Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Grantová schémata vyhlašovaná Libereckým krajem v rámci SROP Grantové schéma v rámci podopatření 4.2.2 Podpora infrastruktury cestovního ruchu pro podnikatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Grantová schémata vyhlašovaná Libereckým krajem v rámci SROP Grantové schéma v rámci podopatření 4.2.2 Podpora infrastruktury cestovního ruchu pro podnikatele."— Transkript prezentace:

1 1 Grantová schémata vyhlašovaná Libereckým krajem v rámci SROP Grantové schéma v rámci podopatření 4.2.2 Podpora infrastruktury cestovního ruchu pro podnikatele

2 2 ZDROJE INFORMACÍ Pokyny pro žadatele pro 1. kolo výzvy pro Grantová schémata včetně jejich Příloh Pokyny pro žadatele pro 1. kolo výzvy pro Grantová schémata včetně jejich Příloh a Formulář žádosti o finanční podporu ELZA www.kraj-lbc.czwww.kraj-lbc.cz → Grantová schémata ve SROP www.kraj-lbc.cz nebo → odbor rozvoje kraje → oddělení řízení grantových schémat (OŘGS) → Základní dokumenty grantových schémat ve SROP nebo → odbor rozvoje kraje → oddělení řízení grantových schémat (OŘGS) → Základní dokumenty grantových schémat ve SROP  Metodika studie proveditelnosti: www.strukturalni-fondy.cz → Strukturální fondy → Operační programy → SROP → metodiky www.strukturalni-fondy.cz  Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení – certifikace: www.horeka.cz www.horeka.cz

3 3 PODMÍNKY PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ Termín pro předložení žádostí pro 1. kolo výzvy je od 3. ledna 2005 do 28. února 2005 do 17:00. Termín pro předložení žádostí pro 1. kolo výzvy je od 3. ledna 2005 do 28. února 2005 do 17:00. 2. kolo výzvy pro GS 4.2.2 Podpora infrastruktury cestovního ruchu pro podnikatele proběhne jen v případě, že Liberecký kraj neobdrží dostatečný počet kvalitních žádostí a nebudou-li rozděleny všechny finanční prostředky. 2. kolo výzvy pro GS 4.2.2 Podpora infrastruktury cestovního ruchu pro podnikatele proběhne jen v případě, že Liberecký kraj neobdrží dostatečný počet kvalitních žádostí a nebudou-li rozděleny všechny finanční prostředky. V 1. kole výzvy budou uvolněny všechny finanční prostředky tj. 14.585.048,-Kč. V 1. kole výzvy budou uvolněny všechny finanční prostředky tj. 14.585.048,-Kč.

4 4 KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM? Podpora se bude týkat výhradně jen: existujících malých a středních podnikatelů, (majitelé nebo provozovatelé ubytovacích zařízení) (nikoliv začínajících podnikatelů), existujících malých a středních podnikatelů, (majitelé nebo provozovatelé ubytovacích zařízení) (nikoliv začínajících podnikatelů), podnikajících v oblastech cestovního ruchu, podnikajících v oblastech cestovního ruchu, kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední dva účetní roky. kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední dva účetní roky.

5 5 ÚZEMNÍ LOKALIZACE JEDNOTLIVÝCH AKCÍ Objekt, který bude předmětem podpory musí ležet na území Libereckého kraje, přičemž nezávisí na sídle či místě bydliště podnikatelského subjektu. Objekt, který bude předmětem podpory musí ležet na území Libereckého kraje, přičemž nezávisí na sídle či místě bydliště podnikatelského subjektu.

6 6 AKTIVITY, KTERÉ JE MOŽNO PODPOROVAT Nástavby, přístavby a stavební úpravy stávajících ubytovacích zařízení včetně vybavení souvisejícího s funkcí zařízení, Nástavby, přístavby a stavební úpravy stávajících ubytovacích zařízení včetně vybavení souvisejícího s funkcí zařízení, nástavby, přístavby a stavební úpravy stávajících stravovacích zařízení včetně vybavení souvisejícího s funkcí zařízení, pouze v návaznosti na ubytování. nástavby, přístavby a stavební úpravy stávajících stravovacích zařízení včetně vybavení souvisejícího s funkcí zařízení, pouze v návaznosti na ubytování.

7 7 FINANCOVÁNÍ minimální výše celkových uznatelných nákladů = minimální výše celkových uznatelných nákladů = 2 000 000,-Kč 2 000 000,-Kč maximální výše celkových uznatelných nákladů = maximální výše celkových uznatelných nákladů = 10 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč minimální částka grantu: 933 200,-Kč minimální částka grantu: 933 200,-Kč maximální částka grantu: 4 666 000,-Kč maximální částka grantu: 4 666 000,-Kč Přičemž poskytnutý grant nesmí překročit 46,66 % z CUN tj. (35 % prostředků grantu poskytne EU a 11,66 % Liberecký kraj). Přičemž poskytnutý grant nesmí překročit 46,66 % z CUN tj. (35 % prostředků grantu poskytne EU a 11,66 % Liberecký kraj).

