Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné finance a fiskální právo Veřejné finance a fiskální právo Rozpočty krajů a obcí Eva Tomášková Katedra finančního práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné finance a fiskální právo Veřejné finance a fiskální právo Rozpočty krajů a obcí Eva Tomášková Katedra finančního práva."— Transkript prezentace:

1 Veřejné finance a fiskální právo Veřejné finance a fiskální právo Rozpočty krajů a obcí Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství

2 Základní činnosti veřejného sektoru zajistit potřebné veřejné statky zabezpečit často i tzv. hraniční statky ekonomické statky, které jsou na hranici mezi soukromými a veřejnými statky, v některých případech i soukromé statky, jestliže soukromý sektor o jejich produkci nemá zájem v důsledku malé ziskovosti pomoci vytvořit podmínky pro fungování privátního sektoru v dané lokalitě přispět k ekonomickému růstu v dané oblasti vytvořit podmínky pro růst zaměstnanosti v soukromém sektoru vytvořit pracovní příležitosti ve veřejném sektoru vytvořit podmínky pro zkvalitnění lidského života dosáhnout větší spravedlnosti v rozdělování zajistit potřebné veřejné statky zabezpečit často i tzv. hraniční statky ekonomické statky, které jsou na hranici mezi soukromými a veřejnými statky, v některých případech i soukromé statky, jestliže soukromý sektor o jejich produkci nemá zájem v důsledku malé ziskovosti pomoci vytvořit podmínky pro fungování privátního sektoru v dané lokalitě přispět k ekonomickému růstu v dané oblasti vytvořit podmínky pro růst zaměstnanosti v soukromém sektoru vytvořit pracovní příležitosti ve veřejném sektoru vytvořit podmínky pro zkvalitnění lidského života dosáhnout větší spravedlnosti v rozdělování

3 Neziskové organizace jsou formálně založeny mají institucionální strukturu a organizační formu hlavní činnost: zabezpečují veřejné statky (služby) slouží veřejně prospěšným cílům nejsou zakládány za účelem podnikání a dosahování zisku Zřizovatelé neziskových organizací v ČR jednotlivé stupně veřejné správy organizační složky, které nemají právní subjektivitu příspěvkové organizace s právní subjektivitou obecně prospěšné společnosti jiné subjekty - nevládní neziskové organizace soukromé subjekty (v ČR fyzické a právnické osoby) církve nadace atd. jsou formálně založeny mají institucionální strukturu a organizační formu hlavní činnost: zabezpečují veřejné statky (služby) slouží veřejně prospěšným cílům nejsou zakládány za účelem podnikání a dosahování zisku Zřizovatelé neziskových organizací v ČR jednotlivé stupně veřejné správy organizační složky, které nemají právní subjektivitu příspěvkové organizace s právní subjektivitou obecně prospěšné společnosti jiné subjekty - nevládní neziskové organizace soukromé subjekty (v ČR fyzické a právnické osoby) církve nadace atd.

4 Hospodaření neziskových organizací Pokud vznikne ztráta, pak ji u: vládních neziskových organizací hradí zřizovatel (stát, obec, kraj) z výdajů svého běžného rozpočtu nevládních neziskových organizací hradí zřizovatel z jiných zdrojů Pokud vznikne zisk, pak: u vládní neziskových organizací se odvádí do rozpočtu zřizovatele použije na financování neziskových činností u nevládních neziskových organizací musí se použít na financování neziskových, veřejně prospěšných činností Pokud vznikne ztráta, pak ji u: vládních neziskových organizací hradí zřizovatel (stát, obec, kraj) z výdajů svého běžného rozpočtu nevládních neziskových organizací hradí zřizovatel z jiných zdrojů Pokud vznikne zisk, pak: u vládní neziskových organizací se odvádí do rozpočtu zřizovatele použije na financování neziskových činností u nevládních neziskových organizací musí se použít na financování neziskových, veřejně prospěšných činností

