Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Aktuální otázky v oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou, 12. května 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Aktuální otázky v oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou, 12. května 2013."— Transkript prezentace:

1 1 Aktuální otázky v oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou, 12. května 2013

2 2 Vývoj legislativy – silniční doprava Euronovela zákona o silniční dopravě (č. 119/2012 Sb., účinnost od 1. června 2012) - adaptace nařízení EP a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě. Dopady: - 1 koncese „silniční motorová doprava“ se 4 rozsahy podnikání (osobní +/- 9 osob, nákladní +/- 3,5t) → podnikatelé s „malými“ a „velkými“ vozidly - stanoviska ke koncesi vydávají krajské úřady - lhůta pro udělení licencí se prodlužuje z 45 na 60 dní - v návaznosti na uloženou kauci je možnost zabránit v jízdě

3 3 Vývoj legislativy – silniční doprava Trojnovela zákona o silniční dopravě (č. 102/2013 Sb., účinnost od 1. května 2013) práva cestujících v autobusové dopravě – implementace nařízení EP a Rady (ES) č. 181/2011 - vymezení subjektů povinností, stanovení sankcí za nesplnění ukládaných povinností a určení orgánů příslušných k jejich projednání taxislužba – provázání taxislužby a smluvní dopravy – vozidla s obsaditelností nejvýše 9 osob včetně řidiče, zvláštní odpovědnost řidičů taxislužby pracovní doba samostatně výdělečně činných řidičů – forma transpozice směrnice (ES) č. 2002/15

4 4 Vývoj legislativy – silniční doprava Trojnovela zákona o silniční dopravě - § 17 odst. 6 Novela vyhlášky č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech – jednotná podoba jízdních řádů platnost do konce platnosti licence nebo do některého z vyhlášených termínů změn jízdního řádu pravidla pro autobusy na zavolání uveřejňování souhrnných a společných jízdních řádů Novela vyhlášky je připravena k zaslání do meziresortního připomínkového řízení

5 5 Vývoj legislativy – drážní doprava Příprava věcného záměru nového zákona o dráhách → příprava paragrafového znění zákona – termín předložení v polovině roku 2013 Tvorba nové právní úpravy provozování dráhy a provozování drážní dopravy - nezbytnost transpozice směrnice EP a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, např. stanovení rámce poplatků za použití dopravní cesty, zřízení nezávislého regulátora →

6 6 Vývoj legislativy – drážní doprava Projednávání 4. železničního balíčku v rámci orgánů EU Návrh novely směrnice 2012/34/EU institucionální oddělení správy železniční infrastruktury a poskytování dopravních služeb, kde však již existuje holding, postačí striktní záruky ochrany nezávislosti provozovatele infrastruktury → ČR s návrhem dvojího uspořádáním nesouhlasí, v EU měla by měla platit stejná pravidla. otevření trh vnitrostátní osobní železniční dopravy s možností omezit přístup na železniční infrastrukturu v případě ohrožení hospodářské vyváženosti smluv o veřejných službách – v ČR již tento segment liberalizován.

7 7 Vývoj legislativy – drážní doprava Projednávání 4. železničního balíčku v rámci orgánů EU Návrh novely nařízení (ES) č. 1370/2007 zavedení povinných nabídkových řízení i v oblasti železniční dopravy od prosince 2019, stávající smlouvy by měly skončit do roku 2022 – pro ČR termíny nepřijatelné, na železnici by měly být výjimky pro přímé zadání (tratě procházející modernizací, přeshraniční spoje). zúžení okruhu možných závazků veřejné služby na oblast městské aglomerace nebo venkovské oblasti – pro ČR nepřijatelné, objednává se část služeb na celostátní úrovni, což je s ohledem na geografické podmínky adekvátní.

8 8 Kontrola 1.1.2014 – účinnost nového zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) !!! postup při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a fyzických osob postup při kontrole výkonu státní správy a při kontrole činnosti právnických osob založených nebo zřízených státem nebo územním samosprávným celkem, nejde-li o kontrolu činnosti těchto právnických osob podle předpisů soukromého práva. Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí byly uloženy na základě těchto předpisů.

9 9 Financování veřejných služeb Podmínkou pro úspěšný rozvoj veřejné dopravy je jeho stabilní finanční zajištění. Doposud je finanční rámec stanoven prostřednictvím usnesení vlády ČR č. 1132 ze dne 31.8.2009. Prostřednictvím státního rozpočtu poskytnout krajům v roce 2010 dotace v souhrnné výši 2,649 mld. Kč na úhradu kompenzací ve veřejné železniční osobní dopravě. V devíti následujících letech (2011-2019) dotace navyšovat o odpovídající přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předcházejícím období. rok 2011 - bez inflačního navýšení rok 2012 - snížení úrovně kompenzace o 50 mil. Kč rok 2013 - bez inflačního navýšení.

