Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soubor geodetických informací (SGI)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soubor geodetických informací (SGI)"— Transkript prezentace:

1 Soubor geodetických informací (SGI)
Jiří Poláček

2 Obsah přednášky Druhy katastrálních map Vlastnosti DKM
Orientační mapa parcel Uložení DKM v ISKN, vazby Technologie převodu sáhových katastrálních map do S-JTSK Digitalizace katastrálních map WMS služby pro katastrální mapy

3

4 Co to je SGI § 4 , odst. 2, odrážka a) katastrálního zákona: Katastrální operát tvoří soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených katastrálních územích i její číselné vyjádření Podrobný popis - oddíl 3, §16 katastrální vyhlášky (26/2007 ) Je to především katastrální mapa. Tam kde není v digitální podobě v JTSK také souřadnice PBPP a podrobných bodů a orientační mapa parcel.

5 Jak může vypadat katastrální mapa ?
Digitální katastrální mapa (DKM) Katastrální mapa digitalizovaná (KMD, KM-D) Analogová katastrální mapa (dostupná pouze v rastrové podobě) Mapa (bývalého) pozemkového katastru

6 Vrstvy DKM (KMD) 1 hranice parcel
2 parcelní čísla (v definičních bodech) 3 značky kultur 4 vnitřní kresba parcel 5 značky budov 6 další prvky polohopisu 7 popis 8 body bodových polí a hraniční znaky

7 Vlastnosti DKM Vedena v S-JTSK
Topologicky čistá na úrovni vrstvy hranic parcel, vyřešené styky hranic se sousedními DKM (KMD) V každé parcele právě jeden definiční bod Ostrovní topologie pro budovy evidované v SPI V každé budově (evidované v SPI) právě jeden definiční bod budovy

8 Vazby DKM a SPI Vzájemně jednoznačná vazba mezi definičním bodem parcely a parcelou v SPI Soulad plochy vypočtené ze souřadnic a výměry evidované v SPI (tolerance v mezních odchylkách) Vzájemně jednoznačná vazba mezi definičním bodem budovy a budovou v SPI Průniky BPEJ a parcel x bonitní údaje v SPI Tam, kde je to možné – kontrola značky kultury a kódu druhu a využití pozemku

9 KMD a KM-D KMD se prakticky od DKM neliší (má jen více bodů kódu kvality 8, části mapy mohou být méně přesně lokalizovány) KM-D se vede v původním souř. systému (stabilního katastru), pro výstup (výměnný formát) možná přibližná transformace do JTSK Styky se sousedními k.ú. nejsou vyřešeny Ostatní vlastnosti a vazby obdobné jako u DKM

10 Jak se v tom vyznat aneb Archiv WEB
Zobrazení stupně digitalizace katastrální mapy v jednotlivých katastrálních územích Evidenci aktuálního stavu rastrových souborů skenovaných map Zjištění podrobnějších informací o jednotlivých katastrálních územích a mapových listech

11

12

13

14 Orientační mapa parcel
Souvislé zobrazení katastrální mapy s vektorovou aktualizací – zákresem změn na základě GP – a pravidelně zajišťovanou obnovou rastrů Účel – zajistit relevantní mapové podklady v prostorech bez DKM Obsah: rastrové soubory katastrálních map a map PK Vektorový zákres změn (GP) Definiční body parcel a budov (vektor) Legislativa: vyhláška č. 26/2007 Sb. ze dne Tento slide by nám měl zodpovědět v zásadě 3 otázky: Co to orientační mapa parcel je? K čemu má sloužit ? Jaké datové typy obsahuje ? Jedná se tedy v zásadě o hybridní mapu, která je v současné době k dispozici jak v aplikaci DP, tak i ve formě datových služeb. Legislativně je OMP vymezena v „katastrální vyhlášce“

15 Z tohoto slidu by mělo být patrnější, co OMP obsahuje.

16 Zákres změn v DP Vychází z GP (případně pozemkové úpravy)
Po zplatnění je zobrazen nad rastrovým podkladem Po přeskenování katastrální mapy se již změny nezobrazují vektorově Zákres změn obsahuje veškeré vektorové podklady (GP, výsledky pozemkových úprav) v prostorách bez DKM, které byly zplatněny. Data ISKN a výměnný formát obsahují veškeré tyto změny, pro zobrazení v aplikaci DP se provádí jejich výběr podle datumu přeskenování katastrální mapy.