5 Organizační složka Založení rozhodnutím ve formě opatření (zastupitelstva) - součástí je zřizovací listina příslušným orgánem státní správy funkci zřizovatele plní výkonný orgán Výhodné v případě činnosti nevyžadují velký počet zaměstnanců nepotřebují složité a rozsáhlé strojní nebo technické vybavení nejsou vnitřně dále odvětvově či jinak členěné nevstupují do složitých ekonomických nebo právních vztahů zabezpečují služby, které poskytují obyvatelstvu bezplatně, případně za malou, symbolickou úhradu Specifika nemá právní subjektivitu hospodaří jménem svého zřizovatele zřizovaná územní samosprávou není samostatnou účetní jednotkou (převod do příjmů a výdajů zřizovatele) hospodaření organizační složky podléhá finanční kontrole ze strany zřizovatele Obce, Kraje, Puncovní úřad, Česká obchodní inspekce, Státní energetická inspekce, Správa úložišť radioaktivních odpadů… Založení rozhodnutím ve formě opatření (zastupitelstva) - součástí je zřizovací listina příslušným orgánem státní správy funkci zřizovatele plní výkonný orgán Výhodné v případě činnosti nevyžadují velký počet zaměstnanců nepotřebují složité a rozsáhlé strojní nebo technické vybavení nejsou vnitřně dále odvětvově či jinak členěné nevstupují do složitých ekonomických nebo právních vztahů zabezpečují služby, které poskytují obyvatelstvu bezplatně, případně za malou, symbolickou úhradu Specifika nemá právní subjektivitu hospodaří jménem svého zřizovatele zřizovaná územní samosprávou není samostatnou účetní jednotkou (převod do příjmů a výdajů zřizovatele) hospodaření organizační složky podléhá finanční kontrole ze strany zřizovatele Obce, Kraje, Puncovní úřad, Česká obchodní inspekce, Státní energetická inspekce, Správa úložišť radioaktivních odpadů…

6 Příspěvkové organizace Založení rozhodnutím - součástí je zřizovací listina (v níž zřizovatel (stát, ÚSC) určí i rozsah převodu práv a závazků na nové či přejímající organizace) příslušného orgánu státní správy rozhodnutím voleného orgánu územní samosprávy (zastupitelstva) funkci zřizovatele plní výkonný orgán Vhodné v případě veřejné statky poskytované uživatelům za uživatelský poplatek – o výši rozhoduje vždy zřizovatel Specifika má samostatnou právní subjektivitu zřizovatel podává návrh na zápis do obchodního rejstříku hospodaří podle svého rozpočtu (často vyšší výdaje než příjmy, dostávají finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele) nemůže nakupovat akcie či jiné cenné papíry nemůže poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou peněžitých a věcných darů poskytovaných v souladu s předpisy o použití fondu kulturních a sociálních potřeb Muzea, galerie, knihovny, památníky, diagnostické ústavy, nemocnice, lázně, léčebny, záchranné služby, akademie věd, veterinární ústavy… Založení rozhodnutím - součástí je zřizovací listina (v níž zřizovatel (stát, ÚSC) určí i rozsah převodu práv a závazků na nové či přejímající organizace) příslušného orgánu státní správy rozhodnutím voleného orgánu územní samosprávy (zastupitelstva) funkci zřizovatele plní výkonný orgán Vhodné v případě veřejné statky poskytované uživatelům za uživatelský poplatek – o výši rozhoduje vždy zřizovatel Specifika má samostatnou právní subjektivitu zřizovatel podává návrh na zápis do obchodního rejstříku hospodaří podle svého rozpočtu (často vyšší výdaje než příjmy, dostávají finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele) nemůže nakupovat akcie či jiné cenné papíry nemůže poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou peněžitých a věcných darů poskytovaných v souladu s předpisy o použití fondu kulturních a sociálních potřeb Muzea, galerie, knihovny, památníky, diagnostické ústavy, nemocnice, lázně, léčebny, záchranné služby, akademie věd, veterinární ústavy…

