Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Informace o 5. výzvě k podávání žádostí individuálních projektů do SROP Povinné přílohy v rámci opatření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Informace o 5. výzvě k podávání žádostí individuálních projektů do SROP Povinné přílohy v rámci opatření."— Transkript prezentace:

1 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Informace o 5. výzvě k podávání žádostí individuálních projektů do SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 Liberec, 3. 10. 2005 Ing. Jaroslav Sibera Sekretariát Regionální rady NUTS II Severovýchod

2 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 Povinné přílohy žádosti musí být předloženy ve dvou pare, z nichž jedno musí být originál nebo ověřená kopie. Přílohy, které nemusí být ověřené (podepsány a orazítkovány žadatelem): zkušenosti žadatele s projekty, podrobný rozpočet projektu, podklady pro ekonomické hodnocení projektu a projektová dokumentace. Třikrát se předkládá tištěná žádost ELZA (+ elektronicky) a formuláře ISPROFIN (žádost o státní rozpočet)

3 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 1.Čestné prohlášení Tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické žádosti ELZA. Ke dni podání žádosti má žadatel vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy. V době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, atd. Proti jeho statutárnímu zástupci není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin. Žadatel má zajištěny vlastní finanční prostředky na realizaci projektu (nebo minimálně 1. etapy projektu), což průkazně doloží nejpozději při podpisu smlouvy.

4 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 2.Soulad s rozvojovou strategií Výtah ze strategie příslušného územního celku, který se vztahuje k předkládanému projektu. Těmito strategiemi může být například: - program rozvoje územního obvodu kraje - mikroregionální strategie - strategie svazků obcí nebo případně národní koncepce Tento výtah z dokumentu bude opatřen podrobnou anotací zdroje, vč. odkazu umožňujícího vyhledání zdroje.

5 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 3.Podrobný rozpočet projektu Specifikuje ELZA. U investičních projektů je základem rozpočet k stavební projektové dokumentaci a přiloženy musí být i podrobné rozpočty dalších aktivit projektu (vybavení, nákup pozemků, nemovitostí, označení projektu apod.) Podrobný rozpočet musí obsahovat úplný výčet všech uznatelných a neuznatelných nákladů projektu a jeho údaje a součty musí souhlasit s údaji v žádosti.

6 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 4.Podklady pro ekonomické hodnocení projektu Žadatel předkládá studii proveditelnosti v povinném rozsahu uvedeném v příloze PPŽ, tyto osnovy mají závazný charakter.

7 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 5.Doklady o právní subjektivitě žadatele Ve všech případech musí jít o originály nebo o úředně ověřené kopie dokladů od těch orgánů, které o založení, zřízení či vytvoření subjektu rozhodly, případně které subjekt registrovaly. Obce předkládají doklad o přidělení IČ (od ČSU) Svazky obcí dokládají smlouvu o vytvoření svazku obcí a doklad o registraci a doklad o přidělení IČ. Příspěvkové organizace zřízené obcí, krajem, nebo státem dokládají zřizovací listinu a doklad o přidělení IČ. NNO dokládají zakladatelskou smlouvu nebo zakládací listinu, smlouvu či zřizovací listinu podle druhu organizace (ne u o.s.), výpis z příslušného rejstříku (u o.p.s., nadací a nadačních fondů, církevních právnických osob), stanovy s označením dne registrace na MV (u o.s.) a doklad o přidělení IČ u všech NNO. Hospodářské komory ČR a jejich složky dokládají výpis z obchodního rejstříku, nebo doklad osvědčující vznik dané složky podle zvláštního zákona.

8 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 6.Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele Organizace založené obcí nebo krajem a NNO doloží daňová přiznání za poslední tři účetně uzavřené roky. Pokud mladší, dokládá daň. přiznání za dobu její existence. Obce doloží dluhovou službu za poslední uzavřený rok (obsaženo v ELZE). Kraj, svazek obcí, organizace zřizované veřejnou správou a HK ČR a její složky nedokládají přílohu posuzující jejich finanční zdraví.

9 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 7.Doklad o partnerství Za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné a/nebo realizační fáze projektu. Způsob zapojení může být finanční, materiální, poskytnutí odborných služeb nebo kombinace více způsobů. Za doklad o partnerství je považována smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu v projektu, práva a povinnosti.

10 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 8.Doklad o prokázání vlastnických vztahů Pokud je součástí projektu nákup a umístění technologií, počítačů, software a nezbytné doprovodné vybavení u žadatele nebo partnera projektu a projekt nevyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolení nebo ohlášení, dokládá žadatel pouze souhlas partnera s umístěním a provozem daných technologií. Pokud bude v rámci projektu vytvářena místní nebo regionální komunikační síť a jednotlivé přístupové body do této sítě (typu multipoint) bude moci určit specificky pouze dodavatel až po ukončení výběrového řízení, není tento podklad u přístupových bodů vyžadován při podání žádosti. Dokládat se bude po výběru dodavatele v rámci průběžné monitorovací zprávy, nejdéle však společně se žádostí o proplacení výdajů projektu.

