Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Koordinace, kvalita a financování v primární prevenci rizikového chování Konference PPRCH, Olomouc 3.10. 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Koordinace, kvalita a financování v primární prevenci rizikového chování Konference PPRCH, Olomouc 3.10. 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."— Transkript prezentace:

1 1 Koordinace, kvalita a financování v primární prevenci rizikového chování Konference PPRCH, Olomouc 3.10. 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 Obsah prezentace: Vertikální koordinace primární prevence: spolupráce s kraji a obcemi – ve smyslu partnerství. Garance jednotlivých krajů „garanty“ z MŠMT. Krajské plány prevence – jejich cíl a smysl. Kvalita programů primární prevence a úloha systému certifikací programů primární prevence: přehled ročního fungování certifikací, silné stránky systému, výzvy a jak dál. Financování primární prevence a úloha krajů Projekt VYNSPI II: připravovaná systémová opatření a klíčové aktivity: minimální preventivní program, definice výkonů v prevenci a sběr dar, systém vzdělávání a kvalifikací v prevenci. Zapojení Olomouckého kraje v projektu. Aktuality, akce….

3 3 MŠMT – gestor v oblasti primární prevence RCH MŠMT je gestorem prevence rizikového chování u dětí a mládeže v České republice Koordinuje primární prevenci všech forem rizikového chování u dětí a mládeže: užívání návykových látek, agrese, šikana a kyberšikana, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, rasismus a xenofobie, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování, kriminální chování – krádeže, vandalismus, rizikové chování v dopravě, rizikové chování na sociálních sítích a další nové formy rizikového chování

4 4 Role MŠMT v oblasti primární prevence RCH Koordinační – spolupráce všech subjektů na horizontální (meziresortní) a vertikální úrovni, podpora vytváření vazeb a struktury subjektů realizujících či spolupodílejících se na vytyčených prioritách Koncepční – stanovování základních strategií v daných oblastech, stanovení priorit a cílů na budoucí období Legislativní – vytváření legislativních podmínek pro oblast primární prevence (návrhy novelizací právních předpisů, metodické pokyny a doporučení)

5 5 Role MŠMT v oblasti primární prevence RCH Metodická a informační – metodické vedení a předávání informací všem subjektům v rámci primární prevence, internetový informační komunikační systém Finanční podpora vytváření materiálních, personálních a dalších podmínek nezbytných pro vlastní realizaci prevence ve školství (dotační řízení) Zabezpečení systému hodnocení kvality - certifikace

6 6 Vertikální koordinace primární prevence Spolupráce s kraji – ve smyslu partnerství Spolupráce s regiony – metodici prevence Garance jednotlivých krajů „garanty“ z MŠMT Komunikace o klíčových tématech Zastoupení KŠKP v pracovních orgánech MŠMT Krajské plány prevence, Krajská kola dotací, Národní strategie

7 7 Vertikální úroveň MŠMT Odbor speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy MŠMT Krajský školský koordinátor prevence Pracovník krajského úřadu – odbory školství Metodik prevence Pracovník školského poradenského zařízení Školní metodik prevence Pedagogický pracovník školy či školského zařízení

8 8 Komplexní řešení problematiky primární prevence rizikového chování Preventivní programy je nutné koncipovat komplexně v koordinované spolupráci různých institucí: KŠKP Metodici PPP NNO Školy Strategie i další opatření MŠMT se zabývají definicí i realizací konkrétního vzájemného propojení všech subjektů v rámci primární prevence a koordinací řešení problémů souvisejících s rizikovým chováním.

9 9 Plán prevence kraje Vypracování plánu prevence kraje - podmínka pro přiznání finančních prostředků a základní podkladový dokument pro rozdělování dotačních prostředků. KPP zobrazuje data, potřeby, cíle a finanční participace kraje: Popis kraje – demografické údaje Východiska plánu – analýzy Priority kraje na rok …. (a další) Síť služeb kraje Kdo z krajské úrovně na PP PRCH participuje Aktivity kraje v oblasti PP PRCH obecně Financování služeb PP PRCH v kraji Schválení min. vedoucím odboru, příp. Radou nebo Zastupitelstvem

10 10 Role krajů v primární prevenci Koordinační – koordinace PPP (školy, školská zařízení, NNO, univerzita) v regionu ve spolupráci s KŠKP Strategická – podíl na vytváření krajských plánů prevence – provázanost s Národní strategií Metodická – metodicky vést metodiky prevence Expertní – hodnocení projektů, certifikátoři Podpůrná – např. finanční podpora prevence Kontrolní – např. kontrola efektivního využívání financí Realizátorská – poskytování programů

11 11 Co bude potřeba od krajů v roce 2015 a dalším období jednotný sběr dat v oblasti primární prevence, akceptace certifikací v krajských dotacích, spolufinancování oblasti primární prevence, příprava (aktualizace) krajských plánů prevence

12 12 Evaluace jako nástroj kvality a efektivního financování Zavedení jednotného národního systému hodnocení kvality programů primární prevence (certifikací) pro všechny typy rizikového chování. Zavedení jednotné, jasné a přehledné struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy, která umožní přípravu, realizaci i kontrolu minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních.