7 Nevládní neziskové organizace předpokládá se důsledné využití vícezdrojového způsobu financování potřeb příspěvky finanční vztah k veřejnému rozpočtu Hlavní zdroje financování veřejných statků (cena) daně (čisté veřejné statky) uživatelské poplatky (smíšené veřejné statky) Specifika tendence k maximalizaci vstupů či k minimalizaci výstupů produkty veřejného sektoru se neprodávají za tržní cenu, zatímco vstupy do veřejného sektoru se nakupují za tržní ceny občanská sdružení obecně prospěšná činnost nadace registrované církve předpokládá se důsledné využití vícezdrojového způsobu financování potřeb příspěvky finanční vztah k veřejnému rozpočtu Hlavní zdroje financování veřejných statků (cena) daně (čisté veřejné statky) uživatelské poplatky (smíšené veřejné statky) Specifika tendence k maximalizaci vstupů či k minimalizaci výstupů produkty veřejného sektoru se neprodávají za tržní cenu, zatímco vstupy do veřejného sektoru se nakupují za tržní ceny občanská sdružení obecně prospěšná činnost nadace registrované církve

8 Schéma rozpočtového určení daní v ČR od 1. 1. 2008 Zdroj: Netolický, 2010

9 Počet obyvatel, počet obcí a průměrný počet obyvatel na jednu obec v členských státech Evropské unie v roce 2007 Zdroj: Netolický, 2010

10 Podíl poplatků a odvodů z vybraných činností a služeb na příjmech ÚSC (2009) Zdroj: Netolický, 2010

11 Kraje územní společenství občanů, veřejnoprávní korporace s právem na samosprávu, jež mohou mít vlastní majetek a sestavený vlastní rozpočet s vlastními příjmy Trendy: Decentralizace přenos moci z jednoho subjektu na subjekty jiné, svým způsobem nižší, tedy klasicky ze státu na od něj odlišné veřejnoprávní korporace dekoncentrace rozdělením výkonu veřejné správy na více organizačních jednotek deetatizace územní společenství občanů, veřejnoprávní korporace s právem na samosprávu, jež mohou mít vlastní majetek a sestavený vlastní rozpočet s vlastními příjmy Trendy: Decentralizace přenos moci z jednoho subjektu na subjekty jiné, svým způsobem nižší, tedy klasicky ze státu na od něj odlišné veřejnoprávní korporace dekoncentrace rozdělením výkonu veřejné správy na více organizačních jednotek deetatizace

12 Struktura vyšších územně samosprávných celků v ČR Nováková, K. SROVNÁNÍ ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ KRAJŮM V ČR A SR. Diplomová práce ESF MU, 2009.

13 Rozpočty krajů Kraje mají vztah k: činnosti samosprávy i k výkonu státní správy v rámci tzv. přenesené působnosti regionálnímu veřejnému sektoru (úkolem regionálního veřejného sektoru je zabezpečování regionálních veřejných statků, jež se uskutečňuje pomocí neziskových organizací zřizovaných krajem) podnikatelským subjektům (např. poskytování dotací soukromým podnikatelům) státnímu rozpočtu, příp. státním fondům obcím, jež se nacházejí na území kraje k ostatním obcím, které se na území kraje nenacházejí jiným krajům k rozpočtům ostatních článků rozpočtové soustavy k ostatním subjektům Kraje mají vztah k: činnosti samosprávy i k výkonu státní správy v rámci tzv. přenesené působnosti regionálnímu veřejnému sektoru (úkolem regionálního veřejného sektoru je zabezpečování regionálních veřejných statků, jež se uskutečňuje pomocí neziskových organizací zřizovaných krajem) podnikatelským subjektům (např. poskytování dotací soukromým podnikatelům) státnímu rozpočtu, příp. státním fondům obcím, jež se nacházejí na území kraje k ostatním obcím, které se na území kraje nenacházejí jiným krajům k rozpočtům ostatních článků rozpočtové soustavy k ostatním subjektům

14 Požadavky na systém územně nižších samosprávných celků (1)

15 Požadavky na systém územně nižších samosprávných celků (2) Nováková, K. SROVNÁNÍ ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ KRAJŮM V ČR A SR. Diplomová práce ESF MU, 2009.

