Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Grantové schéma – 4.1.2 Podpora služeb cestovního ruchu seminář 3.2. 2005 Liberecký kraj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Grantové schéma – 4.1.2 Podpora služeb cestovního ruchu seminář 3.2. 2005 Liberecký kraj."— Transkript prezentace:

1 1 Grantové schéma – 4.1.2 Podpora služeb cestovního ruchu seminář 3.2. 2005 Liberecký kraj

2 2 ZDROJE INFORMACÍ POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA vyhlašovaná Libereckým krajem ve SROP včetně povinných příloh k žádosti o finanční podporu POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA vyhlašovaná Libereckým krajem ve SROP včetně povinných příloh k žádosti o finanční podporu FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU ELZA, FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU ELZA, STRUKTURA OBSAHU STUDIE PROVEDITELNOSTI STRUKTURA OBSAHU STUDIE PROVEDITELNOSTI www.kraj-lbc.czwww.kraj-lbc.cz odkaz : odbor rozvoje kraje / oddělení řízení grantových schémat (OŘGS) www.kraj-lbc.cz

3 3 KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI? Veřejné subjekty: kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů svazky obcí (podle § 49 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) v přirozených turistických regionech svazky obcí (podle § 49 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) v přirozených turistických regionech organizace zřizované obcemi dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů organizace zřizované obcemi dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů organizace zřizované kraji dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů organizace zřizované kraji dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Podnikatelé: Malí a střední podnikatelé podnikající v oblastech cestovního ruchu; mají uzavřeno účetnictví za poslední dva účetní roky; splňují kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci nařízení komise (ES) č.70/2001

4 4 KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI? Veřejné subjekty: nestátní neziskové organizace (NNO) nestátní neziskové organizace (NNO) občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 organizace s mezinárodním prvkem, jejichž činnosti je povolena dle zákona č. 116/1985 Sb. organizace s mezinárodním prvkem, jejichž činnosti je povolena dle zákona č. 116/1985 Sb. (Do rozpočtu projektu NNO nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.) (Do rozpočtu projektu NNO nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.)

5 5 AKTIVITY, KTERÉ JE MOŽNO PODPOROVAT Veřejné subjekty: turistické produkty a programy – vhodné aktivity tvorba produktů a programů (lokálních, regionálních, nadregionálních, mezinárodních) tvorba produktů a programů (lokálních, regionálních, nadregionálních, mezinárodních) zajištění podpory prodeje produktu, rozvoj spolupráce s podnikateli při tvorbě produktů a programů zajištění podpory prodeje produktu, rozvoj spolupráce s podnikateli při tvorbě produktů a programů průzkum trhu (studie a analýzy odůvodňující potřebu turist. produktu) průzkum trhu (studie a analýzy odůvodňující potřebu turist. produktu) marketing cestovního ruchu – vhodné aktivity zpracování marketingových studií (průzkum trhu, komplexní marketingové studie turistických regionů a oblastí, lokální a oblastní turistické návštěvnické ankety a průzkumy) zpracování marketingových studií (průzkum trhu, komplexní marketingové studie turistických regionů a oblastí, lokální a oblastní turistické návštěvnické ankety a průzkumy) Podnikatelé: turistické produkty a programy – vhodné aktivity průzkum trhu (studie a analýzy odůvodňující potřebu turist. produktu) tvorba produktů a programů (lokálních, regionálních, nadregionálních, mezinárodních) zajištění podpory prodeje a distribuce produktu marketing cestovního ruchu – vhodné aktivity semináře a konference informační kampaně tvorba propagačních materiálů (příprava, tisk, distribuce) tvorba, rozšiřování a zkvalitňování internetových prezentací

