie proveditelnosti

29  12.Projekty, které je nutné posuzovat z hlediska jejich vlivu na ŽP  Dokumenty dokumenty potvrzující, že nejsou negativní vlivy 13.Projekt s příspěvkem státního rozpočtu  Vyplněné formuláře ISPROFIN 14.Projekt, jehož žádost a povinné přílohy jsou podepsány oprávněným zástupcem  Ověřená plná moc oprávněnému zástupci POVINNÉ PŘÍLOHY – specifické dle projektů (2)

30  PŘÍLOHY POŽADOVANÉ K PODPISU SMLOUVY 15.Smlouva o zřízení zvláštního účtu, který je určen pouze pro platby  související s projektem 16. Územní a stavební práce  pravomocné stavební povolení 17.Pokud žadatel žádá o příspěvek z rozpočtu kraje či obce  závazné rozhodnutí zastupitelstva kraje či obce

31  ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU (1)  Přípravná dokumentace  Nákup budov  Stavební práce  Nákup samostatných movitých věcí  Nákup hardware a software  Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  Nákup materiálu  Nákup použitého zařízení  Osobní výdaje

32   Výdaje za služby  Výdaje na publicitu  Pronájem  Režijní výdaje  Cestovné  Poplatky za právní a notářské služby, tech. a finanční posudky  Finanční výdaje  DPH (u neplátců) ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU (2)

33   Nákup pozemku  Ostatní nepovinné sociální výdaje na zaměstnance  Odměny členům statutárních orgánů  Poplatky charakteru sankce  Poplatky, které jsou příjmem SR  Daně z příjmu, daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí, daň silniční  DPH  Právní výdaje v souvislosti se soudním sporem  Režijní výdaje nesouvisející s projektem  Nákup osobních vozů  Kancelářské vybavení NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU (1)

34   Odpis pohledávek  Výdaje na opravy, údržbu  Výdaje financované z jiných grantů a fondů  Úroky z půjček a další finanční poplatky  Výdaje na reprezentaci  Dary  Honoráře umělcům  Ceny v soutěžích  Investice do kapitálových a jiných fondů  Leasing  Výdaje v naturáliích  Dodávky, které nevytvářejí žádnou přidanou hodnotu  Výdaje vzniklé před 1.5.2004 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU (2)

35  Zahájením projektu  se rozumí zahájení přípravy projektu, tj zpracování žádosti a povin- ných příloh k žádosti Realizace projektu  začíná registrací žádosti na S-RR,  fyzická realizace pak může začít od tohoto dne kdykoliv  možné rozdělit realizaci projektu do ucelených věcných etap  doporučená realizace projektu maximálně 2 roky  v odůvodněných případech je možné dobu realizace prodloužit Dokončením projektu  je ukončení fyzické realizace projektu a odevzdání poslední žádosti o platbu  projekt musí být vždy dokončen nejpozději do 31.7.2008 DOBA REALIZACE PROJEKTU

36 PROCES ADMINISTRACE (podání žádosti, kontroly, hodnocení)

37  VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ  Program byl spuštěn k 1. červenci 2004  Projekty je možné podávat od 1. srpna 2004  Projekty je možné předkládat průběžně  Na webu budou oznámeny termíny jednání Řídícího výboru a termíny do kdy je nutné předložit žádost  Nejbližší jednání ŘV na něž je možné podávat projekty bude v prosinci tohoto roku

38  PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ  Osobně, poštou či kurýrní službou na příslušný S-RR  Rozhodné datum je datum doručení žádosti Zalepená a zapečetěná obálka:  přes spoj přelepena samolepkou s podpisem a razítkem žadatele  adresa S-RR, název programu, název priority a opatření, úplný ná- zev žadatele, název projektu, identifikační kód generovaný Elzou Obsah obálky: 2 x originál vytištěné žádosti (originál podepsané) 2 x povinné přílohy (1x originál (ověřená kopie), 1x kopie) 2 x nosič s elektronickou verzí žádosti ELZA (CD, disketa)

39  KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ (1)  Složena ze 2 částí: 1. část probíhá před registrací projektu 2. část až po zaregistrování projektu  Při osobním doručení žádosti provádí 1. část kontroly za ú- časti předkladatele 1 pracovník S-RR  Při jiném způsobu doručení provádí kontrolu bezprostředně po doručení 2 pracovníci S-RR  Pokud jsou nalezeny nesrovnalosti, vrací se žádost zpět ža- dateli k doplnění

40  KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ (2) 1. část kontroly:  Byla žádost dodána ve dvou vyhotovení v tištěné i elektronické formě?  Lze žádost načíst z elektronického média do programu MONIT?  Je tištěná verze žádosti totožná s elektronickou?  Je poslední strana žádosti a seznam příloh podepsán žadatelem? 2. část kontroly:  Jsou v žádosti vyplněny všechny předepsané údaje?  Jsou k žádosti doloženy všechny povinné přílohy?  Jsou všechny přílohy očíslovány a seřazeny podle podepsaného seznamu příloh?  Jsou všechny materiály dodány v požadovaném počtu?

