Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití procesní analýzy na Magistrátu města Ostravy Odbor MIS, oddělení procesní analýzy Magistrát města Ostravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití procesní analýzy na Magistrátu města Ostravy Odbor MIS, oddělení procesní analýzy Magistrát města Ostravy."— Transkript prezentace:

1 Využití procesní analýzy na Magistrátu města Ostravy Odbor MIS, oddělení procesní analýzy Magistrát města Ostravy

2 Projekt procesní analýzy MMO Osnova přednášky:  Proč se zabýváme procesní analýzou  Procesní model MMO – zahájení  Procesní model MMO – etapy  Procesní model MMO – realizace  Přehled vytvořených modelů-1.etapa  Procesní model MMO – současný stav  Procesní model MMO – využití  Praktické ukázky (FirstSTEP, Intranet SMO)

3 Proč se zabýváme procesní analýzou  Reforma veřejné správy, neustálé změny v legislativě, vysoké nároky na poskytování služeb, od 1.1.2003 +12 obcí-simulace-využití v praxi  Výstavba SSČ-budování IS SSČ-analýza stavu  Potřeba kvality, inovace, stanovení zodpovědnosti za konkrétní činnost (službu), procházející napříč organizací, přímý vztah k zákazníkovi-občanovi  Moderní pojetí organizace veřejné správy využívá systémového pohledu a procesního přístupu v podmínkách výkonu veřejné správy.

4 Procesní model MMO- zahájení  18.září 2001 - schválen RM Ostravy návrh na zpracování „Procesního modelu Magistrátu města Ostravy“  25.března 2002 uzavřena Smlouva o dílo mezi SMO a VŠB-TU Ostrava na vytvoření projektu „Procesní analýza na zdokumentování hlavních procesů MMO se zaměřením na oblast hospodaření s majetkem a finančními prostředky a zpracování podrobného modelu procesů připravovaného střediska správních činností (SSČ)“.

5 Procesní model MMO-etapy Smlouva definuje 3 etapy projektu:  1.etapa - pilotní model procesů Střediska správních činností SSČ (04/2002 - 12/2002)  2.etapa - optimalizovaný model procesů MMO se zaměřením na oblast hospodaření s majetkem a finančními prostředky (09/2002 - 09/2003)  3.etapa - spolupráce při zavádění IS s implemen- tátorem IS SSČ (2004 v rámci realizace IS SSČ); údržba a rozvoj procesního modelu SSČ

6 Procesní model MMO– realizace  Vznik oddělení PA na odboru MIS – 3 pracovníci + 1 pracovník na odboru organizačním  Zapojení MMO do pilotního projektu MV ČR „Reinženýring jako metoda racionalizace a zkvalitňování práce“  Ustanovení řídícího týmu projektu – v čele s tajemnicí magistrátu  Školení vedoucích pracovníků všech odborů MMO o procesní analýze

7 Procesní model MMO– realizace 1. etapy  Vytipování 20 klíčových procesů 1.etapy, které mají být soustředěny do SSČ (odbor dopravy, odbor vnitřních věcí a odbor živnostenský úřad)  Tvorba 20 procesních modelů – 6/2002-12/2002  Podklady: popis agend 2001, platné směrnice, předpisy a řády MMO, organizační struktura, platná legislativa, funkční náplně pracovníků + konzultace s vlastníky procesů  Speciální školení vlastníků procesů – zvlášť pro OD, Vnitř., ŽÚ – ukázka možností na konkrétních procesech

8 Přehled vytvořených procesních modelů-1.etapa  Odbor dopravy: 1. Evidence a vydávání řidičských průkazů 2. Registrace výcv. zaříz. autoškol a prov. zkoušek 3. Registrace motorových vozidel 4. Schvalování technické způsobilosti vozidel 5. Poskytování informací na úseku dopravy 6. Příjem plateb na úseku dopravy 7. Správní řízení o přestupcích 8. Profesní osvědčení pro řidiče z povolání

9 Přehled vytvořených procesních modelů-1.etapa  Odbor vnitřních věcí: 1. Evidence a vydávání občanských průkazů 2. Evidence a vydávání cestovních dokladů 3. Poskytování údajů z IS evidence obyvatel 4. Státní občanství 5. Příjem plateb na úseku vnitřních věcí 6. Ověřování 7. Podatelna