6 6 AKTIVITY, KTERÉ JE MOŽNO PODPOROVAT Veřejné subjekty: semináře a konference semináře a konference informační kampaně informační kampaně účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu tvorba, rozšiřování a zkvalitňování internetových prezentací tvorba, rozšiřování a zkvalitňování internetových prezentací tvorba regionálních turistických informačních a rezervačních systémů tvorba regionálních turistických informačních a rezervačních systémů tvorba propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu (příprava, tisk, distribuce propagačních materiálu, direct marketing, kontakty s touroperátory a cest. kancelářemi) tvorba propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu (příprava, tisk, distribuce propagačních materiálu, direct marketing, kontakty s touroperátory a cest. kancelářemi) cílená inzerce, public relations cílená inzerce, public relations

7 7 AKTIVITY, KTERÉ JE MOŽNO PODPOROVAT Veřejné subjekty: destinační management – vhodné aktivity zajištění koordinace aktivit a aktérů cestovního ruchu ve vymezeném území a realizace společných projektů a aktivit zajištění koordinace aktivit a aktérů cestovního ruchu ve vymezeném území a realizace společných projektů a aktivit tvorba společné marketingové strategie na podporu rozvoje cestovního ruchu ve vymezeném území tvorba společné marketingové strategie na podporu rozvoje cestovního ruchu ve vymezeném území zajišťování nestandardních finančních zdrojů, tvorba společného fondu cestovního ruchu zajišťování nestandardních finančních zdrojů, tvorba společného fondu cestovního ruchu podpora vzniku odborných sdružení zaměřených na oblast služeb cestovního ruchu nebo specifických aktivit CR podpora vzniku odborných sdružení zaměřených na oblast služeb cestovního ruchu nebo specifických aktivit CR podpora vzniku veřejno-privátního partnerství ve vymezeném území podpora vzniku veřejno-privátního partnerství ve vymezeném území

8 8 JAKÉ AKCE JSOU PŘIJATELNÉ Neinvestiční akce charakteru služeb v cestovním ruchu. Neinvestiční akce charakteru služeb v cestovním ruchu. Akce musí být realizované na území Libereckého kraje. Nebo může být místo realizace akce mimo území Libereckého kraje, ale území Libereckého kraje musí mít z této akce užitek. Akce musí být realizované na území Libereckého kraje. Nebo může být místo realizace akce mimo území Libereckého kraje, ale území Libereckého kraje musí mít z této akce užitek. Podporovány budou akce kombinující minimálně dvě z výše uvedených aktivit. Podporovány budou akce kombinující minimálně dvě z výše uvedených aktivit.

9 9 FINANCOVÁNÍ Veřejné subjekty: Celkový objem finančních prostředků dostupných v 1. kole výzvy: 8.500.000,-Kč Celkový objem finančních prostředků dostupných v 1. kole výzvy: 8.500.000,-Kč struktura financování v rámci podopatření 4.1.2 - veřejný sektor (v %) Podnikatelé: Celkový objem finančních prostředků dostupných v 1.kole výzvy: 3.900.000,- Kč struktura financování v rámci podopatření 4.1.2 – podnikatelé (v %) Celkem Veřejné celkem EU (ERDF) Státní rozpočet Kraje Obce Soukromé (NNO) Akce krajů100 75-25-- Akce obcí100 75 -25- Akce NNO1009067,522,5--10 Celkem Veřejné celkem EU (ERDF) Státní rozpočet Kraje Obce soukromé (podnikatelé) Akce podni katel ů10046,6635-11,66-53,34

10 10 FINANCOVÁNÍ Veřejné subjekty: Velikost akce Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce = 500.000,- Kč Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce = 500.000,- Kč Maximální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce = 2 mil. Kč Maximální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce = 2 mil. Kč Výše grantu Minimální výše poskytnutého grantu = 375.000,- Kč Minimální výše poskytnutého grantu = 375.000,- Kč Maximální výše poskytnutého grantu = 1.500.000,- Kč Maximální výše poskytnutého grantu = 1.500.000,- Kč Podnikatelé: Velikost akce Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce = 500.000,- Kč Maximální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce = 2 mil. Kč Výše grantu Minimální výše poskytnutého grantu = 233.350,- Kč Maximální výše poskytnutého grantu = 933.400,- Kč

