Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Limitující faktory pohybu člověka Jan Novotný Katedra kineziologie MU Brno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Limitující faktory pohybu člověka Jan Novotný Katedra kineziologie MU Brno"— Transkript prezentace:

1 Limitující faktory pohybu člověka Jan Novotný Katedra kineziologie MU Brno novotny@fsps.muni.cz http://www.fsps.muni.cz/~novotny

2 CÍLE PŘEDMĚTU Získat základní přehled faktorů, které ovlivňují objekt zkoumání, Získat schopnost se v nich orientovat (systémový přístup k jejich uspořádání) Mít odrazový můstek pro zkoumání vztahů mezi nimi Podpořit základní činnosti studenta - plánování a realizaci výzkumného projektu doktorské práce: –upřesnění a formulaci výzkumného problému –upřesnění a formulaci hlavního cíle projektu –formulaci výzkumných otázek –formulaci hypotéz –stanovení metodiky výzkumu –volbu sledovaných ukazatelů, škál a jednotek –volbu matematicko-statistických nástrojů k vyhodnocení výsledků –popis a interpretaci výsledků, diskuzi (uvědomění si dalších faktorům které mohou ovlivnit výsledky výzkumu) –formulování závěrů Limitující faktory pohybu člověka

3 OBSAH PŘEDMĚTU I. část (viz text) –Limitující faktory pohybového výkonu člověka –Úvod a základní schéma, Endogenní a exogenní faktory II. část (viz text) –Fyziologické faktory a patologické stavy –Vztahy mezi faktory, Vazby a interakce mezi faktory III. část (viz text) –Úvod do fuzzy expertních systémů IV. část (viz text) –Úvod do systémového přístupu řešení problému Limitující faktory pohybu člověka

4 OBSAH PŘEDMĚTU V. část (viz text) –Aplikace systému limitujících faktorů na disertační práce doktorandů VI. část –Každý doktorand uvede problémovou situaci, cíle výzkumu svého projektu a svoji první představu o vytvoření systému faktorů. –Diskuse k uvedeným situacím a cílům. –Návod a doporučení k vytvoření konkrétního systému faktorů. VII. část –Prezentace diagramů zobrazujících systémy faktorů, které studenti vytvoří. –Diskuse a případná doporučení ke korektuře vytvořených systémů. Limitující faktory pohybu člověka

5 ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU ústní zkouškou s hodnocením Student předloží –svůj vytvořený systém limitujících faktorů aplikovaný na cíle projektu jeho disertační práce, –podá jeho zevrubný popis a vysvětlí použité pojmy. –soubor zdrojů odborných informací. Student prokáže –znalosti o základním přehledu fyziologických faktorů, které limitují schopnosti člověka k pohybu. Minimum pro všechny je v textu. Studenti s fyziologickým tématem disertace prokážou hlubší znalosti. Limitující faktory pohybu člověka

6 VÝKON SPORTOVCE Genetické faktory Věk, Pohlaví Antropometrické faktory Nervové faktory Kosterně- svalové faktory Metabolické faktory Kardio-respirační faktory Psychické faktory Tréninková a soutěžní činnost Regenerace sil Zevní prostředí Čas Sociální faktory Rodina Škola Práce Přátelé Habituální aktivity Koníčky Závislosti Duchovní život EXOGENNÍ ENDOGENNÍ Část I: Limitující faktory pohybového výkonu člověka

7 VÝKON SPORTOVCE Genetické faktory Věk, Pohlaví Antropometrické faktory Nervové faktory Kosterně- svalové faktory Metabolické faktory Kardio-respirační faktory Psychické faktory Tréninková a soutěžní činnost Regenerace sil Zevní prostředí Čas Sociální faktory Rodina Škola Práce Přátelé Habituální aktivity Koníčky Závislosti Duchovní život EXOGENNÍ ENDOGENNÍ TEXT Část II: Fyziologické faktory a patologické stavy, vztahy mezi faktory

8 faktorů Nalezení a popis faktorů a vztahů mezi nimi. - příčina (nezávislý faktor) - následek (závislý faktor) - vícenásobná příčina - vícenásobný následek - vzájemné ovlivnění Myslet na váhu faktorů (cíl výzkumu?). SVALOVÉ KONTRAKCE KREVNÍ TLAKGLYKÉMIE DUŠEVNÍ ZATĚŽ Část II: Fyziologické faktory a patologické stavy, vztahy mezi faktory

