Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. et Mgr. Jan Chrastina Ústav společenských a humanitních věd Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci Studijní text dedikovaný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. et Mgr. Jan Chrastina Ústav společenských a humanitních věd Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci Studijní text dedikovaný."— Transkript prezentace:

1 Mgr. et Mgr. Jan Chrastina Ústav společenských a humanitních věd Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci jan.chrastina@upol.cz Studijní text dedikovaný projektu FRVŠ 2013 (893/2013/B5/b)

2 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, studijní text, který právě máte před sebou, byl vytvořen za účelem základního studijního materiálu – opory pro oblast studijní disciplíny speciální pedagogiky. Tvorba a zavedení tohoto nového studijního předmětu umožnil projekt FRVŠ MŠTM ČR, jehož jsem hlavním řešitelem. Předkládaný materiál nemá za úkol předat vyčerpávající informace. Naopak. Má posloužit jako jistá osnova pro další informace a hlubší studium problematiky, které již vyžaduje práci s odbornou literaturou a publikačními či informačními prameny. Text je členěn do několika hlavních tematických celků, které představují konkrétnější oblasti, kterým je studijní předmět věnován, a to dle sylabu studijního předmětu. Pro omezený prostor studijního textu nebylo v mých silách (a ani primárním záměrem) vyčerpat všechna témata z takto široké oblasti. Text seznamujeme čtenáře pouze s těmi nejčastěji se vyskytujícími problémy, oblastmi či odvětvími, se kterými se zdravotničtí profesionálové „dostávají do styku“. Je zřejmé, že v textu, který máte před sebou, nelze plně a do důsledku postihnout všechny související oblasti. Jde pouze o to, nabídnout možný směr při pronikání do hlubší problematiky, kterou budete mít poznatky z tohoto materiálu již otevřenu. Přeji Vám hodně úspěchů nejen při studiu, ale především v následném uplatnění teoretických poznatků a vědomostí v praxi! Jan Chrastina

3  Pedagogika vs. speciální pedagogika  Čím se zabývá obor „speciální pedagogika“?  Kdo je příjemcem (cílová skupina) této disciplíny?  Co je to „zdravotní postižení“?  Znáte nějaké konkrétní typy postižení?  Debilita, imbecilita, idiocie? – viz Requiem pro panenku (film)  „Nevzdělatelný jedinec?“ Používáme tento pojem?  Sexualita osob s MP? – viz 2 short dokumenty

4  http://www.youtube.com/watch?v=WluSpFgPN Xw http://www.youtube.com/watch?v=WluSpFgPN Xw

5  Zamyslete se nad koncepcí (komplexních??) služeb poskytovaným osobám se zdravotním postižením.  Jaká spatřujete negativa a pozitiva ústavní (institucionální) péče?  Užíváme v dnešní době pojem „ústav sociální péče“?

6  http://inventura.org http://inventura.org  http://inventura.org/cz/1653-vztahy- dokument-nejen-o-lasce-a-sexu http://inventura.org/cz/1653-vztahy- dokument-nejen-o-lasce-a-sexu  http://www.youjotube.com/watch/c5uumpJZbk c http://www.youjotube.com/watch/c5uumpJZbk c

7  Zamyslete se nad možnostmi saturace sexuálních potřeb v nemocničním i jiném zdravotnickém zařízení!  Domníváte se, že je sexuální výchova (u intaktní společnosti i společnosti se zdravotním postižením) realizována vhodně, správně, efektivně?

8 Dřívější označení oboru: 1. Léčebná pedagogika 2. Pedologie 3. Nápravná pedagogika 4. Defektologie (speciální pedagogika defektologická) 5. Speciální pedagogika (Miloš Sovák – 1972 Nárys speciální pedagogiky)

9  Přelom 60. a 70. let 20. století  VĚDNÍ DISCIPLÍNA, KTERÁ SE ZABÝVÁ ZÁKONITOSTMI ROZVOJE, VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ, PŘÍPRAVY PRO PRACOVNÍ A SPOLEČENSKÉ ZAČLENĚNÍ POSTIŽENÝCH JEDINCŮ A NA ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z OBORU.  Pojem „postižený“, „handicapovaný“, osoba se speciálními potřebami, osoba se zdravotním či jiným znevýhodněním aj.

10  Vyhledejte dostupné definice (vymezení) oboru speciální pedagogika.  Následně proveďte komparaci obsahu definic.  Ke které z nich se přikláníte? Proč?  Své rozhodnutí, prosím, zdůvodněte!

11  Komprehenzivní RHB (spec. ped.):  RHB léčebná (OP, medik., fyzio., LTV, ergoterapie atd.)  RHB pedagogická (příprava na povolání, výchovné poradenství, všeob. i odborné vzdělávání)  RHB pracovní (kvalifikace a rekvalifikace, dovednosti, návyky)  RHB sociální (bydlení, zaměstnání, doprava, zájmové aktivity)  RHB psychologická (vyrovnávání se s postižením, raná péče)  RHB technická (ortopedické pomůcky, protézy, ortézy, ortoptické pomůcky, bezbariérovost, plošiny šikmé, schodolezy, scalamobil)  RHB právní (zákony, směrnice, školní vzdělávání apod.)  RHB ekonomická (výrobní činnost, produktivní práce osob se ZP)  Speciálně-pedagogická andragogika  SP gerontagogika (SP gerontoandragogika)  Výchova a vzdělávání dané cílové skupiny  Legislativa handicapovaných

12  Jaký význam mají pojmy „rehabilitace“ a „habilitace“?  Jaký obsah má pojem „rehabilitace“ v našem socio-kulturním prostředí?  Kdo může být poskytovatelem „rehabilitace“?  Vyhledejte pojmy (a následně je objasněte): rehabilitační oddělení – rehabilitační stacionář – rehabilitační klinika – rehabilitační ústav!

13 je zkoumání podstaty a zákonitostí výchovy a edukace jedinců se speciálními potřebami z aspektu etiologie, symptomatologie, možnosti aplikace speciálněpedagogických metod (reedukace, kompenzace, rehabilitace) a profylaxe neadekvátního vyrovnávání osob s postižením, narušením nebo různými omezujícími faktory.

14  Zabývá se speciální pedagogika pouze „výchovou a vzděláváním“?  O jaké oblasti byste výše uvedený předmět speciální pedagogiky doplnili?  Existuje rozdíl v předmětu speciální pedagogiky u klientely různého věku (kupř. dítě x dospělý)?

15  Co znamenají pojmy:  Adaptace  Akceptace  Edukace  Redukace  Kompenzace  Hyperkompenzace  Socializace  resocializace

16 S jakými ostatními disciplínami (odvětvími, vědami) spolupracuje speciální pedagogika?

17  Lékařské vědy (foniatrie, neurologie, psychiatrie, ORL, ortopedie, oftalmologie, pediatrie aj.)  Patopsychologie  Patobiologie  Kybernetika  Psycholingvistika  Semiotika  Logika, etika a estetika  Pedagogika, filozofie, právo, ekonomie, architektura aj.

18 … by mělo být uznání člověka s postižením jako autonomní, svébytné a samostatné bytosti, která má vlastní hodnoty bez ohledu na přítomnost samotného zdravotního postižení.

19 Jaké znáte konkrétní typy postižení?

20

21 1. Psychopedie – SP osob s mentálním postižením (MP a MR) 2. Tyflopedie (oftalmopedie)– SP osob se zrakovým postižením 3. Etopedie – SP osob s poruchami chování 4. Logopedie – SP osob s narušenou komunikační schopností 5. Surdopedie – SP osob se sluchovým postižením 6. Somatopedie – SP osob s postižením hybnosti, tj. tělesně postižených, zdravotně oslabených a nemocných 7. SP osob s vícenásobným postižením – kombinované vady 8. SP osob s parciálními nedostatky – specifické poruchy učení (SPU), chování a pozornosti (např. ADD, ADHD)

22  Záměrně nejsou uvedena obsahová vymezení jednotlivých „-pedií“ zcela správně, moderně koncipované.  Vyhledejte vymezení „-pedií“ a komparujte je mezi sebou!  Které z „-pedií“ jsou ve Vaší profexi (praxi) nejčastěji zastoupeny?

