Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 Plzeň, 11. ledna 2005 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POPIS PRIORIT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 Plzeň, 11. ledna 2005 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POPIS PRIORIT."— Transkript prezentace:

1 Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 Plzeň, 11. ledna 2005 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POPIS PRIORIT A OPATŘENÍ

2 PROGRAM SEMINÁŘE  Úvodní informace  Zaměření jednotlivých opatření  Žádost (formulář žádosti - ELZA)  Povinné přílohy žádosti  Proces administrace

3 PRIORITA 1 Hospodářský rozvoj PRIORITA 2 Infrastruktura PRIORITA 3 Rozvoj území a životního prostředí PRIORITA 4 Lidské zdroje a sítě Opatření 1.1. Hospodářská spolupráce a roz- voj ekonomického prostoru Opatření 2.1. Doprava Opatření 3.1. Ochrana přírody a životního prostředí Opatření 4.1. Profesní vzdělávání a trh práce Opatření 1.2. Cestovní ruch, volný čas a rekreace Opatření 2.2. Ostatní infrastruktura Opatření 3.2. Územní plánování a rozvoj venkov- ského prostoru Opatření 4.2. Všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdraví a civilní ochrana Opatření 4.3. Sítě PŘEHLED PRIORIT A OPATŘENÍ

4 FINANČNÍ RÁMEC – zbývající prostředky (€) OpatřeníCELKEM Celkem EU (ERDF) Kofinancování ČR Celkem Veřejné zdroje Soukr. zdroje Priorita 1 - Hospodářský rozvoj2 685 8502 014 374671 463 0 Opatření 1.1. - Hosp. spolup. a rozvoj ek.sektoru573 333430 000143 333 0 Opatření 1.2. – Cest. ruch, volný čas, rekreace2 112 5171 584 374528 129 0 Priorita 2 - Infrastruktura3 440 0002 580 000860 000 0 Opatření 2.1. - Doprava2 752 0002 064 000688 000 0 Opatření 2.2. - Ostatní infrastruktura688 000516 000172 000 0 Priorita 3 - Rozvoj území a životního prostředí2 210 3171 657 738552 579 0 Opatření 3.1. - Ochrana přírody a život. prostředí1 962 7001 472 025490 675 0 Opatření 3.2. - Územ. plánování247 617185 71361 904 0 Priorita 4 - Lidské zdroje a sítě2 122 9721 592 229530 743 0 Opatření 4.1. - Profesní vzdělávání a trh práce229 333172 00057 333 0 Opatření 4.2. - Všeob. vzdělání, věda, výzkum …574 972431 229143 743 0 Opatření 4.3. - Sítě1 318 667989 000329 667 0 CELKEM10 459 0997 844 3412 614 785 0

5 VHODNÍ ŽADATELÉ  Obce, svazky obcí  Kraje  Organizace zřizované nebo založené státem, kraji či ob- cemi,  Nestátní neziskové organizace  Zájmová sdruž. právnických osob  Hospodářské a agrární komory

6 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY  Vhodný žadatel  Místo realizace projektu v podporovaném území  Přeshraniční efekt projektu  Přeshraniční partner  Zajištěné spolufinancování projektu

7 PRIORITY A OPATŘENÍ

8 PRIORITA 1 – HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ  Opatření 1.1. – Hospodářská spolupráce a rozvoj ekono- mického prostoru  Opatření 1.2. – Cestovní ruch, volný čas a rekreace OpatřeníCELKEMEU (ERDF)Kofinancování (ČR) 1.1.10 741 1538 055 8652 685 288 1.2.37 474 09528 105 5719 368 524 CELKEM48 215 24836 161 43612 653 812 Alokace na rok 2005 (Kč)

