Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODBORNĚ VZDĚLÁVACÍ FUNKCE EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODBORNĚ VZDĚLÁVACÍ FUNKCE EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing"— Transkript prezentace:

1 ODBORNĚ VZDĚLÁVACÍ FUNKCE EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing
ODBORNĚ VZDĚLÁVACÍ FUNKCE EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing. Ondřej Asztalos, CSc.

2 Odborně vzdělávací funkce ekonomického vzdělávání
Ekonomické vzdělání jako složka odborného vzdělání Funkce ekonomického vzdělání pro ekonomické profese Funkce ekonomického vzdělání pro technické profese Funkce ekonomického vzdělávání pro výkon dělnických profesí Ekonomické vzdělání manažerů

3 1) Ekonomické vzdělání jako složka odborného vzdělání
Profil absolventa školy je vzdělávacím produktem studijního či učebního oboru (63 – 41 – M/004 Obchodní akademie, 78 – 42 – M/02 Ekonomické lyceum) Příprava absolventa k získání kompetencí Občanských (odpovědné jednání v souladu s morálními principy, dodržování zákonů, zájem o politické dění) Klíčových (komunikativní, personální, sociální) Odborných (profesně pracovních, kvalitní výkon ekonomických činností, ekonomické jednání ve směru udržitelného rozvoje a bezpečnosti práce) Odborně ekonomické kompetence (aplikovat při výkonu profese ekonomické poznatky, uplatňovat obchodní přístup ke klientům)

4 2) Funkce ekonomického vzdělání pro ekonomické profese
►Stupně ekonomických činností Výkonně operativní (psaní obchodních dopisů, likvidace a archivace účetních dokladů) Výkonně odborné (zásobování, účetní práce, odbytové činnosti, financování) Výkonně manažerské (vedoucí účtárny, vedoucí finančního oddělení firmy, ekonomický náměstek ředitele) ►Obsah ekonomických znalostí Práce s výpočetní technikou (práce s programem při vedení účetnictví, řešení ekonomických problémů) Práce s kancelářskou technikou (vyhotovování obchodních písemností, sestavování účetních a statistických výkazů, podávání daňových přiznání)

5 Podnikatelské úkony (podání žádosti živnostenskému úřadu, registrace u finančního úřadu)
Podnikové činnosti (zajišťování majetku a zaměstnanců, provádění hlavních činností firmy) Marketingové činnosti (zkvalitňování produktu firmy, cenová politika, komunikace s odběrateli, propagace firemních aktivit) Manažerské činnosti (organizace firmy, rozhodování, kontrola) Využívání okolí podniku (styk s bankami, s dodavateli, s orgány veřejné správy) Pořizování ekonomických informací (vyhotovování účetních dokladů a jejich evidence v účetnictví) Práce s ekonomickými informacemi (operativními, účetními a statistickými) Vřazení činnosti podniku do národní a světové ekonomiky (úloha státu, ukazatelé úrovně národní ekonomiky, zahraniční obchodní vztahy)

6 2) Funkce ekonomického vzdělání pro ekonomické profese
Rozsah ekonomického vzdělání Šířka ekonomického vzdělání (rozmanitost ekonomických poznatků a okruhů tématiky, konstituování ekonomických předmětů) Hloubka ekonomického vzdělání (podrobnosti poznatků, stupeň jejich zvládnutí požadovaného hospodářskou praxí, diferenciace podle profesí)

7 3) Funkce ekonomického vzdělání pro technické profese
Druhy odborných činností technických pracovníků Ryze technické a provozní (konstrukční a technologická příprava, dopravní a energetický dispečink) Technickoekonomické (zásobování, odbyt, normování výkonu) Ekonomické (analýza nákladů, financování investic a vědeckotechnického rozvoje) Stránky technického rozhodování Technicko technologické (pevnost a pružnost materiálu, statika stavby) Ekologické (čističky odpadů, spalování uhlí v elektrárnách a jejich odsíření) Ekonomické (rentabilita investic, náklady na investiční akci)

8 Zaměření ekonomických znalostí
Zvládnutí základních ekonomických pojmů s porozuměním (podnik, vstupy a výstupy, náklady, výnosy,zisk) Pochopení fungování tržní ekonomiky (trh, zboží, nabídka,poptávka, ceny) Podstata a cíle podnikání (podnikání, podnik, potřeby trhu, dosahování zisku, formy podnikání) Podnikatelské aktivity (zakladatelský plán -podnikatelský a hospodářský, založení živnosti a obchodních společností) Orientace na trhu práce (získávání pracovníků, uzavírání pracovních smluv)

9 Zvládnutí zaměření podnikových činností (zásobování, investiční činnost, výroba, odbyt)
Komplexní pochopení ekonomických stránek činnosti podniku (hospodářský výsledek, daně) Získání informací o ekonomických a sociálních aspektech zaměstnanců (mzdy, daň z příjmů fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění) Znát náležitosti účetních dokladů a dovést je vyhotovovat (příjemka a výdejka materiálu, úkolové lístky) Základní vstup do národní a světové ekonomiky (ukazatelé výkonu národní ekonomiky, zahraniční obchod, globalizace ekonomiky)

10 4) Funkce ekonomického vzdělávání pro výkon dělnických profesí
Stránky řemeslně provozní činnosti Práce s technickou dokumentací (čtení technických výkresů) Ovládání technologických postupů (volba vhodného materiálu a technologického postupu) Obsluha strojů a zařízení (seřízení, vlastní obsluha, ošetřování) Zhotovování (opracování součástek, jejich montáž, povrchová úprava) Dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (ochrana proti pracovním úrazům, proti poškozování zdraví, zamezování nemocí z povolání)

11 Ekonomické stránky řemeslné a provozní činnosti
Pochopení významu a účelu práce, její finanční (mzdové) a společenské ohodnocení (postavení výrobků a služeb na trhu, mzdy a odměny za práci, mzdová diferenciace) Posuzování práce pro firmu z hlediska nákladů, výnosů a zisku (snižování nákladů, růst kvality výrobků a tržeb, zisk jako zdroj financování firmy) Hospodárné nakládání s materiálem a energií (spotřební normy, šetření energií všeho druhu) Sociální důsledky činnosti a vliv na životní prostředí (zdravotní a sociální pojištění, recyklace odpadů) Práce se základními doklady s ekonomickým obsahem (žádanka materiálu, výdejka materiálu, pracovní a úkolový lístek, vyhotovení faktury u zákazníka a vydání pokladního příjmového dokladu)

12 5) Ekonomické vzdělání manažerů
Manažerské aktivity Motivace (hmotná a morální zainteresovanost podřízených na práci a aktivitě) Plánování (operativní a strategické plánování firmy) Organizování (vytváření organizačních struktur, článků a schémat) Vedení (demokratické řízení, centralismus řízení) Kontrola (vnitřní, vnější, věcná, finanční) Rozhodování (výběr variant řešení problému)

13 Ekonomické vzdělání manažerů s odborným vzděláním
Manažerů v technicko provozním rozhodování (ekonomické aspekty vlastního rozhodnutí, rozhodování na podkladě ekonomického poradce) Manažerů v ekonomickém rozhodování (finanční plánování, bankovní operace, daňové záležitosti, účetní práce)


Stáhnout ppt "ODBORNĚ VZDĚLÁVACÍ FUNKCE EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing"

Podobné prezentace


Reklamy Google