Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Stru č né vymezení základních tezí kulturn ě diferencované pé č e  Praktické procvi č ení zam ěř ení a sb ě ru dat v pé č i o pacienta odlišné kultury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Stru č né vymezení základních tezí kulturn ě diferencované pé č e  Praktické procvi č ení zam ěř ení a sb ě ru dat v pé č i o pacienta odlišné kultury."— Transkript prezentace:

1

2  Stru č né vymezení základních tezí kulturn ě diferencované pé č e  Praktické procvi č ení zam ěř ení a sb ě ru dat v pé č i o pacienta odlišné kultury  Sebeevaluace – vlastní kulturní kompetentnost

3  Základním aspektem sou č asného zdravotnictví  Stále rostoucí multikulturní populace na celém sv ě t ě p ř edstavuje výzvu pro poskytovanou individuální a komplexní ošet ř ovatelskou pé č i pacient ů m  Je ovlivn ě na b ěž nou migrací, globalizací a medicínskou/zdravotní turistikou  Humanistická a v ě decká oblast formálního studia a praxe v ošet ř ovatelství  Zam ěř uje se na rozdíly a podobnosti mezi kulturami s ohledem na pé č i, zdraví a nemoci, zalo ž ené na kulturních hodnotách osob, jejich názorech a postupech a na pou ž itých znalostech tak, aby byla poskytována kulturn ě specifická a kulturn ě kongruentní ošet ř ovatelská pé č e

4 Kulturn ě kompetentní pé č e - prosazování lidských práv a kvality zdravotní pé č e prost ř ednictvím kulturního pov ě domí - zam ěř ená na univerzální aspekt lidské pé č e definované v rámci ka ž dé kultury - hodnocení kulturní pot ř eby a integrace ošet ř ovatelské pé č e, která je shodná s kulturními hodnotami Transkulturní ošet ř ovatelský výzkum - zjišt ě ní kulturních konflikt ů v rámci zdravotní pé č e - zlepšení ošet ř ovatelské pé č e, která je p ř ínosná a smysluplná pro všechny kultury - zvýšení znalostní základny pro zlepšování kulturní kompetence - dopad na globální zdravotní pé č i politiku a praxi (Transcultural Nursing Society, 2012 )

5  Divertere z latiny – být rozdílný/odlišný mít n ě jaké odlišnosti

6 Kategorie informací nezbytných pro d ů kladné posouzení kulturních rozdíl ů  etnický nebo rasový p ů vod  jazykové a komunika č ní vzory  kulturní hodnoty a normy  biologicko-kulturní faktory  religiózní zvyky (víra a praxe)  zdravotní názory a postupy

7  Kultura formuje osobní vnímání a p ř enáší naše kulturní o č ekávání (p ř edsudky) do všech našich interkulturních setkání  Stereotypy a p ř edsudky jsou p ř ítomny tam, kde jsou d ů vody, pro vnímání odlišné identity (spole č né rané zá ž itky a hodnoty)  Neznamená to, ž e všichni č lenové dané kultury jsou stejní (široká škála jednotlivých charakteristik – interindividuální diverzita v jedné kulturní skupin ě )  Ka ž dý jedinec je kulturn ě unikátní

8 Etnicita je odvozena od "etnika" (národ, lidé), týká se ras nebo velké skupiny lidí klasifikované na základ ě spole č ných rys ů & a zvyk ů  Obsahuje hodnoty, vnímání, pocity, p ř edpoklady & fyzické vlastnosti spojené s etnickou skupinou  Etnický p ů vod ovliv ň uje náš smysl pro prostor, č as a sounále ž itosti  Rozvíjí se prost ř ednictvím ka ž dodenního kontaktu s rodinou, p ř áteli a kolegy – v aktuálním sociokulturním prost ř edí

9  P ř edpoklad kulturní nad ř azenosti (víra, ž e n ěč í etnická skupina je lepší ne ž všechny ostatní)  Výsledkem etnocentrismu je represe/útlak  Dominantní kultura: p ř eva ž ující skupina ve spole č nosti  Kulturní asimilace: absorpce menšiny do p ř evládající kultury

