Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geografie obyvatelstva a sídel 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geografie obyvatelstva a sídel 1"— Transkript prezentace:

1 Geografie obyvatelstva a sídel 1
Úvodní hodina: organizace výuky, doporučená literatura zdroje dat

2 Sylabus přednášek Geografie obyvatelstva:
 Úvod, zařazení v rámci geogr. disciplín, historie. Základní zdroje dat (sčítání, průběžná evidence, charakter územních jednotek) Geografické rozmístění obyvatelstva (metody hodnocení, vliv přírodních a sociálních podmínek, vývojové trendy) Přirozená reprodukce obyvatelstva (z kladní demografické charakteristiky, globální problémy populačního vývoje, populační teorie a zákony, populační politika) Migrace a ostatní formy prostorové mobility obyvatelstva (hlavní směry stěhování v ČR, hlavní rysy mezinárodní migrace, migrační motivace, územní mobilita jako regionálnětvorný proces) Sociální, ekonomická a kulturní struktura populací Populační prognózy 

3 Sylabus přednášek Geografie sídel
 Sídelní systém (historický vývoj struktury osídlení) Proces urbanizace (způsoby hodnocení, vývojové fáze, regionální rozdíly) Městská a venkovská sídla (vymezení pojmů, funkční klasifikace sídel, současné změny ve venkovském osídlení) Vnitřní struktura a organizace měst (základní pravidelnosti v demografické, sociální a funkční diferenciaci)

4 Základní studijní a doporučená literatura:
Základní studijní literatura: KOSCHIN, F.: Demografie poprvé, Praha : VŠE, 2005, 122 s. JEŽEK, J.: Vybrané kapitoly z geografického výzkumu měst, Plzeň, Západočeská Univerzita, 2001, 115 s. BAŠOVSKÝ, O., MLÁDEK, J.: Geografie obyvatelstva a sídel, Bratislava: UK , 1989 MLÁDEK, J.: Základy geografie obyvatelstva, Bratislava: SPN , 1992 VOTRUBEC, C.: Lidská sídla, Praha: Academia , 1980

5 Doporučená studijní literatura:
Fialová, L.: Dějiny obyvatelstva českých zemí. MF Praha, 1996, 380 s. CHAMPION, A. G.: Counterurbanization: The Changing Pace and Nature of Population Deconcentration, London : Edward Arnold , 1989 HABITAT: An Urbanizing World,1996, 2001 Hall, T.: Urban Geography. 2nd edition, Routladge, London, 2001, 209 s. HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KUHNL, K.: Regionální struktura a vývoj systému osídlení v ČSR, Praha: PřF UK , 1987 Horská, P., Maur, E., Musil, J.: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Paseka, Litomyšl, 2002, 352 s. Chalupa, P., Tarabová, Z.: Geografie obyvatelstva, demografie, geografie sídel. MU, Brno 1990. IOM: World migration: Costs and Benefits of International Migration. IOM World Migration Report Series, 2005, 495 s. Ježek, J.: Aplikovaná geografie města, Plzeň, Západočeská Univerzita, 2004, 151 s. KALIBOVÁ, K.: Úvod do demografie, Praha: Karolinum , 1997 Kalibová, K., Pavlík, Z., Vodáková, A.: Demografie (nejen) pro demografy. SLON Praha, 1998, 128 s. KORČÁK, J.: Geografie obyvatelstva ve statistické syntéze, Praha : PřF UK , 1973 KORČÁK, J.: Úvod do všeobecné geografie obyvatelstva, Praha: PřF UK , 1969 KÁRNÍKOVÁ, L.: Vývoj obyvatelstva v českých zemích , Praha : Academia , 1965 Knox, P., Pinch, S.: Urban Social Geography: An Introduction. 4th edition, Pearson, Harlow, 2000, 479 s.

