Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soubor geodetických informací (SGI) Jiří Poláček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soubor geodetických informací (SGI) Jiří Poláček."— Transkript prezentace:

1 Soubor geodetických informací (SGI) Jiří Poláček

2 Obsah přednášky Druhy katastrálních map Vlastnosti DKM Orientační mapa parcel Uložení DKM v ISKN, vazby Technologie převodu sáhových katastrálních map do S-JTSK Digitalizace katastrálních map WMS služby pro katastrální mapy

3

4 Co to je SGI § 4, odst. 2, odrážka a) katastrálního zákona: Katastrální operát tvoří soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených katastrálních územích i její číselné vyjádření Podrobný popis - oddíl 3, §16 katastrální vyhlášky (26/2007 ) Je to především katastrální mapa. Tam kde není v digitální podobě v JTSK také souřadnice PBPP a podrobných bodů a orientační mapa parcel.

5 Jak může vypadat katastrální mapa ? Digitální katastrální mapa (DKM) Katastrální mapa digitalizovaná (KMD, KM-D) Analogová katastrální mapa (dostupná pouze v rastrové podobě) Mapa (bývalého) pozemkového katastru

6 Vrstvy DKM (KMD) 1hranice parcel 2parcelní čísla (v definičních bodech) 3značky kultur 4vnitřní kresba parcel 5značky budov 6další prvky polohopisu 7popis 8body bodových polí a hraniční znaky

7 Vlastnosti DKM Vedena v S-JTSK Topologicky čistá na úrovni vrstvy hranic parcel, vyřešené styky hranic se sousedními DKM (KMD) V každé parcele právě jeden definiční bod Ostrovní topologie pro budovy evidované v SPI V každé budově (evidované v SPI) právě jeden definiční bod budovy

8 Vazby DKM a SPI Vzájemně jednoznačná vazba mezi definičním bodem parcely a parcelou v SPI Soulad plochy vypočtené ze souřadnic a výměry evidované v SPI (tolerance v mezních odchylkách) Vzájemně jednoznačná vazba mezi definičním bodem budovy a budovou v SPI Průniky BPEJ a parcel x bonitní údaje v SPI Tam, kde je to možné – kontrola značky kultury a kódu druhu a využití pozemku

9 KMD a KM-D KMD se prakticky od DKM neliší (má jen více bodů kódu kvality 8, části mapy mohou být méně přesně lokalizovány) KM-D se vede v původním souř. systému (stabilního katastru), pro výstup (výměnný formát) možná přibližná transformace do JTSK Styky se sousedními k.ú. nejsou vyřešeny Ostatní vlastnosti a vazby obdobné jako u DKM

10 Jak se v tom vyznat aneb Archiv WEB Zobrazení stupně digitalizace katastrální mapy v jednotlivých katastrálních územích Evidenci aktuálního stavu rastrových souborů skenovaných map Zjištění podrobnějších informací o jednotlivých katastrálních územích a mapových listech

11

12

13

14 Orientační mapa parcel Souvislé zobrazení katastrální mapy s vektorovou aktualizací – zákresem změn na základě GP – a pravidelně zajišťovanou obnovou rastrů Účel – zajistit relevantní mapové podklady v prostorech bez DKM Obsah: –rastrové soubory katastrálních map a map PK –Vektorový zákres změn (GP) –Definiční body parcel a budov (vektor) Legislativa: vyhláška č. 26/2007 Sb. ze dne 5.2.2007

15

16 Zákres změn v DP Vychází z GP (případně pozemkové úpravy) Po zplatnění je zobrazen nad rastrovým podkladem Po přeskenování katastrální mapy se již změny nezobrazují vektorově

17 Definiční body Definičním bodem rozumíme bod uvnitř nemovitosti poblíž středu (k.ú, parcely, budovy, vodní díla) zprostředkovává vazbu na popisné údaje nemovitosti (parcelu, budovu…) a umožňuje lokalizaci nemovitosti nad rastrovou mapou V současné době je dokončen sběr definičních bodů KN parcel a budov

18 Orientační mapa parcel v DP Aktuálnost: –Rastrové podklady přeskenovány (min. 1x ročně při velkém počtu změn) –Vektorové průběžně vedeny prostředky ISKN Dostupnost: –Datové služby (výměnný formát obsahuje položky i pro zákres změn a definiční body, rastrové soubory se vydávají ve formátu CIT) –K dispozici jsou WMS nad DKM a OMP (1. čtvrtletí 2008)

19 Uložení DKM v ISKN Grafické prvky mapy jsou uloženy v jedné databázi s SPI (zálohování, archivace, historie, …) Existuje „budoucí stav mapy“ – potvrzené GP Používají se tzv. prostorové indexy Změny v mapě a SPI se uskuteční ve stejný okamžik (jedna databázová transakce) Grafika v databázi je uložena v „čitelné podobě“, pro práci na klientské straně (aktualizace, poskytování údajů apod.) se transformuje do dočasného DGN souboru

20 Prostorový index Oracle spatial (vývoj už cca 12 let) Nutné k urychlení výběru grafických prvků V současné době podporuje 2 druhy indexů: –Quadtree: Spojité pokrytí 2D prostoru čtverci a „podčtverci“ (každý uzel má 4 „děti“) –Rtree: opsané obdélníky grafických prvků v hierarchické struktuře (rozšíření B-stromu na 2D)