23  Zrakové postižení – různé stupně a typy poškození zrakové percepce (zbytky zraku, refrakční vady, nevidomí apod.)  Pohybové postižení – VVV, rozštěpy, DMO, alergie, CH.N., myodystrofie, vady páteře, revmatická horečka, Chorea minor aj.)  Řečové postižení – neuróza řeči, vady výslovnosti, organická porucha řeči

24  Sluchové postižení – nedoslýchavost, zbytky sluchu, neslyšící apod.  Mentální postižení – MR různého stupně, demence, deteriorace, „oligofrenie“ aj. MP  Klientela psychopedická– poruchy v oblasti emoční a sociální (lhaní, krádeže, závislosti, přestupky apod.)  Specifické poruchy učení a chování – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie, dysmúzie, ADD, ADHD aj.  Vícenásobná postižení – hluchoslepota, MP + TP, MP + Sluchová vada, MP + TP + Sluchová vada, CHARGE

25  Nový pojem: IVP = individuální vzdělávací plán  Nový pojem: Žák se speciálními vzdělávacími potřebami  Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se vzdělávají dle IVP (individuálního vzdělávacího plánu, a to v kterékoliv vzdělávací instituci.  V průběhu výuky je těmto žákům poskytovaná přiměřená speciálně pedagogická podpora, která je adekvátní k možnostem, schopnostem, dovednostem aj. atributům žáka se zdravotním postižením.

26  Pokuste se vyhledat „mustr“ pro IVP z různých organizací, zařízení.  Co je obsahem IVP?  Kde byste hledali legislativní ukotvení IVP?  Jak často je IVP aktualizován, kontrolován?  Kdo všechno na něm participuje – při přípravě, při realizaci?

27  Školní poradenská pracoviště: a) výchovný poradce, b) školní metodik prevence, c) školní psycholog, d) speciální pedagog  Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)  Speciálně pedagogické centrum (SPC)  Středisko výchovné péče (SVP)  Institut pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP)

28  TP ………………………… ? ? ?  MP ………………………… ? ? ?  MR ………………………… ? ? ?  WHO ………………………… ? ? ?  MKN ………………………… ? ? ?  CH.N. ………………………… ? ? ?  Z.O. ………………………… ? ? ?  DMO ………………………… ? ? ?  VVV ………………………… ? ? ?

29  Vyhledejte dostupná SPC ve Vašem kraji.  Proveďte třídění na základě poskytování služeb pro typ zdravotního postižení  Ve skupině vytvořte jednoduchý adresář SPC v různých krajích ČR a v několika stručných bodech vymezte základní služby, které nabízejí jak dětem, tak jejich rodičům, nebo pedagogům.

30 1. Znáte nějaké filmy, ve kterých je hlavním (příp. vedlejším) protagonistou osoba se zdravotním postižením? 2. Jak bylo toto postižení prezentováno? Víte, o jaký typ zdravotního postižení se jednalo? 3. Pokuste se přijít na názvy filmů z následujícího slidu, a pokuste se určit typ zdravotního postižení.

31

32 Autismus: http://www.ceskatelevize.cz/porady/109594661 0-diagnoza/190-autismus/video/ „Já taky!“ http://www.youtube.com/watch?v=ZoPq8tkVw74 &feature=player_embedded Součástí úvodních dokumentů je také diskuse!

33  Které právní předpisy vztahující se k oblasti spec. pedagogiky (zdravotního postižení) již znáte?  Skupinová práce – analýza a studium následujících právních dokumentů: a) Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozd. před. předpisů b) Zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozd. před. c) Vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozd. před. d) Vyhláška č. 72/2005 Sb., ve znění pozd. před. e) Vyhláška č. 73/2005 Sb., ve znění pozd. před. f) Další legislativní prameny

34  Vyhlášky č. 72 a č. 73/2005 Sb. byly novelizovány. Skupinová práce: a) jaké je označení výše uvedených vyhlášek po jejich novelizaci? b) jaké hlavní změny (novinky) novelizace přinášejí? c) které ze změn mohou být uplatnitelné také ve Vaší praxi – budoucí profesi?

35  Zamyslete se, jak je v oblasti speciální pedagogiky realizována komplexní diagnostika jedince?  Znáte některý z konkrétních diagnostických prostředků?  V čem se odlišuje (nebo naopak shoduje) s principy a typy diagnostik, se kterými ve svém studijním oboru (praxi) pracujete?

36  SP Diagnostika dle časového hlediska (vstupní, průběžná, výstupní)  SP Diagnostika dle druhu zdrav. postižení (např. psychopedická, somatopedická apod.)  SP Diagnostika dle věku klienta (dítě – žák – student – dospělost – stáří atp.)  Diferenciální diagnostika  Další členění a typologie

37 2 hlavní skupiny prostředků k SPP Dg.:  1. Klinické diagnostické prostředky (anamnéza, pozorování, rozhovor, dotazník, analýza produktů činnosti – analýza písma, analýza hry, analýza kresby, případová studie)  2. Standardizované (testové) dg. prostředky (didaktické, sociometrické testy, psychodiagnostické metody)

38  Testové - standardizované - manuály, postupy - musejí mít stanovenou nějakou normu, kriteriální hodnocení. Je nutno mít vymezené normativní kriteria pro následné hodnocení. Musí být dodrženy standardní podmínky:  1. Standardní administrace testu - zadání testu (stejné podmínky)  2. Standardní evaluace testu - vyhodnocení: převod kvality do kvantity (pro srovnání)  3. Standardní interpretace - vysvětlení výsledků testu: např. IQ 60 nemusí znamenat MR, protože dítě test záměrně “odfláklo”. V manuálu: testovací sešit a k tomu manuál /příručka/:  jak se musí administrovat  jak se evaluuje  jak se následně interpretuje

39 STANDARDIZOVANÉ VÝVOJOVÉ ŠKÁLY  Vývoj: Ozeretzský (co dělá motoricky, odpovídá mentálnímu věku či neurologickému nálezu). Vychází z toho, co na dítěti lze pozorovat. Již od narození lze motoricky dítě “testovat”. Spec. pedagog s nimi nepracuje, ve světě je toto různé. U nás jen klinický psycholog.  Sleduje se: vývoj jemné a hrubé motoriky (plazení, obracení, “koníčky”, první krůčky, sezení bez opory, úchop, špetka, vývoj řeči v jednotlivých vývojových stadiích, schopnost adaptace na cizí prostředí nebo cizího člověka)

40  Koncept inteligence je velmi složitý a problematický.  Problém je v tom, že inteligence není zcela jasně definovaná.  Rozpor: inteligence x intelekt.  Testů je velká spousta.

41 Setkáme v současné době – na základě zjištění IQ – s pojmy debil, imbecil, idiot?

42 Užívá se nejčastěji:  inteligence fluidní - s tou se rodíme, jde o analytickou inteligenci, dána geneticky, málo ovlivnitelná prostředím (zejména výchovou). Po narození prudce roste, potom ovšem jen klesá. Svého maxima dosahuje ve věku 18 - 20 let.  inteligence krystalická - souvisí se zkušenostmi člověka. Křivka této inteligence po vzniku svého maxima může narůstat. Je ovlivněna výchovou, rodinou, zkušenostmi. V romských rodinách je tato inteligence velmi problematická (“nízká”). Využívá se i u dětí s MR či jinou poruchou. Uplatňuje se čtení, vzdělávání, informační kanály, technizace aj.

43  V testech vychází tzv. steny. Odvíjí se od Gaussovy křivky normálního rozdělení. Křivka má svůj vrchol = 100. Sten znamená rozdělení křivky na 10 oddílů. Hodnota 100 je uprostřed (5 oddílů nalevo, 5 oddílů napravo), tzn. 50 - 100 a potom 100 - 150.  Norma = 5 a 6 sten, tzn. 90 - 110 (představuje 50 % populace)

44

45  Psychoped se zabývá 1. – 3. stenem (někdy hraničně 4. pásmo). Uplatňuje se zákon regrese ke středu (tzn., že většina směřuje ke středu, k průměru). Jde o jakousi přírodní selekci a rozmístění. Regrese je typická pro ženy, muži jsou více “rozlítaní” ke krajovým částem křivky.  Existuje Flynnův efekt - týká se dynamiky ve společnosti. Popsal, že po určité době “norma testu změkne” - tzn. že po určité době přestává fungovat. Z nadprůměrnosti je to průměrnost apod. První inteligenční test - r. 1902 ve Francii. Z tohoto důvodu by se měla revidovat!!! (pro nákladnost se moc nerealizuje).

46  Culture Fair Test (C. F. T.) - z oblasti sociokulturně znevýhodňujícího prostředí  Raven test se řadí k C. F. T.  Test nepracuje se slovy. Kde se se slovy pracuje, mají blízko ke krystalické inteligenci.  Raven je blíže k fluidní inteligenci.