10 10 Financování veřejných služeb Výkyvy finančních prostředků určených na platbu kompenzace v čase vedou k závažným důsledkům: výpadky veřejných služeb, negativní vliv na chování obyvatelstva omezení možností dopravců investovat do vozidlového parku Z pohledu Ministerstva dopravy je nestabilita nepřijatelná a)hrozí riziko ztráty systémového charakteru objednávané dopravy b)v případě víceletých smluvních vztahů s dopravci se fakticky jedná o mandatorní výdaje na zajištění dopravní obslužnosti → doplnění finančních prostředků nebo redukce rozsahu dopravy

11 11 Financování veřejných služeb Předpokládaná výše dotace v roce 2013 Jihočeský kraj176 372 000,00 Jihomoravský kraj268 698 000,00 Karlovarský kraj72 287 000,00 Kraj Praha205 601 000,00 Kraj Vysočina123 097 000,00 Královéhradecký kraj254 603 000,00 Liberecký kraj89 623 000,00 Moravskoslezský kraj198 587 000,00 Olomoucký kraj208 570 000,00 Pardubický kraj135 389 000,00 Plzeňský kraj135 172 000,00 Středočeský kraj473 336 000,00 Ústecký kraj217 458 000,00 Zlínský kraj90 877 000,00 Celkem2 649 670 000,00

12 12 Financování veřejných služeb V současné době probíhá diskuze o převedení finančních prostředků z účelových dotací pro kraje do rozpočtového určení daní (RUD). Plusy: jde o čisté řešení (odpovědnost/stanovení rozsahu objednávané dopravy = rozsah financování) dojde k odstranění nestabilního systému účelových dotací Mínusy: zmizí účelová vázanost prostředků na regionální drážní dopravu - stávající smluvní závazky jsou platné většinou do roku 2019 není shoda na určení výše celkové částky, která bude alokována v rámci RUD

13 13 Financování veřejných služeb Výše dotací při celkovém snížení o 300 mil. Kč Nominální hodnota snížení dotací Výše dotací při celkovém snížení o 600 mil. Kč Nominální hodnota snížení dotací (rovnoměrné snížení o 11,322164 %) (rovnoměrné snížení o 22,644329 %) Jihočeský kraj156 402 87219 969 128136 433 74439 938 256 Jihomoravský kraj238 275 57030 422 430207 853 14060 844 860 Karlovarský kraj64 102 5478 184 45355 918 09416 368 906 Kraj Praha182 322 51623 278 484159 044 03346 556 967 Kraj Vysočina109 159 75513 937 24595 222 51027 874 490 Královéhradecký kraj225 776 42928 826 571196 949 85857 653 142 Liberecký kraj79 475 73610 147 26469 328 47320 294 527 Moravskoslezský kraj176 102 65322 484 347153 618 30644 968 694 Olomoucký kraj184 955 36123 614 639161 340 72247 229 278 Pardubický kraj120 060 03515 328 965104 731 06930 657 931 Plzeňský kraj119 867 60415 304 396104 563 20730 608 793 Středočeský kraj419 744 11953 591 881366 152 238107 183 762 Ústecký kraj192 837 04724 620 953168 216 09449 241 906 Zlínský kraj80 587 75610 289 24470 298 51320 578 487 Celkem2 349 670 000300 000 0002 049 670 000600 000 000

14 14 Financování veřejných služeb Dálková a nadregionální železniční doprava – rok 2013 Finanční rozsah – stejně jako v roce 2012 částka 4,073 mld. Kč (bez inflačního navýšení). Bylo složité najít řešení rozsahu dopravy z hlediska finančních možností MD a požadavků ČD – dodatek smlouvy pro období platnosti jízdního řádu 2012/2013 předběžně dojednán, avšak ještě není podepsán. Finanční rámec + vývojové trendy v nákladové položce železniční dopravy → redukce vlaků dálkové dopravy ještě v průběhu platnosti jízdního řádu 2012/2013 (k 1.červenci 2013 ) → zásadní dopady do provázanosti s regionální dopravou.