10  Všeobecné sestry by m ě ly zvládnout rozpoznat a ocenit kulturní rozdíly v hodnotách zdravotní pé č e, víry a zvyk ů pacient ů  Musí získat pot ř ebné znalosti a dovednosti v oblasti kulturní zp ů sobilosti a kompetence  Kulturn ě kompetentní ošet ř ovatelská pé č e pomáhá zajistit spokojenost pacient ů a pozitivní výsledky v pé č i

11 Zdravotní/medicínská turistika  cestování do zahrani č í za ú č elem lé č ení  vyu ž ití místních p ř íle ž itostí v oblasti cestovního ruchu  1,3 milionu turist ů ro č n ě, kte ř í hledají nízké náklady zdravotní pé č e v zahrani č í  jedno z nejrychleji rostoucích odv ě tví 30% „TURIST Ů “ ro č n ě (4 miliardy dolar ů b ě hem p ř íštích n ě kolika let) Migrace sester  Podp ů rné (pull) faktory – nízké pracovní p ř íležitosti v jejich zemi  Negativní (push) faktory - nebezpe č né pracovní prost ř edí, nedostate č ná politická stabilita, vysoké pracovní vytížení, nedostate č ná ekonomická odm ě na, nedostate č ná prestiž povolání

12  Zalo ž ena v roce 1974  Spole č nost transkulturního ošet ř ovatelství  Celosv ě tová organizace pro všeobecné sestry, které mají zájem o prosazování transkulturního ošet ř ovatelství ve vzd ě lávání a praxi.  V roce 1989 poprvé vydán č asopis 1989 Journal of transcultural nursing (teoretické, výzkumné a praktické rozm ě ry a jevy v transkulturním ošet ř ovatelství)

13  Kulturní uv ě dom ě ní - kulturní hodnocení, d ě dictví (sebereflexe)  Kulturní znalosti  Kulturní dovednosti  Kulturní setkání  Kulturní p ř ání

14  A – wareness - uv ě dom ě ní: Jsem si v ě dom/a mých vlastních limit ů a p ř edsudk ů v ůč i jiným kulturám?  S – kills - dovednosti: Mám dostatek dovedností a schopností k dostate č né kulturní anamnéze pacienta, kulturn ě podmín ě nému fyzickému hodnocení v citlivém pojetí?  K – knowledge - znalosti: Mám dostatek znalostí o pacientov ě vnímání sv ě ta?  E – ncounters - setkání: Jak č asto jsem se setkal/a s pacientem odlišné kultury?  D – esire - p ř ání: Jaké mé opravdové p ř ání (touha), chci být kulturn ě kompetentní?

15 Identifikovat p ř esv ě d č ení a pot ř ebu znalostí o:  kulturn ě odlišné pé č i  hodnotách  vzorech a projevech  významech vztahujících se k pot ř ebám klienta pro získání č i udr ž ení zdraví nebo pro mo ž nost č elit akutní nebo chronické nemoci, posti ž ení nebo smrti.

16 1) jazyk 2) spiritualitu (duchovno) 3) um ě ní (um ě lecká díla) 4) skupinové zvyky a tradice (nap ř. preference potravin) 5) reakce na nemoc 6) stres a bolest 7) úmrtí a truchlení 8) hn ě v 9) zármutek 10) rozhodování

17  Zjišt ě ní náhledu pacienta na pé č i a vzory a význam zdraví ve vztahu ke klientovu pohledu na sv ě t, ž ivotní zp ů soby, kulturní hodnoty, p ř esv ě d č ení, postupy, kontext a sociální struktura faktory.  K získání komplexní informace odpovídající kulturní pé č e jako spolehlivého základu pro rozhodnutí p ř i poskytování ošet ř ovatelské pé č e a intervencích.  Ke zjišt ě ní specifických vzor ů kulturní pé č e,......, které mohou být pou ž ity pro diferenciální ošet ř ovatelské rozhodování, která vyhovují hodnotám klient ů a ž ivotním zp ů sob ů m a zjistit, jaké odborné znalosti mohou být u ž ite č né pro klienta.  K ur č ení potenciální oblasti kulturních konflikt ů, st ř et ů a opomíjených oblastí vyplývajících z etnických a etických hodnot rozdíl ů mezi klienty a profesionálních zdravotnických pracovník ů