47

48  http://www.raventest.net http://www.raventest.net

49 Zkoušky:  1. Screeningové zkoušky inteligence  2. Podrobné testy inteligence (“vlastní test inteligence”) - provádí klinik, psycholog  3. Doplňkové testy inteligence (např. kresba postavy)

50 KRESEBNÝ TEST  Je jich velká spousta (kresba postavy, kresba stromu, kresba hvězd, paní se prochází v dešti aj.).  D-P-T (GOODENGOUGH and HARRIS; v ČR Šturma a Vágnerová). Má různé varianty (např. i u deprivace, částečně na LMD aj.). Původně klienti kreslili dvě postavy (celkově 142 bodů), v ČR má 34 (37) bodů.  Parametry: „dvojka“ tužka, bez gumy, výkresů a času kolik chce a vybírá se nejzdařilejší kresba!  Hodnotí se obsahové a formální skóre (je přítomno a jaké je provedení)  Ortoskopie - tělo zepředu, ale hlava nakloněna k profilu.  Transparence kresby – RTG snímky kresebného projevu

51 TESTY SPECIFICKÝCH FUNKCÍ A SCHOPNOSTÍ  Percepční testy – zraková percepce (Vývojový test zrakového vnímání, Edfeltův reverzní test, Zkouška sluchové diferenciace)  Percepčně motorické testy (Ozeretského škála)  Zkouška pozornosti (Jiráskův číselný čtverec)  Test paměti (TKF; Reyova KF)  Čtení (Matějčkova zkouška čtení)  Matematické dovednosti (Kalkulia III)  Testy laterality (oko – ucho – ruka – noha)

52  Test se původně užíval k stanovení deficitu prostorové představivosti a paměti u pacientů s mozkovým zraněním.  Později se ukázalo, že je citlivým nástrojem ke zjišťování neuropsychologického deficitu v mnohých klinických populacích: u epileptiků, lidí trpících schizofrenií, obsedantně-kompulzivní poruchou, depresí a mánií, tikovými poruchami a jinými, nejenom psychiatrickými poruchami.

53

54  Embedded Figure Test – Test skrytého obrázku

55  Zkušenosti s testování u mentální anorexie  Test sestává z dvanácti komplexních obrazců, ve kterých je ukryto dvanáct jednoduchých tvarů. Úlohou testované je v co nejkratším čase jednoduché tvary v komplexních obrázcích identifikovat.  Ukázalo se, že pacientky s mentální anorexií jsou v tomto testu rychlejší a v porovnání se zdravou populací se dopouštějí méně chyb. Usuzuje se z toho, že se lépe dokáží zaměřit na detail a nebrat v úvahu kontext – komplexní barevný obrazec.

56  Co je to „lateralita“?  Jak lateralita souvisí s funkcí (činností) mozkových hemisfér?  Vyhledejte možné přístupy (dg. nástroje, testy) pro testování laterality!  Co znamenají pojmy:  zkřížená lateralita  souhlasná lateralita  patologické leváctví / praváctví  leváctví / praváctví z nutnosti

57

58 Jak byste vymezili psychopedii? Kdo tvoří její klientelů a jakým oblastem se věnuje? Zamyslete se, zda-li můžeme odlišit pojmy „mentální postižení“ a „mentální retaradace“.

59

60

61

62 Ve dvojicích připravte stručnou charakteristiku: a) Příčin vzniku D. S. b) Symptomatologie D. S. c) Rehabilačních přístupů u D. S. d) Možností socializačních přístupů u D. S. e) Komplikací D. S.

63  z řeckého „psyché“ – duše, „paideia“ – výchova  termín zaveden po roce 1945 (analogicky k termínu logopedie; všechny ostatní „pedie“ byly odvozovány z termínu logopedie)  původně psychopedie zahrnovala také problematiku osob mravně narušených. Před 60. lety byla etopedie a psychopedie jeden obor, a to až do 2. pol. 60. let, kdy se vydělil obor etopedie (zjistilo se, že cílová skupina v etopedii je jiná)

64  užší pojetí – speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá edukací osob s mentálním postižením nebo jiným duševním postižením a zkoumáním formativních (výchovných) a informativních (vzdělávacích) vlivů na tyto osoby.  širší pojetí – interdisciplinární obor zabývající se prevencí (především terciární), prognostikou mentální retardace (příp. jiných duševních poruch) se zvláštním zřetelem na edukaci, reedukaci, diagnostiku, terapeuticko-formativní intervenci, kompenzaci, rehabilitaci, inkluzi (integraci) a socializaci či resocializaci klienta s mentálním či jiným duševním postižením.

65  psychopedie patří mezi vědy společenské  z interdisciplinárního hlediska leží v průsečíku vědních oborů pedagogiky, psychologie, sociologie a medicíny. Další vědní obory:  filozofie a etika – „kdy a kde je hranice, kdy dítě má právo „žít“;  Právo (institut právní způsobilosti osob s MP) Spec.-ped. disciplíny související s psychopedií:  nejblíže má k etopedii a logopedii a případně také k somatopedii

66  primární prevence – činnost zaměřená na zamezení vzniku mentálního postižení v celé populaci („postupy a zásady, jak by se měl člověk chovat“).  sekundární prevence – je zaměřena na ohroženou (rizikovou) populaci (např. na rodiny, kde už se objevilo postižení dříve, na příliš mladé matky nebo starší matky (40–45 let); činnosti: genetické testy, odběry plodové vody aj.  terciární prevence – činnost zaměřená na jedince s mentálním postižením se snahou o zmírnění následků postižení (integrace v nejširším kontextu); problém je přítomen, avšak snažíme se žít s problémem, aby se problém neprohluboval. Předmětem může být nácvik sebeobsluhy, rozvoj samostatnosti, pracovního uplatnění atd.

67 Psychopedie má cílovou skupinu osob s:  mentálním postižením  jinými duševními postiženími (poruchami)  pervazivními vývojovými poruchami (viz specializované třídy pro děti s autismem) – pervazivní poruchy prolínají celou osobností, projevují se ve všech funkčních oblastech; vývojové poruchy - znamená, že se mění s věkem pervazivní porucha  kombinovanými vadami (s vícečetným postižením či tzv. „dvojí diagnózou“ (časté spojení mentální retardace s dětským autismem, s poruchami chování, se schizofrenií apod.)

68  Organické duševní poruchy (např. Alzheimerova demence, demence u Parkinsonovy choroby, EPI demence, progresivní paralýza aj.)  Duševní poruchy vyvolané psychotropními látkami (delirium tremens, FAS aj.)  Schizofrenie (paranoidní, hebefrenní, katatonní, simplexní)  Bipolární afektivní porucha (dříve manio-depresivní psychóza) aj.  Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy (fobické úzkostné poruchy, COD, disociační poruchy – „hysterie“ aj.).  Behaviorální poruchy spojené se somato-faktory (anorexie, bulimie, sexuální dysfunkce, psychosomatické problémy aj.).  Poruchy chování a osobnosti dospělých (sexuální deviace, paranoidní osobnosti, dissociální – „psychopatická“ os. aj.)

69  Poruchy psychického vývoje (Landau-Klefnerův sy. – získaná afázie s EPI; dyslexie, dys-poruchy; pervazivní vývojové poruchy)  Pervazivní vývojové poruchy (dětský autismus; Rettův sy., Hellerův sy. – infantilní demence; Aspergerův sy.)  Poruchy chování a emocí (hyperkinetické poruchy, emoční poruchy, tikové poruchy = přechodná, chronická, motorická, vokální, kombinovaná aj.)  Epilepsie (grand mal, petit mal, Jacksonova EPI, Psychomotorický záchvat aj.)  Jiné poruchy chování a emocí (enuréza, enkopréza, pika, balbuties, tumultus sermonis)

70  Enuréza  Enkopréza  Pika  Balbuties  Tumultus sermonis

71

72  Mentální postižení není lékařská diagnóza, ale pouze termín. Diagnóza je mentální retardace. IQ pod 85  Terminologický a výkladový slovní Špeciálna pedagogika (Vašek, 1994) definuje mentální postižení jako „střešní pojem užívaný v pedagogické dokumentaci a který zahrnuje a orientačně označuje všechny jedince s IQ pod 85“.  Z uvedeného vyplývá, že mentální postižení má širší rozsah a používáme ho jako zastřešující termín pro snížení inteligence na rozličném etiologickém podkladě.