11 11 DOBA REALIZACE AKCÍ A UZNATELNOST NÁKLADŮ Akce v rámci 1. výzvy musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2006 Akce v rámci 1. výzvy musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2006 Akce musí být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem. Akce musí být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem. Smlouva s Libereckým krajem musí být podepsána do 3 měsíců od vyrozumění o přidělení grantu. Smlouva s Libereckým krajem musí být podepsána do 3 měsíců od vyrozumění o přidělení grantu. Uznatelnost nákladů lze uplatňovat ode dne podání žádosti na Krajský úřad Libereckého kraje. Uznatelnost nákladů lze uplatňovat ode dne podání žádosti na Krajský úřad Libereckého kraje. Uznatelný náklad musí být řádně doložen účetním dokladem. Uznatelný náklad musí být řádně doložen účetním dokladem. Výnos vytvořený v průběhu realizace akce není možné zahrnout do spolufinancování akce a musí být odečten od uznatelných nákladů. Výnos vytvořený v průběhu realizace akce není možné zahrnout do spolufinancování akce a musí být odečten od uznatelných nákladů.

12 12 Přílohy předkládané spolu se žádostí

13 13 Příloha č. 1 Soulad s rozvojovou strategií: výtah ze strategie příslušného územního celku, který se vztahuje k předkládané akci. (např. Program obnovy vesnice, mikroregionální strategie, strategie svazků obcí. Plán rozvoje kraje nebo případně národní koncepce- koncepce státní politiky cestovního ruchu, Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje apod.) výtah ze strategie příslušného územního celku, který se vztahuje k předkládané akci. (např. Program obnovy vesnice, mikroregionální strategie, strategie svazků obcí. Plán rozvoje kraje nebo případně národní koncepce- koncepce státní politiky cestovního ruchu, Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje apod.) výtah musí být opatřen podrobnou anotací zdroje (název dokumentu, orgán schvalující strategii, verze, strana, odstavec), vč. odkazu umožňujícího vyhledání zdroje. výtah musí být opatřen podrobnou anotací zdroje (název dokumentu, orgán schvalující strategii, verze, strana, odstavec), vč. odkazu umožňujícího vyhledání zdroje.

14 14 Příloha č.2 Čestné prohlášení o bezdlužnosti: automaticky generováno elektronickou žádostí ELZA automaticky generováno elektronickou žádostí ELZA žadatel prohlašuje, že nemá ke dni vypracování žádosti žádné dluhy a závazky po lhůtě splatnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ČSSZ), Celní správě, Fondu národního majetku ČR, PF ČR a státním fondům (SFDI, SFRB, SFŽP). žadatel prohlašuje, že nemá ke dni vypracování žádosti žádné dluhy a závazky po lhůtě splatnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ČSSZ), Celní správě, Fondu národního majetku ČR, PF ČR a státním fondům (SFDI, SFRB, SFŽP).

15 15 Příloha č. 3 Podrobný rozpočet akce: Viz. příloha č. 2 rozpočet akce + zdroje financování Viz. příloha č. 2 rozpočet akce + zdroje financování

16 16 Příloha č.4 Podklady pro ekonomické hodnocení akce: dle typu projektů – akcí (privátní/veřejný) a dle výše nákladů akce se zpracovávají jednotlivé studie (zjednodušená studie proveditelnosti, základní studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů-CBA, základní studie proveditelnosti a rozšířená Analýza nákladů a přínosů, dle metodiky EK). dle typu projektů – akcí (privátní/veřejný) a dle výše nákladů akce se zpracovávají jednotlivé studie (zjednodušená studie proveditelnosti, základní studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů-CBA, základní studie proveditelnosti a rozšířená Analýza nákladů a přínosů, dle metodiky EK). Povinné jsou pouze osnovy těchto ekonomických studií (analýz), metodiky mají doporučující charakter. Viz. příloha č. 10 Povinné jsou pouze osnovy těchto ekonomických studií (analýz), metodiky mají doporučující charakter. Viz. příloha č. 10