8 8 ZÁVAZEK PRO DEFINITIVNÍ PŘIZNÁNÍ GRANTU Závazek činí minimálně 1 zřízené a obsazené pracovní místo a min. 5 zkvalitněných nebo nově vytvořených lůžek a obojí musí být zachováno po dobu pěti let ode dne podpisu smlouvy s Libereckým krajem. Závazek činí minimálně 1 zřízené a obsazené pracovní místo a min. 5 zkvalitněných nebo nově vytvořených lůžek a obojí musí být zachováno po dobu pěti let ode dne podpisu smlouvy s Libereckým krajem. Zvýhodněna budou certifikovaná zařízení cestovního ruchu nebo ta, která se zavážou k certifikaci a to nejpozději do dvou let od dokončení realizace akce. Zvýhodněna budou certifikovaná zařízení cestovního ruchu nebo ta, která se zavážou k certifikaci a to nejpozději do dvou let od dokončení realizace akce.

9 9 DOBA REALIZACE AKCÍ Jednotlivé akce musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2008 s tím, že budou upřednostněny akce s termínem ukončení do 30.6.2006. Jednotlivé akce musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2008 s tím, že budou upřednostněny akce s termínem ukončení do 30.6.2006. Akce musí být zahájena do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem, Akce musí být zahájena do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem, přičemž uznatelnost nákladů lze počítat nejdříve dnem registrace akce na oddělení řízení grantových schémat. přičemž uznatelnost nákladů lze počítat nejdříve dnem registrace akce na oddělení řízení grantových schémat. Smlouva s Libereckým krajem musí být žadatelem podepsána do 3 měsíců od doručení smlouvy. Smlouva s Libereckým krajem musí být žadatelem podepsána do 3 měsíců od doručení smlouvy.

10 10 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA na jejich základě budou hodnoceny jednotlivé akce (výše bodů, které budou přiděleny při splnění určitých požadavků), na jejich základě budou hodnoceny jednotlivé akce (výše bodů, které budou přiděleny při splnění určitých požadavků), naleznete na internetových stránkách www.kraj- lbc.cz → Grantová schémata ve SROP→ Základní dokumenty grantových schémat ve SROP → Příloha č. 4 – Tabulka hodnocení akce. naleznete na internetových stránkách www.kraj- lbc.cz → Grantová schémata ve SROP→ Základní dokumenty grantových schémat ve SROP → Příloha č. 4 – Tabulka hodnocení akce.www.kraj- lbc.czwww.kraj- lbc.cz

11 11 Bližší specifikace příloh

12 12 1.Soulad s rozvojovou strategií  výtah ze strategie příslušného územního celku, který se vztahuje k předkládané akci (např. Program obnovy vesnice, mikroregionální strategie, Program rozvoje kraje), národní koncepce (koncepce státní politiky cestovního ruchu),  výtah bude obsahovat podrobnou anotaci zdroje (název dokumentu, orgán schvalující strategii, verze, strana, odstavec, odkaz umožňující vyhledání zdroje)

13 13 2. Čestné prohlášení o bezdlužnosti  Je součástí elektronické žádosti ELZA.  Žadatel prohlašuje, že nemá ke dni vypracování žádosti žádné dluhy a závazky po lhůtě splatnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ČSSZ), Celní správě, Fondu národního majetku ČR, PF ČR a státním fondům (SFDI, SFRB, SFŽP).  Nutno podepsat žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.

14 14 3. Podrobný rozpočet projektu Viz příloha č. 2 Pokynů pro žadatele Rozpočet akce + zdroje financování Rozpočet akce + zdroje financování

15 15 4. Podklady pro ekonomické hodnocení akce Podle výše celkových uznatelných nákladů akce se zpracovávají následující studie (příloha č.10 Pokynů pro žadatele): Podle výše celkových uznatelných nákladů akce se zpracovávají následující studie (příloha č.10 Pokynů pro žadatele):  zjednodušená studie proveditelnosti (pro akce s CUN menšími než 3 000 000,-Kč)  základní studie proveditelnosti (pro akce s CUN 3- 10 miliónů Kč) Pouze osnovy těchto ekonomických studií (analýz) jsou povinné, metodiky mají doporučující charakter. Pouze osnovy těchto ekonomických studií (analýz) jsou povinné, metodiky mají doporučující charakter.

16 16 5. Čestné prohlášení o nesouběžném předložení akce  Je součástí elektronické žádosti ELZA.  Tímto čestným prohlášením žadatel prohlašuje, že na stejnou akci nebude čerpat v dalších českých nebo zahraničních programech.  Nutno podepsat žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.

