Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné finance a fiskální právo Veřejné finance a fiskální právo Rozpočty krajů a obcí Eva Tomášková Katedra finančního práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné finance a fiskální právo Veřejné finance a fiskální právo Rozpočty krajů a obcí Eva Tomášková Katedra finančního práva."— Transkript prezentace:

1 Veřejné finance a fiskální právo Veřejné finance a fiskální právo Rozpočty krajů a obcí Eva Tomášková Katedra finančního práva a národního hospodářství Eva Tomášková Katedra finančního práva a národního hospodářství

2 Základní činnosti veřejného sektoru zajistit potřebné veřejné statky zabezpečit často i tzv. hraniční statky ekonomické statky, které jsou na hranici mezi soukromými a veřejnými statky, v některých případech i soukromé statky, jestliže soukromý sektor o jejich produkci nemá zájem v důsledku malé ziskovosti pomoci vytvořit podmínky pro fungování privátního sektoru v dané lokalitě přispět k ekonomickému růstu v dané oblasti vytvořit podmínky pro růst zaměstnanosti v soukromém sektoru vytvořit pracovní příležitosti ve veřejném sektoru vytvořit podmínky pro zkvalitnění lidského života dosáhnout větší spravedlnosti v rozdělování zajistit potřebné veřejné statky zabezpečit často i tzv. hraniční statky ekonomické statky, které jsou na hranici mezi soukromými a veřejnými statky, v některých případech i soukromé statky, jestliže soukromý sektor o jejich produkci nemá zájem v důsledku malé ziskovosti pomoci vytvořit podmínky pro fungování privátního sektoru v dané lokalitě přispět k ekonomickému růstu v dané oblasti vytvořit podmínky pro růst zaměstnanosti v soukromém sektoru vytvořit pracovní příležitosti ve veřejném sektoru vytvořit podmínky pro zkvalitnění lidského života dosáhnout větší spravedlnosti v rozdělování

3 Neziskové organizace jsou formálně založeny mají institucionální strukturu a organizační formu hlavní činnost: zabezpečují veřejné statky (služby) slouží veřejně prospěšným cílům nejsou zakládány za účelem podnikání a dosahování zisku Zřizovatelé neziskových organizací v ČR jednotlivé stupně veřejné správy organizační složky, které nemají právní subjektivitu příspěvkové organizace s právní subjektivitou obecně prospěšné společnosti jiné subjekty - nevládní neziskové organizace soukromé subjekty (v ČR fyzické a právnické osoby) církve nadace atd. jsou formálně založeny mají institucionální strukturu a organizační formu hlavní činnost: zabezpečují veřejné statky (služby) slouží veřejně prospěšným cílům nejsou zakládány za účelem podnikání a dosahování zisku Zřizovatelé neziskových organizací v ČR jednotlivé stupně veřejné správy organizační složky, které nemají právní subjektivitu příspěvkové organizace s právní subjektivitou obecně prospěšné společnosti jiné subjekty - nevládní neziskové organizace soukromé subjekty (v ČR fyzické a právnické osoby) církve nadace atd.

4 Hospodaření neziskových organizací Pokud vznikne ztráta, pak ji u: vládních neziskových organizací hradí zřizovatel (stát, obec, kraj) z výdajů svého běžného rozpočtu nevládních neziskových organizací hradí zřizovatel z jiných zdrojů Pokud vznikne zisk, pak: u vládní neziskových organizací se odvádí do rozpočtu zřizovatele použije na financování neziskových činností u nevládních neziskových organizací musí se použít na financování neziskových, veřejně prospěšných činností Pokud vznikne ztráta, pak ji u: vládních neziskových organizací hradí zřizovatel (stát, obec, kraj) z výdajů svého běžného rozpočtu nevládních neziskových organizací hradí zřizovatel z jiných zdrojů Pokud vznikne zisk, pak: u vládní neziskových organizací se odvádí do rozpočtu zřizovatele použije na financování neziskových činností u nevládních neziskových organizací musí se použít na financování neziskových, veřejně prospěšných činností