11 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 V ostatních případech dokládá žadatel svá vlastnická práva výpisem z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální mapy. Výpis nesmí být starší než 90 dní před datem podání žádosti. (Pozemky musí být v katastrální mapě označeny). Jsou-li nemovitosti zatíženy právy třetích osob, musí žadatel prokázat, že tyto skutečnosti neohrozí realizaci uvažovaného projektu. Jiná práva dokládá žadatel v případě, že není vlastníkem nemovitostí dotčených realizací projektu. V tomto případě všechny smluvní akty dovolující žadateli nakládat s nemovitostmi v rámci projektu musí obsahovat právo hospodaření (k budovám, pozemkům) minimálně na dobu 5 let od předpokládaného data vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF.

12 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 9.Územní rozhodnutí a stavební povolení, resp. sloučené územní a stavební povolení Pokud podle stavebního zákona je na daný projekt vyžadováno toto povolení/rozhodnutí dle § 32/ § 55 stavebního zákona, dokládá ho žadatel na celý projekt s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci. Územní rozhodnutí k registrací žádosti. Stavební povolení nejpozději při převzetí Rozhodnutí o účasti SR a SF. V situaci, kdy je územní a stavební řízení sloučeno podle § 32 s.z., žadatel předloží při podání žádosti sdělení stavebního úřadu o sloučení územního a stavebního řízení. V případě provedení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací uvedených v § 55 odst. 2 a 3 stavebního zákona předloží žadatel doklad o ohlášení stavebnímu úřadu a čestné prohlášení žadatele, že stavební úřad nenařídil, že ohlášený záměr podléhá stavebnímu povolení. Tento doklad je předkládán při podání žádosti.

13 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 10.Projektová dokumentace Tato příloha se předkládá 2x u projektů, u nichž je vyžadováno jak územní rozhodnutí, tak i stavební povolení, a to jednak při podání žádosti (vybrané části dokumentace pro územní rozhodnutí), nejpozději při převzetí Rozhodnutí o účasti SR a SF (vybrané části dokumentace pro stavební povolení). Pokud se výše uvedená dokumentace nezpracovává (např. projekt není stavbou), žadatel předkládá nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět projektu potřebnou k posouzení předkládaného projektu a to vždy při předložení žádosti.

14 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 11.Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí Vyjádření příslušného orgánu EIA nebo NATURA nepředkládá žadatel, jehož projekt zahrnuje pouze záměry uvedené v materiálu MŽP „Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD Praha Cíl 2“, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Tito žadatelé rovněž nepředkládají žádnou další dokumentace EIA. Pokud je stavební povolení či územní rozhodnutí vydáno po 1. 5. 2004, žadatelé nemusí dokládat posouzení vlivu projektu na životní prostředí EIA. V ostatních případech dokládají dokumenty EIA a NATURA při žádosti.

15 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 12.ISPROFIN Formuláře ISPROFIN předkládá žadatel jako povinnou přílohu pokud žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu. Formuláře se vyplňují a tisknou v ELZE. Žadatel je předkládá v papírové podobě 3x (2x originál, 1x prostá kopie), a současně i v elektronické podobě (součást ELZy, záložka povinné přílohy). Formulář ISPROFIN lze v elektronické podobě stáhnout na webových stránkách Ministerstva financí ČR. Jedná se především o formulář RA 80, RA 81 a RA 82; tj. identifikační údaje akce a bilance investičních, resp. neinvestičních potřeb a zdrojů financování projektu.

16 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 13.Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje Není uvedeno v doporučené struktuře financování opatření 2.2

17 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 14.Smlouva o vedení účtu Jedná se o smlouvu o zřízení zvláštního bankovního účtu (podúčtu běžného bankovního účtu) se samostatným výpisem, který je určen výlučně pro projekt SROP a který bude existovat až do doby ukončení projektu. Na účtu budou zachyceny platby dodavatelům a příjem dotace z programu SROP. Tento doklad doloží žadatel nejpozději před vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF.

18 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 15.Doklad o zajištění finančního krytí projektu Žadatel dokládá nejpozději při převzetí Rozhodnutí o účasti SR a SF a to formou rozhodnutí nebo usnesení příslušného orgánu obce o zajištění spolufinancování příslušného projektu. Žadatel nejpozději při převzetí Rozhodnutí o účasti SR a SF musí prokázat finanční připravenost realizovat nejméně 1. etapu projektu. Akceptován je buď výpis z účtu žadatele (ne starší 30 dnů), úvěrová smlouva nebo závazný úvěrový příslib. Obce a kraje mohou finanční krytí prokázat usnesením zastupitelstva obce nebo kraje o finančním závazku obce profinancovat příslušný projekt. V uvedených dokumentech musí být uvedena výše finanční částky, kterou se kraj/obec bude podílet na financování uznatelných nákladů.

19 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 16.Seznam příloh Seznam příloh předkládá žadatel s uvedením počtu listů jednotlivých příloh. Tento doklad je automaticky generován elektronickou žádostí ELZA, kde zadává žadatel jen přesnou specifikaci přílohy a počet jejich listů. Na seznamu příloh musí být uvedeno číslo přílohy a počet stran jednotlivých příloh. Každá příloha musí být podle tohoto seznamu očíslována a seřazena a seznam příloh musí být podepsán žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.

20 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Sibera Sekretariát Regionální rady NUTS II Severovýchod


Stáhnout ppt "Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Informace o 5. výzvě k podávání žádostí individuálních projektů do SROP Povinné přílohy v rámci opatření."

Podobné prezentace


Reklamy Google