Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Protokol o kontrole Příkaz Dohoda o náhradě škody

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Protokol o kontrole Příkaz Dohoda o náhradě škody"— Transkript prezentace:

1 Protokol o kontrole Příkaz Dohoda o náhradě škody
Eliška Králová Vendula Vávrová Kateřina Panenková

2 Protokol o kontrole Protokol o kontrole je právní doklad o provedené kontrole Kontrolovat se může hygiena, účetnictví, bezpečnost, emise atd. Vydává ho inspektor (kontrolor) zodpovědný za kontrolu Kontrola se skládá ze čtyř etap: Příprava Provedení kontroly Vydání protokolu Ukončení kontroly

3 Kontrola = činnost inspektorů
Inspektoři vykonávají kontrolu, řídí kontrolu a vypracovávají kontrolní protokol, který obsahuje opatření k nápravě, mohou vést správní řízení o uložení sankce a řízení o přestupcích. Každý inspektor je při kontrole povinen předložit průkaz a pověření od příslušného orgánu Kontrolor si může přizvat odborníky Inspektoři provádějí: kontroly na základě kontrolního plánu, který je vypracováván ve spolupráci s předsedou Úřadu a schvalován na každý rok kontroly incidenční, na základě stížností subjektů, údajů nebo na základě jiných podnětů (předání od soudů, policie, upozornění ve sdělovacích prostředcích apod.)

4 Práva kontrolujících požadovat na kontrolovaných a na jiných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích, výpisy a zdrojové kódy programů, pokud je vlastní, výpisy a opisy dat, pokud to souvisí s předmětem kontroly, a provádět vlastní dokumentaci seznamovat se s utajovanými informacemi za podmínek stanovených zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jakož i dalšími skutečnostmi, které jsou chráněny povinností mlčenlivosti pořídit kopie obsahu paměťových médií, obsahujících osobní údaje, nacházejících se u kontrolovaného

5 Práva kontrolovaných osob
vytvořit základní podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost odpovídající oprávněním kontrolních pracovníků poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly Fyzické osoby nemají povinnost poskytnout úplné a pravdivé informace o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, pokud by jejím splněním způsobily nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým přijmout opatření k odstranění nedostatků (§ 18 odst. 1 zákona o finanční kontrole) informovat písemně kontrolní orgán o přijetí opatření k odstranění nedostatků a o jejich splnění ve lhůtách, které jim kontrolní orgán stanovil (§ 19 odst. 2 zákona o finanční kontrole)

6 Náležitosti označení Úřadu
jména kontrolujících na kontrole zúčastněných označení kontrolovaného místo a čas provedení kontroly předmět kontroly označení dokladů a ostatních dokumentů zjištění, o které se protokol opírá popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků ustanovení právních předpisů, které byly porušeny opatření, která byla uložena k nápravě, stanovení lhůt, do kdy je třeba je učinit Seznámení s kontrolním protokolem

7 Seznámení s protokolem
Seznámení s kontrolním protokolem a jeho převzetí potvrzují kontrolovaní podpisem kontrolního protokolu. Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s protokolem nebo ve lhůtě delší dané protokolem. O námitkách může rozhodnout inspektor, jestliže jim v plném rozsahu vyhoví, jinak předloží námitky do sedmi dnů od jejich doručení předsedovi Úřadu a proti jeho rozhodnutí o námitkách není řádný opravný prostředek přípustný. Může přijmout pouze některé z námitek.

8 Právní předpisy - zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - vyhláška č.505/2002, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami - České účetní standardy - zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách - zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách - nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách - nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady - zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, - další dle kontrolované oblasti……….