5 Organizační složka Založení rozhodnutím ve formě opatření (zastupitelstva) - součástí je zřizovací listina příslušným orgánem státní správy funkci zřizovatele plní výkonný orgán Výhodné v případě činnosti nevyžadují velký počet zaměstnanců nepotřebují složité a rozsáhlé strojní nebo technické vybavení nejsou vnitřně dále odvětvově či jinak členěné nevstupují do složitých ekonomických nebo právních vztahů zabezpečují služby, které poskytují obyvatelstvu bezplatně, případně za malou, symbolickou úhradu Specifika nemá právní subjektivitu hospodaří jménem svého zřizovatele zřizovaná územní samosprávou není samostatnou účetní jednotkou (převod do příjmů a výdajů zřizovatele) hospodaření organizační složky podléhá finanční kontrole ze strany zřizovatele Obce, Kraje, Puncovní úřad, Česká obchodní inspekce, Státní energetická inspekce, Správa úložišť radioaktivních odpadů… Založení rozhodnutím ve formě opatření (zastupitelstva) - součástí je zřizovací listina příslušným orgánem státní správy funkci zřizovatele plní výkonný orgán Výhodné v případě činnosti nevyžadují velký počet zaměstnanců nepotřebují složité a rozsáhlé strojní nebo technické vybavení nejsou vnitřně dále odvětvově či jinak členěné nevstupují do složitých ekonomických nebo právních vztahů zabezpečují služby, které poskytují obyvatelstvu bezplatně, případně za malou, symbolickou úhradu Specifika nemá právní subjektivitu hospodaří jménem svého zřizovatele zřizovaná územní samosprávou není samostatnou účetní jednotkou (převod do příjmů a výdajů zřizovatele) hospodaření organizační složky podléhá finanční kontrole ze strany zřizovatele Obce, Kraje, Puncovní úřad, Česká obchodní inspekce, Státní energetická inspekce, Správa úložišť radioaktivních odpadů…

6 Příspěvkové organizace Založení rozhodnutím - součástí je zřizovací listina (v níž zřizovatel (stát, ÚSC) určí i rozsah převodu práv a závazků na nové či přejímající organizace) příslušného orgánu státní správy rozhodnutím voleného orgánu územní samosprávy (zastupitelstva) funkci zřizovatele plní výkonný orgán Vhodné v případě veřejné statky poskytované uživatelům za uživatelský poplatek – o výši rozhoduje vždy zřizovatel Specifika má samostatnou právní subjektivitu zřizovatel podává návrh na zápis do obchodního rejstříku hospodaří podle svého rozpočtu (často vyšší výdaje než příjmy, dostávají finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele) nemůže nakupovat akcie či jiné cenné papíry nemůže poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou peněžitých a věcných darů poskytovaných v souladu s předpisy o použití fondu kulturních a sociálních potřeb Muzea, galerie, knihovny, památníky, diagnostické ústavy, nemocnice, lázně, léčebny, záchranné služby, akademie věd, veterinární ústavy… Založení rozhodnutím - součástí je zřizovací listina (v níž zřizovatel (stát, ÚSC) určí i rozsah převodu práv a závazků na nové či přejímající organizace) příslušného orgánu státní správy rozhodnutím voleného orgánu územní samosprávy (zastupitelstva) funkci zřizovatele plní výkonný orgán Vhodné v případě veřejné statky poskytované uživatelům za uživatelský poplatek – o výši rozhoduje vždy zřizovatel Specifika má samostatnou právní subjektivitu zřizovatel podává návrh na zápis do obchodního rejstříku hospodaří podle svého rozpočtu (často vyšší výdaje než příjmy, dostávají finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele) nemůže nakupovat akcie či jiné cenné papíry nemůže poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou peněžitých a věcných darů poskytovaných v souladu s předpisy o použití fondu kulturních a sociálních potřeb Muzea, galerie, knihovny, památníky, diagnostické ústavy, nemocnice, lázně, léčebny, záchranné služby, akademie věd, veterinární ústavy…

7 Nevládní neziskové organizace předpokládá se důsledné využití vícezdrojového způsobu financování potřeb příspěvky finanční vztah k veřejnému rozpočtu Hlavní zdroje financování veřejných statků (cena) daně (čisté veřejné statky) uživatelské poplatky (smíšené veřejné statky) Specifika tendence k maximalizaci vstupů či k minimalizaci výstupů produkty veřejného sektoru se neprodávají za tržní cenu, zatímco vstupy do veřejného sektoru se nakupují za tržní ceny občanská sdružení obecně prospěšná činnost nadace registrované církve předpokládá se důsledné využití vícezdrojového způsobu financování potřeb příspěvky finanční vztah k veřejnému rozpočtu Hlavní zdroje financování veřejných statků (cena) daně (čisté veřejné statky) uživatelské poplatky (smíšené veřejné statky) Specifika tendence k maximalizaci vstupů či k minimalizaci výstupů produkty veřejného sektoru se neprodávají za tržní cenu, zatímco vstupy do veřejného sektoru se nakupují za tržní ceny občanská sdružení obecně prospěšná činnost nadace registrované církve