17 17 6. Doklady o právní subjektivitě žadatele  podnikatelský subjekt - výpis z živnostenského rejstříku  právnický subjekt, zapsaný v obchodním rejstříku - výpis z Obchodního rejstříku (je-li zapsaný i v živnostenském rejstříku, předloží tento subjekt oba výpisy)  osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník) - ověřené osvědčení stanovené v tomto zvláštním předpisu  doklady nesmí být starší 90 dní od data podání žádosti

18 18 7. Čestné prohlášení o skutečnosti splnění podmínky pro „malý a střední podnik“ Malí a střední podnikatelé (MSP) jsou definováni v příloze č. I. Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 novelizované Nařízením Komise (ES) č.364/2004. Malí a střední podnikatelé (MSP) jsou definováni v příloze č. I. Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 novelizované Nařízením Komise (ES) č.364/2004. Malý či střední podnikatel: zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR, jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR, nutno podepsat žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem. nutno podepsat žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.

19 19 8. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele  daňové přiznání za poslední dva účetně uzavřené roky (včetně příslušných povinných příloh k daňovému přiznání)  účetnictví vedené v plném rozsahu - účetní závěrka obsahující rozvahu (bilanci), výkaz zisků a ztrát  účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů

20 20 9. Výpis z rejstříku trestů  fyzická osoba - za osobu žadatele  právnická osoba – za všechny statutární zástupce žadatele  výpis z rejstříku trestů nesmí být starší než 90 dní  Žadatel nesmí mít v trestním rejstříku záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata by souvisela s předmětem podnikání nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku.

21 21 10. Doklad o partnerství  Za doklad o partnerství je považována smlouva (zejména smlouva o sdružení podle §829 až §847 Občanského zákoníku) nebo dohoda s partnery vymezující jejich úlohu v akci, práva a povinnosti.  Doklad je vyžadován pouze tehdy, jsou-li do akce zahrnuti partneři (jeho přípravy, realizace, financování nebo provozování).

22 22 11. Doklad o prokázání vlastnických vztahů výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy (ne starší než 90 dní) dokládá žadatel ve všech případech výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy (ne starší než 90 dní) dokládá žadatel ve všech případech tyto doklady musí zahrnout všechny pozemky a budovy dotčené realizací akce (ať už je konečný uživatel jejich majitelem nebo není) tyto doklady musí zahrnout všechny pozemky a budovy dotčené realizací akce (ať už je konečný uživatel jejich majitelem nebo není) u akce realizované na cizím pozemku či v budově – se navíc dokládá nájemní smlouva na dobu určitou (nejméně na 5 let od data podpisu smlouvy) u akce realizované na cizím pozemku či v budově – se navíc dokládá nájemní smlouva na dobu určitou (nejméně na 5 let od data podpisu smlouvy) v případě pronájmu (nebo spoluvlastnictví), pak i písemný souhlas pronajímatele (spoluvlastníka) s realizací akce (na jeho území nebo v jeho objektu) v případě pronájmu (nebo spoluvlastnictví), pak i písemný souhlas pronajímatele (spoluvlastníka) s realizací akce (na jeho území nebo v jeho objektu)

23 23 12. Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku Tento doklad předkládá žadatel v případě, pokud se jeho akce týká objektu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Pokud objekt není kulturní památkou, stačí přiložit vyjádření, že jí není. Pokud objekt není kulturní památkou, stačí přiložit vyjádření, že jí není.

24 24 13. Doklad o posouzení vlivu akce na životní prostředí  Posouzení vyžadují všechny typy záměrů v rámci GS 4.2.2.  Při vydávání vyjádření příslušného úřadu ohledně posuzování vlivů na životní prostředí projektů spolufinancovaných ze SF EU (EIA) se postupuje dle Pokynu MŽP č. 3/2004 (příloha č. 12 Pokynů pro žadatele).  K tomuto posouzení žadatel předloží stanovisko orgánu ochrany přírody (KÚ, správy chráněné krajinné oblasti nebo NP) z hlediska vlivu projektu na územní soustavy NATURA 2000.  při obstarávání obou dokladů – vyjádření z hlediska vlivu projektu na územní soustavy NATURA 2000 a na životní prostředí (EIA) se obraťte na Odbor životního prostředí a zemědělství (Ing. Magdaléna Slavíková – 485 226 583)

25 25 14. Potvrzení o certifikaci služby nebo zařízení cestovního ruchu  Zvýhodněna budou certifikovaná zařízení cestovního ruchu nebo ta, která se zavážou k certifikaci a to nejpozději do dvou let od podpisu smlouvy.  Seznam těchto standardů je uveden na webových stránkách www.horeka.cz a Ministerstva pro místní rozvoj. Je-li závazek k příslušné certifikaci součástí akce, bude v příloze doloženo Čestné prohlášení žadatele o závazku certifikace do 2 let od podpisu smlouvy či dokončení akce. www.horeka.cz