16 Daně jako zdroje příjmů územní samosprávy Klasická teorie fiskálního federalismu doporučuje: daně z pevného základu (stabilita), místní daně (jsou spjaty s daným územím) - zvyšují odpovědnost samosprávy a snižují možnost nežádoucí daňové konkurence uvnitř státu Za nevhodné jsou považovány následující daně: progresivní daně (nestabilní) - jejich výnos pro konkrétní rozpočet ovlivňuje i správa daní nepřímé spotřební daně (spotřeba jinde než výroba), daně související s využíváním nerovnoměrně rozložených přírodních zdrojů (nespravedlivé rozdíly ve výnosech pro ty rozpočty, kde takové přírodní zdroje nejsou) (Peková, 2005) Klasická teorie fiskálního federalismu doporučuje: daně z pevného základu (stabilita), místní daně (jsou spjaty s daným územím) - zvyšují odpovědnost samosprávy a snižují možnost nežádoucí daňové konkurence uvnitř státu Za nevhodné jsou považovány následující daně: progresivní daně (nestabilní) - jejich výnos pro konkrétní rozpočet ovlivňuje i správa daní nepřímé spotřební daně (spotřeba jinde než výroba), daně související s využíváním nerovnoměrně rozložených přírodních zdrojů (nespravedlivé rozdíly ve výnosech pro ty rozpočty, kde takové přírodní zdroje nejsou) (Peková, 2005)

17 Příjmy krajů dotace sdílené daně vlastní daně ostatní příjmy kraje – úkony prováděné v přenesené působnosti dotace sdílené daně vlastní daně ostatní příjmy kraje – úkony prováděné v přenesené působnosti

18 Určení daní krajům Nováková, K. SROVNÁNÍ ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ KRAJŮM V ČR A SR. Diplomová práce ESF MU, 2009.

19 Podíl procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle § 3 odst. 1 písm. b) až f) zákona č. 243/2000 Sb., o RUD Nováková, K. SROVNÁNÍ ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ KRAJŮM V ČR A SR. Diplomová práce ESF MU, 2009.

20 Příjmy krajů dle druhového členění za rok 2010 Pramen: Podrobněji k hospodaření územní samosprávy v loňském roce. Deník veřejné správy [cit. 30. 8. 2011] Dostupné z: http://denik.obce.cz http://denik.obce.cz

21 Daňové příjmy krajů v letech 2002 - 2012 Pramen: Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti [citováno 29. 11. 2013]. Dostupný z: http://www.mfcr.cz,http://www.mfcr.cz

22 Bilance příjmů USC Územní rozpočty celkem Stupně územních rozpočtů skutečnost k 31. 12. 2012 Skutečnost k 31. 12. 2011 rozpočet 2012 po všech změnách skutečnost k 31. 12. 2012 % plnění rozpočtu obce a DSOkrajeRRRS* Příjmy celkem404 104,0403 756,1378 849,593,8246 638,0136 595,014 129,8 z toho Daňové příjmy187 160,6195 050,0191 008,897,9145 534,545 474,3. Nedaňové příjmy33 290,033 340,033 456,1100,329 528,24 471,0198,6 Kapitálové příjmy 9 348,710 270,09 490,492,49 073,6416,40,4 Přijaté transfery174 265,9165 096,1144 878,687,862 501,786 233,313 930,8 * Regionální rada regionů soudržnosti Pramen: Závěrečný účet hospodaření územní samosprávy za rok 2012. Deník veřejné správy [cit. 10. 12. 2013] Dostupné z: http://denik.obce.cz http://denik.obce.cz

23 Příjmy krajů - dotace Dotace můžeme rozlišit na: dotace schválené zákonem o státním rozpočtu, dotace z kapitoly všeobecná pokladní správa, dotace z kapitol jednotlivých ministerstev, dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, dotace z Národního fondu, dotace ze státních fondů, Dotace můžeme rozlišit na: dotace schválené zákonem o státním rozpočtu, dotace z kapitoly všeobecná pokladní správa, dotace z kapitol jednotlivých ministerstev, dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, dotace z Národního fondu, dotace ze státních fondů,

24

25 Vývoj vlastních příjmů krajů (v mld. Kč) Pramen: Ministerstvo financí ČR [citováno 29. 8. 2011]. Dostupný z: http://www.mfcr.cz,http://www.mfcr.cz RokVlastní příjmyTransferyCelkové příjmy Podíl vl. příjmů na celkových (%) 200210,926,737,629 200313,182,795,813,6 200416,184,6100,716 200542,870,7113,537,7 200645,676,5122,137,3 200750,375,1125,440,1 200854,377,4131,741,2 200948,288,7136,935,2 201050,889,5140,336,3 201150,685,8136,437,1 201250,486,2136,636,9

26 Výdaje krajů Výdaje krajů - § 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Přes 90 % běžné výdaje (cca ½ z toho tvoří příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče a kultury). Necelých 10 % investiční výdaje. Výdaje krajů - § 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Přes 90 % běžné výdaje (cca ½ z toho tvoří příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče a kultury). Necelých 10 % investiční výdaje.