17 17 Příloha č.4 Podklady pro ekonomické hodnocení akce: Úroveň náročnosti I II III od výše investice do výše investice Typ ekonomického hodnocení akce Minimální velikost akce 3 mil. Kč Zjednodušená studie proveditelnosti 3 mil. Kč 10 mil. Kč Základní studie proveditelnosti 10 mil. Kč 90 mil. Kč Základní SP + Základní CBA IV 90 mil. Kč Základní SP + R CBA

18 18 Příloha č.5 Čestné prohlášení o nesouběžném předložení akce: automaticky generováno elektronickou žádostí ELZA automaticky generováno elektronickou žádostí ELZA Tímto žadatel prohlašuje, že na stejnou akci nebude čerpat v dalších českých nebo zahraničních programech. Tímto žadatel prohlašuje, že na stejnou akci nebude čerpat v dalších českých nebo zahraničních programech.

19 19 Příloha č.6 Doklady o právní subjektivitě žadatele Podnikatelé: podnikatelských subjektů - výpis z živnostenského rejstříku podnikatelských subjektů - výpis z živnostenského rejstříku právních subjektů, zapsaných v obchodním rejstříku - výpis z Obchodního rejstříku. právních subjektů, zapsaných v obchodním rejstříku - výpis z Obchodního rejstříku. doklady nesmí být starší 90 dní od data podání žádosti. doklady nesmí být starší 90 dní od data podání žádosti. Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník) předloží ověřené osvědčení stanovené v tomto zvláštním předpisu, Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník) předloží ověřené osvědčení stanovené v tomto zvláštním předpisu, všichni podnikatelé předloží čestné prohlášení o skutečnosti, že splňují všechny podmínky pro „malý a střední podnik“, všichni podnikatelé předloží čestné prohlášení o skutečnosti, že splňují všechny podmínky pro „malý a střední podnik“,

20 20 Příloha č.6 Doklady o právní subjektivitě žadatele Veřejný sektor: obce - doklad o přidělení IČ, kraje - doklad o přidělení IČ, svazek obcí - smlouva o vytvoření svazku obcí, včetně stanov, (ve stanovách musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku svazku) a doklad o registraci a přidělení IČ, rozpočtové nebo příspěvkové organizace - zřizovací listina a doklad o přidělení IČ, nestátní neziskové organizace - zakladatelská smlouva, stanovy a doklad o registraci a doklad o přidělení IČ, (ve stanovách musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, pakliže toto nevyplývá ze zákona).

21 21 Příloha č.7 Čestné prohlášení o skutečnosti splnění podmínky pro „malý a střední podnik“ PODNIKATELÉ: Tímto čestným prohlášením žadatel prohlašuje, že splňuje podmínku pro „malý a střední podnik“. Malí a střední podnikatelé jsou definováni v příloze č. I. Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 novelizované Nařízením Komise (ES) č.364/2004. Tímto čestným prohlášením žadatel prohlašuje, že splňuje podmínku pro „malý a střední podnik“. Malí a střední podnikatelé jsou definováni v příloze č. I. Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 novelizované Nařízením Komise (ES) č.364/2004. Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, pokud: Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, pokud: - zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, - jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR, - je samostatným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 70/2001 novelizovaným Nařízením Komise (ES) č. 364/2004. (definice MSP je zveřejněna na internetových stránkách Libereckého kraje) VEŘEJNÝ SEKTOR: Dodá pouze prohlášení, že není „Malým a středním podnikem“v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 70/2001 novelizovaným Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 Dodá pouze prohlášení, že není „Malým a středním podnikem“v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 70/2001 novelizovaným Nařízením Komise (ES) č. 364/2004