9 Dohoda o náhradě škody

10 Dohoda o náhradě škody:
je smlouva zavazuje stranu, která škodu způsobila (nejčastěji zaměstnanec), k náhradě poškozené straně (zaměstnavatel) uznává nárok na vyrovnání

11 Náležitosti písemně identifikace stran druh škody peněžní rozsah škody
způsob a druh náhrady termíny

12 DOHODA MEZI OBVINĚNÝM A POŠKOZENÝM
Dohoda o náhradě škody DOHODA MEZI OBVINĚNÝM A POŠKOZENÝM O NÁHRADĚ ŠKODY Podle § 307 trestního řádu Obviněný:                           , nar , trvale bytem , a Poškozený: , nar , trvale bytem , zastoupená právním zástupcem ……………………………. Uzavřeli dnešního dne tuto dohodu o náhradě škody podle § 307 trestního řádu. I. Obviněný je obžalobou spisová zn. ………………….. podanou dne …………….. u Okresního soudu obžalován ze spáchání trestného činu zpronevěry podle § 248 odstavce 1 trestního zákona. II. Trestného činu uvedeného v odstavci I. se dle obžaloby dopustil obviněný tím, že jako zaměstnanec poškozené společnosti, pracující na pozici prodejce komunikační techniky, si dne ………………. přisvojil …………………… v ceně Kč patřící poškozenému a tento později prodal. Tím způsobil na majetku poškozeného nikoliv nepatrnou škodu. III. Obviněný přiznává, že výše uvedený skutek spáchal a na základě toho, podle své svobodné vůle, uzavírá s poškozeným tuto dohodu o náhradě způsobené škody ve výši Kč. IV. Obviněný se touto dohodou zavazuje uhradit způsobenou škodu ve 10 měsíčních splátkách. První splátku uhradí poškozenému při podpisu této dohody a následující splátky vždy do konce kalendářního měsíce. V. Poškozený i obviněný na základě své svobodné vůle souhlasí s touto dohodou a důkaz toho připojují své podpisy. V , dne ………………… ………………………………………           …………………………………..………….. obviněný                                                              poškozený

13 Odpovědnost za škodu (1)
Zaměstnanec odpovídá za škodu, pokud ji způsobil porušením pracovních povinností nezabránil jejímu vzniku neupozornil nadřízeného na možnost jejího vzniku

14 Odpovědnost za škodu (2)
Zaměstnanec neodpovídá za škodu, pokud ji způsobil při odvrácení nebezpečí hrozící zaměstnavateli, životu či zdraví zaměstnanců, jemu samotnému. Jestliže tento stav úmyslně nevyvolal.

15 Odpovědnost za škodu (3)
Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která vznikla při plnění pracovních povinností při odvracení škody hrozící zaměstnavateli na věcech odložených při plnění pracovních povinností na místě k tomu určeném

16 Odpovědnost za škodu (4)
Zaměstnavatel neodpovídá za škodu na dopravním prostředku nebo zařízení, které zaměstnanec používá bez souhlasu kterou zaměstnanec nenahlásil do 15 dnů od vzniku škody na odložených věcech, pokud tyto věci zaměstnanec do práce obvykle nenosí

17 Dohody o odpovědnosti Za schodek na svěřených hodnotách
hotovost, ceniny, zboží, materiál po celou dobu, kdy mu byly svěřeny musí být písemná, osoba nad 18 let Za ztrátu svěřených předmětů odpovídá za nástroje, ochranné prac. pomůcky písemné potvrzení na vydání musí být písemná, s osobou nad18 let

18 Rozsah náhrady škody vychází se z ceny v době vzniku škody
v penězích nebo uvedením do původního stavu výše nesmí přesáhnout čtyř a půl násobek průměrného platu toto neplatí pokud škoda vznikla úmyslně, v opilosti nebo po užití jiných návykových látek Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnavatel požadovat, kromě částky uvedené i náhradu ušlého zisku.

19 Příkaz Příkazní smlouvou se zavazuje příkazník, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost. Příkazce=ten, kdo příkazní smlouvou zavazuje příkazníka k obstarání nějaké věci nebo vykonání jiné činnosti Příkazník=ten, kdo je příkazní smlouvou zavázán k obstarání nějaké věci, nebo vykonání jiné činnosti

20 Příkazní smlouva může být úplatná či neúplatná.
Musí v ní být stanoveno, zda-li se jedná o přímé nebo nepřímé zastoupení.