27 Výdaje krajů v letech 2008-2010 (po konsolidaci, v mil. Kč) Výdaje200820092010 Index 2009/20082010/2009 I. Běžné výdaje112 545,9120 909,0118 683,6107,498,2 z toho Platy a ostatní. platby2 263,02 402,92 469,6106,1102,8 Nákup materiálu333,7337,6376,4101,2111,5 Nákup vody,paliv,služeb4 502,74 571,84 898,8101,5107,2 Dopravní obslužnost9 258,612 736,612 514,4137,698,3 Transfery podnik. subj.3 509,23 904,83 925,1111,3100,5 Transfery nezisk. org.41 292,243 529,640 225,0105,492,4 Transfery přísp. org.46 709,648 270,249 798,0103,3103,2 Transfery obyvatelstvu161,6620,6395,9384,063,8 II. Kapitálové výdaje20 493,423 730,720 044,7115,884,5 z toho Nákupy a souv. výdaje10 676,013 868,710 668,1129,976,9 Transfery podnik. subj.1 365,5994,7456,573,345,9 Transfery nezisk. org.303,7178,1125,858,670,6 Transfery přísp. org.4 447,54 998,15 904,8112,4118,1 Výdaje celkem133 039,3144 639,7138 728,3108,795,9 Pramen: Ministerstvo financí ČR [citováno 29. 8. 2011]. Dostupný z: http://www.mfcr.cz,http://www.mfcr.cz

28 Výdaje územních rozpočtů po konsolidaci (v mil. Kč) Územní rozpočty celkem Stupně územních rozpočtů skutečnost k 31. 12. 2012 Skutečnost k 31. 12. 2011 rozpočet 2012 po všech změnách Skutečnost k 31. 12. 2012 % plnění rozpočtu obce a DSOkrajeRRRS z toho Běžné výdaje309 088,0294 386,7285 582,797,0168 344,5122 227,11 200,9 Kapitálové výdaje97 716,7113 214,691 739,681,072 147,818 581,113 233,3 Saldo příjmů a výdajů-2 700,7-3 845,21 527,26 145,7-4 213,2-304,4 * Regionální rada regionů soudržnosti Pramen: Závěrečný účet hospodaření územní samosprávy za rok 2012. Deník veřejné správy [cit. 10. 12. 2013] Dostupné z: http://denik.obce.cz http://denik.obce.cz

29 Bilance příjmů a výdajů krajů (v mld. Kč) Pramen: Ministerstvo financí ČR [citováno 29. 11. 2013]. Dostupný z: http://www.mfcr.cz,http://www.mfcr.cz RokCelkové příjmyCelkové výdajeBilance 200237,635,81,8 200395,894,41,4 2004100,799,90,8 2005113,5112,51,0 2006122,1124,4-2,3 2007125,4124,31,1 2008131,7133-1,3 2009136,9144,6-7,7 2010140,6138,71,9 2011136,4137,9-1,5 2012136,6140,8-4,2

30 Zadluženost krajů v letech 2005–2009 (tis. Kč) Kraj20052006200720082009 Středočeský--0,0030,9262,939 Jihočeský0,0410,4150,8050,6360,955 Plzeňský0,0060,001 Karlovarský0,4230,7340,6200,9680,983 Ústecký0,0890,1850,2980,4201,969 Liberecký0,2840,6790,9151,1070,978 Královéhradecký0,2820,5830,8411,0571,144 Pardubický0,7661,2521,8992,1712,428 Vysočina0,0500,2050,5500,7081,837 Jihomoravský0,4301,6971,9012,3972,443 Olomoucký0,0790,5460,9531,7802,311 Zlínský0,2510,7680,7371,1231,754 Moravskoslezský0,1740,6140,8301,2941,104 Celkem2,8807,68210,35914,59320,851 Pramen: Ministerstvo financí ČR [citováno 29. 8. 2011]. Dostupný z: http://www.mfcr.cz,http://www.mfcr.cz