18  Ke zjišt ě ní obecných a specifických dominantních témat a model ů, které musí být známy v souvislosti s postupy pro kulturn ě kongruentní pé č i  Ke zjišt ě ní srovnávacích údaj ů kulturní pé č e u klient ů z r ů zných nebo podobných kultur, které mohou být sdíleny a pou ž ívány v klinické praxi, výuce a ve výzkumu  K identifikaci podobností a rozdíl ů mezi klienty v poskytování kvalitní pé č e  K vyu ž ití teoretických východisek a výzkumných p ř ístup ů k interpretaci a vysv ě tlení postup ů pro kongruentní pé č i v nových oblastech transkulturních ošet ř ovatelských znalostí pro zdravotníky.

19

20 V ě k a pohlaví  r ů zné kulturní postoje v ůč i stá ř í - respekt č asto v ůč i starším jedinc ů m  v individualistických kulturách – kult mládí Genetika  Genetické dispozice (d ě di č nost) mohou mít zdravotní d ů sledky  Fyzická aktivita a funkce;  Postoje k t ě lu, p ř ístup k hygien ě (koupání, pé č e o vlasy a ple ť ). V Indii je pova ž ováno za neslušné, odhalit ramena a horní č ást pa ž í. je pova ž ováno za nevhodné pro p ř íslušníky opa č ného pohlaví projevit lásku na ve ř ejnosti, naopak je velmi b ěž né vid ě t osoby stejného pohlaví vyjad ř ovat si náklonnost otev ř en ě. V Indii jsou malí chlapci více oce ň ováni, ne ž malé dívky (d ě ti ž enského pohlaví)

21 Jaký je postoj k duševním onemocn ě ním v kulturním skupin ě ? Respekt k autoritám a rozhodování Klienti se mohou dohodnout s poskytovatelem zdravotní pé č e, proto ž e akceptují jejich pravomoci spíše, ne ž aby byly odrazem jejich motivace sm ě rem k podpo ř e zdraví. D ů le ž ité je v ě d ě t, jak se rozhoduje v rámci kulturní skupiny? Jedná se o autority centrální, demokratický proces nebo rozhodnutí skupinové? V Indii je b ěž né (zejména v malých obcích), ž e je otec nebo man ž el rozhodující autorita. V Indii není rozlišován rozdíl mezi duševní a fyzickou nemocí. Existuje jen velmi málo psychiatrických lé č eben.

22 Geografická izolace a fyzikální prost ř edí B ěž ná dostupnost pé č e, transport, ž ivotní prost ř edí, riziko ž ivelných pohrom apod.

23 Vztahy ve spole č nosti, kulturní identifikace rolí a status ů Postoje v ůč i zm ě n ě Jaké je místo a úloha rodiny v kultu ř e? Postoje rezignace, aktivního p ř ístupu, nihilistické postoje, ponechání v rukou osudu apod. Existence kast, rodinných klan ů, vztahy mu žů a ž en apod. Jakou roli hraje rodina, jak významné jsou rodinné vazby, jak ovliv ň uje pacientovo rozhodování rodinný p ř íslušník.

24 Jaká je č asová orientace? (minulost, sou č asnost nebo budoucnost) Postoje v ůč i zm ě n ě Jaké je místo a úloha rodiny v kultu ř e? Postoje rezignace, aktivního p ř ístupu, nihilistické postoje, ponechání v rukou osudu apod. Existence kast, rodinných klan ů, vztahy mu žů a ž en apod. Jakou roli hraje rodina, jak významné jsou rodinné vazby, jak ovliv ň uje pacientovo rozhodování rodinný p ř íslušník.

25 Komunikace P ř esv ě d č ení a hodnoty Religiozita (duchovní ž ivot) Jaký d ů raz kultura klade na úsp ě ch, hmotné statky, sout ěž e, vzd ě lání a osobní úsp ě ch. Jakou roli hraje víra v jejich ž ivot ě. Jaké jsou rituály, po ž adavky na denní re ž im v této souvislosti. Preferovaný jazyk, ná ř e č í, denotace, nutnost p ř ekladatele, neverbální projevy. Preferované oslovení.