73  osoby s mentálním postižením mají početní převahu nejen nad ostatními klienty psychopedické péče, ale i nad ostatními klienty speciálně pedagogické péče všeobecně  v ČR zhruba 3 – 4 % osob (tj. cca 300 000 osob (a dalších asi 100 000 osob s jiným duševním postižením)  celosvětové měřítko se přibližuje k číslu 200 miliónů osob (každých 20 sekund se rodí dítě s mentální retardací)

74  z lat. „mens“, 2.p. „mentis“ = mysl; „retardare“ = zdržet, zaostávat  Ve 30. letech 20. st. zaveden Americkou společností pro mentální deficienci. V odborné terminologii se začal šířeji používat až po konferenci WHO. U nás býval ztotožňován s termíny oligofrenie, mentální postižení, mentální deficience, subnorma.  Od názvu „oligofrenie“ se začalo upouštět v 60. letech. WHO navrhla v roce 1959 na konferenci v Miláně jako náhradní název mentální retardace.  Opožďování – tento termín nepoužívat!! (jde o vývoj omezený, nikoliv opožděný; v některých cizojazyčných publikacích o MR je špatně přeloženo).

75  Pokuste se vlastními slovy vymezit stav „mentální retardace“.  Porovnejte Váš návrh s dostupnými definicemi mentální retardace a využijte také dostupného vymezení v MKN-10.

76 Mentální retardaci lze definovat jako „vývojovou duševní poruchu se sníženou inteligencí demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností s prenatální, perinatální i postnatální etiologií“.

77  Dle dostupných zveřejněných statistik (ČSÚ, ÚZIS) se pokuste vyhledat informace o prevalenci a incidenci mentální retardace.  Liší se četnost u nás (v ČR) s četnostmi ve světě? Vyhledejte relevantní informace!

78 Distribuce MR z hlediska jejích stupňů:  osob s lehkou MR je v populaci přibližně 2,6 % (jsou to více jak ¾ všech osob s MP)  osob se středně těžkou MR cca 0,4%  osob s těžkou MR cca 0,3%  osob s hlubokou MR cca 0,2%  Statisticky je dokázáno, že čím hlubší MR, tím nižší výskyt ve společnosti  MR je 10x „běžnější“než DMO a postihuje 25x více osob než postižení slepotou

79  klasifikace podle hloubky postižení  klasifikace podle etiologie (příčin MR)  klasifikace podle klinických symptomů  klasifikace podle vývojových období  klasifikace podle doby vzniku postižení (mentální retardace, oligofrenie, demence)  klasifikace podle projevů chování/temperamentu – eretičtí jedinci, apatičtí jedinci)  klasifikace z historického hlediska

80  Zhlédněte dokument „Výlet bez bariér“. Zamyslete se nad dalšími možnými bariérami.  Existují bariéry také u Vaší cílové skupiny – klientely? Jaké?  Proč stále jsou místa, kterou jsou mnohým osobám se zdrav. postižením nepřístupná – bariérová?

81 EPILEPSIE, EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT – PP  Častou klientelou osob se zdravotním postižením jsou také ti s epilepsií. O epilepsii bylo napsáno mnohé, včetně první pomoci.  Vyjmenujte základní zásady při epileptickém záchvatu!  Porovnejte je např. s těmi, které jsou uvedeny v následujícím dokumentu (První pomoc – epilepsie).

82 VÝLET BEZ BARIÉR, HAPTICKÝ PROSTOR, EPILEPSIE – PP Výlet bez bariér: http://www.youtube.com/watch?v=afk2J2BBSPw &feature=youtu.be Haptický prostor: http://www.youtube.com/watch?v=0URiENN5I5A http://www.youtube.com/watch?v=m6IbpxxMKV s První pomoc – epilepsie: http://www.youtube.com/watch?v=75ZJ6KVXRjk

83  http://www.youtube.com/watch?v=wmAiABeP0 8k http://www.youtube.com/watch?v=wmAiABeP0 8k  http://www.youtube.com/watch?v=DuMTx95W ps0 http://www.youtube.com/watch?v=DuMTx95W ps0  http://www.youtube.com/watch?v=Nds2U4Czv C4 http://www.youtube.com/watch?v=Nds2U4Czv C4  http://www.youtube.com/watch?v=zrQr1zRme 5Y http://www.youtube.com/watch?v=zrQr1zRme 5Y

84 http://www.youtube.com/watch?v=eJ3i2e8ijoU  Zhlédněte následující krátkou ukázku. Jejíž obsah lze řadit do oblasti prevence. Do které ze základních typů byste ji řadili a proč?  Jaké důsledky mívají stavy topení – utopení?

85 F70.1 F (duševní porucha) 7 (mentální retardace) 0 (lehká mentální retardace) 1 (významná porucha chování vyžadující pozornost či léčbu)

86  F70lehká MRIQ 50–69  F71 středně těžká MRIQ 35–49  F72těžká MR IQ 20–34  F 73 hluboká MRIQ 0–19  F78jiná mentální retardace Stanovení stupně intelektové úrovně pomocí obvyklých metod je zvláště nesnadné nebo nemožné pro přidružené senzorické nebo somatické poškození. Uvádí se velmi málo.  F79nespecifikovaná mentální retardace Mentální retardace je prokázána, ale není dostatek informací, aby bylo možné zařazení výše uvedených kategorií. Uvádí se nejméně často– např. jako tzv. „přechodná diagnóza“.

87  Ve své praxi i osobních zkušenostech jste jistě zaznamenali, že osoby s MR nejsou totožní. Liší se v mnoha projevech chování, vystupování, a také temperamentu.  Diskutujte o tom, s jakými jedinci s MR máte osobní zkušenost. Komunikovali jste s nimi? Jak jste se cítili?  Překvapilo Vás něco v přímé interakci s jedinci s MR?  Znáte pojmy „eretický, torpidní, versatilní“?

88  F 7X.0žádné nebo minimální postižení chování  F 7X.1výrazné postižení chování vyžadující pozornost nebo léčbu  F 7X.8jiná postižení chování  F 7X.9bez zmínky o postižení chování

89  eretický (neklidný, verzatilní) – je charakteristický neklidem, prchlivostí, zlostností, neovladatelností, vzruch a útlum se velmi rychle střídá. V citové oblasti se objevuje nestálost, emoce se rychle mění, slabá vůle, neschopnost soustředit se  apatický (netečný, torpidní) – procesy vzruchu a útlumu jsou chorobně zpomalené, těžkopádnost, nečinnost, zpomalené pohyby, nic je neupoutá, nezajímá. Chovají se tiše a klidně, někdy se vyskytují stereotypní automatické pohyby jako například kývání tělem, přešlapování.  typ nevyhraněný

90  Stav snížené inteligence způsobený sociálními faktory (výchovná zanedbanost, nedostatečná stimulace, sociokulturní znevýhodnění jedince, nepodnětnost prostředí, psychická deprivace atp.)  U dítěte nedochází k rozvoji rozumových schopností odpovídajících jeho věku  Projevuje se výrazným „opožděním“ vývoje řeči, myšlení, schopnosti sociální adaptace. U jedinců se sociálně podmíněným MP můžeme pozorovat i poruchy v oblasti chování, např. negativismus, odmítání kontaktu s další osobou, apatii aj.  Nejedná se však o neměnný, trvalý stav (vhodné výchovné působení!).  Soc. faktory se mohou podílet na variaci IQ v rozmezí 10–20 b.

91 Co je to tzv. reminiscenční terapie? Jaká jsou její specifika, užití a kdo je její cílovou skupinou?

92  Základní škola  Základní škola praktická  Základní škola speciální  Praktická škola  Odborné učiliště  Gymnázia, SOU, konzervatoře, VOŠ, OA  Vysoké školy  Večerní školy, kurzy na doplnění vzdělání aj.

93  Vyhledejte základní informace o o. s. SPOLU (Olomouc)  Jaké služby jaké klientele poskytují?  Jak probíhá proces zaměstnávání (a uplatnění na trhu práce) osob s mentálním postižením?

94  Sociální služby zahrnují: a) sociální poradenství b) služby sociální péče c) služby sociální prevence  Formy sociálních služeb: a) pobytové b) ambulantní c) terénní  Klientela osob s MP může využít denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením aj.  Služba Osobní asistence – viz dále

95  Co je to „osobní asistence“?  V čem se odlišuje osobní asistence od „pečovatelské služby“ a „domácí péče“?  Vymezte, v jakých dimenzích se odlišuje OA řízená a neřízená (sebeurčující)?  Zhlédněte dokument z následujícího slidu a zamyslete se nad výhodami a nevýhodami OA.  Co brání laikům v možnostech pomoci v podobě OA?