31 Souhrnné údaje o dluhu krajů ČR v letech 2001 - 2012 (mld. Kč) 2003200420052006200720082009201020112012 Úvěry0,20,41,86,59,411,917,416,619,622,2 Přijaté návratné fin.výpomoci a ost.dluhy1,1 1,21,02,73,52,52,72,3 Celkem1,31,52,97,710,414,620,919,122,324,5 Pramen: Ministerstvo financí ČR [citováno 29. 11. 2013]. Dostupný z: http://www.mfcr.cz,http://www.mfcr.cz

32 Veřejné statky zajišťované obecnými rozpočty Upřednostněné veřejné statky spotřebu nechává stát na vlastním uvážení obyvatel, ale zastává roli poručníka a de facto příkazovým způsobem zajistí, aby obyvatelé dané veřejné statky spotřebovávali povinná školní docházka, nařízené povinné léčení Hovoří se o redistribučních službách, které jsou financovány z daňového výnosu Národní veřejné statky využívání nelze jednotlivci zabránit nelze kvantifikovat podíl jednotlivce na spotřebě zabezpečování výstavby a údržby silnic či regulace vodních toků na jejich zabezpečení se musejí podílet i jiné finanční zdroje než ty vybrané od místních obyvatel Lokální veřejné statky jsou místně ohraničeny hasiči, místní komunikace, městská policie, odvoz odpadu nebo zásobování vodou Některé z nich mají charakter poplatkových služeb, ale na jejich financování přispívá obec ze svého rozpočtu Poplatkové služby vláda buď sama nebo prostřednictví zakázky u soukromé firmy nebo prostřednictvím PPP projektů zajišťuje služby pro obyvatele poplatek za kulturní služby, vodné, stočné lze měřit spotřebu jednotlivce a tudíž i stanovit uživatelský poplatek Upřednostněné veřejné statky spotřebu nechává stát na vlastním uvážení obyvatel, ale zastává roli poručníka a de facto příkazovým způsobem zajistí, aby obyvatelé dané veřejné statky spotřebovávali povinná školní docházka, nařízené povinné léčení Hovoří se o redistribučních službách, které jsou financovány z daňového výnosu Národní veřejné statky využívání nelze jednotlivci zabránit nelze kvantifikovat podíl jednotlivce na spotřebě zabezpečování výstavby a údržby silnic či regulace vodních toků na jejich zabezpečení se musejí podílet i jiné finanční zdroje než ty vybrané od místních obyvatel Lokální veřejné statky jsou místně ohraničeny hasiči, místní komunikace, městská policie, odvoz odpadu nebo zásobování vodou Některé z nich mají charakter poplatkových služeb, ale na jejich financování přispívá obec ze svého rozpočtu Poplatkové služby vláda buď sama nebo prostřednictví zakázky u soukromé firmy nebo prostřednictvím PPP projektů zajišťuje služby pro obyvatele poplatek za kulturní služby, vodné, stočné lze měřit spotřebu jednotlivce a tudíž i stanovit uživatelský poplatek

33 Příjmy obcí Daňové (přes 50 %) sdílené daně, svěřené daně, místní poplatky poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity Příjmy plynoucí z vlastní činnosti příjmy z prodeje neinvestičního majetku příjmy z uživatelských poplatků za veřejné statky Příjmy z jiných veřejných rozpočtů Nárokovatelné dotace Nenárokovatelné dotace Daňové (přes 50 %) sdílené daně, svěřené daně, místní poplatky poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity Příjmy plynoucí z vlastní činnosti příjmy z prodeje neinvestičního majetku příjmy z uživatelských poplatků za veřejné statky Příjmy z jiných veřejných rozpočtů Nárokovatelné dotace Nenárokovatelné dotace

34 Příjmy obcí dle druhového členění za rok 2010 Pramen: Podrobněji k hospodaření územní samosprávy v loňském roce. Deník veřejné správy [cit. 30. 8. 2011] Dostupné z: http://denik.obce.cz http://denik.obce.cz

