Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Informace o 5. výzvě k podávání žádostí individuálních projektů do SROP Povinné přílohy v rámci opatření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Informace o 5. výzvě k podávání žádostí individuálních projektů do SROP Povinné přílohy v rámci opatření."— Transkript prezentace:

1 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Informace o 5. výzvě k podávání žádostí individuálních projektů do SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 Liberec, Ing. Jaroslav Sibera Sekretariát Regionální rady NUTS II Severovýchod

2 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 Povinné přílohy žádosti musí být předloženy ve dvou pare, z nichž jedno musí být originál nebo ověřená kopie. Přílohy, které nemusí být ověřené (podepsány a orazítkovány žadatelem): zkušenosti žadatele s projekty, podrobný rozpočet projektu, podklady pro ekonomické hodnocení projektu a projektová dokumentace. Třikrát se předkládá tištěná žádost ELZA (+ elektronicky) a formuláře ISPROFIN (žádost o státní rozpočet)

3 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření Čestné prohlášení Tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické žádosti ELZA. Ke dni podání žádosti má žadatel vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy. V době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, atd. Proti jeho statutárnímu zástupci není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin. Žadatel má zajištěny vlastní finanční prostředky na realizaci projektu (nebo minimálně 1. etapy projektu), což průkazně doloží nejpozději při podpisu smlouvy.

4 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření Soulad s rozvojovou strategií Výtah ze strategie příslušného územního celku, který se vztahuje k předkládanému projektu. Těmito strategiemi může být například: - program rozvoje územního obvodu kraje - mikroregionální strategie - strategie svazků obcí nebo případně národní koncepce Tento výtah z dokumentu bude opatřen podrobnou anotací zdroje, vč. odkazu umožňujícího vyhledání zdroje.

5 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření Podrobný rozpočet projektu Specifikuje ELZA. U investičních projektů je základem rozpočet k stavební projektové dokumentaci a přiloženy musí být i podrobné rozpočty dalších aktivit projektu (vybavení, nákup pozemků, nemovitostí, označení projektu apod.) Podrobný rozpočet musí obsahovat úplný výčet všech uznatelných a neuznatelných nákladů projektu a jeho údaje a součty musí souhlasit s údaji v žádosti.

6 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření Podklady pro ekonomické hodnocení projektu Žadatel předkládá studii proveditelnosti v povinném rozsahu uvedeném v příloze PPŽ, tyto osnovy mají závazný charakter.

7 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření Doklady o právní subjektivitě žadatele Ve všech případech musí jít o originály nebo o úředně ověřené kopie dokladů od těch orgánů, které o založení, zřízení či vytvoření subjektu rozhodly, případně které subjekt registrovaly. Obce předkládají doklad o přidělení IČ (od ČSU) Svazky obcí dokládají smlouvu o vytvoření svazku obcí a doklad o registraci a doklad o přidělení IČ. Příspěvkové organizace zřízené obcí, krajem, nebo státem dokládají zřizovací listinu a doklad o přidělení IČ. NNO dokládají zakladatelskou smlouvu nebo zakládací listinu, smlouvu či zřizovací listinu podle druhu organizace (ne u o.s.), výpis z příslušného rejstříku (u o.p.s., nadací a nadačních fondů, církevních právnických osob), stanovy s označením dne registrace na MV (u o.s.) a doklad o přidělení IČ u všech NNO. Hospodářské komory ČR a jejich složky dokládají výpis z obchodního rejstříku, nebo doklad osvědčující vznik dané složky podle zvláštního zákona.

8 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele Organizace založené obcí nebo krajem a NNO doloží daňová přiznání za poslední tři účetně uzavřené roky. Pokud mladší, dokládá daň. přiznání za dobu její existence. Obce doloží dluhovou službu za poslední uzavřený rok (obsaženo v ELZE). Kraj, svazek obcí, organizace zřizované veřejnou správou a HK ČR a její složky nedokládají přílohu posuzující jejich finanční zdraví.

9 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření Doklad o partnerství Za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné a/nebo realizační fáze projektu. Způsob zapojení může být finanční, materiální, poskytnutí odborných služeb nebo kombinace více způsobů. Za doklad o partnerství je považována smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu v projektu, práva a povinnosti.

10 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření Doklad o prokázání vlastnických vztahů Pokud je součástí projektu nákup a umístění technologií, počítačů, software a nezbytné doprovodné vybavení u žadatele nebo partnera projektu a projekt nevyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolení nebo ohlášení, dokládá žadatel pouze souhlas partnera s umístěním a provozem daných technologií. Pokud bude v rámci projektu vytvářena místní nebo regionální komunikační síť a jednotlivé přístupové body do této sítě (typu multipoint) bude moci určit specificky pouze dodavatel až po ukončení výběrového řízení, není tento podklad u přístupových bodů vyžadován při podání žádosti. Dokládat se bude po výběru dodavatele v rámci průběžné monitorovací zprávy, nejdéle však společně se žádostí o proplacení výdajů projektu.