6 Lichtenberger, E.: Stadtgeographie 1: Begriffe, Konzepte, Modelle, Prozesse. Teubner Studienbücher, Stuttgart. 1998, 366 s. Mládek, J.: Základy geografie obyvatelstva. SPN, Bratislava 1992. MUSIL, J.: Sociologie soudobého města, Praha : Academia , 1967 PAVLÍK, Z. a kol.: Základy demografie. Academia Praha 1986, 732 s. PAVLÍK, Z. A KOL.: Populační vývoj České republiky , Praha: UK, 2002 PAVLÍK, Z., KALIBOVÁ, K.: Mnohojazyčný demografický slovník (český svazek), ČDS, PřF UK v Praze, 2005, 182 s. Polášek, V.: Vnitřní stěhování v ČR 1991 až ČSÚ, Praha, 2005 Rabušic, L.: Kde ty všechny děti jsou: pporodnost v sociologické perspektivě. SLON, Praha, 265 s. SHORT, J. R.: Lidská sídla. 1. díl Velké geografické encyklopedie, Praha: Nakladatelský dům OP , 1994 SÝKORA, L.: Teoretické přístupy ke studiu města, in: Sýkora, L. (ed): Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii, s , Praha: PřF UK , 1993 Šindler, P.: Urbanizační procesy v rozvojových zemích. Ostravská univerzita, Ostrava, 1999, 74 s. VAN DEN BERG, L. AT AL: Urban Europe 1: A Study of Growth and Decline, Oxford : Pergamon Press , 1982 ZIELINSKI, W.: The Hypotesis of Mobility Transition, Geographical Review 16 , 1971

7 Časopisy: Domácí: Demografie, Demografia (SK)
Zahraniční (výběr), většina dostupná on-line v elektronické podobě na Urban Studies, Economic Geography, Annals of the Association of American Geographers, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, International Journal of Urban and Regional Research, Environment and Planning, GeoJournal, Demography, International Journal of Population Geography, Population, Zeitschrift fur Bevolkerungswissenschaft, Population Studies, International Migration, European Journal of Population, European Urban and Regional Studies

8 www – odkazy: Statistické úřady:
(oficiální stránky Českého statistického úřadu) (oficiální stránky United Nations Population Division - oddělení OSN pro obyvatelstvo) (oficiální stránky amerického federálního statistického úřadu, odkazy na statistické úřady celého světa) Geografie obyvatelstva: Population Reference Bureau (instituce zabývající se výzkumem, popularizací a výukou demografické problematiky) United Nations Population Information Network - informační portál České demografické společnosti: analýzy, komentáře, aktuality Migrace: - integrace cizinců do české společnosti (stránky MPSV) – Mezinárodní organizace pro migraci - MIGRACE ONLINE je součástí MIGRAČNÍHO PROGRAMU OSF Geografie sídel: - stránky Ústavu územního rozvoje - světové aglomerace a sídla United Nations Sites: UN Development Programme UN Environment Programme UN High Commission for Refugees UN Population Division UN Population Fund UN Human Settlements Program

9 Geografie obyvatelstva
GO = jedna ze základních disciplín socioekonomické geografie, zabývá se: vývojem prostorových struktur a jejich porovnáváním velikostí a rozmístěním obyvatelstva analýzou složení (struktury) obyvatelstva dynamikou obyvatelstva (přiroz. měna, migrace, jiné druhy mobility) hledáním kauzality populačních jevů a procesů demografie – zabývá se reproduckí lidských populací a studiem demo-sociálních systémů, menší prostorový důraz, více biologický

10

11 Zdroje dat údaje o stavu – soupisy obyv., sčítání lidu
údaje o pohybu – evidence přirozené měny a migrace, zdravotního stavu ob. (především matriky, zdravotnické informace) výběrová šetření (mikrocenzus, šetření populačního klimatu apod.) – doplňkový charakter

12

13

14 Historie a současnost SLDB
rozdíl soupis X sčítání (mnohem podrobnější) historie od dob starého Egypta, census – z latiny i přes existenci populačních registrů důležitá role sčítání (v ČR od r existuje centrální registr obyvatelstva spravovaný MV ČR) přechod od klasické (papírové) k elektronické formě v pol. 19. stol. vytvořena řada doporučení vedoucích ke zpřesnění sčítání rozhodný okamžik, 10 letá perioda, povinná účast alternativy ke sčítání informace na speciálním CD o historii SLDB

15 Průběžná statistika evidence přirozené měny a migrace
počátek v církevních matrikách (od 16. st.) civilní matriky vznikly v souvislosti se zavedením civ. sňatků (19. st.), od r nahradily církevní matriky (paralelní vedení) evidence migrace – u nás od r (zákon o povinném hlášení pobytu) publikace v pramenném díle Pohyby obyvatelstva (od r. 1919) věcné, časové a místní vymezení dem. událostí časové – kalendářní rok místní – podle místa trv. bydliště věcné – viz specifikace v daných dokumentech

16

17

18

19

20

21 Základní charakteristiky a pojmy
relativní číslo (%) – hrubé a specifické míry indexy kohorta = soubor jedinců stejného stáří střední stav = chronologický průměr, zpravidla stavu na začátku a konci daného roku

22 Čas v demografii


Stáhnout ppt "Geografie obyvatelstva a sídel 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google