17 Definiční body Definičním bodem rozumíme bod uvnitř nemovitosti poblíž středu (k.ú, parcely, budovy, vodní díla) zprostředkovává vazbu na popisné údaje nemovitosti (parcelu, budovu…) a umožňuje lokalizaci nemovitosti nad rastrovou mapou V současné době je dokončen sběr definičních bodů KN parcel a budov Definiční body jsou terminologickým pojmem, který je dávno zaveden a používán. Pro využití OMP při poskytování údajů se stávají definiční body klíčovou entitou pro provázání grafických a popisných údajů KN.

18 Orientační mapa parcel v DP
Aktuálnost: Rastrové podklady přeskenovány (min. 1x ročně při velkém počtu změn) Vektorové průběžně vedeny prostředky ISKN Dostupnost: Datové služby (výměnný formát obsahuje položky i pro zákres změn a definiční body, rastrové soubory se vydávají ve formátu CIT) K dispozici jsou WMS nad DKM a OMP (1. čtvrtletí 2008) Je známo, že DKM a SPI v DP obsahuje zcela aktuální údaje, pouze časově posunuté o několik desítek minut. Zatímco rastrové podklady OMP nelze průběžně aktualizovat a v případě změn jsou přeskenovány minimálně jednou ročně, pro vektorová data zákresu změn a definičních bodů platí stejný mechanizmus aktualizace jako pro DKM, takže uživatel DP může sledovat vývoj změn v katastrální mapě se stenou minimální časovou prodlevou. V oblasti datových služeb a připravovaných webových mapových služeb, o kterých budu hovořit v závěru prezentace nelze zatím takovou aktuálnost dosáhnout.

19 Uložení DKM v ISKN Grafické prvky mapy jsou uloženy v jedné databázi s SPI (zálohování, archivace, historie, …) Existuje „budoucí stav mapy“ – potvrzené GP Používají se tzv. prostorové indexy Změny v mapě a SPI se uskuteční ve stejný okamžik (jedna databázová transakce) Grafika v databázi je uložena v „čitelné podobě“, pro práci na klientské straně (aktualizace, poskytování údajů apod.) se transformuje do dočasného DGN souboru

20 Prostorový index Oracle spatial (vývoj už cca 12 let)
Nutné k urychlení výběru grafických prvků V současné době podporuje 2 druhy indexů: Quadtree: Spojité pokrytí 2D prostoru čtverci a „podčtverci“ (každý uzel má 4 „děti“) Rtree: opsané obdélníky grafických prvků v hierarchické struktuře (rozšíření B-stromu na 2D)

21 Quad tree

22 R tree

23

24

25

26 Technologie převodu sáhových KM do JTSK
Restaurování geometrie sáhových map PK (Coonsovy pláty) Nalezení hranic katastrálních území z ostrovních PK map Jejich transformace do JTSK pomocí globálního transformačního klíče Zpřesnění mapy využitím všech dostupných dat (stabilizace hranic k.ú., RES) Při údržbě se katastrální mapa (pokud to lze) přizpůsobuje změně (gumová mapa)

27 Bikubický Coonsův plát
u2,v3 u2,v3

28 F ) ( t F - = + F ú û ù ê ë é = ) ( P a b M v u kde funkce a jsou: ,
F 1 F a jsou: 2 3 1 ) ( t F - = + , matice M je mapovací matice plátu: ú û ù ê ë é = 1 , 2 ) ( P a b M v u , ) ( 1 v a a ) ( 2 v a , resp. ) ( 1 u b a ) ( 2 u b jsou vektorové rovnice k řivek protějších stran okraje pl á tu, 1 , P jsou polohové vektory bod ů definujících plát v rozích a ) , ( v u P je pol o hový vektor prom ěnného bodu plátu.