13 13 Certifikace odborné způsobilosti Unikátní systém hodnocení kvality Univerzální - pro všechny formy rizikového chování (dříve je prevence „protidrogrová“) Všechny úrovně: nové standardy: všeobecná, selektivní, indikovaná prevence Rovný přístup - pro všechny poskytovatele PPP (NNO, SZÚ, Policie, Městská policie, školská zařízení, školy…) Princip dobrovolnosti x veřejné financování

14 14 SEZNAM CERTIFIKOVANÝCH POSKYTOVATELŮ - zatím 31 organizací 1.Arkáda – sociálně psychologické centrum, o.s. 2.Centrum pro rodinu a sociální péči 3.Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 4.Cesta integrace, o.p.s. 5.DO SVĚTA 6.Jules a Jim, o.s. 7.KLUB ZÁMEK – centrum prevence Třebíč (DCHB - Oblastní charita Třebíč) 8.Kolpingovo dílo České republiky o.s. 9.Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna 10.Madio, o.s. 11.Magdaléna, o.p.s. 12.MAJÁK o.p.s. 13.Občanské sdružení AVE 14.Občanské sdružení LECCOS 15.P-centrum 16.Pedagogicko-psychologická poradna Brno 17.Portimo, o.p.s. 18.Prev-Centrum o.s. 19.ProPrev, z.s. 20.PROSPE, o.s. 21.Prostor plus, o.p.s. 22.PROSTOR PRO, o.p.s. 23.Proxima Sociale o.p.s. 24.Renarkon o.p.s. 25.Semiramis o.s. 26.Sion – Nová generace, o.s. 27.Sociální služby města Havířova 28.Společně k bezpečí 29.Společnost Podané ruce o.p.s. 30.Světlo Kadaň o.s. 31.ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ http://www.nuv.cz/cinnosti/ppp/pracoviste- pro-certifikace/poskytovatele

15 15 KONTAKTY Adresa: Národní ústav pro vzdělávání – Pracoviště pro certifikace Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9 Email: certifikace@nuv.cz Telefon: +420 774 089 189 Pracovníci: Vedoucí oddělení ústavní a ochranné výchovy, prevence rizikového chování a Pracoviště pro certifikace: PhDr. Helena Pacnerová (helena.pacnerova@nuv.cz) Odborný garant: Mgr. Lucie Myšková, Ph.D. (lucie.myskova@nuv.cz) Organizační pracovník: Bc. Roman Petrenko (roman.petrenko@nuv.cz)

16 16 Role krajů v systému certifikací Akceptace certifikací při vytváření krajských plánů prevence. Využití pro dotační řízení v rámci krajů. Metodický nástroj pro zvyšování kvality programů PP.

17 17 Financování jako nástroj pro realizaci programů primární prevence Financování je nástrojem pro naplnění cílů v primární prevenci. Není cílem samo o sobě. Účinná opatření primární prevence není možno uskutečnit bez adekvátního zabezpečení finančních zdrojů k jejich realizaci. Financované aktivity musí splňovat kritéria: potřebnosti (krajský plán prevence) kvality (certifikace) efektivity (cena/výkon) evaluace (hodnocení, sebehodnocení a rozvoje).

18 18 Dotační systém MŠMT Víceletý systém na období 2013-18 Užší spolupráce s kraji – krajské návrhy dotací (krajský síť programů): kritérium potřebnosti Výrazný podíl v dotačním systému MŠMT – hodnocení, členové komise Elektronizace systému a zjednodušení systému Kvalita a efektivita programu - základní kritérium dotací Možnost čerpání výše dotace až 80 000, - školy, až 350 000,- pro PPP

19 19 Model financování primární prevence Vícezdrojové financování Model financování obec – kraj – stát = systém zodpovědnosti obec – kraj – stát Kdo má financovat primární prevenci? Všeobecná – obec/kraj Selektivní – kraj/stát Indikovaná – stát ???? Další zdroje financování?