41  KONTROLA PŘIJATELNOSTI (1)  Provádí se u úspěšných projektů bezodkladně po skončení kontroly formálních náležitostí  Provádí ji 2 pracovníci S-RR  Pokud projekt některé z kritérií nesplní, je vrácen žadateli k dopracování (originál, kopie zůstává na S-RR)  Opětovně podaná žádost musí mít všechny náležitosti jako nově podaná, a musí též projít znovu kontrolou formálních náležitostí

42  KONTROLA PŘIJATELNOSTI (2)  projekt se vztahuje pouze na jedno opatření programu a je předklá- dán v rámci opatření, které odpovídá charakteru projektu  projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a ES  žadatel spadá do okruhu vhodných žadatelů definovaných pro INTERREG IIIA projekt bude realizován v podporovaném území programu INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Ba- vorsko  žadateli nebyl na daný projekt přidělen finanční příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo z jiného programu financovaného EU;  projekt nemá podle předložených dokladů negativní vliv na životní prostředí

43   projekt se svým charakterem podle popisu v žádosti nezaměřuje na ziskové aktivity a nenarušuje hospodářskou soutěž;  projekt neobsahuje diskriminační prvky vůči znevýhodněným sku- pinám obyvatelstva;  žadatel nemá vůči institucím uvedeným v Příručce pro žadatele žádné závazky a má vypořádány všechny splatné závazky;  žadatel má partnera na druhé straně hranice (seznam vhodných partnerů projektu  je zajištěna míra spolufinancování ve výši min.25%. KONTROLA PŘIJATELNOSTI (3)

44 HODNOCENÍ  Provádí 2 pracovníci S-RR  V případě rozporů rozhoduje vedoucí S-RR 3 etapy hodnocení: 1.Hodnocení finanční a věcné kvality, regionálních aspektů a dlouhodobé udržitelnosti projektů 2.Hodnocení přeshraničních dopadů a kvality přeshraniční spolupráce 3.Hodnocení vazby projektu na životní prostředí a rovné pří- ležitosti

45  HODNOCENÍ FINANČNÍ A VĚCNÉ KVALITY … a) Hodnocení finančních a nákladových kritérií - hodnocení adekvátnosti a efektivnosti nákladů projektu, ale i finančního zdraví žadatele b) Věcné hodnocení a hodnocení technických parametrů prove- dení projektu - organizační a kapacitní zajištění projektu, technické podmínky c) Hodnocení souladu s regionálními podmínkami - přínos projektu pro region d) Hodnocení dlouhodobé udržitelnosti projektu

46  HODNOCENÍ PŘESHRANIČNÍCH DOPADŮ … Kvalita přeshraniční spolupráce:  partner projektu byl o projektu informován a s projektem souhlasí  projekt byl připravován společně s bavorským partnerem;  projekt bude realizován s bavorským partnerem;  v projektu jsou zahrnuty bavorské finanční prostředky;  bavorský partner realizuje v bavorském pohraničí zrcadlový projekt. Dopady projektu pro přeshraniční rozvoj:  Projekt podpoří vytváření přeshraničních kooperačních struktur  Projekt přispěje ke zlepšení rámcových podmínek pro vytváření přeshraničních kooperačních struktur  Po ukončení projektu bude výsledek / výstup projektu využíván / provozován partnery na obou stranách hranice  Projektem bude podpořena integrace ČR do EU  Projekt má další pozitivní dopady na bavorskou příhraniční oblast

47  HODNOCENÍ VAZBY NA INDIKÁTORY  Indikátory jsou různé pro každé opatření  Přiřazení indikátorů ke konkrétnímu projektu provede S-RR U všech projektů se posuzuje:  Vliv na životní prostředí,  Vliv na rovné příležitosti a to v kategoriích: neutrální vliv pozitivní vliv zaměřený přímo na danou problematiku

48  VÝBĚR PROJEKTŮ  S-RR zadá v MONITu veškeré údaje z hodnocení do tzv. Projekto- vého listu  Jednotný technický sekretariát provede kontrolu projektových listů a připraví je pro jednání Řídícího výboru (překlad do němčiny atp)  Řídící výbor dostane všechny Projektové listy min. 2 týdny před svým zasedáním  Projekty schvaluje na základě souhlasu české i bavorské delegace  Oznámení žadatelům následně rozesílá S-RR  S úspěšnými žadateli následně připraví S-RR návrhy smluv  Realizací projektu žadatele provází Centrum pro regionální rozvoj

49 Děkujeme za pozornost Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU www.strukturalni-fondy.czwww.plzensky-kraj.cz Petra Kůsová, BA E-mail: petra.kusova@kr-plzensky.cz Tel. 377 195 618 Ing. Ladislava Khaurová E-mail: ladislava.khaurova@kr-plzensky.cz Tel: 377 195 265


Stáhnout ppt "Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů."

Podobné prezentace


Reklamy Google