22 22 Příloha č.8 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele - podnikatelé: U podnikatelských subjektů daňové přiznání minimálně za poslední dvě uzavřená účetní období. U podnikatelských subjektů daňové přiznání minimálně za poslední dvě uzavřená účetní období. Daňová přiznání za jednotlivé roky jsou předkládána včetně příslušných povinných příloh k daňovému přiznání: např. žadatel, který vede účetnictví v plném rozsahu předloží účetní závěrku obsahující rozvahu (bilanci), výkaz zisků a ztrát, přílohu, žadatel, který vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu předloží výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů. Daňová přiznání za jednotlivé roky jsou předkládána včetně příslušných povinných příloh k daňovému přiznání: např. žadatel, který vede účetnictví v plném rozsahu předloží účetní závěrku obsahující rozvahu (bilanci), výkaz zisků a ztrát, přílohu, žadatel, který vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu předloží výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů.

23 23 Příloha č.8 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele – veřejný sektor: u nestátních neziskových organizací - daňová přiznání za poslední tři účetně uzavřené roky. u nestátních neziskových organizací - daňová přiznání za poslední tři účetně uzavřené roky. u obcí doklad o dluhové službě u obcí doklad o dluhové službě v případě, kdy je žadatelem kraj, svazek obcí nebo organizace zřizované veřejnou správou, nedokládá žadatel žádnou přílohu posuzující jeho finanční zdraví. v případě, kdy je žadatelem kraj, svazek obcí nebo organizace zřizované veřejnou správou, nedokládá žadatel žádnou přílohu posuzující jeho finanční zdraví.

24 24 Příloha č. 9 Doklad o posouzení vlivu akce na životní prostředí: Stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) je vydáváno podle zákona č.100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, specifikace a rozsah projektových záměrů je uveden v příloze č. 1 zákona. Stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) je vydáváno podle zákona č.100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, specifikace a rozsah projektových záměrů je uveden v příloze č. 1 zákona. Stanovisko o posouzení vlivu na oblasti definované v rámci soustavy Natura 2000 bude vydáváno v souladu s novelizovaným zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 218/2004 Sb.), v rámci kterého bude posuzováno, zda projekt má významný vliv na definované ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Stanovisko o posouzení vlivu na oblasti definované v rámci soustavy Natura 2000 bude vydáváno v souladu s novelizovaným zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 218/2004 Sb.), v rámci kterého bude posuzováno, zda projekt má významný vliv na definované ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Nejbližším konzultačním místem je odbor životního prostředí příslušného krajského úřadu : Nejbližším konzultačním místem je odbor životního prostředí příslušného krajského úřadu : Ing. Magdaléna Slavíková tel.:485 226 583, e-mail: magdalena.slavikova@kraj-lbc.cz magdalena.slavikova@kraj-lbc.cz

25 25 Příloha č. 10 Výpis z rejstříku trestů: FO - za osobu žadatele FO - za osobu žadatele PO - za všechny statutární zástupce žadatele PO - za všechny statutární zástupce žadatele Výpis z rejstříku trestů nesmí být starší než 90 dní. Výpis z rejstříku trestů nesmí být starší než 90 dní. Žadatel nesmí mít v trestním rejstříku záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata by souvisela s předmětem podnikání nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku. Žadatel nesmí mít v trestním rejstříku záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata by souvisela s předmětem podnikání nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku.

26 26 Příloha č. 11 Doklad o partnerství: Dokladem o partnerství je považována smlouva (zejména smlouva o sdružení podle §829 až §847 Občanského zákoníku) nebo dohoda s partnery vymezující jejich úlohu v akci, práva a povinnosti. Dokladem o partnerství je považována smlouva (zejména smlouva o sdružení podle §829 až §847 Občanského zákoníku) nebo dohoda s partnery vymezující jejich úlohu v akci, práva a povinnosti.

