Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vertikální koordinace primární prevence (role MŠMT, krajů, PPP a škol v primární prevenci) Národní kulatý stůl, MŠMT, 26. 3. 2015 Ministerstvo školství,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vertikální koordinace primární prevence (role MŠMT, krajů, PPP a škol v primární prevenci) Národní kulatý stůl, MŠMT, 26. 3. 2015 Ministerstvo školství,"— Transkript prezentace:

1 1 Vertikální koordinace primární prevence (role MŠMT, krajů, PPP a škol v primární prevenci) Národní kulatý stůl, MŠMT, 26. 3. 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 MŠMT – gestor v oblasti primární prevence RCH MŠMT je gestorem prevence rizikového chování u dětí a mládeže v České republice Koordinuje primární prevenci všech forem rizikového chování u dětí a mládeže: užívání návykových látek, agrese, šikana a kyberšikana, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, rasismus a xenofobie, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování, kriminální chování – krádeže, vandalismus, rizikové chování v dopravě, rizikové chování na sociálních sítích a další nové formy rizikového chování

3 3 Role MŠMT v oblasti primární prevence RCH Koordinační – spolupráce všech subjektů na horizontální (meziresortní) a vertikální úrovni, podpora vytváření vazeb a struktury subjektů realizujících či spolupodílejících se na vytyčených prioritách Koncepční – stanovování základních strategií v daných oblastech, stanovení priorit a cílů na budoucí období Legislativní – vytváření legislativních podmínek pro oblast primární prevence (návrhy novelizací právních předpisů, metodické pokyny a doporučení)

4 4 Role MŠMT v oblasti primární prevence RCH Metodická a informační – metodické vedení a předávání informací všem subjektům v rámci primární prevence, internetový informační komunikační systém Finanční podpora vytváření materiálních, personálních a dalších podmínek nezbytných pro vlastní realizaci prevence ve školství (dotační řízení) Zabezpečení systému hodnocení kvality

5 5 Vertikální koordinace primární prevence Spolupráce s kraji – ve smyslu partnerství Spolupráce s regiony – metodici prevence Garance jednotlivých krajů „garanty“ z MŠMT Komunikace o klíčových tématech Zastoupení KŠKP v pracovních orgánech MŠMT Krajské plány prevence, Krajská kola dotací, Národní strategie

6 6 Vertikální úroveň MŠMT Odbor speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy MŠMT Krajský školský koordinátor prevence Pracovník krajského úřadu – odbory školství Metodik prevence Pracovník školského poradenského zařízení Školní metodik prevence Pedagogický pracovník školy či školského zařízení

7 7 Klíčové strategické dokumenty k prevenci - n árodní úroveň: NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013 – 2018 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Národní strategie Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2013-2017. Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015 Připravuje se aktuálně: Akční plán pro vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí v České republice Akční plán k alkoholu Akční plán ke kouření (tabáku)

8 8 Klíčové strategické dokumenty k prevenci – krajská a místní úroveň Krajský plán prevence Minimální preventivní program - je komplexním dlouhodobým preventivním programem školy/školského zařízení a je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného RVP, popř. je přílohou dosud platných osnov a učebních plánů

9 9 Plán prevence kraje Vypracování plánu prevence kraje - podmínka pro přiznání finančních prostředků a základní podkladový dokument pro rozdělování dotačních prostředků. KPP zobrazuje data, potřeby, cíle a finanční participace kraje: Popis kraje – demografické údaje Východiska plánu – analýzy Priority kraje Síť služeb kraje Kdo z krajské úrovně na PP PRCH participuje Aktivity kraje v oblasti PP PRCH obecně Financování služeb PP PRCH v kraji Schválení kompetentnímu orgány kraje

10 10 Minimální preventivní program má: splňovat požadavky komplexního dlouhodobého a systematického programu všeobecné prevence a být v souladu se současnou legislativou ČR. cílem materiálu je představit konkrétní návrh struktury, obsahu a základních principů realizace MPP v podmínkách školy. MMP nemá ambici přesně určovat, z jakých konkrétních intervencí má být MPP sestaven (neboť pro jednu oblast/téma existuje mnoho různě náročných variant) MPP dát zodpovědným pracovníkům do rukou návod, jak dílčí intervence vybírat a kombinovat a podle jakého klíče celkovou podobu sestavit.