9 FAKTORY ELEMENTY PROMÉNNÉ A VZTAHY REAKCE DIABETIKA NA CVIČENÍ STAV DIABETU CVIČENÍ Intenzita, trvání... ZEVNÍ PODMÍNKY ADAPTACE NA ZÁTĚŽ Diagram zjednodušeného příkladu POHLAVÍ GENOTYP ? Část II: Fyziologické faktory a patologické stavy, vztahy mezi faktory Poloha a role faktorů v problémové situaci

10 Fyziologické faktory pohybu člověka 2 problémy: Neurčitost → fuzzy logika Nepřehlednost → systém

11 Proč fuzzy logika? ŘEŠENÍ BIOLOGICKÝCH PROBLÉMŮ včetně oblasti pohybové aktivity člověka - komplikované neuro-humorální regulace, - pohyb, - zdraví, - mentální funkce, - kvalita života, - pocit zátěže … Problém manipulace s nejistými pojmy a neohraničenými hodnotami bez jasného ohraničení – vágní - FUZZY Slovní hodnoty faktorů pravděpodobně – přibližně – asi – téměř – více-méně – spíše atd. odkvetlá pampeliškamraky Část III: Úvod do fuzzy expertních systémů

12 ČísloSlovní hodnota 6 7VELMI VELMI LEHKÁ 8 9VELMI LEHKÁ 10 11LEHKÁ 12 13 PONĚKUD NAMAHÁVÁ 14 15NAMAHÁVÁ 16 17VELMI NAMAHÁVÁ 18 19VELMI VELMI NAMAHÁVÁ 20 Borgova škála (1962) – Stupeň pocitu zátěže

13 MOTIVACE + VÝŠKA + SRDCE + KOLENO SCHOPNOST K BASKETBALU V N I V N N - VYSOKÁ - NÍZKÁ - PLNÁ - ŠPATNÁ V V L V L V L P Š ŠP P Š N V DOBRÁ VÝBORNÁ ŠPATNÁ P Š NOVÉ POZNATKY – NOVÉ NÁSTROJE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ŽIVOTA CIL VĚDY = NAJÍT ŘETĚZEC FAKTORŮ A JEJICH VZTAHŮ OVĚŘENÍ HYPOTÉZ EF Část III: Úvod do fuzzy expertních systémů

14 Glykémie [mmol.l -1 ] GLYKÉMIE diabetika před cvičením 3,3---3,77,3--------16,2 NízkáPřijatelnáVysoká 0 1 Stupeň náležitosti 0,25 0,75 12,1 Část III: Úvod do fuzzy expertních systémů Vytvoření modelů fuzzy množin hodnot faktorů

15 VSTUPNÍ FAKTORY Převod min. GM VÝSTUPNÍ FAKTOR Výběr max. GM Glykémie GM Stav srdce GM Schopnost ke cvičení Nízká 0,00 Špatný 0,20  Velmi špatná0,00 Nízká 0,00 Dobrý 0,80  Špatná0,00 Přijatelná 0,25 Špatný 0,20  Špatná0,20 Přijatelná 0,25 Dobrý 0,80  Velmi dobrá0,25 Vysoká 0,75 Špatný 0,20  Velmi špatná0,20 Vysoká 0,75 Dobrý 0,80  Špatná0,75 Část III: Úvod do fuzzy expertních systémů Vytvoření souboru expertních pravidel Použití: Hledání pravidla nejvíce se blížící skutečnosti pomocí principu MAX-MIN podle Zadeha (GM – stupeň náležitosti)

16 PODPŮRNÝ ROZHODOVACÍ (EXPERTNÍ) SYSTÉM ZNALOSTNÍ BÁZE EPERTNÍ PRAVIDLA ROZHODOVACÍHO PROCESU SOUBOR ÚDAJŮ O PACIENT., SPORTOVCI VÝSTUP: DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMU TÝM EXPERTŮ: TRENÉŘI, FYZIOLOGOVÉ, LÉKAŘI, VÝZKUMNÍCI,... EXPERT NA FUZZY LOGIKU POČÍTAČOVÝ PROGRAMÁTOR PROCES INFERENCE PACIENT, SPORTOVEC ZNALOSTNÍ BÁZE FUZZY EXPERTNÍHO SYSTÉMU Část III: Úvod do fuzzy expertních systémů