96 V MANUÁLU ASISTENCE najdete prakticky předvedeny základní dovednosti, které osobní asistenti potřebují při doprovodech lidí se zdravotním postižením na mechanickém vozíku. Ve filmu jsou použity autentické záběry ze zácviků instruktora Asistence o.s. Jakuba Neuberta. Film je prokládán grafickými listy, které vytvořila Jitka Pročková. Kameru obsluhoval Erik Čipera, střihací pult Šárka Sklenářová. Film vznikl díky podpoře Úřadu vlády ČR a Nadace AVAST. http://www.youtube.com/watch?v=z_HQfK8A4fA

97 Vytvořte přehlednou tabulku (čerpejte ze Zákona o sociálních službách a vyhlášky č. 505), kde v jednoduchém schématu sumarizujete sociální služby: a) dle věku klientely b) dle formy poskytování služby c) dle typu (druhu) zdravotního postižení d) dle financování služby e) dle vlastních (dalších) kriterií

98  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/nervovy-system/ 81-tourettuv-syndrom/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/nervovy-system/ 81-tourettuv-syndrom/  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/nervovy-system/ 31-huntingtonova-choroba/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/nervovy-system/ 31-huntingtonova-choroba/  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/dusevni-onemocneni/ 190-autismus/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/dusevni-onemocneni/ 190-autismus/  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/dusevni-onemocneni/ 197-autismus-malych-deti/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/dusevni-onemocneni/ 197-autismus-malych-deti/  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/dusevni-onemocneni/ 194-aspergeruv-syndrom/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/dusevni-onemocneni/ 194-aspergeruv-syndrom/  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/dusevni-onemocneni/ 32-schizofrenie/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/dusevni-onemocneni/ 32-schizofrenie/  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/nervovy-system/ 172-lehka-mozkova-dysfunkce/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/nervovy-system/ 172-lehka-mozkova-dysfunkce/  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/nervovy-system/ 130-epilepsie-u-deti/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/nervovy-system/ 130-epilepsie-u-deti/  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/nervovy-system/ 10-afasie/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/nervovy-system/ 10-afasie/

99

100  Patří mezi pervazivní vývojové poruchy  Nově se užívá také PAS (poruchy autistického spektra) – vývoj probíhá odlišným způsobem od jedince zdravého a tato porucha zasahuje do všech složek osobnosti jedince.  Projevy autismu jsou velmi rozmanité („neexistují dva stejní jedinci s autismem“  Převažuje tzv. triáda autismu

101 1. Komunikace 2. Sociální chování – interakce 3. Představivost – imaginace (stereotypní okruh zájmů) „Osoba s autismem je v roli cizince, který nerozumí okolí“

102  Nesnášejí změny  Často nemluví vůbec, pokud ano, není schopen konverzovat, často opakuje slova či věty = echolálie  O sobě mluví ve třetím pádu („Petr chce ven“)  Nemají potřebu se mazlit, dotyk cizí ruky je jim nepříjemný, nevyhledávají oční kontakt, většinou se dívají do země či stranou  Vyskytují se abnormální smyslové reakce (čichové, sluchové, zrakové, chuťové) – cítí a slyší to, co zdravý člověk nepostřehne – naopak zvuky tiché je přivádějí k šílenství (lednice vs. hluk sbíječky)  U jedné hry vydrží hodiny, dny ale i roky  Oblíbené je skládání zápalek a hry o dinosaurech

103  Neprojevují zájem o děti ani dospělé v okolí  Ruku druhého používají jako nástroj k dosažení toho, co chce – dospělého (dítě) uchopí za zápěstí a „dovleče“ k předmětu svého zájmu  Problémy v chování – výbuchy vzteku, agrese, sebezraňování  Často se škrábou až do krve, píchají se do očí, koušou se, tlučou hlavou do zdi (snaha zajistit si bezpečí – únik z nesnesitelné tísně)

104  Neúčelné repetitivní chování (točení věcmi dokola, házení věcmi, chození stále po stejné cestě, přeskakování kanálů, počítání popelnic, olizování stromů, patníků apod.)  Často není schopen odhadnout reálné hrozící nebezpečí (poranění, smrt) – skok z okna, elektřina apod.)  OSOBA S AUTISMEM NEMUSÍ MÍT MR! (avšak převážná část je v hranici střední MR)

105  Dětský autismus (Kannerův sy., autistická porucha, infantilní autismus, infantilní psychóza)  Atypický autismus (nesplňuje-li porucha triádu) – doba vzniku je po dosažení 3 let věku dítěte  Rettův sy. – vyskytuje se pouze u žen, jde o neurologické postižení genetické povahy, raný vývoj je normální max. do 1.5 roku – dochází ke ztrátě všech dovedností a návyků. Typická je ztráta funkčních pohybů ruky – kroutivé pohyby, točivé, tleskavé automatismy „mytí rukou“ apod. Objevuje se nadměrné slinění, vyplazování jazyka, nepravidelné dýchání, skolióza či kyfoskolióza, později se vyvíjí rigidní spasticita, téměř vždy je přítomna také EPI. Porucha je doprovázená hlubokou MR „s malou hlavou“

106  Jiná dezintegrační porucha v dětství (normální nenápadný vývoj do 2 let věku) – následuje změna chování, ztráta návyků, porucha ovládání svěračů, nastává těžké MP (dříve též Hellerův sy.).  Aspergerův sy. – sociální abnormality nejsou tak výrazné, základním rysem je egocentrismus a zvláštní rysy obsesivního charakteru (matematika, astronomie, jízdní řády, telefonní seznamy aj.). Dávají přednost osamělým aktivitám a komunikují zvláštním způsobem (např. detailní vyjadřování apod.). Tempo řeči je pomalé nebo zrychlené, hlasový projev může být abnormální, objevuje se důsledná pravdomluvnost, šokující poznámky a dotazy směřující na cizí osoby. Bývá postižena hrubá motorika – problémy s jízdou na kole, plavat aj. Jejich IQ je nadprůměrné!!!

107  Zhlédněte následující krátké snímky a vytvořte soubor shodné symptomatologie pro Tourettův sy.:  http://www.youtube.com/watch?v= WOdBQYiIKWc http://www.youtube.com/watch?v= WOdBQYiIKWc  http://www.youtube.com/watch?v= fM4vFUcqGgk http://www.youtube.com/watch?v= fM4vFUcqGgk  http://www.youtube.com/watch?v= HZESXKF_2uU http://www.youtube.com/watch?v= HZESXKF_2uU

108 1. Vysoce funkční autismus – IQ v normě, normální nebo lehce narušená komunikační schopnost, nejčastěji jde o jedince s Aspergerovým sy. (dobrá integrace za předpokladu strukturovaného učení). 2. Středně funkční autismus – lehké nebo středně těžké MP a více narušenou řečovou složkou, více stereotypie. 3. Nízko funkční autismus – nejvíce postižení jedinci, nerozvinutá řeč, převaha stereotypie CARS (Children Autistic Rating Scale) – škála hodnocení dětského autismu o. s. APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem) o. s. AUTISTIK (Praha), o. s. RAIN-MAN (Ostrava) a další

109  TEACCH PROGRAM (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children) – rodiče jsou koterapeuty, IVP pro klienta a stojí na 3 principech:  INDIVIDUALIZACE  STRUKTURALIZACE  VIZUALICE  Auti-třídy  http://crystalsaidwhat.blogspot.com/2009/03/f ile-folder-games-work-station-teacch.html http://crystalsaidwhat.blogspot.com/2009/03/f ile-folder-games-work-station-teacch.html

110  Individuální přístup  Vhodný typ komunikace – předmětová komunikace, fotografie, piktogramy, psaný rozvrh, VOKS)  Vhodné pracovní místo, fyzická struktura prostředí  IVP  Přizpůsobení prostředí

111  Jedinci s A nedokáží analyzovat situaci, třídit informace, organizovat jakoukoli činnost, chápou pouze to, co vidí, jeho pozornost upoutávají detaily, nikoliv celek  Svět je pro něj neskutečný chaos - vede ke stresu, pocitům bezmoci a způsobuje problémy v chování  Proto je nutno vnést řád, pravidelnost  Kde? Kdy? Jak? Jak dlouho? Jakým způsobem? Jaký je sled jednotlivých činností?  Strukturují se: a) Prostor b) Čas

112  Přesné určení a vizuální vymezení prostoru (hranice, velikost prostoru)  Systém zleva doprava, shora dolů  Strukturu dodržovat také doma!  Stolky barevně odlišené, s fotografií apod.  Nerozumí času – denní kalendáře, piktogramy, VOKS, fyzické předměty

113  Nadpisy, psané návody, obrázky, fotografie, piktogramy  Piktogram se nahrazuje referenčními předměty  Pracovní schémata (vizuálně rozkrokované činnosti)  V případě odstranění (ztráty) pracovního schématu je na tom jedinec stejně, jako by zdravý ztratil paměť

114 Proveďte vlastní reflexi po přečtení a prostudování níže uvedené kazuistiky: BARTOŇOVÁ, M., BAZALOVÁ, B., PIPEKOVÁ, J. Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 145–147

115

116  Somatopedie - od r. 1956, v učebnici od prof.F. Kábeleho  Řecký základ slov: SOMA (tělo), PAIDEIA (výchova)  Do r. 1956 existovalo jiné označení - DEFEKTOLOGIE ORTOPEDICKÁ (pozor – nezaměňovat s ortopedií jako lékařským oborem!)