35 Struktura příjmů obcí v roce 2013 Pramen: Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti [citováno 29. 11. 2013]. Dostupný z: http://www.mfcr.cz,http://www.mfcr.cz

36 Daňové příjmy obcí v letech 2001 - 2012 Pramen: Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti [citováno 29. 11. 2013]. Dostupný z: http://www.mfcr.cz,http://www.mfcr.cz

37 vybrané kraje

38 Vývoj příjmů obcí (v mld. Kč) PŘÍJMY / ROK1997199819992000200120022003 2004200520062007200820092010 Daňové příjmy65,872,175,783,688,899,5107,5116,3128,9130,7141,3154,4136,6142,9 Nedaňové příjmy21,323,124,224,623,023,822,823,423,023,524,726,327,227,9 Kapitálové příjmy9,713,236,716,310,611,612,011,113,516,012,315,714,012,8 Transfery27,129,532,838,061,873,3101,697,863,275,475,776,587,1104,5 Příjmy celkem123,9137,9169,4162,5184,2208,2243,9248,6228,6245,6254272,9264,9288,1 Pramen: Deník veřejné správy [cit. 30. 8. 2011] Dostupné z: http://denik.obce.czhttp://denik.obce.cz

39 Příjmy a výdaje obcí v roce 2009 – 2010 (v mil. Kč) Pramen: Hospodaření rozpočtů ÚSC, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2010. Ministerstvo financí [cit. 30. 8. 2011] Dostupné z: http://www.mfcr.czhttp://www.mfcr.cz

40 Bilance příjmů obcí a DSO (v mil. Kč) Ukazatel Skutečnost k 31. 12. 2011 Skutečnost k 31. 12. 2012 % plnění rozp. Index 2012/2011 I. Daňové příjmy141 901,4145 534,598,5102,6 z toh o Daně z příjmů fyzických osob 31 786,232 915,3101,6103,6 Daně z příjmů právnických osob 30 806,133 178,7102,1107,7 Daň z přidané hodnoty58 751,555 744,289,594,9 Poplatky a daně z vybr. činností 11 947,314 091,3118,9117,9 Daň z nemovitostí8 609,19 602,1110,4111,5 II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 29 525,329 528,2100,9100,0 III. Kapitálové příjmy8 836,49 073,693,5102,7 Vlastní příjmy (po konsolidaci)180 263,1184 136,398,6102,1 IV. Přijaté transfery (po konsolidaci) 93 842,962 501,779,466,6 Příjmy celkem (po konsolidaci)274 106,0246 638,092,990,0 Pramen: Závěrečný účet hospodaření územní samosprávy za rok 2012. Ministerstvo financí [cit. 30. 11 2013] Dostupné z: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6608210http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6608210

41 Výdaje obcí Běžné (cca 2/3) alokační výdaje - výdaje na zabezpečení potřeb veřejného sektoru, tyto výdaje mají charakter mandatorních výdajů (např. likvidace komunálního odpadu, oprava a údržba pozemních komunikací apod. redistribuční výdaje – výdaje v podobě sociální výpomoci (poskytování výpomoci nad rámec dávek státní sociální podpory) kapitálové výdaje (cca 1/3) financování investic Běžné (cca 2/3) alokační výdaje - výdaje na zabezpečení potřeb veřejného sektoru, tyto výdaje mají charakter mandatorních výdajů (např. likvidace komunálního odpadu, oprava a údržba pozemních komunikací apod. redistribuční výdaje – výdaje v podobě sociální výpomoci (poskytování výpomoci nad rámec dávek státní sociální podpory) kapitálové výdaje (cca 1/3) financování investic

42 Výdaje obcí v letech 2008 – 2010 (v mil. Kč) Pramen: Hospodaření rozpočtů ÚSC, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2010. Ministerstvo financí [cit. 30. 8. 2011] Dostupné z: http://www.mfcr.czhttp://www.mfcr.cz

43 Vývoj výdajů obcí (v mld. Kč) VÝDAJE / ROK1997199819992000200120022003 2004200520062007200820092010 Běžné výdaje81,288,198,9108,2130,1154,4177,0180,4149,6108,5170,1180,4189,8199,9 Kapitálové výdaje48,048,251,155,865,368,971,577,972,184,775,576,593,491,6 Výdaje celkem129,2136,3150,0164,0195,4214,3248,5258,3221,7247,3245,7256,9283,2291,5 Pramen: Deník veřejné správy [cit. 30. 8. 2011] Dostupné z: http://denik.obce.czhttp://denik.obce.cz