8 Schéma rozpočtového určení daní v ČR od Zdroj: Netolický, 2010

9 Počet obyvatel, počet obcí a průměrný počet obyvatel na jednu obec v členských státech Evropské unie v roce 2007 Zdroj: Netolický, 2010

10 Podíl poplatků a odvodů z vybraných činností a služeb na příjmech ÚSC (2009) Zdroj: Netolický, 2010

11 Kraje územní společenství občanů, veřejnoprávní korporace s právem na samosprávu, jež mohou mít vlastní majetek a sestavený vlastní rozpočet s vlastními příjmy Trendy: Decentralizace přenos moci z jednoho subjektu na subjekty jiné, svým způsobem nižší, tedy klasicky ze státu na od něj odlišné veřejnoprávní korporace dekoncentrace rozdělením výkonu veřejné správy na více organizačních jednotek deetatizace územní společenství občanů, veřejnoprávní korporace s právem na samosprávu, jež mohou mít vlastní majetek a sestavený vlastní rozpočet s vlastními příjmy Trendy: Decentralizace přenos moci z jednoho subjektu na subjekty jiné, svým způsobem nižší, tedy klasicky ze státu na od něj odlišné veřejnoprávní korporace dekoncentrace rozdělením výkonu veřejné správy na více organizačních jednotek deetatizace

12 Struktura vyšších územně samosprávných celků v ČR Nováková, K. SROVNÁNÍ ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ KRAJŮM V ČR A SR. Diplomová práce ESF MU, 2009.

13 Rozpočty krajů Kraje mají vztah k: činnosti samosprávy i k výkonu státní správy v rámci tzv. přenesené působnosti regionálnímu veřejnému sektoru (úkolem regionálního veřejného sektoru je zabezpečování regionálních veřejných statků, jež se uskutečňuje pomocí neziskových organizací zřizovaných krajem) podnikatelským subjektům (např. poskytování dotací soukromým podnikatelům) státnímu rozpočtu, příp. státním fondům obcím, jež se nacházejí na území kraje k ostatním obcím, které se na území kraje nenacházejí jiným krajům k rozpočtům ostatních článků rozpočtové soustavy k ostatním subjektům Kraje mají vztah k: činnosti samosprávy i k výkonu státní správy v rámci tzv. přenesené působnosti regionálnímu veřejnému sektoru (úkolem regionálního veřejného sektoru je zabezpečování regionálních veřejných statků, jež se uskutečňuje pomocí neziskových organizací zřizovaných krajem) podnikatelským subjektům (např. poskytování dotací soukromým podnikatelům) státnímu rozpočtu, příp. státním fondům obcím, jež se nacházejí na území kraje k ostatním obcím, které se na území kraje nenacházejí jiným krajům k rozpočtům ostatních článků rozpočtové soustavy k ostatním subjektům

14 Požadavky na systém územně nižších samosprávných celků (1)

15 Požadavky na systém územně nižších samosprávných celků (2) Nováková, K. SROVNÁNÍ ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ KRAJŮM V ČR A SR. Diplomová práce ESF MU, 2009.

16 Daně jako zdroje příjmů územní samosprávy Klasická teorie fiskálního federalismu doporučuje: daně z pevného základu (stabilita), místní daně (jsou spjaty s daným územím) - zvyšují odpovědnost samosprávy a snižují možnost nežádoucí daňové konkurence uvnitř státu Za nevhodné jsou považovány následující daně: progresivní daně (nestabilní) - jejich výnos pro konkrétní rozpočet ovlivňuje i správa daní nepřímé spotřební daně (spotřeba jinde než výroba), daně související s využíváním nerovnoměrně rozložených přírodních zdrojů (nespravedlivé rozdíly ve výnosech pro ty rozpočty, kde takové přírodní zdroje nejsou) (Peková, 2005) Klasická teorie fiskálního federalismu doporučuje: daně z pevného základu (stabilita), místní daně (jsou spjaty s daným územím) - zvyšují odpovědnost samosprávy a snižují možnost nežádoucí daňové konkurence uvnitř státu Za nevhodné jsou považovány následující daně: progresivní daně (nestabilní) - jejich výnos pro konkrétní rozpočet ovlivňuje i správa daní nepřímé spotřební daně (spotřeba jinde než výroba), daně související s využíváním nerovnoměrně rozložených přírodních zdrojů (nespravedlivé rozdíly ve výnosech pro ty rozpočty, kde takové přírodní zdroje nejsou) (Peková, 2005)