9 OPATŘENÍ 1.1. – HOSP. SPOLUPRÁCE …  podpora přeshraniční spolupráce podniků v oblastech výzkumu, vývoje, technologií, inovací, analýz trhu, pro- deje, výstav a veletrhůh  podpora výzkumu, vývoje a technologií  podpora rozvoje míst pro transfer technologií a intenzi- fikace transferu know-how a technologií  podpora zakládání podniků rozvojem vhodných institucí pro podporu zakládání a průběžné poradenství  podpora aktivit institucí z oblasti rozvoje hospodářství  podpora přeshraniční spolupráce mezi podniky a insti- tucemi z oblasti hospodářského rozvoje a správy

10 OPATŘENÍ 1.2. – CESTOVNÍ RUCH …  podpora přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ru- chu, volného času a rekreace s dalšími odvětvími  podpora výstavby a zlepšování infrastruktury cestovního ruchu včetně opatření k řízení toku návštěvníků  podpora opatření pro zlepšení kvality nabídky  podpora opatření k rozvoji a zlepšení výrobků, skupin vý- robků a přeshraniční nabídky a získání nových vrstev náv- štěvníků  podpora prodeje a informací regionu  podpora studií a koncepcí

11 PRIORITA 2 - INFRASTRUKTURA  Opatření 2.1. – Doprava  Opatření 2.2. – Ostatní infrastruktura OpatřeníCELKEMEU (ERDF)Kofinancování (ČR) 2.1.51 557 46338 668 09712 889 366 2.2.12 889 3769 667 0323 222 344 CELKEM64 446 83948 335 12916 111 710 Alokace na rok 2005 (Kč)

12 OPATŘENÍ 2.1. - DOPRAVA  Podpora výstavby a zlepšení příhraniční a přeshraniční dopravní infrastruktury  Podpora kombinované dopravy a spolupráce poskytovatelů  Podpora zlepšení organizace dopravy a přeshraniční koor- dinace dopravy  Podpora rozvoje a zlepšení nabídky mobility  Přestavba a výstavba nových hraničních přechodů a opat- ření v oblasti techniky a organ. odbavení na státní hranici  Podpora studií a koncepcí  Další související aktivity mající za cíl zlepšení dopravy a odstranění problémových míst

13 OPATŘENÍ 2.2. – OSTATNÍ INFRASTRUKTURA  Podpora výstavby a zlepšení infrastruktury v oblasti zásobo- vání vodou a energiemi  Podpora rozvoje zlepšení komunikační a informační infra- struktury  Rozvoj, výstavba a zavádění komunikačních a informačních systémů  Vývoj společných koncepcí v oblastech zásobování vodu a energiemi a informace a komunikace  Další související aktivity mající za cíl rozvoj a výstavbu tech- nické infrastruktury a tím sloužící i regionálnímu rozvoji

14 PRIORITA 3 – ROZVOJ ÚZEMÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  Opatření 3.1. – Ochrana přírody a životního prostředí  Opatření 3.2. – Územní plánování a rozvoj venkovské- ho prostoru OpatřeníCELKEMEU (ERDF)Kofinancování (ČR) 3.1.36 482 05027 361 5379 120 512 3.2.3 961 7422 971 307990 435 CELKEM40 443 79230 332 74410 110 948 Alokace na rok 2005 (Kč)

15 OPATŘENÍ 3.1. – OCHRANA PŘÍRODY A ŽP  Výstavba ekologických zařízení a zařízení ochrany přírody a odpovídajících institucí a organizací  Podpora likvidace odpadních vod a odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží  Podpora národních a přírodních parků a dalších chráněných oblastí  Podpora využívání ekologických postupů  Zlepšení ekosystémů vodních toků a přeshraničních opatře- ní v oblasti léčivých pramenů  Podpora v oblastech environmentálního výzkumu, envir. ma- nagementu, ekologického vzdělávání, osvěty a informací a monitoringu život. prostředí  Podpora studií a koncepcí