26 26 15. Územní rozhodnutí nebo sdělení stavebního úřadu o sloučení územního a stavebního řízení  Územní rozhodnutí – u akcí, u nichž je dle Stavebního zákona vyžadováno – musí tu být jednoznačně vyznačeno nabytí právní moci. vyžadováno – musí tu být jednoznačně vyznačeno nabytí právní moci.  Sdělení stavebního úřadu o sloučení územního a stavebního řízení – předloženo při podání žádosti, jestliže je územní a stavební řízení sloučeno.  Potvrzení stavebního úřadu o podání žádosti o realizaci stavby ohláškou.

27 27 16. Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje Tuto žádost předkládá každý žadatel, protože žádá o financování ze zdrojů EU a zároveň z rozpočtu kraje.   Žádost je automaticky generována programem ELZA, musí se tu pouze doplnit procentní podíl kraje na celkových CUN.   Příspěvek z rozpočtu kraje v tomto grantovém schématu činí 11,66 % z celkových uznatelných nákladů   Žádost musí být podepsána žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.

28 28 17. Čestné prohlášení o zajištění finančního krytí akce  Je součástí elektronické žádosti ELZA.  Tímto čestným prohlášením žadatel prohlašuje, že zajistí 100% finanční krytí akce, které předloží nejpozději k podpisu smlouvy o finanční podpoře (grantu).  Nutno podepsat žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.

29 29 18. Projektová dokumentace Pokud je pro akci vyžadováno stavební řízení projektová dokumentace je předkládáno do úrovně ke stavebnímu povolení, Pokud je pro akci vyžadováno stavební řízení projektová dokumentace je předkládáno do úrovně ke stavebnímu povolení, předkládá se spolu s žádostí nebo při podpisu smlouvy. předkládá se spolu s žádostí nebo při podpisu smlouvy.

30 30 19. Seznam příloh  je automaticky generován elektronickou žádostí ELZA, kde žadatel zadává jen přesnou specifikaci přílohy a počet jejich stran  seznam příloh musí být podepsán žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem (event. musí být přiložena ověřená plná moc žadatele tomuto oprávněnému zástupci)

31 31 v záložce Přílohy programu ELZA se nabízí možnost vložit elektronickou verzi žádosti v záložce Přílohy programu ELZA se nabízí možnost vložit elektronickou verzi žádosti PROSÍM NEVYUŽÍVAT TUTO MOŽNOST PROSÍM NEVYUŽÍVAT TUTO MOŽNOST (žádost se tím nadměrně zvětší a nelze ji nahrát do centrálního počítačového systému)

32 32 Předkládání žádosti Vzhled obálky  přelepení spoje samolepkou s podpisem, případně i razítkem žadatele  Adresa: Krajský úřad Libereckého kraje odbor rozvoje kraje oddělení řízení grantových schémat U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Dále zde musí být uvedeno: 1. kolo výzvy 1. kolo výzvy název grantového schématu název priority a opatření úplný název žadatele název akce místo realizace akce (obec + kraj)

33 33 Obsah obálky  3x tištěná verze žádosti (z programu ELZA)  1x disketa nebo CD s elektronickou verzí žádosti  3x seznam povinných příloh (automaticky vytvářen v programu ELZA, žadatel zadává specifikaci přílohy a počet jejích stran)  3x povinné přílohy žádosti (očíslované a seřazené podle seznamu příloh), u vícestranných příloh, musí být jejich listy sešity – povinné přílohy jsou v jednom vyhotovení originálem nebo ověřenou kopií a v dalších dvou vyhotoveních prosté kopie  poslední strana žádosti, seznam příloh a čestná prohlášení musí být podepsaná žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem

34 34 Příjem žádostí Pracovník OŘGS: 1. zkontroluje náležitosti na obálce, případně vyzve žadatele k doplnění 2. vystaví žadateli potvrzení o příjmu žádosti se jménem žadatele, názvem akce, datem a časem převzetí žádosti

35 35 Kontakty : Oddělení řízení grantových schémat : Ing. Eva Janková, projektový manažer: 485 226 571 e-mail: eva.jankova@kraj-lbc.cz e-mail: eva.jankova@kraj-lbc.czeva.jankova@kraj-lbc.cz Ing. Jan Klíma, finanční manažer : 485 226 536 Bc. Hana Čepičková, grantový manažer : 485 226 574 Konzultace probíhají každý pátek či v jiné dny (po telefonické domluvě) do 18. 2. 2005. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Grantová schémata vyhlašovaná Libereckým krajem v rámci SROP Grantové schéma v rámci podopatření 4.2.2 Podpora infrastruktury cestovního ruchu pro podnikatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google