17 JestližePracovní fyxzická zátěž je méně než 50 min týdně azjištěná dop. intenzita cvičení na ANP abezpečnostní limit intenzity je vyšší než ANP a… další vstupní faktory mají takové hodnoty …. pak doporučujeme cvičení: 120-160 min týdně (4x 30-40 min) s intenzitou těsně pod úrovní ANP (např. rychlost běhu 8-10 km/h)... ČÁST EXPERTNÍHO PRAVIDLA RECOMMENDED DECISION → OUTPUT OF EXPERT SYSTEM Část III: Úvod do fuzzy expertních systémů

18 Síla fuzzy logiky v podpůrném rozhodovacím systému (umělá inteligence) Propojení schopností člověka a počítače při vyhodnocování dat. Výhoda: Menší nárok na čas, méně chyb. Přesto jen podpůrný nástroj, nutnost závěrečné kontroly člověkem. Počítač: Schopnost pracovat s velkým kvantem údajů, rychlost zpracování, neúnavnost. Člověk: Myšlení Schopnost pracovat s nejistotou a slovními hodnotami ZÁVĚR Část III: Úvod do fuzzy expertních systémů

19 významové a obsahově správné vymezení pojmů vymezení entity - správný popis problémové situace související s entitou, formulace problému strukturovaný přístup k problémům Strukturu entity tvoří množina prvků a vazeb mezi nimi. účelové posuzování entit, posuzování podstatnosti považování entit za otevřené sledování cíleného chování entit, jako projev jejich stavů komplexní a hierarchické posuzování entit orientované posuzování entit (časově, příčinně, hierarchicky). zkoumání entit v běhu času – “dynamicky” Atributy systémového přístupu I (P.Janíček, 2007) Část IV: Úvod do systémového přístupu řešení problému

20 realizovat činnosti s entitami s ohledem na stochastičnost/determiničnost Pozn.: Počáteční stav deterministického procesu lze určit v minulosti i budoucnosti; stochastický proces je náhodný nepredikovatelný. uvažovat o možném výskytu deterministického chaosu a synergických procesech veškeré činnosti realizovat s využitím poznatků současné vědy a techniky nezastupitelnost člověka při řešení nestandardních situací řešení problému zakončit analýzou dosažených výsledků řešení zodpovědnost řešitele za věrohodnost výsledků dodržování etických pravidel obecných, osobnostních, společenských, geo- ekologických zájem řešitele o způsob implementace výsledků řešení problému Atributy systémového přístupu II (P.Janíček, 2007) Část IV: Úvod do systémového přístupu řešení problému

21 1.Analýza problémové situace by měla přinést znalostní, názorovou a zkušenostní základnu (bázi) pro formulaci problému. 2.Formulace problému. 3.Formulace cílů při řešení problému. 4.Analýza podmínek pro řešení problému (časové, finanční, informační, subjektivní, personální, technické, prostorové, ekologické, polůitické, právní, etické atd.). 5.Analýza možnosti využití informačních zdrojů (rešerše z databáze odborných publikací atd.). 6.Analýza možnosti kooperací (materiální, technické, přístrojové, prostorové, personální, institucionální atd.). 7.Analýza možností ověření správnosti výsledků řešení problému Komplexní analýza problémové situace a problému (modifikace podle P.Janíčka 2007) Část IV: Úvod do systémového přístupu řešení problému

22 PŘÍPRAVA 1.Vymezí problémové situace, její analýza a cíle řešení. 2.Analýza problémového objektu. 3.Formulace problému a cílů jeho řešení 4.Rešeršní studie Obecný systémový postup při řešení problémů I (modifikace podle P.Janíčka 2007) Část IV: Úvod do systémového přístupu řešení problému