11 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření 2.2 V ostatních případech dokládá žadatel svá vlastnická práva výpisem z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální mapy. Výpis nesmí být starší než 90 dní před datem podání žádosti. (Pozemky musí být v katastrální mapě označeny). Jsou-li nemovitosti zatíženy právy třetích osob, musí žadatel prokázat, že tyto skutečnosti neohrozí realizaci uvažovaného projektu. Jiná práva dokládá žadatel v případě, že není vlastníkem nemovitostí dotčených realizací projektu. V tomto případě všechny smluvní akty dovolující žadateli nakládat s nemovitostmi v rámci projektu musí obsahovat právo hospodaření (k budovám, pozemkům) minimálně na dobu 5 let od předpokládaného data vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF.

12 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření Územní rozhodnutí a stavební povolení, resp. sloučené územní a stavební povolení Pokud podle stavebního zákona je na daný projekt vyžadováno toto povolení/rozhodnutí dle § 32/ § 55 stavebního zákona, dokládá ho žadatel na celý projekt s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci. Územní rozhodnutí k registrací žádosti. Stavební povolení nejpozději při převzetí Rozhodnutí o účasti SR a SF. V situaci, kdy je územní a stavební řízení sloučeno podle § 32 s.z., žadatel předloží při podání žádosti sdělení stavebního úřadu o sloučení územního a stavebního řízení. V případě provedení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací uvedených v § 55 odst. 2 a 3 stavebního zákona předloží žadatel doklad o ohlášení stavebnímu úřadu a čestné prohlášení žadatele, že stavební úřad nenařídil, že ohlášený záměr podléhá stavebnímu povolení. Tento doklad je předkládán při podání žádosti.

13 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření Projektová dokumentace Tato příloha se předkládá 2x u projektů, u nichž je vyžadováno jak územní rozhodnutí, tak i stavební povolení, a to jednak při podání žádosti (vybrané části dokumentace pro územní rozhodnutí), nejpozději při převzetí Rozhodnutí o účasti SR a SF (vybrané části dokumentace pro stavební povolení). Pokud se výše uvedená dokumentace nezpracovává (např. projekt není stavbou), žadatel předkládá nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět projektu potřebnou k posouzení předkládaného projektu a to vždy při předložení žádosti.

14 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí Vyjádření příslušného orgánu EIA nebo NATURA nepředkládá žadatel, jehož projekt zahrnuje pouze záměry uvedené v materiálu MŽP „Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD Praha Cíl 2“, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Tito žadatelé rovněž nepředkládají žádnou další dokumentace EIA. Pokud je stavební povolení či územní rozhodnutí vydáno po , žadatelé nemusí dokládat posouzení vlivu projektu na životní prostředí EIA. V ostatních případech dokládají dokumenty EIA a NATURA při žádosti.

15 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření ISPROFIN Formuláře ISPROFIN předkládá žadatel jako povinnou přílohu pokud žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu. Formuláře se vyplňují a tisknou v ELZE. Žadatel je předkládá v papírové podobě 3x (2x originál, 1x prostá kopie), a současně i v elektronické podobě (součást ELZy, záložka povinné přílohy). Formulář ISPROFIN lze v elektronické podobě stáhnout na webových stránkách Ministerstva financí ČR. Jedná se především o formulář RA 80, RA 81 a RA 82; tj. identifikační údaje akce a bilance investičních, resp. neinvestičních potřeb a zdrojů financování projektu.

16 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje Není uvedeno v doporučené struktuře financování opatření 2.2

17 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření Smlouva o vedení účtu Jedná se o smlouvu o zřízení zvláštního bankovního účtu (podúčtu běžného bankovního účtu) se samostatným výpisem, který je určen výlučně pro projekt SROP a který bude existovat až do doby ukončení projektu. Na účtu budou zachyceny platby dodavatelům a příjem dotace z programu SROP. Tento doklad doloží žadatel nejpozději před vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF.

18 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření Doklad o zajištění finančního krytí projektu Žadatel dokládá nejpozději při převzetí Rozhodnutí o účasti SR a SF a to formou rozhodnutí nebo usnesení příslušného orgánu obce o zajištění spolufinancování příslušného projektu. Žadatel nejpozději při převzetí Rozhodnutí o účasti SR a SF musí prokázat finanční připravenost realizovat nejméně 1. etapu projektu. Akceptován je buď výpis z účtu žadatele (ne starší 30 dnů), úvěrová smlouva nebo závazný úvěrový příslib. Obce a kraje mohou finanční krytí prokázat usnesením zastupitelstva obce nebo kraje o finančním závazku obce profinancovat příslušný projekt. V uvedených dokumentech musí být uvedena výše finanční částky, kterou se kraj/obec bude podílet na financování uznatelných nákladů.

19 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Povinné přílohy v rámci opatření Seznam příloh Seznam příloh předkládá žadatel s uvedením počtu listů jednotlivých příloh. Tento doklad je automaticky generován elektronickou žádostí ELZA, kde zadává žadatel jen přesnou specifikaci přílohy a počet jejich listů. Na seznamu příloh musí být uvedeno číslo přílohy a počet stran jednotlivých příloh. Každá příloha musí být podle tohoto seznamu očíslována a seřazena a seznam příloh musí být podepsán žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.

20 Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Sibera Sekretariát Regionální rady NUTS II Severovýchod


Stáhnout ppt "Tento seminář je financován z technické pomoci SROP Informace o 5. výzvě k podávání žádostí individuálních projektů do SROP Povinné přílohy v rámci opatření."

Podobné prezentace


Reklamy Google