21 Quad tree

22 R tree

23

24

25

26 Technologie převodu sáhových KM do JTSK Restaurování geometrie sáhových map PK (Coonsovy pláty) Nalezení hranic katastrálních území z ostrovních PK map Jejich transformace do JTSK pomocí globálního transformačního klíče Zpřesnění mapy využitím všech dostupných dat (stabilizace hranic k.ú., RES) Při údržbě se katastrální mapa (pokud to lze) přizpůsobuje změně (gumová mapa)

27 u v u v u 2,v 3 Bikubický Coonsův plát

28 kde funkce 0 F a 1 F jsou: 23 1 23 0 32)( 132)( tttF tttF  , matice M je mapovací matice plátu:            1,120,1 21 1,010,0 )( )(),()( )( PaP bPb PaP M v uvuu v, )( 1 va a )( 2 va, resp. )( 1 ub a )( 2 ub jsou vektorové rovnice k řivek protějších stran okraje plátu, 1,10,11,00,0,,, PPPP jsou polohové vektory bodů definujících plát v rozích a ),(vu P je polohový vektor proměnného bodu plátu.

29

30

31

32

33 Vyrovnávací transformace m xy < 0.8 o - nereziduální transformace na významné, vyrovnané body katastrální hranice, body číselné a grafické triangulace v S-SK m xy < 0.4 o - rozdíly zobrazení průběhu katastrální hranice jsou v hodnotách grafické přesnosti mapy - vyrovnávací transformaci není nutné provádět m xy > 0.8 o - snaha o odstranění původu chyb, následná nereziduální transformace na významné, vyrovnané body katastrální hranice, body číselné a grafické triangulace v S-SK Transformace globálním klíčem do S-JTSK seznam souřadnic - body s kódem kvality 8 Databáze pevných bodů grafické vyjádření generalizované katastrální hranice souvislý rastr mapy PK (SK, PP apod.) pro dané kat. území

34

35

36

37 Historie digitální tvorby velkoměřítkových map Prehistorické začátky výpočetní techniky (Minsk, Tesla) Systém MAPA (EC 1030) GEOMAP (SMEP) MAPA 2 (EC 1045) Dávkové zpracování bez možnosti interakce Seznam souřadnic (RES) a předpis kresby Vzniklo cca 30 mil. podrobných bodů 90 léta – nástup interakční grafiky

38 Milníky Počátkem 90. let – zahájení digitalizace SPI (priorita vlastnickým právům) 1993 - Pravidla spolupráce KÚ se správci územně orientovaných informačních systémů…. 1993 - Výměnný formát DKM a SPI 1993 - počátek skenování katastrálních map a map 1:1000 1998 – dokončení digitalizace SPI, zavedení BPEJ do operátu KN 2001 - ISKN, opravy chyb před migrací dat

39 Digitalizace katastrálních map Zpomalení tempa digitalizace v posledních letech Významná změna v technologii tvorby a vedení digitalizované mapy Urychlení digitalizace katastrálních map (2009-2015)

40 Opatření k urychlení digitalizace V červenci 2007 byl Usnesením vlády schválen postup pro urychlení digitalizace katastrálních map Zajišťuje zvýšení výdajů státního rozpočtu počínaje rokem 2009 Postupné snížení výdajů SR v letech 2014 až 2017 Cílový rok dokončení digitalizace je 2015 => tempo cca 1200 k.ú. ročně

41

42 Postup digitalizace SGI Digitální mapa - 31 % Digitalizovaná mapa (KM-D) - 9 % Digitalizovaná mapa (KMD) - 4 % rok do 2000 200120022003200420052006200720082009 hotovo1988440453543383314279263313763 celkem1988242828813424380741214400466349765739 %15,318,622,126.329,231,633,835,838,244,1

43 Současný stav digitalizace SGI Kraj počet k.ú.DKMKMDKM-DCelkem celéna částiceléna částiceléna části% Hlavní město Praha11243240.2% Jihočeský1615410644123346.3% Jihomoravský89130410569657.4% Karlovarský5612258133950.8% Královéhradecký96130928452242.0% Liberecký5082162114750.8% Moravskoslezský6142447249159.6% Olomoucký765248301611753.7% Pardubický79019732672640.8% Plzeňský138534750315740.2% Středočeský20623009110310629.1% Ústecký105739336343647.2% Vysočina12632012860217136.6% Zlínský44316273316861.2% Celkem13027359950945931169044.1%

44

45

46

47 Webové mapové služby Podle novely vyhlášky 162/2001 ČÚZK poskytuje zdarma webové mapové služby pro katastrální mapu (DKM a OMP) WMS (OGC specifikace, ISO 19128 ) poskytují prostřednictvím Internetu rastrový obraz pro prohlížení Od 1.3.2008 probíhá ostrý provoz spolu s novou verzí Nahlížení Umožní volné prohlížení katastrální mapy (DKM nebo OMP) s jistým časovým zpožděním (perioda obnovy 14 dní)

48

49

50

51 Konec – dotazy ?


Stáhnout ppt "Soubor geodetických informací (SGI) Jiří Poláček."

Podobné prezentace


Reklamy Google