20 20 Principy dotačního řízení Transparentnost dotačního řízení - informace Subsidiarita - veřejný úkol má být řešen vždy na té úrovni, která jej může uspokojivě splnit Proporcionalita - nalezení rovnováhy různými zájmy Loajalita - povinnost řádné a poctivé spolupráce Koordinace Konzultační proces všech účastníků dotačního řízení (žadatel, hodnotitel, metodik, koordinátor, administrátor)

21 21 Krajská hodnotící komise Výběr konkrétních osob do jednotlivých komisí kraje je zcela v kompetenci krajů. MŠMT očekává a doporučuje, aby krajské hodnotící komise, které připraví návrhy na projednávání v níže uvedených termínech, byly složeny z/ze: krajského školského koordinátora prevence, zástupci metodiků prevence z PPP, zástupce školních metodiků prevence, zástupců NNO a dalších organizací, které poskytují programy primární prevence v kraji, případně dalších odborníků z oblasti primární prevence.

22 22 Deset cílů krajských dotačních komisí: 1.Provázat Národní strategii a Akční plány krajů 2.Posílit vzájemnou spolupráci s kraji a metodiky prevence 3.Propojit Akční plány krajů s financováním 4.Zvýšit rozhodovací pravomoc krajů a využít odbornosti metodiků 5.Využít znalostí KŠKP i metodiků krajské sítě programů i jednotlivých poskytovatelů 6.Zapojit celé spektrum poskytovatelů do dotačního procesu 7.Delegovat hodnocení projektů na odborníky v krajích 8.Prohloubit důvěru v systém dotačního řízení MŠMT 9.Zefektivnit jednání komise MŠMT 10.Zamezit šíření nepravdivých informací

23 23 Návrhy krajské komise Komise připraví návrh projektů, které navrhuje kraj podpořit finančními prostředky MŠMT a při přípravě návrhu budou posuzovány zejména tyto skutečnosti žádosti: Projekt odpovídá metodice MŠMT Projekt je zaměřen na specifickou primární prevence (všeobecnou, selektivní, indikovanou) Z projektu jasně vyplývá jeho obsah, cíl a metody, kterými bude realizován V projektu je jasně definována cílová skupina (po stránce popisu i kvantifikace) Projekt je efektivní z pohledu cost-effective (cena/výkon) Projekt je v souladu s krajským plánem prevence a má v něm prioritu

24 24 Projekt VYNSPI II: Nositelelm projektu je UK Praha – klinika adiktologie, roční trvání připravovaná systémová opatření v primární prevencia Klíčové aktivity: Minimální preventivní program Výkaznictví a definice výkonů v prevenci a sběr dar Systém vzdělávání a kvalifikací v prevenci. Zapojení Olomouckého kraje v projektu (Jihomoravský, Ústecký, Středočeský kraj)

25 25 Harmonogram dotačního řízení na rok 2015 do 30. září 2014 –konečný termín pro podávání žádostí o dotaci říjen 2014 – formální hodnocení úplnosti a správností žádostí o dotace říjen - listopad 2014 – odborné (věcné) hodnocení žádostí odbornými hodnotiteli a jednotlivými kraji - krajské dotační komise (Olomouc 29.10.2014) listopad 2014 – jednání Dotační komise MŠMT prosinec 2014– jednání vedení MŠMT o udělení dotací na rok 2015 do 15. února 2015 – vyúčtování dotace za rok 2014 do 31. března 2015 – vydání rozhodnutí a vyplacení dotací úspěšným žadatelům

26 26 Plánované akce do konce roku 2014: 30.10. Konference na téma prevence homofobie 12/2014 Porada s KŠKP 10-11/2014 Krajská kola dotačních komisí Olomouc 29/10 11/2014 Konference na téma prevence Alkohol ????? 11/2014 Dotační komise MŠMT 27-28/11

27 27 Webové stránky www.msmt.cz (vzdělávání/speciální vzdělávání/prevence) http://prevence-info.cz http://prevence-info.cz – informace, příklady dobré praxe, akce, registrace www.nuv.cz – certifikace programů primární prevence rizikového chování http://www.nuv.cz/cinnosti/ppp/pracoviste-pro-certifikace

28 28 Kontakty – MŠMT Mgr. Martina Budinská, tel. 234 811 331 martina.budinska@msmt.cz martina.budinska@msmt.cz Ing. Radka Heřmánková, tel. 234 811 554 radka.hermankova@msmt.cz radka.hermankova@msmt.cz Mgr. Vladimír Sklenář, tel. 234 811 698 vladimir.sklenar@msmt.cz

29 29 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Vladimír SKLENÁŘ odbor vzdělávání oddělení prevence a speciálního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Stáhnout ppt "1 Koordinace, kvalita a financování v primární prevenci rizikového chování Konference PPRCH, Olomouc 3.10. 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google