11 11 Komplexní řešení problematiky primární prevence rizikového chování Preventivní programy je nutné koncipovat komplexně v koordinované spolupráci různých institucí: KŠKP Metodici PPP NNO Školy Strategie i další opatření MŠMT se zabývají definicí i realizací konkrétního vzájemného propojení všech subjektů v rámci primární prevence a koordinací řešení problémů souvisejících s rizikovým chováním.

12 12 Strategie prevence rizikových projevů chování Časová působnost: období 2013 – 2018 Koncepční dokument provázaný s jinými strategickými dokumenty Postupná implementace do krajských strategií a zpětně krajských plánů do strategie…. Hlavní funkce: Stanovit priority a cíle primární prevence Popsat základní rámec primární prevence v ČR Určit institucionální zodpovědnosti jednotlivých článků systému primární prevence 5 hlavních oblastí: koordinace legislativa financování vzdělávání evaluace a informace

13 13 Role krajů v primární prevenci Koordinační – koordinace PPP v regionu ve spolupráci s KŠKP Strategická – podíl na vytváření krajských plánů prevence, Národní strategie Metodická – metodicky vést školní metodiky prevence, učitele… Expertní – hodnocení projektů, certifikátoři Podpůrná – podpora prevence ve školách Kontrolní – např. kontrola efektivního využívání financí Realizátorská – poskytování programů

14 14 Co bude potřeba od krajů v roce 2015 jednotný sběr dat v oblasti primární prevence, akceptace certifikací v krajských dotacích, spolufinancování oblasti primární prevence, příprava (aktualizace) krajských plánů prevence

15 15 Evaluace jako nástroj kvality a efektivního financování Zavedení jednotného národního systému hodnocení kvality programů primární prevence (certifikací) pro všechny typy rizikového chování. Zavedení jednotné, jasné a přehledné struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy, která umožní přípravu, realizaci i kontrolu minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních.

16 16 Financování jako nástroj pro realizaci programů primární prevence Financování je nástrojem pro naplnění cílů v primární prevenci. Není cílem samo o sobě. Účinná opatření primární prevence není možno uskutečnit bez adekvátního zabezpečení finančních zdrojů k jejich realizaci. Financované aktivity musí splňovat kritéria: potřebnosti (krajský plán prevence) kvality (certifikace) efektivity (cena/výkon) evaluace (hodnocení, sebehodnocení a rozvoje).

17 17 Model financování primární prevence Vícezdrojové financování – vychází z vertikální koordinace Model financování obec – kraj – stát = systém zodpovědnosti obec – kraj – stát Kdo má financovat primární prevenci? Všeobecná – obec/kraj Selektivní – kraj/stát Indikovaná – stát ???? Další zdroje financování?

18 18 Akce pro rok 2015 s účastí KŠKP a metodiků prevence 23. 2. 2015 Odborný seminář manipulace - premiéra filmu 26. 3. 2015 Národní kulatý stůl 5/2015 Porada pro KŠKP a MP v PPP (2 dny) 6/2015 Závěrečná konference k VYNSPI II 9/2015 Semináře pro žadatele o dotace 9/2015 Seminář pro hodnotitele projektů 10/2014 Porada s KŠKP a metodiky z PPP 10-11/2014 Krajská kola dotačních komisí 11/2015 Dotační komise MŠMT 11-12/ 2015 Konference PPRCH

19 19 Webové stránky www.msmt.cz (vzdělávání/speciální vzdělávání/prevence) http://prevence-info.cz http://prevence-info.cz – informace, příklady dobré praxe, akce, registrace www.nuv.cz – certifikace programů primární prevence rizikového chování

20 20 Kontakty – MŠMT Mgr. Martina Budinská, tel. 234 811 331 martina.budinska@msmt.cz martina.budinska@msmt.cz Ing. Radka Heřmánková, tel. 234 811 554 radka.hermankova@msmt.cz radka.hermankova@msmt.cz Mgr. Vladimír Sklenář, tel. 234 811 698 vladimir.sklenar@msmt.cz

21 21 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Vladimír SKLENÁŘ odbor vzdělávání oddělení prevence a speciálního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Stáhnout ppt "1 Vertikální koordinace primární prevence (role MŠMT, krajů, PPP a škol v primární prevenci) Národní kulatý stůl, MŠMT, 26. 3. 2015 Ministerstvo školství,"

Podobné prezentace


Reklamy Google