27 27 Příloha č.12 Potvrzení o certifikaci služby nebo zařízení cestovního ruchu Příloha se vyžaduje u projektů priority 4, jejichž předmětem nebo součástí je služba či zařízení cestovního ruchu, která spadají pod jeden z celostátně uplatňovaných standardů kvality služeb cestovního ruchu. Seznam těchto standardů je uveden na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Příloha se vyžaduje u projektů priority 4, jejichž předmětem nebo součástí je služba či zařízení cestovního ruchu, která spadají pod jeden z celostátně uplatňovaných standardů kvality služeb cestovního ruchu. Seznam těchto standardů je uveden na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Nevztahuje se na aktivity, které nemohou být certifikovány. Nevztahuje se na aktivity, které nemohou být certifikovány.

28 28 Příloha č.13 Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje: automaticky generováno elektronickou žádostí ELZA automaticky generováno elektronickou žádostí ELZA Podnikatelé: Žádám o spolufinancování z krajského rozpočtu ve výši …Kč 11,66% celkových uznatelných nákladů. Podnikatelé: Žádám o spolufinancování z krajského rozpočtu ve výši …Kč 11,66% celkových uznatelných nákladů. Obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi či kraji: Žádám o spolufinancování z krajského rozpočtu ve výši …Kč 25% celkových uznatelných nákladů. Obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi či kraji: Žádám o spolufinancování z krajského rozpočtu ve výši …Kč 25% celkových uznatelných nákladů. NNO: Žádám o spolufinancování z krajského rozpočtu ve výši 0,-Kč 0% celkových uznatelných nákladů. NNO: Žádám o spolufinancování z krajského rozpočtu ve výši 0,-Kč 0% celkových uznatelných nákladů. (Viz dle tabulky na snímku č.9)

29 29 Příloha č.14 Čestné prohlášení o zajištění finančního krytí akce automaticky generováno elektronickou žádostí ELZA automaticky generováno elektronickou žádostí ELZA Žadatel tímto čestným prohlášením prohlašuje, že zajistí 100% finanční krytí akce, které předloží k podpisu smlouvy o finanční podpoře (grantu). Žadatel tímto čestným prohlášením prohlašuje, že zajistí 100% finanční krytí akce, které předloží k podpisu smlouvy o finanční podpoře (grantu).

30 30 Příloha č. 15 Projektová dokumentace Tento doklad žadatel předloží spolu se žádostí nebo při podpisu smlouvy Tento doklad žadatel předloží spolu se žádostí nebo při podpisu smlouvy

31 31 Příloha č.16 Seznam příloh: Tento doklad je automatický generován elektronickou žádostí ELZA, kde zadává žadatel jen přesnou specifikaci přílohy a počet jejich stran. Tento doklad je automatický generován elektronickou žádostí ELZA, kde zadává žadatel jen přesnou specifikaci přílohy a počet jejich stran.

32 32 Přílohy předkládané při podpisu smlouvy:

33 33 Smlouva o vedení účtu: Smlouva o vedení účtu nebo podúčtu k účtu, který je určen pouze pro platby související s realizací akce a platbou ze SROP (platby dodavatelům, příjem prostředků z programu SROP). Smlouva o vedení účtu nebo podúčtu k účtu, který je určen pouze pro platby související s realizací akce a platbou ze SROP (platby dodavatelům, příjem prostředků z programu SROP).

34 34 Doklad o zajištění finančního krytí akce: (součástí tohoto dokladu je doklad o spolufinancování) Akceptován je buď výpis z účtu žadatele (ne starší 30 dnů ) případně úvěrová smlouva, nebo závazný úvěrový příslib. Akceptován je buď výpis z účtu žadatele (ne starší 30 dnů ) případně úvěrová smlouva, nebo závazný úvěrový příslib. Obce a kraje mohou toto krytí prokázat usnesením zastupitelstva obce nebo kraje o finančním závazku obce profinancovat akci. Obce a kraje mohou toto krytí prokázat usnesením zastupitelstva obce nebo kraje o finančním závazku obce profinancovat akci.