29

30

31

32

33 Vyrovnávací transformace Transformace globálním klíčem do S-JTSK
mxy < 0.4o - rozdíly zobrazení průběhu katastrální hranice jsou v hodnotách grafické přesnosti mapy - vyrovnávací transformaci není nutné provádět mxy < 0.8o - nereziduální transformace na významné, vyrovnané body katastrální hranice, body číselné a grafické triangulace v S-SK mxy > 0.8o - snaha o odstranění původu chyb, následná nereziduální transformace na významné, vyrovnané body katastrální hranice, body číselné a grafické triangulace v S-SK Transformace globálním klíčem do S-JTSK seznam souřadnic - body s kódem kvality 8 Databáze pevných bodů grafické vyjádření generalizované katastrální hranice souvislý rastr mapy PK (SK, PP apod.) pro dané kat. území

34

35

36

37 Historie digitální tvorby velkoměřítkových map
Prehistorické začátky výpočetní techniky (Minsk, Tesla) Systém MAPA (EC 1030) GEOMAP (SMEP) MAPA 2 (EC 1045) Dávkové zpracování bez možnosti interakce Seznam souřadnic (RES) a předpis kresby Vzniklo cca 30 mil. podrobných bodů 90 léta – nástup interakční grafiky

38 Milníky Počátkem 90. let – zahájení digitalizace SPI (priorita vlastnickým právům) Pravidla spolupráce KÚ se správci územně orientovaných informačních systémů…. Výměnný formát DKM a SPI počátek skenování katastrálních map a map 1:1000 1998 – dokončení digitalizace SPI, zavedení BPEJ do operátu KN ISKN, opravy chyb před migrací dat

39 Digitalizace katastrálních map
Zpomalení tempa digitalizace v posledních letech Významná změna v technologii tvorby a vedení digitalizované mapy Urychlení digitalizace katastrálních map ( )

40 Opatření k urychlení digitalizace
V červenci 2007 byl Usnesením vlády schválen postup pro urychlení digitalizace katastrálních map Zajišťuje zvýšení výdajů státního rozpočtu počínaje rokem 2009 Postupné snížení výdajů SR v letech 2014 až 2017 Cílový rok dokončení digitalizace je 2015 => tempo cca 1200 k.ú. ročně

41

42 Postup digitalizace SGI
rok do 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 hotovo 1988 440 453 543 383 314 279 263 313 763 celkem 2428 2881 3424 3807 4121 4400 4663 4976 5739 % 15,3 18,6 22,1 26.3 29,2 31,6 33,8 35,8 38,2 44,1 Digitální mapa - 31 % Digitalizovaná mapa (KM-D) - 9 % Digitalizovaná mapa (KMD) - 4 %

43 Současný stav digitalizace SGI
Kraj počet k.ú. DKM KMD KM-D Celkem celé na části % Hlavní město Praha 112 43 2 40.2% Jihočeský 1615 410 64 41 233 46.3% Jihomoravský 891 304 105 6 96 57.4% Karlovarský 561 225 8 13 39 50.8% Královéhradecký 961 309 28 45 22 42.0% Liberecký 508 216 21 14 7 Moravskoslezský 614 244 24 91 59.6% Olomoucký 765 248 30 16 117 53.7% Pardubický 790 197 32 67 26 40.8% Plzeňský 1385 347 50 3 157 Středočeský 2062 300 103 106 29.1% Ústecký 1057 393 36 34 47.2% Vysočina 1263 201 60 171 36.6% Zlínský 443 162 33 1 68 61.2% 13027 3599 509 459 1169 44.1%

44

45

46

47 Webové mapové služby Podle novely vyhlášky 162/2001 ČÚZK poskytuje zdarma webové mapové služby pro katastrální mapu (DKM a OMP) WMS (OGC specifikace, ISO ) poskytují prostřednictvím Internetu rastrový obraz pro prohlížení Od probíhá ostrý provoz spolu s novou verzí Nahlížení Umožní volné prohlížení katastrální mapy (DKM nebo OMP) s jistým časovým zpožděním (perioda obnovy 14 dní)

48

49

50

51 Konec – dotazy ?


Stáhnout ppt "Soubor geodetických informací (SGI)"

Podobné prezentace


Reklamy Google