117 Zapamatujte si níže uvedené zkratky, se kterými se budeme setkávat v oblasti speciální pedagogiky somatopedické: T.P. ………………………? ? ? O.H. ………………………? ? ? P. H. ………………………? ? ? P. M. ………………………? ? ? Z. O. ………………………? ? ? N. ………………………? ? ?

118  1. Vědní oblast (na Slovensku: Somatopédia)  2. Studijní oblast (na Slovensku: Pedagogika těl. postižených, nemocných, zdravotně oslabených)  3. V zahraničí se pojem somatopedie nevyskytuje! Předmět zkoumání: socializace člověka Předmět zkoumání PDG věd: výchova a vzdělávání Předmět zkoumání v somatopedii: vzdělávání osob mající speciální vzdělávací potřeby z důvodů poruchy zdraví, resp. poruchy mobility s cílem co největší (re)socializace a (re)integrace

119 SOMATOPEDIE je „Speciálně pedagogická oblast, jejíž předmětem je výchova a vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu poruchy mobility (TP, ZO, N) s cílem co největšího zespolečenštění“.

120  Domníváte se, že výše uvedená definice „somatopedie“ je vyčerpávající, reflektující na současný stav poznání oboru?  Které z oblastí v definičním vymezení postrádáte?  Jaká oblast bude důležitější (v definici) pro dospělou a která pro dětskou populaci?

121 Porucha mobility (hybnosti) – P.M., P.H.  Primární - poškozen samotný hybný orgán  Sekundární - samotný hybný orgán není poškozen, jde o kontraindikace pohybu (např. v důsledku srdečního onemocnění, epilepsie, …)  Amélie (chybění končetiny, vrozená vada, která může být i genetického podkladu),  dysmélie (částečné chybění končetiny),  amniotická amputace (z období nitroděložního vývoje, dítě se narodí bez končetiny),  amputace (ztráta, např. z důvodu autohavárie, z důvodu onkologické diagnózy apod.).

122  TP VROZENÉ  TP ZÍSKANÉ  TP ZÍSKANÉ PO NEMOCI  TP ZÍSKANÉ PO ÚRAZE

123  brachycephalie, trigonocephalie, turicephalie, makrocephalus, hydrocephalus, mikrocephalus, anencephalus, rozštěp rtu, čelisti a patra, spina bifida, meningokéla, meningomyelokéla)  amélie, dysmélie, fokomélie, syndaktilie, polydaktilie, pes equinovarus congenitus, pes calcaneus congenitus, luxace, subluxace, achondroplazie, akromegalie, gigantismus, hemihypertrofie, nanismus

124  Ortopedické vady páteře, skoliózy, gibbus, bočitost kolen, plochá noha  Komoce, kontuze, zlomeniny obratlů  Neuropraxis, axonotmesis, neurotmesis  Paresis plexus brachialis  Amputace:  Exartikulace  Amputace primární (časná)  Amputace sekundární (volená)  Amputace terciární (pozdní)

125  Febris revmatica  Chorea minor  Poliomyelitis  Perthesova choroba  Myopatie (progresivní svalová dystrofie) Dále: jednotlivá onemocnění dle tělních systémů

126  Tělesné postižení (Kraus, Šandera) = „vady pohybovového a nosného ústrojí, tj. kostí, kloubů, šlach, svalů, cévního zásobení, ale i poškození a poruchy CNS, jestliže se projevují (trvalejší) poruchou hybnosti“.  Imobilita = neschopnost pohybu; (nelze říci, že je úplná imobilita). Existuje částečná a úplná (dnes už se moc nepoužívá). Často užívané stupně:  Lehká,  střední,  těžká kategorie poruchy hybnosti (imobility).

127  Zhlédněte dokument „Výlet bez bariér“. Zamyslete se nad dalšími možnými bariérami.  Existují bariéry také u Vaší cílové skupiny – klientely? Jaké?  Proč stále jsou místa, kterou jsou mnohým osobám se zdrav. postižením nepřístupná – bariérová?

128 EPILEPSIE, EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT – PP  Častou klientelou osob se zdravotním postižením jsou také ti s epilepsií. O epilepsii bylo napsáno mnohé, včetně první pomoci.  Vyjmenujte základní zásady při epileptickém záchvatu!  Porovnejte je např. s těmi, které jsou uvedeny v následujícím dokumentu (První pomoc – epilepsie).

129 VÝLET BEZ BARIÉR, HAPTICKÝ PROSTOR, EPILEPSIE – PP Výlet bez bariér: http://www.youtube.com/watch?v=afk2J2BBSPw &feature=youtu.be Haptický prostor: http://www.youtube.com/watch?v=0URiENN5I5A http://www.youtube.com/watch?v=m6IbpxxMKV s První pomoc – epilepsie: http://www.youtube.com/watch?v=75ZJ6KVXRjk

130  http://www.youtube.com/watch?v=wmAiABeP0 8k http://www.youtube.com/watch?v=wmAiABeP0 8k  http://www.youtube.com/watch?v=DuMTx95W ps0 http://www.youtube.com/watch?v=DuMTx95W ps0  http://www.youtube.com/watch?v=Nds2U4Czv C4 http://www.youtube.com/watch?v=Nds2U4Czv C4  http://www.youtube.com/watch?v=zrQr1zRme 5Y http://www.youtube.com/watch?v=zrQr1zRme 5Y

131 http://www.youtube.com/watch?v=eJ3i2e8ijoU  Zhlédněte následující krátkou ukázku. Jejíž obsah lze řadit do oblasti prevence. Do které ze základních typů byste ji řadili a proč?  Jaké důsledky mívají stavy topení – utopení?

132 http://www.youtube.com/watch?v=tyDOvlHZvuw http://www.youtube.com/watch?v=HOalYWvVLU 8 Lordotická dystonie: http://www.youtube.com/watch?v=jEv53_-nlu0

133  Dětská mozková obrna (DMO) = raná mozková obrna (dle I. Lesného), perinatální encefalopatie (lékaři označují údobí vzniku vývoje v období perinatálním a vzniká v údobí porodu); William John Little byl ang. ortoped, který poprvé popsal DMO (= Littleova nemoc). Popsal pouze diparetickou formu klasickou, proto se užíval pojem Littleova nemoc.  Definice DMO - dle I. Lesného: „Porucha hybnosti, která vzniká v důsledku poškození mozku v období pre, peri i postnatálním“.

134 Formy spastické a) Diparetická b) Diparetická paukospastická c) Hemiparetická d) Oboustranně hemiparetická e) Kvadruparetická Formy nespastické a) Dyskinetická (extrapyramidová) („nepotlačitelné pohyby“) b) Hypotonická („pásovec – kružítko – šála“) c) Hypokineticko-rigidní extrapyramidová (vzácná) Formy smíšené

135 Diparetická forma - převaha dolních končetin (včetně pánve) - často v kombinaci s pes equinus, dochází ke křížení DK s došlapem na špičku. Nejméně MP (30 - 40 %) Formy:  klasická (“Little”)  paukospastická (“méně spastická”) - DK pokrčené, došlapuje na celé chodidlo, nekříží DK při chůzi

136 Hemiparetická forma - levostranná, pravostranná, oboustranně hemiparetická  levostranný hemiparetik - levá strana těla je ochrnutá (LHK, LDK)  pravostranný hemiparetik - opak (PHK, PDK)  oboustranná - postiženy jsou obě strany, ale některá je méně (např. triparéza)  HK je u těla, ruka je překloněna k malíkové straně, ruka je strnulá a ohnutá v lokti.  U DK - “nůžkovité překřížení”, zvýšené svalové napětí

137 Kvadruparetická forma - postiženy jsou všechny končetiny. Až v 90 % je postižen intelekt (mentální postižení), včetně postižení kombinovaného.  Pozor na lateralitu! Vyhraněné leváctví u levostranných hemiparetiků je potíž.  Leváctví - z nutnosti x patologické (tuto oblast řešil M. Sovák)

138  Dyskinetická forma = dříve tzv. extrapyramidová forma, kde se objevují nepotlačitelné pohyby (vůlí neovlivnitelné), na základě různých podnětů (zejm. vnějších) a jedinec je nedokáže ovlivnit.  V obličeji: maska zlosti, pláče aj. = pseudoafektivní fyziognomie (neodpovídá současnému psychickému stavu, rozpoložení).  Často velmi dobře zachovalý intelekt! (problémy s komunikací).