26  K ř es ť ané – Filipínci  Islám – st ř ední Asie  Hinduisté - Indie  Buddhisté – nap ř í č Asií  Judaismus – Israel  Taoismus - Č ína  Šamamanismus – Thajsko  Shinto - Japonsko

27  Rovnováha Yin a Yang  Respekt k léka ř i  Limitované pojetí duševní nemoci  Tradi č ní sebepé č e, samolé č ení, sebedávkování  Strach z práce s krví, nadm ě rné testování, speciální postupy chirurgie

28 Dietní opat ř ení Oblékání Koncepce (fertilita) a kontracepce, vztah k rodi č ovství, porod ů m Specifické druhy od ě v ů (burka, sárí aj.). Nepovolené č ásti od ě vu, nutnost denních rituál ů ve smyslu oblékání apod. Vztahy kultury k po č tu d ě tí, plánovanému rodi č ovství, antikoncepci, prevenci mate ř ství, názory na p ř erušení t ě hotenství, preference ž ivota matky, plodu aj. Preferované a nedoporu č ené, č i zakázané potraviny, č asový harmonogram p ř íjmu potravy

29 Smrt a umírání Vztah ke smrti, zármutku v rámci truchlení, posmrtnému ž ivotu aj.

30 Definice zdraví a nemoci Prevence nemocí a ochrana zdraví Vztah ke zdraví jako ž ivotní hodnot ě, názor na vznik nemoci aj. Jaké preventivní postupy vyu ž ívají, up ř ednost ň ují lé č itele, p ř írodní postupy, tradi č ní medicínu, jak vnímají zdravotníky aj.

31 Rituály v p ř íjmu potravy Rituály denní a no č ní pé č e Spánkové rituály Rituály v souvislostí s hospitalizací Zp ů sob úpravy stravy, p ř íjmu stravy aj. Rituály v souvislosti se zahájením a ukon č ením b ěž ných denních aktivit aj. Doba spánku, aktivity p ř ed spánkem aj.

32 32  Bariéry  Brání v č asnému odhalení problém ů  Opo ž d ě ní neodkladné lé č by a pé č e  Formy  Jazyk  Neverbální komunikace  P ř ekladatelské slu ž by  Profesní p ř ekladatelé  Rodinní p ř ekladatelé  Zdravotní stav – akutní onemocn ě ní & krize

33 33 Kulturně unikátní individuum Kulturně unikátní individuum biologická diverzita biologická diverzita kontrola prostředí kontrola prostředí čas společenská organizace společenská organizace prostor komunikace

34  Bazron, B., Dennis, K., a Isaacs, M. (1989) vytvo ř ili seznam 5 základních prvk ů, které p ř ispívají ke schopnosti instituce nebo jiného subjektu, aby se stal více kulturn ě kompetentní.  Pat ř í mezi n ě :  1.oce ň ování rozmanitosti/diverzity;  2. dostate č ná kapacita pro kulturní sebehodnocení (sebereflexi)  3. v ě domí dynamiky p ř irozených kulturních interakcí  4. vytvo ř ené institucionalizované kulturní znalosti  5. vypracované úpravy poskytování slu ž eb, které odrá ž ejí pochopení kulturní rozmanitosti. T ě chto p ě t prvk ů by se m ě lo projevit na všech úrovních organizace, v č etn ě tvorby politiky, správy, praxe a slu ž eb organizace.

35 35 Závazky (povinnosti) Vedení Měření/hodnocení Propojení (vazby) Kultura

36 Florence Nightingale, 1894 Aktuálnost tématu?!?!? Novinka?!?!

37 Ten, kdo ctí hodnoty kultury nem ůž e selhat ve schopnosti být pacifista D ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt " Stru č né vymezení základních tezí kulturn ě diferencované pé č e  Praktické procvi č ení zam ěř ení a sb ě ru dat v pé č i o pacienta odlišné kultury."

Podobné prezentace


Reklamy Google