Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 Plzeň, 11. ledna 2005 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POPIS PRIORIT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 Plzeň, 11. ledna 2005 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POPIS PRIORIT."— Transkript prezentace:

1 Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Plzeň, 11. ledna 2005 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POPIS PRIORIT A OPATŘENÍ

2 PROGRAM SEMINÁŘE  Úvodní informace  Zaměření jednotlivých opatření  Žádost (formulář žádosti - ELZA)  Povinné přílohy žádosti  Proces administrace

3 PRIORITA 1 Hospodářský rozvoj PRIORITA 2 Infrastruktura PRIORITA 3 Rozvoj území a životního prostředí PRIORITA 4 Lidské zdroje a sítě Opatření 1.1. Hospodářská spolupráce a roz- voj ekonomického prostoru Opatření 2.1. Doprava Opatření 3.1. Ochrana přírody a životního prostředí Opatření 4.1. Profesní vzdělávání a trh práce Opatření 1.2. Cestovní ruch, volný čas a rekreace Opatření 2.2. Ostatní infrastruktura Opatření 3.2. Územní plánování a rozvoj venkov- ského prostoru Opatření 4.2. Všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdraví a civilní ochrana Opatření 4.3. Sítě PŘEHLED PRIORIT A OPATŘENÍ

4 FINANČNÍ RÁMEC – zbývající prostředky (€) OpatřeníCELKEM Celkem EU (ERDF) Kofinancování ČR Celkem Veřejné zdroje Soukr. zdroje Priorita 1 - Hospodářský rozvoj Opatření Hosp. spolup. a rozvoj ek.sektoru Opatření 1.2. – Cest. ruch, volný čas, rekreace Priorita 2 - Infrastruktura Opatření Doprava Opatření Ostatní infrastruktura Priorita 3 - Rozvoj území a životního prostředí Opatření Ochrana přírody a život. prostředí Opatření Územ. plánování Priorita 4 - Lidské zdroje a sítě Opatření Profesní vzdělávání a trh práce Opatření Všeob. vzdělání, věda, výzkum … Opatření Sítě CELKEM

5 VHODNÍ ŽADATELÉ  Obce, svazky obcí  Kraje  Organizace zřizované nebo založené státem, kraji či ob- cemi,  Nestátní neziskové organizace  Zájmová sdruž. právnických osob  Hospodářské a agrární komory

6 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY  Vhodný žadatel  Místo realizace projektu v podporovaném území  Přeshraniční efekt projektu  Přeshraniční partner  Zajištěné spolufinancování projektu

7 PRIORITY A OPATŘENÍ

8 PRIORITA 1 – HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ  Opatření 1.1. – Hospodářská spolupráce a rozvoj ekono- mického prostoru  Opatření 1.2. – Cestovní ruch, volný čas a rekreace OpatřeníCELKEMEU (ERDF)Kofinancování (ČR) CELKEM Alokace na rok 2005 (Kč)

9 OPATŘENÍ 1.1. – HOSP. SPOLUPRÁCE …  podpora přeshraniční spolupráce podniků v oblastech výzkumu, vývoje, technologií, inovací, analýz trhu, pro- deje, výstav a veletrhůh  podpora výzkumu, vývoje a technologií  podpora rozvoje míst pro transfer technologií a intenzi- fikace transferu know-how a technologií  podpora zakládání podniků rozvojem vhodných institucí pro podporu zakládání a průběžné poradenství  podpora aktivit institucí z oblasti rozvoje hospodářství  podpora přeshraniční spolupráce mezi podniky a insti- tucemi z oblasti hospodářského rozvoje a správy

10 OPATŘENÍ 1.2. – CESTOVNÍ RUCH …  podpora přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ru- chu, volného času a rekreace s dalšími odvětvími  podpora výstavby a zlepšování infrastruktury cestovního ruchu včetně opatření k řízení toku návštěvníků  podpora opatření pro zlepšení kvality nabídky  podpora opatření k rozvoji a zlepšení výrobků, skupin vý- robků a přeshraniční nabídky a získání nových vrstev náv- štěvníků  podpora prodeje a informací regionu  podpora studií a koncepcí

11 PRIORITA 2 - INFRASTRUKTURA  Opatření 2.1. – Doprava  Opatření 2.2. – Ostatní infrastruktura OpatřeníCELKEMEU (ERDF)Kofinancování (ČR) CELKEM Alokace na rok 2005 (Kč)