139 1. Atetotické (pomalé, červovité, vlnivé) 2. Choreatické (prudké, nečekané, obvykle drobné) 3. Balistické (prudké, obvykle celou končetinou a o veliké pohybové amplitudě, o velikém rozsahu) 4. Myoklonické (drobné pohyby jednotlivých svalů nebo svalových skupin) 5. Lordotická dystonie („kachní chůze“)

140  Domov pro osoby se ZP (dříve ÚSP pro TP) - dle Zákona o sociálních službách (z. č. 108/2006 Sb.) - i pro vyšší věkové skupiny (obvykle 3 - 18 let):  Domovy pro ZP pro mládež  Domovy pro ZP pro dospělé. Z hlediska historie - pro děti a mládež:  Jedličkův ústav Praha (1913) - první český ústav  Domov pro zdravotně postižené děti a mládež (Godschstein) - byl německý, zcela první (první český byl Jedličkův ústav Praha)  Brno Kociánka, Zbůch u Plzně - jediný pro osoby s kombinaci TP+MP Pro dospělé (výběr):  Hrabyně u Opavy  Hořice v Podkrkonoší  Velehrad

141 VÝBĚR TERAPEUTICKÉHO PŮSOBENÍ U OSOB S TP (HLAVNĚ DMO) – KOMPR. RHB  balneoterapie, dietoterapie, LTV, termo-, hydro-, foto-, elektro- terapie, hipoterapie, canisterapie, ergoterapie, expresivní terapie aj.  magnetoreapie, laseroterapie, biolampa  Kabatova terapie – „PNF“ (USA) – Proprioceptivní neuromuskulární facilitace  terapie dle T. Fay (USA)  konvergentní stimulace Domanova – Delacatova (USA)  Pohlova terapie (USA)  Pötöho konduktivní pedagogika (terapie) (Maďarsko)  Phelps (USA)  Metodika profesora Tardieu  Bobath koncept (ČR)

142  Vojtova metoda reflexní lokomoce  Kraniosakrální terapie  Facilitační terapie (orofaciální regulační terapie)  Bukofaciální reedukace  Míčková facilitace  Selektivní dorsální rhizotomie  Synergetická reflexní terapie  Cvičení podporující a posilující jemnou a grafo- motoriku  Roodova terapie VÝBĚR TERAPEUTICKÉHO PŮSOBENÍ U OSOB S TP (HLAVNĚ DMO) – KOMPR. RHB

143  Feldenkraisova metoda (prožití pohybu)  Terapie Čápové – bazální programy a podprogramy  DNS dle Koláře („dynamická neuromuskulární stabilizace“)  Relaxační techniky (Schulz apod.)  Kinesiotape  Redcord - therapymaster

144  Vyhledejte základní informace o tom, co je to herní terapie.  Kdo může poskytovat herní terapii?  Jaký je účel (efekt) herní terapie?  Může být herní terapie kontraindikována?

145 TYFLOPEDIE (OFTALMOPEDIE) – STRUČNÝ VHLED DO DISCIPLÍNY

146  reedukační (zraková stimulace, reedukace zraku aj.)  kompenzační (výcvik hmatu, výcvik sluchu aj.)  rehabilitační (výcvik samostatné chůze chůze se slepeckou /bílo holí, nácvik samostatnosti v běžných činnostech / sebeobsluze aj.)

147 JAKÝ JE MEZI NIMI ROZDÍL? VS

148  Vrozené x Získané  Ztráta zrakové ostrosti (měřeno často Snellenovými optotypy)  Poruchy binokulárního vidění  Postižení zorného pole  Problémy se zpracováním zrakových informací  Barvoslepost, šeroslepost  Slabozrakost  Osoba nevidomá  Šilhavost (strabismus): konvergentní nebo divergentní  Tupozrakost (amblyopie) – nelze korigovat brýlovou technikou

149  Vyhledejte informaci o tzv. Pflugnerových hácích!  V jaké oblasti klinického posouzení se užívají?  Vyhledejte obrázek, který je demonstruje!

150  Glaukom  Katarakta  Dichromazie  Daltonismus  Barvoslepost  Retinopatie (u DM)  Albinismus

151 OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM - KLASIFIKACE  Osoby slabozraké (lehká, střední, těžká)  Osoby se zbytky zraku  Osoby nevidomé (praktická, totální, osleplý)  Osoby s poruchami binokulárního vidění  Zrakové postižení s kombinovaným postižením

152 CO MŮŽE NABÍDNOUT RANÁ PÉČE?  Vyhledejte informace, které služby (činnosti, aktivity) nabízí RP pro osoby se zrakovým postižením.  Víte, kde se nachází nejbližší SRP ve Vašem okolí?  Jaké metodiky (reedukace, kompenzace) se nabízejí v SRP?

153

154

155  Aby se nám oba pojmy nepletly (a správně jej také užívali), vytvořte ve dvou skupinách stručnou charakteristiku – rozdílnost – obou institucí: a) tyfloCENTRUM b) tyfloSERVIS

156 ŠIROKÉ SPEKTRUM POMŮCEK PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM  Vyhledejte obrázky dostupných pomůcek, které mohou využívat osoby se zrakovým postižením.  Vzájemně – v podobě kvízu – představte pomůcku s tím, že ostatní hádají název pomůcky a její účel.

157 SURDOPEDIE– STRUČNÝ VHLED DO DISCIPLÍNY

158  Znakový jazyk  Znakovaná čeština  Znaková řeč  Prstové (daktylní abecedy)

159  Zajisté jste se v průběhu své praxe (výkonu profese) setkali s klientem (pacientem, nemocným) s poruchou sluchu.  Proveďte reflexi, jakými způsoby jste s touto osobou komunikovali. Bylo pro Vás něco nepříjemné, náročné?  Vymezte, jak byla realizována a ověřována zpětná vazba – pochopení informace (komuniké).

160 Obecně jsou rozlišovány 3 základní typy sluchových vad. Jde o poruchu: a) Převodní b) Percepční c) Smíšenou Vymezte jednotlivé poruchy dle způsobu vzniku a šíření vady. Co to znamená pro klinickou praxi a oblast komunikace ve zdravotnictví?

161 O JAKÝ TYP KOMUNIKACE SE JEDNÁ?

162 LOGOPEDIE - STRUČNÝ VHLED DO DISCIPLÍNY

163 Jsou rozlišovány tyto jazykové roviny: a) Lexikálně-sémantická b) Morfologicko – syntaktická c) Foneticko-fonologická d) Pragmatická Ve skupinách vytvořte obsahové vymezení těchto rovin a jejich možné využití v klinické praxi.

164  Víte, kde se ve Vašem okolí nachází logopedická poradna?  Vytvořte stručnou charakteristiku (např. v podobě letáčku), ve kterém budou informace, které lze rychle a efektivně předat klientům ve zdravotnické péči, pokud se Vás dotážou na službu, lokaci či informaci o logopedické poradně – logopedické intervenci.

165  Zamyslete se nad případy (stavy, onemocněními), ve kterých byla uplatňována logopedická intervence u příjemce zdravotnické / ošetřovatelské péče.  Jak probíhá komplexní rehabilitace (včetně řeči) u nemocného / klienta po CMP?

166  Opožděný vývoj řeči:  Vývojová dysfázie  Afázie  Neurotické a psychotické poruchy řeči  Rinolalie a palatolalie  Dyslalie a dysartrie  Poruchy hlasu  Symptomatické poruchy řeči

167  Dysfázie  Afázie  Palatolalie  Rinolalie  Mutismus  Balbuties  Dyslalie  Dysartrie

168  Dysgrafie  Dyslexie  Dyskalkulie  Dysortografie  Dyspraxie  Dyspinxie  Dysmúzie

169  Zamyslete se nad prostředky, kterými můžeme zefektivnit spolupráci s dítětem / klientem se SPU.  Bude rozdíl mezi jedinci tzv. auditivního či vizuálního typu?

170  Lze spatřovat nějakou provázanost a parelelu v pojmech „ADHD“, „ADD“ a „LMD“?  Co je to LMD? Užívá se tento pojem? V jakých případech?  Jak byste odlišili AD(H)D od jiného „problémového“ chování?