17 Příjmy krajů dotace sdílené daně vlastní daně ostatní příjmy kraje – úkony prováděné v přenesené působnosti dotace sdílené daně vlastní daně ostatní příjmy kraje – úkony prováděné v přenesené působnosti

18 Určení daní krajům Nováková, K. SROVNÁNÍ ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ KRAJŮM V ČR A SR. Diplomová práce ESF MU, 2009.

19 Podíl procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle § 3 odst. 1 písm. b) až f) zákona č. 243/2000 Sb., o RUD Nováková, K. SROVNÁNÍ ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ KRAJŮM V ČR A SR. Diplomová práce ESF MU, 2009.

20 Příjmy krajů dle druhového členění za rok 2010 Pramen: Podrobněji k hospodaření územní samosprávy v loňském roce. Deník veřejné správy [cit ] Dostupné z:

21 Daňové příjmy krajů v letech Pramen: Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti [citováno ]. Dostupný z:

22 Bilance příjmů USC Územní rozpočty celkem Stupně územních rozpočtů skutečnost k Skutečnost k rozpočet 2012 po všech změnách skutečnost k % plnění rozpočtu obce a DSOkrajeRRRS* Příjmy celkem , , ,593, , , ,8 z toho Daňové příjmy , , ,897, , ,3. Nedaňové příjmy33 290, , ,1100, ,24 471,0198,6 Kapitálové příjmy 9 348, ,09 490,492,49 073,6416,40,4 Přijaté transfery , , ,687, , , ,8 * Regionální rada regionů soudržnosti Pramen: Závěrečný účet hospodaření územní samosprávy za rok Deník veřejné správy [cit ] Dostupné z:

23 Příjmy krajů - dotace Dotace můžeme rozlišit na: dotace schválené zákonem o státním rozpočtu, dotace z kapitoly všeobecná pokladní správa, dotace z kapitol jednotlivých ministerstev, dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, dotace z Národního fondu, dotace ze státních fondů, Dotace můžeme rozlišit na: dotace schválené zákonem o státním rozpočtu, dotace z kapitoly všeobecná pokladní správa, dotace z kapitol jednotlivých ministerstev, dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, dotace z Národního fondu, dotace ze státních fondů,

24

25 Vývoj vlastních příjmů krajů (v mld. Kč) Pramen: Ministerstvo financí ČR [citováno ]. Dostupný z: RokVlastní příjmyTransferyCelkové příjmy Podíl vl. příjmů na celkových (%) ,926,737, ,182,795,813, ,184,6100, ,870,7113,537, ,676,5122,137, ,375,1125,440, ,377,4131,741, ,288,7136,935, ,889,5140,336, ,685,8136,437, ,486,2136,636,9

26 Výdaje krajů Výdaje krajů - § 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Přes 90 % běžné výdaje (cca ½ z toho tvoří příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče a kultury). Necelých 10 % investiční výdaje. Výdaje krajů - § 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Přes 90 % běžné výdaje (cca ½ z toho tvoří příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče a kultury). Necelých 10 % investiční výdaje.

27 Výdaje krajů v letech (po konsolidaci, v mil. Kč) Výdaje Index 2009/ /2009 I. Běžné výdaje , , ,6107,498,2 z toho Platy a ostatní. platby2 263,02 402,92 469,6106,1102,8 Nákup materiálu333,7337,6376,4101,2111,5 Nákup vody,paliv,služeb4 502,74 571,84 898,8101,5107,2 Dopravní obslužnost9 258, , ,4137,698,3 Transfery podnik. subj.3 509,23 904,83 925,1111,3100,5 Transfery nezisk. org , , ,0105,492,4 Transfery přísp. org , , ,0103,3103,2 Transfery obyvatelstvu161,6620,6395,9384,063,8 II. Kapitálové výdaje20 493, , ,7115,884,5 z toho Nákupy a souv. výdaje10 676, , ,1129,976,9 Transfery podnik. subj.1 365,5994,7456,573,345,9 Transfery nezisk. org.303,7178,1125,858,670,6 Transfery přísp. org.4 447,54 998,15 904,8112,4118,1 Výdaje celkem , , ,3108,795,9 Pramen: Ministerstvo financí ČR [citováno ]. Dostupný z:

28 Výdaje územních rozpočtů po konsolidaci (v mil. Kč) Územní rozpočty celkem Stupně územních rozpočtů skutečnost k Skutečnost k rozpočet 2012 po všech změnách Skutečnost k % plnění rozpočtu obce a DSOkrajeRRRS z toho Běžné výdaje , , ,797, , ,11 200,9 Kapitálové výdaje97 716, , ,681, , , ,3 Saldo příjmů a výdajů-2 700, ,21 527,26 145, ,2-304,4 * Regionální rada regionů soudržnosti Pramen: Závěrečný účet hospodaření územní samosprávy za rok Deník veřejné správy [cit ] Dostupné z:

29 Bilance příjmů a výdajů krajů (v mld. Kč) Pramen: Ministerstvo financí ČR [citováno ]. Dostupný z: RokCelkové příjmyCelkové výdajeBilance ,635,81, ,894,41, ,799,90, ,5112,51, ,1124,4-2, ,4124,31, ,7133-1, ,9144,6-7, ,6138,71, ,4137,9-1, ,6140,8-4,2

30 Zadluženost krajů v letech 2005–2009 (tis. Kč) Kraj Středočeský--0,0030,9262,939 Jihočeský0,0410,4150,8050,6360,955 Plzeňský0,0060,001 Karlovarský0,4230,7340,6200,9680,983 Ústecký0,0890,1850,2980,4201,969 Liberecký0,2840,6790,9151,1070,978 Královéhradecký0,2820,5830,8411,0571,144 Pardubický0,7661,2521,8992,1712,428 Vysočina0,0500,2050,5500,7081,837 Jihomoravský0,4301,6971,9012,3972,443 Olomoucký0,0790,5460,9531,7802,311 Zlínský0,2510,7680,7371,1231,754 Moravskoslezský0,1740,6140,8301,2941,104 Celkem2,8807,68210,35914,59320,851 Pramen: Ministerstvo financí ČR [citováno ]. Dostupný z:

31 Souhrnné údaje o dluhu krajů ČR v letech (mld. Kč) Úvěry0,20,41,86,59,411,917,416,619,622,2 Přijaté návratné fin.výpomoci a ost.dluhy1,1 1,21,02,73,52,52,72,3 Celkem1,31,52,97,710,414,620,919,122,324,5 Pramen: Ministerstvo financí ČR [citováno ]. Dostupný z:

32 Veřejné statky zajišťované obecnými rozpočty Upřednostněné veřejné statky spotřebu nechává stát na vlastním uvážení obyvatel, ale zastává roli poručníka a de facto příkazovým způsobem zajistí, aby obyvatelé dané veřejné statky spotřebovávali povinná školní docházka, nařízené povinné léčení Hovoří se o redistribučních službách, které jsou financovány z daňového výnosu Národní veřejné statky využívání nelze jednotlivci zabránit nelze kvantifikovat podíl jednotlivce na spotřebě zabezpečování výstavby a údržby silnic či regulace vodních toků na jejich zabezpečení se musejí podílet i jiné finanční zdroje než ty vybrané od místních obyvatel Lokální veřejné statky jsou místně ohraničeny hasiči, místní komunikace, městská policie, odvoz odpadu nebo zásobování vodou Některé z nich mají charakter poplatkových služeb, ale na jejich financování přispívá obec ze svého rozpočtu Poplatkové služby vláda buď sama nebo prostřednictví zakázky u soukromé firmy nebo prostřednictvím PPP projektů zajišťuje služby pro obyvatele poplatek za kulturní služby, vodné, stočné lze měřit spotřebu jednotlivce a tudíž i stanovit uživatelský poplatek Upřednostněné veřejné statky spotřebu nechává stát na vlastním uvážení obyvatel, ale zastává roli poručníka a de facto příkazovým způsobem zajistí, aby obyvatelé dané veřejné statky spotřebovávali povinná školní docházka, nařízené povinné léčení Hovoří se o redistribučních službách, které jsou financovány z daňového výnosu Národní veřejné statky využívání nelze jednotlivci zabránit nelze kvantifikovat podíl jednotlivce na spotřebě zabezpečování výstavby a údržby silnic či regulace vodních toků na jejich zabezpečení se musejí podílet i jiné finanční zdroje než ty vybrané od místních obyvatel Lokální veřejné statky jsou místně ohraničeny hasiči, místní komunikace, městská policie, odvoz odpadu nebo zásobování vodou Některé z nich mají charakter poplatkových služeb, ale na jejich financování přispívá obec ze svého rozpočtu Poplatkové služby vláda buď sama nebo prostřednictví zakázky u soukromé firmy nebo prostřednictvím PPP projektů zajišťuje služby pro obyvatele poplatek za kulturní služby, vodné, stočné lze měřit spotřebu jednotlivce a tudíž i stanovit uživatelský poplatek