16 OPATŘENÍ 3.2. – ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ …  Podpora studií a koncepcí v oblasti )územního plánování a regionálního rozvoje  Rozvoj informačních systémů  Podpora zlepšení přeshraniční spolupráce v oblasti územ- ního plánování a regionálního rozvoje  Podpora rozvoje venkovského prostoru  Zlepšení protipovodňové ochrany  Podpora hospodaření se dřevem  Podpora příhraniční a přeshraniční sanace lesů a lesních půd

17 PRIORITA 4 – LIDSKÉ ZDROJE A SÍTĚ  Opatření 4.1. – Profesní vzdělávání a trh práce  Opatření 4.2. – Všeob. vzdělávání, věda, výzkum, kultu- ra, zdraví a civilní ochrana  Opatření 4.3. – Sítě OpatřeníCELKEMEU (ERDF)Kofinancování (ČR) 4.1.4 296 4363 222 3341 074 102 4.2.8 790 4656 592 8492 197 616 CELKEM13 086 9019 815 1833 271 718 Alokace na rok 2005 (Kč)

18 OPATŘENÍ 4.1. – PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ …  Podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace  Podpora profesních vzdělávacích opatření a opatření za- městnanosti především pro nezaměstnané, ženy, mládež, výdělečně činné se sníženou pracovní schopností a osoby jimž hrozí vyloučení z trhu práce  Podpora profesních vzdělávacích institucí  Získávání a rozšiřování informací a vývoj, výstavba a zavá- dění informačních systémů  Podpora spolupráce aktérů a institucí v oblasti trhu práce a profesního vzdělávání  Další vhodné oblasti mající za cíl vytvoření integrovaného trhu práce a sociální začlenění

19 OPATŘENÍ 4.2. – VŠEOB. VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA …  Podpora všeob. vzdělání v rámci politiky celoživotního vzdě- lávání a poradenství a informací  Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti všeobecného vzdělání, vědy, výzkumu,vývoje a technologií  Výměna žáků, studentů, a rozvoj stipendijních programů  Podpora všeobecně vzdělávacích a vědeckých institucí  Vývoj a prodej kulturních nabídek  Podpora přeshraniční spolupráce a infrastruktury v oblasti kultury  Podpora oblastí zdravotnictví a sociální práce s přeshra- ničním významem  Podpora ochrany před katastrofami

20 OPATŘENÍ 4.3. - SÍTĚ  odbourávání vzájemných předsudků v pohraničí a integraci obyvatelstva a  zlepšení přeshraniční spolupráce mezi institucemi  měkké neinvestiční projekty, projekty people-to-people Administrátor Dispozičního fondu: REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ŠUMAVA, o.p.s. Stachy 206, 384 73 Stachy tel: 388 428 242 fax: 388 428 242 e-mail: loziasova@rras.cz kontaktní osoby: Iva LOZIÁŠOVÁ, Miloš PICEK

21 DĚKUJI ZA POZORNOST Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, 306 13 Plzeň tel: 377 195 111, e-mail: posta@kr-plzensky.cz, www.plzensky-kraj.cz PETRA KŮSOVÁ, BA Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad tel: 377 195 618 fax: 377 195 576 e-mail: petra.kusova@kr-plzensky.cz

22 Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 FINANCE, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE, PROCES ADMINISTRACE Plzeň, 11. ledna 2005

23 FINANCE (KROMĚ OPATŘENÍ 4.3.) Max. výše podpory z ERDF75% Min. výše kofinancování ČR25%  Max. výše podpory ze SR 5%  Min. spolufinancování žadatele 20% Minimální výše podpory z ERDF 10.000 € Maximální výše podpory z ERDF není určena Proplácení způsobilých výdajů projektu VŽDY zpětně na základě žádosti oproti proplaceným fakturám