171  Zhlédněte dokument o problematice ADHD.  Které poznatky Vás zaujaly, překvapily?  Jak je nutno přistupovat k dítěti / klientu s ADHD? http:// www.youtube.com/watch?v=OwS0_zhTxlg

172

173  C – coloboma (vrozené nevytvoření určitých tkání oka, většinou duhovky)  H – heart defect (srdeční vada)  A – atresia choanae (atrézie choan – vrozený uzávěr nosních průduchů)  R – retarded growth + develepment (opožděný růst a vývoj)  G – genital hypoplasia (vrozený nedokonalý vývoj genitálu)  E – ear anomalies Metodické poznámky:  zásady pro práci s dětmi s postižením sy. CHARGE:  předložení jediné činnosti v daném časovém úseku  dostatek času na multisenzoriální zpracování podnětů  načasování a dodržování rytmu aktivity a odpočinku podle individuálních možností

174

175  Co znamená pojem „komunikační kompetence“?  Lze jej odlišit od pojmu „komunikační schopnost“? Jak?  Zopakujte si základní informace o komunikaci, členění, využití a formách (obsahu)!

176  Systémy augmentativní komunikace („rozšíření a podpora již vytvořené komunikační schopnosti, která však v běžném životě není efektivní, dostatečná)  Systémy alternativní komunikace („náhrada mluvené řeči“)

177 1. AAK systémy statické x dynamické x kombinované 2. AAK systémy bez pomůcek („unaided“) x s pomůckami („aided“) 3. AAK systémy technické x netechnické 4. Facilitovaná komunikace 5. Totální komunikace

178  Piktogramy  Bliss  MAKATON  VOKS (PCS)  Sociální učení (sociální čtení, sociální počty)

179 1. Se využívají i dětí i klientů s těžkým mentálním postižením 2. Se uplatňují u dětí i klientů s různými typy autismu (PAS, PVP) 3. Mohou být užívány také u osob s kombinovanými vadami 4. Nezapomeňme: piktogram by měl být vždy doplněn řečí mluvenou, případně také doprovodným znakem ! ! ! 5. Základních piktogramů je cca 700

180

181  Užití manuálních znaků, které se doplňují symboly a také mluvenou řečí.  Typicky je užíván v oblasti anglosaského prostředí.  Východiskem byl znakový jazyk.  Je uznán jako mezinárodní.  Znakují se tzv. klíčová slova (pojmy) – ta, která hrají ve sdělí dominantní význam.  Obsahuje 350 slov, v 8 stupních  Užití: MP, MR, PAS, KOMBI-VADY, balbuties apod.

182

183  Zhlédněte krátké instruktážní video.  Pokuste se zapamatovat alespoň některý z MAKATON znaků pro oblast zdravotnické praxe! https://www.youtube.com/watch?v=7RAm9OsL1g4

184  Vyhledejte, jak vznikl název (označení) „MAKATON“.  Domníváte se, že lze MAKATON uplatnit také ve zdravotnické praxi? V jaké podobě, za jakých podmínek a u jaké cílové skupiny příjemců péče?

185  Využívá piktogramy a tzv. ideogramy  Jsou vytvářeny jednoduché jednotlivé geometrické obrazce  Ve srovnání s piktogramy jsou abstraktnější povahy  V České republice je však využíván minimálně  Obsahuje cca 2300 symbolů, které se využívají do dílčích celků (významů)

186

187

188  Co je to tzv. „facilitovaná komunikace“?  U koho ji lze uplatnit?  V čem se odlišuje od tzv. totální komunikace?

189 VÝHODY A NEVÝHODY AAK  Zamyslete se nad výhodami a také možnými nevýhodami AAK systémů.  Vytvořte jednoduchou tabulku (brainstorming) s výhodami a nevýhodami. Své argumenty odůvodněte.  S jakými systémy AAK se setkáváte v průběhu praxí ve zdravotnických i jiných zařízeních?

190 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ – LITERATURY (ČERVENĚ ZAHRANIČNÍ KNIHY ZAKOUPENÉ Z PROJEKTU, MODŘE TITULY UVEDENÉ V SYLABU PŘEDMĚTU)

191 AUSTRIAN, SONIA G. 2005. Mental Disorders, Medications, and Clinical Social Work (3 rd ed.). ISBN-13: 978-0231135160. BEIRNE-SMITH, MARY et al. 2005. Mental Retardation: An Introduction to Intellectual Disability (7 th ed.). ISBN-13: 978-0131181892. BENDOVÁ, P., JEŘÁBKOVÁ, K., RŮŽIČKOVÁ, V. Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. CARR, ALISON et al. 2002. Quality of Life. ISBN-13: 978-0727915443. COOK, ALBERT M. et al. 2007. Cook and Hussey's Assistive Technologies: Principles and Practice. ISBN-13: 978-0323039079. DUFFY, JOSEPH R. et al. 2012. Motor Speech Disorders: Substrates, Differential Diagnosis, and Management. (3 rd ed.). ISBN-13: 978- 0323072007. FISCHER, S., ŠKODA, J. Speciální pedagogika. Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: Triton, 2008.

192 FRIEND, MARILYN. 2010. Special Education: Contemporary Perspectives for School Professionals (with MyEducationLab) (3 rd ed.). ISBN-13: 978- 0131381216. GAGE, JAMES R. 2009. The Identification and Treatment of Gait Problems in Cerebral Palsy (Clinics in Developmental Medicine) (2 nd ed.). ISBN-13: 978- 1898683650. GILLBERG, CH., PEETERS, T. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. Praha: Portál, 2008. GLENNEN, SHARON. 1996. The Handbook of Augmentative And Alternative Communication. ISBN-13: 978-1565936843. HALLAHAN, DANIEL P. et al. 2011. Exceptional Learners: An Introduction to Special Education (12 th ed.). ISBN-13: 978-0132626996. HARTSHORNE, TIMOTHY S. et al. 2010. CHARGE Syndrome (Genetics and Communication Disorders). ISBN-13: 978-1597563499. HURTIG, RICHARD et al. 2008. Augmentative and Alternative Communication in Acute and Critical Care Settings. ISBN-13: 978- 1597560795.

193 JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Praha: Triton, 2001. JESENSKÝ, J. Základy komprehenzivní speciální pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči. Praha: Portál, 2008. LLOYD, LYLE L. et al. 1997. Augmentative and Alternative Communication: A Handbook of Principles and Practices. ISBN-13: 978-0205198849. LUDÍKOVÁ, L. Kombinované vady. Olomouc: UP, 2005. MATĚJČEK, Z, VÁGNEROVÁ, M. et al. Sociální aspekty dyslexie. Praha: Karolinum, 2006. MILLER, FREEMAN et al. 2006. Cerebral Palsy: A Complete Guide for Caregiving (A Johns Hopkins Press Health Book). ISBN-13: 978- 0801883552. MITCHELL, BATAVIA. 2009. The Wheelchair Evaluation: A Clinician's Guide. ISBN-13: 978-0763761721.

194 MONATOVÁ, L. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido, 1998. MÜLLER, O. Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. NOVOSAD, L. Základy speciálně pedagogickéhoporadenství. Praha: Portál, 2000. PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 2007. REIF, S. F. Nesoustředěné a neklidné dítě. Praha: Portál, 2007. RENOTIÉROVÁ, M. Somatopedické minimum. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. et al. Speciální pedagogika. Olomouc: VUP, 2004.

195 SIEGLINDE MARTIN. 2007. Teaching Motor Skills to Children With Cerebral Palsy And Similar Movement Disorders: A Guide for Parents And Professionals. ISBN-13: 978-1890627720. SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. SONNENMEIER, RAE. 2008. Autism Spectrum Disorders and AAC (Augmentative and Alternative Communication). ISBN-13: 978- 1557669537. STANTON, MARION. 2012. Understanding Cerebral Palsy: A Guide for Parents and Professionals (JKP Essentials). ISBN-13: 978- 1849050609. ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál 2006. THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004.

196 VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 2004. VALENTA, M., MÜLLER, O. et al. Psychopedie. Praha: Parta, 2009. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. (v aktuálním a platném vydání). Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. (v aktuálním a platném vydání). Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. (v aktuálním a platném vydání). WILMSHURST, LINDA et al. 2010. The Complete Guide to Special Education: Expert Advice on Evaluations, IEPs, and Helping Kids Succeed. ISBN-13: 978-0470615157.

197 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. (v aktuálním a platném vydání). Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). (v aktuálním a platném vydání). ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2005.

198  Realizace a vyhodnocení evaluace studijní disciplíny  Náměty, návrhy na doplnění, zdokonalení  Využitelnost v praxi  Využití (doplnění) kompenzačních, RHB a jiných pomůcek  PÍSEMNÁ FORMA EVALUACE


Stáhnout ppt "Mgr. et Mgr. Jan Chrastina Ústav společenských a humanitních věd Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci Studijní text dedikovaný."

Podobné prezentace


Reklamy Google