35 35 Přílohy překládané spolu se žádostí nebo při podpisu smlouvy

36 36 Projektová dokumentace: Pokud tato dokumentace není vyžadována což vyplývá z charakteru akce, např. u neinvestičních akcí nebo nákupu technologie, počítačů, softwaru a nezbytného doprovodného vybavení apod.), pak žadatel předkládá nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět akce, potřebnou k posouzení předkládaného záměru. Pokud tato dokumentace není vyžadována což vyplývá z charakteru akce, např. u neinvestičních akcí nebo nákupu technologie, počítačů, softwaru a nezbytného doprovodného vybavení apod.), pak žadatel předkládá nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět akce, potřebnou k posouzení předkládaného záměru.

37 37 Elektronická verze ELZA umožňuje elektronické připojení všech příloh uložených v souborech PROSÍME NEPŘIPOJOVAT!!!!

38 38 Podání žádosti konec příjmu žádostí: 28.2.2005, 17:00 hod. konec příjmu žádostí: 28.2.2005, 17:00 hod. osobně žadatel nebo pověřený zástupce na adresu: osobně žadatel nebo pověřený zástupce na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje odbor rozvoje kraje oddělení řízení grantových schémat U Jezu 642/2a 461 80 Liberec2

39 39 Žádost 3 výtisky z elektronické žádosti, stránky pevně spojené, poslední strana podepsaná žadatelem 3 výtisky z elektronické žádosti, stránky pevně spojené, poslední strana podepsaná žadatelem 1 CD nebo disketu s elektronickou verzí žádosti 1 CD nebo disketu s elektronickou verzí žádosti 3 x seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh, podepsaný žadatelem 3 x seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh, podepsaný žadatelem řádně očíslované povinné přílohy (musí odpovídat seznamu příloh) ve třech výtiscích (1 x originál nebo ověřená kopie, 2 x kopie) řádně očíslované povinné přílohy (musí odpovídat seznamu příloh) ve třech výtiscích (1 x originál nebo ověřená kopie, 2 x kopie)

40 40 Obálka – přední strana

41 41 Obálka – zadní strana

42 42 Příjem žádosti pracovník OŘGS pracovník OŘGS 1. zkontroluje náležitosti na obálce, případně vyzve žadatele k doplnění 1. vystaví žadateli potvrzení o příjmu žádosti se jménem žadatele, názvem akce, datem a časem převzetí žádosti

43 43 Jak bude Vaše žádost hodnocena? Hodnotící tabulka je uvedena v příloze č. 4 Pokynů pro žadatele. Hodnotící tabulka je uvedena v příloze č. 4 Pokynů pro žadatele. Každá akce je hodnocena dvěma hodnotiteli na základě výběrových kritérií podle hodnotící tabulky. Každá akce je hodnocena dvěma hodnotiteli na základě výběrových kritérií podle hodnotící tabulky. 4 oblasti kritérií:1. schopnosti a zkušenosti žadatele 4 oblasti kritérií:1. schopnosti a zkušenosti žadatele 2. potřeba a relevance projektu 3. kvalita projektu 4. horizontální kritéria

44 44 DĚKUJEME ZA POZORNOST Kontakty : Oddělení řízení grantových schémat : Ing. Alena Šmicová, projektový manažer485 226 325 Bc. Hana Čepičková, grantový manažer485 226 574 Ing. Jan Klíma, finanční manažer485 226 536


Stáhnout ppt "1 Grantové schéma – 4.1.2 Podpora služeb cestovního ruchu seminář 3.2. 2005 Liberecký kraj."

Podobné prezentace


Reklamy Google