23 REALIZACE 1.Vytvoření příslušných entit nebo veličin na objektu. 2.Výběr efektivní metody pro řešení problému. Obvyklá je metoda systémové analýzy a syntézy, modelování a statistické metody. 3.Zajištění vstupních údajů (dat) do algoritmů metod řešení (testování, měření, dotazování, studium dokumentů). 4.Realizace algoritmů metody řešení problému – vlastní proces řešení problému (matematicko-statistické a jiné expertní vyhodnocení získaných dat). 5.Vyjádření výsledků řešení. 6.Analýza výsledků řešení problému (interpretace výsledků, diskuse k výsledkům). 7.Syntéza - návrh dílčích modelů soustavy (aktivace, vazby s okolím, struktura, vlastnosti prvků a vazeb, řízení, procesy, chování). 8.Verifikace výsledků řešení – jejich věrohodnosti (správnosti, přesnosti, úplnosti) a zda řešení vede k odstranění problémové situace. 9.Analýza splnění cílů řešení problému. Obecný systémový postup při řešení problémů II (modifikace podle P.Janíčka 2007) Část IV: Úvod do systémového přístupu řešení problému

24 APLIKACE 1.Sdělení a výsledků řešení problému zadavateli. 2.Implementace výsledků řešení problému. Obecný systémový postup při řešení problémů III (modifikace podle P.Janíčka 2007) Část IV: Úvod do systémového přístupu řešení problému

25 ZDOKONALOVÁNÍ SYSTÉMU OPAKOVÁNÍ Doporučený postup vytvoření systému faktorů 1. INSPIRACE v centru vybraného vědeckého problému (REÁLNÝ SYSTÉM) - Sledovat objekty v akci (diabetik). - Hovořit s dalšími zúčastněnými osobami (rodiče, lékař, učitel...). 2. INSPIRACE: - Studovat literární zdroje (Current contents...). - Konzultovat s experty. - Využít vlastní zkušenost. 3. SBÍRAT FAKTORY A VZTAHY: NAKRESLIT DIAGRAM (příklad) a POPSAT (ABSTRAKTNÍ SYSTĚM). 4. ROZEZNAT: - faktory (aerobní kapacita) → definice, - ukazatele (parametry) faktorů (VO 2 max) → co a jak měřit?, - typ hodnot (kvantitativní - numerické – jednotky - ml/kg.min) → jak vyjádřit? Limitující faktory pohybu člověka

26 Studentský příklad systému faktorů Jak ovlivňuje hodnotová orientace soutěžní gymnastický výkon? (Jalovecká, 20 October 2006) Gymnastický výkon Hodnotová orientace Rodina Tisk TV Přátelé Osobnostní typ Tělesná zdatnost Věk Pohlaví Somatotyp Trénink Regenerace Fyziologické funkce Motivace Snaha Technické vybavení ? psychologická průřezová studie - dotazníky Limitující faktory pohybu člověka

27 Úkol pro studenty Promyslet, nastudovat, nakreslit a popsat množinu faktorů a jejich vztahy, které se vztahují ke zkoumanému problému, k cíli výzkumu. Vytvořit diagram pro následnou diskusi. Orientace v problémové situaci je nezbytná. Limitující faktory pohybu člověka

28 ZÁVĚRY 1.Pohyb člověka je ovlivněn mnoha faktory. 2.Výzkum vyžaduje systémový přístup. 3.Vytvoření systému faktorů (diagram), podporuje plánování a realizaci výzkumného projektu (výběr strategie a metod, vytvoření hypotéz, interpretaci výsledků, závěry). Start triatlnu v Brně 2006 4. Vytvoření systému vyžaduje čas. Spěchající výzkumník může zanedbat maličkost, která zhatí celé snažení (Jako závodník na startu). Limitující faktory pohybu člověka

29 Děkuji za Vaši pozornost. www.fsps.muni.cz/~novotny Obrázky z kurzů Fakulty sportovních studií

30 Model fuzzy množin vstupních faktorů intersection of values 0,4 0,6 Část III: Úvod do fuzzy expertních systémů

31 GRADE OF MEMBERSHIP (GM) 0,5 1 LOW MIDDLE HIGH LEVEL OF PROBABILITY OF CARDIOMYOPATHY 1 2 3 4 56 7 8 NEXT DIAGNOSTIC AND THERAPEUTICAL STEPS 0 Introduction to creating of knowledge base of fuzzy logic expert system for diagnostics intersection of values 0,6 auxiliary scale Model fuzzy množin výstupního faktoru


Stáhnout ppt "Limitující faktory pohybu člověka Jan Novotný Katedra kineziologie MU Brno"

Podobné prezentace


Reklamy Google