21 Povinnosti příkazníka
Řídit se pokyny příkazce, činnost musí vykonávat pečlivě,pokud jde o úplatnou smlouvu, tak musí vykonávat s ODBORNOU PÉČÍ=odborná způsobilost Plnit závazek osobně – svěří-li provedení příkazu jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám Součinnost, předložit vyúčtování, poskytování průběžných zpráv

22 Povinnosti příkazce Poskytnout příkazníkovi přiměřené prostředky nezbytné ke splnění příkazu a nahradit příkazníkovi potřebné a užitečné náklady vynaložené při provádění příkazu Je povinen poskytnou příkazníkovi odměnu pouze tehdy, jestliže byla dohodnuta Je povinen poskytnout příkazníkovi odměnu, i když výsledek nenastal, ledaže nezdar jednání byl způsoben porušením povinnosti příkazníka

23 Zánik příkazní smlouvy
Dohodou Splněním závazku Nemožnost plnění Výpovědí příkazce nebo příkazníka Smrtí příkazníka nebo příkazce

24 Příkazní smlouva Příkazce …………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) …………………………………… (bydliště, nebo sídlo) …………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO) Příkazník …………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) …………………………………… (bydliště, nebo sídlo) …………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO) Čl. 1 Předmět smlouvy Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat tuto záležitost: ………………………… Čl. 2 Povinnosti příkazníka Příkazník je povinen záležitost uvedenou v čl. 1 této smlouvy obstarat osobně. Pokud příkazník svěří provedení příkazu jinému, odpovídá příkazci, jako by příkaz prováděl sám. Příkazník je povinen se při obstarávání uvedené záležitosti řídit podle pokynů příkazce; od těchto pokynů se může odchýlit pouze pokud je to nezbytné v zájmupříkazce a není možno včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen podat příkazci kdykoli v rozumné době na jeho žádost podrobnou zprávu o postupu plnění příkazu a převést na příkazce všechen užitek z provedeného příkazu; po provedení příkazu je příkazník povinen předložit příkazci vyúčtování. Čl. 3 Povinnosti příkazce Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi předem na jeho žádost přiměřené prostředky, nezbytné ke splnění příkazu a nahradit příkazníkovi potřebné a užitečné náklady vynaložené při provádění příkazu, a to i když se výsledek nedostavil. Příkazce je dále povinen na žádost příkazníka kdykoli v rozumné době poskytnout doplňující nebo upřesňující pokyny pro činnostpříkazníka, pokud je jich nezbytně třeba k obstarání záležitosti uvedené v čl. 1 této smlouvy. Příkazce je rovněž povinen udělit příkazníkovi plnou moc ve všech případech, kdy je toho nezbytně třeba k obstarání sjednané záležitosti, a poskytnout osobní součinnost tam, kde je to s ohledem na aplikovatelnou právní úpravu nezbytné k naplnění účelu této smlouvy. Čl. 4 Odměna Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu ve výši ……… Kč. Tato odměna je splatná do 10 dnů od úspěšného obstarání záležitosti uvedené v čl. 1 této smlouvy. Pokud však nemohla být sjednaná záležitost úspěšně obstarána bez viny na straně příkazníka, je výše uvedená odměna splatná do 10 dnů ode dne, kdy se taková skutečnoststala zřejmou a byla příkazci sdělena příkazníkem. Odměna bude převedena na účetpříkazníka č. ……………, vedený u ……………… Čl. 5 Závěrečná ujednání Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom. Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 116/1990 Sb. a občanským zákoníkem v platném znění. V ………… dne ………….. Podpisy: ……………………… ……………………… (příkazce) (příkazník)

25 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
Použitá literatura Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Občanský zákoník business.center.cz


Stáhnout ppt "Protokol o kontrole Příkaz Dohoda o náhradě škody"

Podobné prezentace


Reklamy Google