15 15 Financování veřejných služeb VlakZDoPůvodní omezeníNové omezení 1484Třinec 15:44Praha hl.n. 20:277zrušen 1485Praha hl.n. 15:07Třinec 19:495zrušen 750Plzeň hl.n. 6:07Cheb 7:28denněx6 [27] 766Plzeň hl.n. 22:07Cheb 23:28x7zrušen 767Cheb 20:33Plzeň hl.n. 21:55dennězrušen 1168Liberec 18:28Ústí n.L. hl.n. 20:32denněL: denně, Z: 457 1167Ústí n. L. hl.n. (19:28)Liberec (21:37)denněL: denně, Z: 457 671Havlíčkův Brod 5:03Brno hl.n 6:41xzrušen 690Brno hl.n. 19:21Havlíčkův Brod 20:56x7zrušen 691Havlíčkův Brod 21:02Brno hl.n 22:29575 894Kolín 21:14Ústí n.L. západ 23:05x7457 895Ústí n.L. západ 18:47Kolín 20:40x7457 865Praha hl.n. 5:47Pardubice hl.n. 7:00x61 876Pardubice hl.n. 21:00Praha hl.n. 22:15denně67 [25] 922Jihlava 5:25Jindřichův Hradec 6:41x1 [20] 924Havlíčkův Brod 7:00Jihlava 7:23denně16 [33>>] 925České Budějovice 18:10Jindřichův Hradec 19:14denněx7 925Jindřichův Hradec 19:14Havlíčkův Brod 20:58denně57 [33] 927České Budějovice 4:10Jihlava 6:33x1 [20] 926Jihlava 19:34České Budějovice 22:01denně57 [33] 830Bohumín 5:35Brno hl.n. 7:57x6x 831Brno hl.n. 6:02Bohumín 8:30x6x 661Jihlava 18:39Brno 20:36denně4567 928Brno hl.n. 19:20Jihlava 21:19x7457

16 16 Financování veřejných služeb Dálková a nadregionální železniční doprava – rok 2014 Finanční rozsah – předběžně jako letos částka 4,073 mld. Kč (bez inflačního navýšení) → bude značně složitější najít řešení rozsahu dopravy z hlediska finančních možností MD a požadavků ČD. Negativní vlivy - inflační navýšení za předchozí rok - požadavek ČD na vyšší přiměřený zisk -zvýšení ceny za dopravní cestu - nárůst odpisů → při stejné výši celkové kompenzace hrozí, že MD bude nuceno přistoupit až k 15 % redukci objednaného dopravního výkonu (nepokrytí 8 % celkové platby vs. určité fixní náklady ČD).

17 17 Nabídková řízení v dálkové dopravě Nabídková řízení v oblasti železniční dopravy jsou fakultativní. MD - postup podle vládou schváleného harmonogramu otevírání trhu veřejných služeb v dálkové železniční dopravě (usnesení vlády č. 423 z 8. června 2011). Soutěže nejsou samoúčelným cílem, pouze prostředkem na zvýšení kvality veřejné dopravy a zvýšení transparence při vynakládání veřejných prostředků (otázka určování čistého finančního dopadu v případě přímého zadání).

18 18 Nabídková řízení v dálkové dopravě Požadavky na zadávací dokumentaci: zachování celistvosti veřejné dopravy – stanovení základních síťových pravidel ze strany objednatele (návaznost dopravních služeb, příp. pravidla v oblasti tarifu). výstupy střednědobého plánování (bez výhledu obtížné stanovit pravidla pro plnění zakázky (pořízení investičního majetku). rozdělení rizik mezi objednatele a dopravce (netto x brutto princip smluv). využívání výpravních budov informační základna pro tvorbu nabídek požadavky na vozidlový park problematika poskytování slev a bezplatného jízdné povinnosti soutěžitelů dle zákona o veřejných zakázkách

19 19 Nabídková řízení v dálkové dopravě Nabídkové řízení na lince R27 Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc ve lhůtě pro podání nabídek doručeny dvě nabídky podnět ČD na ÚOHS – návrh na zrušení soutěže zamítnut, protože v postupu zadavatele nebyla shledána pochybení. vyloučení jednoho uchazeče z důvodu nesplnění technického kvalifikačního předpokladu zrušení soutěže, protože po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka nabídka vůči RegioJet k přímému zavření smlouvy v intencích původní nabídky – jednání o základních předpokladech uzavření smlouvy a o detailech provozního konceptu

20 20 Nabídková řízení v dálkové dopravě Další nabídková řízení – v červnu 2013 materiál pro jednání vlády ČR – probíhá meziresortní připomínkové řízení Zahájení plněníLinky zahrnuté v provozním souboru 2015/2016 R 5: Praha – Ústí n.L. – Karlovy Vary – Cheb R 20: Praha – Roudnice n. L. – Ústí n.L. – Děčín 2015/2016 R 14: Liberec – Pardubice R 15: Liberec – Ústí nad Labem 2015/2016R 16: Plzeň – Most 2016/2017 R 6: Praha – Plzeň – Klatovy R 10: Praha – Hradec Králové 2017/2018 R 9: Praha – Havlíčkův Brod – Brno R 19 (R 18): Praha – Pardubice – Česká Třebová – Brno 2018/2019 R 21: Praha – Turnov – Tanvald R 24: Praha – Kladno – Rakovník 2018/2019Ex 2 (R 18): Praha – Olomouc – Vsetín (- Slovensko) / Luhačovice

21 21 Děkuji za pozornost Ondřej Michalčík Ministerstvo dopravy Odbor veřejné dopravy E-mail: ondrej.michalcik@mdcr.cz Web: www.mdcr.cz


Stáhnout ppt "1 Aktuální otázky v oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou, 12. května 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google