33 Příjmy obcí Daňové (přes 50 %) sdílené daně, svěřené daně, místní poplatky poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity Příjmy plynoucí z vlastní činnosti příjmy z prodeje neinvestičního majetku příjmy z uživatelských poplatků za veřejné statky Příjmy z jiných veřejných rozpočtů Nárokovatelné dotace Nenárokovatelné dotace Daňové (přes 50 %) sdílené daně, svěřené daně, místní poplatky poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity Příjmy plynoucí z vlastní činnosti příjmy z prodeje neinvestičního majetku příjmy z uživatelských poplatků za veřejné statky Příjmy z jiných veřejných rozpočtů Nárokovatelné dotace Nenárokovatelné dotace

34 Příjmy obcí dle druhového členění za rok 2010 Pramen: Podrobněji k hospodaření územní samosprávy v loňském roce. Deník veřejné správy [cit ] Dostupné z:

35 Struktura příjmů obcí v roce 2013 Pramen: Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti [citováno ]. Dostupný z:

36 Daňové příjmy obcí v letech Pramen: Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti [citováno ]. Dostupný z:

37 vybrané kraje

38 Vývoj příjmů obcí (v mld. Kč) PŘÍJMY / ROK Daňové příjmy65,872,175,783,688,899,5107,5116,3128,9130,7141,3154,4136,6142,9 Nedaňové příjmy21,323,124,224,623,023,822,823,423,023,524,726,327,227,9 Kapitálové příjmy9,713,236,716,310,611,612,011,113,516,012,315,714,012,8 Transfery27,129,532,838,061,873,3101,697,863,275,475,776,587,1104,5 Příjmy celkem123,9137,9169,4162,5184,2208,2243,9248,6228,6245, ,9264,9288,1 Pramen: Deník veřejné správy [cit ] Dostupné z:

39 Příjmy a výdaje obcí v roce 2009 – 2010 (v mil. Kč) Pramen: Hospodaření rozpočtů ÚSC, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok Ministerstvo financí [cit ] Dostupné z:

40 Bilance příjmů obcí a DSO (v mil. Kč) Ukazatel Skutečnost k Skutečnost k % plnění rozp. Index 2012/2011 I. Daňové příjmy , ,598,5102,6 z toh o Daně z příjmů fyzických osob , ,3101,6103,6 Daně z příjmů právnických osob , ,7102,1107,7 Daň z přidané hodnoty58 751, ,289,594,9 Poplatky a daně z vybr. činností , ,3118,9117,9 Daň z nemovitostí8 609,19 602,1110,4111,5 II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci) , ,2100,9100,0 III. Kapitálové příjmy8 836,49 073,693,5102,7 Vlastní příjmy (po konsolidaci) , ,398,6102,1 IV. Přijaté transfery (po konsolidaci) , ,779,466,6 Příjmy celkem (po konsolidaci) , ,092,990,0 Pramen: Závěrečný účet hospodaření územní samosprávy za rok Ministerstvo financí [cit ] Dostupné z:

41 Výdaje obcí Běžné (cca 2/3) alokační výdaje - výdaje na zabezpečení potřeb veřejného sektoru, tyto výdaje mají charakter mandatorních výdajů (např. likvidace komunálního odpadu, oprava a údržba pozemních komunikací apod. redistribuční výdaje – výdaje v podobě sociální výpomoci (poskytování výpomoci nad rámec dávek státní sociální podpory) kapitálové výdaje (cca 1/3) financování investic Běžné (cca 2/3) alokační výdaje - výdaje na zabezpečení potřeb veřejného sektoru, tyto výdaje mají charakter mandatorních výdajů (např. likvidace komunálního odpadu, oprava a údržba pozemních komunikací apod. redistribuční výdaje – výdaje v podobě sociální výpomoci (poskytování výpomoci nad rámec dávek státní sociální podpory) kapitálové výdaje (cca 1/3) financování investic

42 Výdaje obcí v letech 2008 – 2010 (v mil. Kč) Pramen: Hospodaření rozpočtů ÚSC, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok Ministerstvo financí [cit ] Dostupné z:

43 Vývoj výdajů obcí (v mld. Kč) VÝDAJE / ROK Běžné výdaje81,288,198,9108,2130,1154,4177,0180,4149,6108,5170,1180,4189,8199,9 Kapitálové výdaje48,048,251,155,865,368,971,577,972,184,775,576,593,491,6 Výdaje celkem129,2136,3150,0164,0195,4214,3248,5258,3221,7247,3245,7256,9283,2291,5 Pramen: Deník veřejné správy [cit ] Dostupné z:

44 Bilance výdajů obcí a DSO (v mil. Kč) Ukazatel Skutečnost k Skutečnost k % plnění rozp. Index 2012/2011 I. Běžné výdaje (po konsolidaci) , ,594,686,4 II. Kapitálové výdaje80 269, ,877,089,9 Výdaje celkem (po konsolidaci) , ,388,587,5 Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) -897,16 145,7.. Pramen: Závěrečný účet hospodaření územní samosprávy za rok Ministerstvo financí [cit ] Dostupné z:

45 Bilance rozpočtů obcí (v mld. Kč) BILANCE/ ROK Příjmy celkem123,9137,9169,4162,5184,2208,2243,9248,6228,6245, ,9264,9288,1274,1246,6 Výdaje celkem129,2136,3150,0164,0195,4214,3248,5258,3221,7247,3245,7256,9283,2291, ,5 Bilance-5,31,619,4-1,5-11,2-6,1-4,6-9,76,9-1,78,316-18,3-3,4-0,96,1 Pramen: Deník veřejné správy [cit ] Dostupné z:

46 Vývoj salda hospodaření obcí v letech Pramen: Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti [citováno ]. Dostupný z:

47 Souhrnná zadluženost obcí ČR v letech 2001 – 2012 (mld. Kč) Ukazatel Úvěry22,627,335,238,543,747,146,747,455,859,960,968,3 Komunální dluhopisy13,315,921,723,923,522,922,622,714,715,814,013,8 Přijaté návratné fin.výpomoci a ost.dluhy 12,412,613,512,411,810,99,910,010,17,67,57,9 Celkem48,355,870,474,87980,979,280,180,683,382,490,0 Pramen: Deník veřejné správy [cit ] Dostupné z:

48 Vývoj podílu dluhu Prahy, Plzně, Brna a Ostravy na celk. dluhu obcí (mld. Kč) Celková zadluženost ČR48,355,870,474,87980,979,280,180,683,382,490,0 Zadluženost 4 největších měst24,229,642,445,948,447,446,345,839,340,138,445,5 % podíl 4 největších měst na celkové zadluženosti 50,153,060,261,461,358,658,557,248,848,146,650,6 Pramen: Deník veřejné správy [cit ] Dostupné z:

49 Údaje o dluhu obcí ČR bez hl. m. Prahy, Plzně, Brna a Ostravy (mld. Kč) Úvěry14,316,518,419,82225,725,926,934,835,536,336,4 Komunální dluhopisy0,0 2,0 Přijaté návratné fin. výpomoci a ost. dluhy 9,89,79,69,18,67,877,46,55,7 6,1 Celkem24,126,22828,930,633,532,934,341,343,244,044,5 Pramen: Deník veřejné správy [cit ] Dostupné z:

50 Počty zadlužených obcí podle velikosti Pramen: Deník veřejné správy [cit ] Dostupné z:

51 Děkuji za Vaši pozornost.


Stáhnout ppt "Veřejné finance a fiskální právo Veřejné finance a fiskální právo Rozpočty krajů a obcí Eva Tomášková Katedra finančního práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google