24 DISPOZIČNÍ FOND  Samostatná příručka pro žadatele  Finanční prostředky na projekty 2004 – 2006 jsou rozděleny takto: Euroregion Šumava: 541.287 € Euroregion Egrensis: 318.713 €  Minimální velikost příspěvku z ERDF: 1.000 €  Maximální velikost příspěvku z ERDF:10.000 € Spolufinancování:  Max. výše dotace z ERDF může činit75 %  Min. výše spolufinancování žadatele25 % Příspěvek ze státního rozpočtu není poskytován

25 ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ časová způsobilost: přípravná dokumentace:od 1. 5. 2004 realizace projektu: nejdříve:ode dne registrace na S-RR nejdéle:před datem předložení žádosti o poslední platbu konečný termín pro způsobilost je 31. 12. 2008 X konečný termín pro realizaci projektů je 31.12.2007 Každý způsobilý výdaj musí být:  doložený řádným účetním dokladem  proplacený  zanesený v účetnictví žadatele

26 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU (1)  Přípravná dokumentace  Nákup budov  Stavební práce  Nákup samostatných movitých věcí  Nákup hardware a software  Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmot. majetku  Nákup materiálu  Nákup použitého zařízení  Osobní výdaje

27 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU (2)  Výdaje za služby  Výdaje na publicitu  Pronájem  Režijní výdaje  Cestovné  Poplatky za právní a notářské služby  Finanční výdaje  DPH (u neplátců)

28 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU (1)  Nákup pozemku  Ostatní nepovinné sociální výdaje na zaměstnance  Poplatky charakteru sankce  Poplatky, které jsou příjmem SR  Daně  DPH (u plátců)  Právní výdaje v souvislosti se soudním sporem  Režijní výdaje nesouvisející s projektem  Nákup osobních vozů  Kancelářské vybavení

29 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU (2)  Výdaje na opravy, údržbu  Výdaje financované z jiných grantů a fondů  Úroky z půjček a další finanční poplatky  Výdaje na reprezentaci  Dary  Honoráře umělcům  Ceny v soutěžích  Leasing  Výdaje v naturáliích

30 PROCES ADMINISTRACE

31  Program byl spuštěn k 1. červenci 2004  Projekty je možné předkládat průběžně  Projekty, které mají být projednány na nejbližším ŘV je třeba předložit nejpozději do 8. února 2005  Nejbližší jednání ŘV na něž je možné podávat projekty bude 19. dubna 2005 v Plzni. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

32 PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ Zalepená a zapečetěná obálka:  přes spoj přelepena samolepkou s podpisem a razítkem žadatele  adresa S-RR, název programu, název priority a opatření, úplný název žadatele, název projektu, identifikační kód gene- rovaný Elzou Obsah obálky: 2 x originál vytištěné žádosti (originál podepsané) 2 x povinné přílohy (1x originál (ověřená kopie), 1x kopie) 2 x nosič s elektronickou verzí žádosti ELZA (CD, disketa)

33 POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Kontrola formálních náležitostí Kontrola přijatelnosti Hodnocení

34 VÝBĚR PROJEKTŮ  S-RR zadá v MONITu veškeré údaje z hodnocení do tzv. Projektového listu  Společný technický sekretariát provede jejich kontrolu  Řídící výbor dostane všechny Projektové listy min. 2 týdny před svým zasedáním  Projekty schvaluje na základě souhlasu české i bavorské de- legace  Oznámení žadatelům následně rozesílá S-RR  S úspěšnými žadateli následně připraví S-RR návrhy smluv  Realizací projektu žadatele provází Centrum pro regionální rozvoj

35 DĚKUJI ZA POZORNOST Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, 306 13 Plzeň tel: 377 195 111, e-mail: posta@kr-plzensky.cz, www.plzensky-kraj.cz PETRA KŮSOVÁ, BA Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad tel: 377 195 618 fax: 377 195 576 e-mail: petra.kusova@kr-plzensky.cz


Stáhnout ppt "Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 Plzeň, 11. ledna 2005 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POPIS PRIORIT."

Podobné prezentace


Reklamy Google