12 OPATŘENÍ DOPRAVA  Podpora výstavby a zlepšení příhraniční a přeshraniční dopravní infrastruktury  Podpora kombinované dopravy a spolupráce poskytovatelů  Podpora zlepšení organizace dopravy a přeshraniční koor- dinace dopravy  Podpora rozvoje a zlepšení nabídky mobility  Přestavba a výstavba nových hraničních přechodů a opat- ření v oblasti techniky a organ. odbavení na státní hranici  Podpora studií a koncepcí  Další související aktivity mající za cíl zlepšení dopravy a odstranění problémových míst

13 OPATŘENÍ 2.2. – OSTATNÍ INFRASTRUKTURA  Podpora výstavby a zlepšení infrastruktury v oblasti zásobo- vání vodou a energiemi  Podpora rozvoje zlepšení komunikační a informační infra- struktury  Rozvoj, výstavba a zavádění komunikačních a informačních systémů  Vývoj společných koncepcí v oblastech zásobování vodu a energiemi a informace a komunikace  Další související aktivity mající za cíl rozvoj a výstavbu tech- nické infrastruktury a tím sloužící i regionálnímu rozvoji

14 PRIORITA 3 – ROZVOJ ÚZEMÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  Opatření 3.1. – Ochrana přírody a životního prostředí  Opatření 3.2. – Územní plánování a rozvoj venkovské- ho prostoru OpatřeníCELKEMEU (ERDF)Kofinancování (ČR) CELKEM Alokace na rok 2005 (Kč)

15 OPATŘENÍ 3.1. – OCHRANA PŘÍRODY A ŽP  Výstavba ekologických zařízení a zařízení ochrany přírody a odpovídajících institucí a organizací  Podpora likvidace odpadních vod a odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží  Podpora národních a přírodních parků a dalších chráněných oblastí  Podpora využívání ekologických postupů  Zlepšení ekosystémů vodních toků a přeshraničních opatře- ní v oblasti léčivých pramenů  Podpora v oblastech environmentálního výzkumu, envir. ma- nagementu, ekologického vzdělávání, osvěty a informací a monitoringu život. prostředí  Podpora studií a koncepcí

16 OPATŘENÍ 3.2. – ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ …  Podpora studií a koncepcí v oblasti )územního plánování a regionálního rozvoje  Rozvoj informačních systémů  Podpora zlepšení přeshraniční spolupráce v oblasti územ- ního plánování a regionálního rozvoje  Podpora rozvoje venkovského prostoru  Zlepšení protipovodňové ochrany  Podpora hospodaření se dřevem  Podpora příhraniční a přeshraniční sanace lesů a lesních půd

17 PRIORITA 4 – LIDSKÉ ZDROJE A SÍTĚ  Opatření 4.1. – Profesní vzdělávání a trh práce  Opatření 4.2. – Všeob. vzdělávání, věda, výzkum, kultu- ra, zdraví a civilní ochrana  Opatření 4.3. – Sítě OpatřeníCELKEMEU (ERDF)Kofinancování (ČR) CELKEM Alokace na rok 2005 (Kč)

18 OPATŘENÍ 4.1. – PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ …  Podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace  Podpora profesních vzdělávacích opatření a opatření za- městnanosti především pro nezaměstnané, ženy, mládež, výdělečně činné se sníženou pracovní schopností a osoby jimž hrozí vyloučení z trhu práce  Podpora profesních vzdělávacích institucí  Získávání a rozšiřování informací a vývoj, výstavba a zavá- dění informačních systémů  Podpora spolupráce aktérů a institucí v oblasti trhu práce a profesního vzdělávání  Další vhodné oblasti mající za cíl vytvoření integrovaného trhu práce a sociální začlenění

19 OPATŘENÍ 4.2. – VŠEOB. VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA …  Podpora všeob. vzdělání v rámci politiky celoživotního vzdě- lávání a poradenství a informací  Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti všeobecného vzdělání, vědy, výzkumu,vývoje a technologií  Výměna žáků, studentů, a rozvoj stipendijních programů  Podpora všeobecně vzdělávacích a vědeckých institucí  Vývoj a prodej kulturních nabídek  Podpora přeshraniční spolupráce a infrastruktury v oblasti kultury  Podpora oblastí zdravotnictví a sociální práce s přeshra- ničním významem  Podpora ochrany před katastrofami

20 OPATŘENÍ SÍTĚ  odbourávání vzájemných předsudků v pohraničí a integraci obyvatelstva a  zlepšení přeshraniční spolupráce mezi institucemi  měkké neinvestiční projekty, projekty people-to-people Administrátor Dispozičního fondu: REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ŠUMAVA, o.p.s. Stachy 206, Stachy tel: fax: kontaktní osoby: Iva LOZIÁŠOVÁ, Miloš PICEK