44 Bilance výdajů obcí a DSO (v mil. Kč) Ukazatel Skutečnost k 31. 12. 2011 Skutečnost k 31. 12. 2012 % plnění rozp. Index 2012/2011 I. Běžné výdaje (po konsolidaci) 194 733,7168 344,594,686,4 II. Kapitálové výdaje80 269,472 147,877,089,9 Výdaje celkem (po konsolidaci)275 003,1240 492,388,587,5 Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) -897,16 145,7.. Pramen: Závěrečný účet hospodaření územní samosprávy za rok 2012. Ministerstvo financí [cit. 30. 11 2013] Dostupné z: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6608210http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6608210

45 Bilance rozpočtů obcí (v mld. Kč) BILANCE/ ROK1997199819992000200120022003 200420052006200720082009201020112012 Příjmy celkem123,9137,9169,4162,5184,2208,2243,9248,6228,6245,6254272,9264,9288,1274,1246,6 Výdaje celkem129,2136,3150,0164,0195,4214,3248,5258,3221,7247,3245,7256,9283,2291,5275240,5 Bilance-5,31,619,4-1,5-11,2-6,1-4,6-9,76,9-1,78,316-18,3-3,4-0,96,1 Pramen: Deník veřejné správy [cit. 30. 11. 2013] Dostupné z: http://denik.obce.czhttp://denik.obce.cz

46 Vývoj salda hospodaření obcí v letech 2002 - 2012 Pramen: Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti [citováno 29. 11. 2013]. Dostupný z: http://www.mfcr.cz,http://www.mfcr.cz

47 Souhrnná zadluženost obcí ČR v letech 2001 – 2012 (mld. Kč) Ukazatel200120022003200420052006200720082009201020112012 Úvěry22,627,335,238,543,747,146,747,455,859,960,968,3 Komunální dluhopisy13,315,921,723,923,522,922,622,714,715,814,013,8 Přijaté návratné fin.výpomoci a ost.dluhy 12,412,613,512,411,810,99,910,010,17,67,57,9 Celkem48,355,870,474,87980,979,280,180,683,382,490,0 Pramen: Deník veřejné správy [cit. 30. 11. 2013] Dostupné z: http://denik.obce.czhttp://denik.obce.cz

48 Vývoj podílu dluhu Prahy, Plzně, Brna a Ostravy na celk. dluhu obcí (mld. Kč) 200120022003200420052006200720082009201020112012 Celková zadluženost ČR48,355,870,474,87980,979,280,180,683,382,490,0 Zadluženost 4 největších měst24,229,642,445,948,447,446,345,839,340,138,445,5 % podíl 4 největších měst na celkové zadluženosti 50,153,060,261,461,358,658,557,248,848,146,650,6 Pramen: Deník veřejné správy [cit. 30. 11. 2013] Dostupné z: http://denik.obce.czhttp://denik.obce.cz

49 Údaje o dluhu obcí ČR bez hl. m. Prahy, Plzně, Brna a Ostravy (mld. Kč) 200120022003200420052006200720082009201020112012 Úvěry14,316,518,419,82225,725,926,934,835,536,336,4 Komunální dluhopisy0,0 2,0 Přijaté návratné fin. výpomoci a ost. dluhy 9,89,79,69,18,67,877,46,55,7 6,1 Celkem24,126,22828,930,633,532,934,341,343,244,044,5 Pramen: Deník veřejné správy [cit. 30. 11. 2013] Dostupné z: http://denik.obce.czhttp://denik.obce.cz

50 Počty zadlužených obcí podle velikosti Pramen: Deník veřejné správy [cit. 30. 8. 2011] Dostupné z: http://denik.obce.czhttp://denik.obce.cz

51 Děkuji za Vaši pozornost.


Stáhnout ppt "Veřejné finance a fiskální právo Veřejné finance a fiskální právo Rozpočty krajů a obcí Eva Tomášková Katedra finančního práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google