10 Přehled vytvořených procesních modelů-1.etapa  Živnostenský úřad: 1. Evidence a vydávání živnosti ohlašovací (řemeslné, vázané a volné) 2. Evidence a vydávání živnosti koncesované a provozované průmyslovým způsobem 3. Poskytování informací ze živnostenského rejstříku 4. Příjem plateb na úseku živnostenského úřadu 5. Kontrola podnikatelů, ukládání a vymáhání pokut

11 Přehled vytvořených procesních modelů-1.etapa  Živnostenský úřad: Od 1.4.2003 nový Kancelářský řád živnostenského úřadu MMO = změny toku dokumentů + změny organizační struktury =>nové procesní modely: Evidence a vydávání nové živnosti ohlašovací Evidence a vydávání nové živnosti koncesované

12 Procesní model MMO – realizace 2.etapy  Provedena analýza činností v oblasti hospodaření s majetkem a finančními prostředky-týká se 9 odborů MMO: OFR,MJ,OI,HO,TSM,LPO,MIS, OER,OKB - výstupem definice zadání schválena novým řídícím týmem Tvorba 12 procesních modelů a jejich schválení Závěrečná zpráva 2. etapy – zhodnocení stavu a návrh optimalizace – schválení řídícím týmem

13 Přehled vytvořených procesních modelů – 2. etapa Model hospodaření s majetkem -7 subprocesů: Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Pohledávky Finanční majetek Finanční prostředky na účtech Zásoby

14 Přehled vytvořených procesních modelů – 2. etapa Model hospodaření s financemi - 5 subprocesů: Návrh a tvorba rozpočtu Schválení návrhu rozpočtu ZM Hospodaření dle rozpočtu Vyhodnocení hospodaření Úpravy rozpočtu v průběhu roku

15 Dekompozice hospodaření s financemi

16 Procesní model MMO – současný stav Ukončena 1.a 2.etapa projektu - závěrečná zpráva Radou města schválen harmonogram prací v oblasti procesní analýzy na rok 2004 – hlavní činnosti: Aktualizace zpracovaných modelů SSČ Aktualizace modelů hospodaření s majetkem a financemi a jejich rozšíření Spolupráce s externími firmami při návrhu ISSSČ Tvorba a aktualizace procesního portálu Zajišťují pracovníci oddělení PA.

17 Procesní model MMO - využití  Využití výsledků 1. etapy projektu:  Jednotný popis současného stavu – zamyšlení vlastníků – možnost simulace změn v modelu  Silný nástroj pro kvalitní vedení+motivace pracovníků  Podklady pro IS SSČ  Simulace modelů v podmínkách dokončení II.etapy reformy VS, nárůst činností (koeficient 1,085)  Procesní portál - Intranet SMO - seznámení nových pracovníků s postupem činností  Databáze doporučení

18 Procesní model MMO - využití  Využití výsledků 2.etapy projektu:  Jednotný popis činností zaměřených na hospodaření s majetkem a finančními prostředky, mapuje současný stav směrnic, příkazů – zamyšlení vlastníků – možnost simulace změn  Doporučení zhotovitele – optimalizovaný model procesů MMO se zaměřením na oblast hospodaření s majetkem a finančními prostředky

19 Praktické ukázky Modelování v programu FirstSTEP - modely 1.etapy-stupeň podrobnosti na úrovni funkčních náplní: Doba trvání aktivit-zdroj statistický přehled + kvalifikovaný odhad prověřený simulací-skutečné měření výkonnosti klíčových procesů Grafické znázornění aktivit každého pracovníka v % Vytížení pracovníků na konkrétním procesu

20 FirstSTEP-evidence a vydávání OP

21 OP – rozpad na aktivity

22 OP – vytížení pracovníků

23 Procesní portál

24 Procesní analýza – závěr Děkuji za pozornost. Ing. Drahomíra Maťová Magistrát města Ostravy Odbor městského informačního systému vedoucí oddělení procesní analýzy Tel: 596 282 316 E-mail: dmatova@mmo.cz


Stáhnout ppt "Využití procesní analýzy na Magistrátu města Ostravy Odbor MIS, oddělení procesní analýzy Magistrát města Ostravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google