21 DĚKUJI ZA POZORNOST Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, Plzeň tel: , PETRA KŮSOVÁ, BA Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad tel: fax:

22 Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko FINANCE, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE, PROCES ADMINISTRACE Plzeň, 11. ledna 2005

23 FINANCE (KROMĚ OPATŘENÍ 4.3.) Max. výše podpory z ERDF75% Min. výše kofinancování ČR25%  Max. výše podpory ze SR 5%  Min. spolufinancování žadatele 20% Minimální výše podpory z ERDF € Maximální výše podpory z ERDF není určena Proplácení způsobilých výdajů projektu VŽDY zpětně na základě žádosti oproti proplaceným fakturám

24 DISPOZIČNÍ FOND  Samostatná příručka pro žadatele  Finanční prostředky na projekty 2004 – 2006 jsou rozděleny takto: Euroregion Šumava: € Euroregion Egrensis: €  Minimální velikost příspěvku z ERDF: €  Maximální velikost příspěvku z ERDF: € Spolufinancování:  Max. výše dotace z ERDF může činit75 %  Min. výše spolufinancování žadatele25 % Příspěvek ze státního rozpočtu není poskytován

25 ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ časová způsobilost: přípravná dokumentace:od realizace projektu: nejdříve:ode dne registrace na S-RR nejdéle:před datem předložení žádosti o poslední platbu konečný termín pro způsobilost je X konečný termín pro realizaci projektů je Každý způsobilý výdaj musí být:  doložený řádným účetním dokladem  proplacený  zanesený v účetnictví žadatele

26 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU (1)  Přípravná dokumentace  Nákup budov  Stavební práce  Nákup samostatných movitých věcí  Nákup hardware a software  Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmot. majetku  Nákup materiálu  Nákup použitého zařízení  Osobní výdaje

27 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU (2)  Výdaje za služby  Výdaje na publicitu  Pronájem  Režijní výdaje  Cestovné  Poplatky za právní a notářské služby  Finanční výdaje  DPH (u neplátců)

28 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU (1)  Nákup pozemku  Ostatní nepovinné sociální výdaje na zaměstnance  Poplatky charakteru sankce  Poplatky, které jsou příjmem SR  Daně  DPH (u plátců)  Právní výdaje v souvislosti se soudním sporem  Režijní výdaje nesouvisející s projektem  Nákup osobních vozů  Kancelářské vybavení

29 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU (2)  Výdaje na opravy, údržbu  Výdaje financované z jiných grantů a fondů  Úroky z půjček a další finanční poplatky  Výdaje na reprezentaci  Dary  Honoráře umělcům  Ceny v soutěžích  Leasing  Výdaje v naturáliích

30 PROCES ADMINISTRACE

31  Program byl spuštěn k 1. červenci 2004  Projekty je možné předkládat průběžně  Projekty, které mají být projednány na nejbližším ŘV je třeba předložit nejpozději do 8. února 2005  Nejbližší jednání ŘV na něž je možné podávat projekty bude 19. dubna 2005 v Plzni. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

32 PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ Zalepená a zapečetěná obálka:  přes spoj přelepena samolepkou s podpisem a razítkem žadatele  adresa S-RR, název programu, název priority a opatření, úplný název žadatele, název projektu, identifikační kód gene- rovaný Elzou Obsah obálky: 2 x originál vytištěné žádosti (originál podepsané) 2 x povinné přílohy (1x originál (ověřená kopie), 1x kopie) 2 x nosič s elektronickou verzí žádosti ELZA (CD, disketa)

33 POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Kontrola formálních náležitostí Kontrola přijatelnosti Hodnocení

34 VÝBĚR PROJEKTŮ  S-RR zadá v MONITu veškeré údaje z hodnocení do tzv. Projektového listu  Společný technický sekretariát provede jejich kontrolu  Řídící výbor dostane všechny Projektové listy min. 2 týdny před svým zasedáním  Projekty schvaluje na základě souhlasu české i bavorské de- legace  Oznámení žadatelům následně rozesílá S-RR  S úspěšnými žadateli následně připraví S-RR návrhy smluv  Realizací projektu žadatele provází Centrum pro regionální rozvoj

35 DĚKUJI ZA POZORNOST Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, Plzeň tel: , PETRA KŮSOVÁ, BA Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad tel: fax:


Stáhnout ppt "Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 Plzeň, 11. ledna 2005 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POPIS PRIORIT."

Podobné prezentace


Reklamy Google