Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro ČAK Lavický – Ronovská

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro ČAK Lavický – Ronovská"— Transkript prezentace:

1 Seminář pro ČAK 27. 3. 2015 Lavický – Ronovská
Věci v právním smyslu Seminář pro ČAK Lavický – Ronovská

2 Přehled výkladu Základní pojmy Třídění věcí Součást věci
Příslušenství věci

3 Základní pojmy Část I.

4 Dosavadní pojetí předmětu OPV
Věci hmotné předměty ovladatelnost užitečnost Práva a povinnosti, jejichž povaha to připouští Jiné majetkové hodnoty Byty a nebytové prostory

5 Nynější pojetí předmětu práv
Věci v právním smyslu (dále jen „věci“) Živá zvířata Ovladatelné přírodní síly Některé složky lidské osobnosti zdraví čest soukromí

6 Nové pojetí věci (§ 489) Věcí je Inspirace v Přirozenoprávní pojetí
vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebám lidí Inspirace v § 285 OZO § 80 vládního návrhu OZ 1937 Přirozenoprávní pojetí souvisí s § 16 OZO smyslem bylo oddělit lidskou osobnost od věci Novější civilní kodexy vycházejí z úzkého pojetí věci

7 Rozdílnost od osoby I. Hmotné i Nehmotné předměty práva a povinnosti
věci bez hmotné podstaty Lidské tělo (živé i mrtvé) a jeho části není věcí platí i pro umělé části (protézy, plomby, implantáty) oddělené části za movité věci se považují pouze části, které lze bezbolestně odejmout a přirozenou cestou se obnovují (§ 112) obdobná výjimka pro to, co má původ v lidském těle § 111/3 jméno (§ 77), všeobecné osobnostní statky (§ 81) výsledky umělecké nebo vědecké činnosti (autorská díla, vynálezy atd.)

8 Rozdílnost od osoby II. Neplatí doslova, že vše, co je rozdílné od osoby, je věcí: jiné předměty práv, např. živá zvířata (§ 494) ovladatelné přírodní síly (§ 497) předměty vyloučené z právního obchodu, např. povrchové a podzemní vody (§ 3/1 vodního z.) přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodní minerální vody (§ 2 a 4 láz. z.) Jeskyně (§ 61/3 Z. č. 114/1992 Sb.) věcí může být jenom to, co je ovladatelné, a proto má majetkovou hodnotu viz výslovně § 496/1 nikoliv např. nebeská tělesa, vítr, déšť, kulový blesk věcí není to, co je součástí jiné věci

9 Slouží potřebě lidí Souvislost s odlišností od osoby
člověk nemůže být nástrojem pro uspokojování potřeb jiného člověka Způsobilost přinášet užitek hospodářský estetický atd. nutno chápat široce

10 Veřejný statek (§ 490) VS je věc určená k obecnému užívání
nemovitá (sporné, zda i movitá) § 287 OZO: „silnice, veletoky, řeky, přístavy a břehy mořské“ vlastnický režim je nerozhodný obecné užívání (OU) možnost OU dává zákon, nikoliv až správní akt užívání jedním uživatelem nesmí vylučovat z užívání ostatní potenciální uživatele určení k OU se může stát: právním předpisem (obecné užívání lesa - § 19/1 lesního z.) projev vůle vlastníka na základě pr. předpisu (účelové komunikace - § 7 a § 19/1 z. o pozemních komunikacích) Dále viz § 1016, § 1047, § 1049 a § 1260

11 Příklady veřejných statků
Veřejná prostranství (§ 34 obecního zřízení) náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení Les (§ 19/1 lesního z.) Pozemní komunikace (§ 19 z. o pozemních kom.) Povrchové vody (§ 6 vodního z.) Přístup do krajiny dle § 63 z. o ochraně přírody a krajiny

12 Plody (§ 491/1) Plod Vlastnictví plodů
to, co věc poskytuje podle své přirozené povahy (přirozený přírůstek) ovoce, vejce, přírůstek dřeva v lese, mláďata Vlastnictví plodů neoddělený plod je součástí plodonosné věci oddělený plod zásadně náleží vlastníkovi plodonosné věci (§ 1066, § 1072 a § 1073) plody spadlé (§ 1016) na veřejný statek si může přisvojit kdokoliv v ostatních případech patří vlastníkovi pozemku

13 Užitky (§ 491/2) Užitky to, co věc poskytuje podle své právní povahy - fructus civiles, tj. civilní plody úroky, úroky z prodlení, nájemné nebo pachtovné, renty, dividendy, dávky

14 Cena věci (§ 492) Cena věci Cena může být určena jako:
je v penězích vyjádřená hodnota věci Cena může být určena jako: cena obvyklá cena mimořádná použije se, určí-li to smlouva nebo zákon např. § 2969 (byla-li věc poškozena ze svévole nebo škodolibosti, hradí se cena zvláštní obliby; např. při úmyslném zničení rodinného fotoalba)

15 Majetek a jmění (§ 495) Majetek Jmění
souhrn všeho, co osobě patří (souhrn aktiv) exitující majetek nárok na získání majetku (včetně legitimního očekávání nabytí majetku ve smyslu judikatury ESLP) Jmění souhrn majetku a dluhů (aktiva a pasiva) např. SJM, jmění dítěte také správa cizího „majetku“

16 Třídění věcí Část II.

17 Přehled Občanský zákoník výslovně klasifikuje
věci hmotné a nehmotné ovladatelné přírodní síly věci movité a nemovité věci zastupitelné a nezastupitelné věci zuživatelné a nezuživatelné věci hromadné Dále se v rámci rozdělení věcí reguluje obchodní závod pobočka obchodní tajemství

18 Hmotné věci (§ 496/1) Znaky hmotné věci Mohou být část vnějšího světa
hmotná podstata x OZO vycházel ze smyslové vnímatelnosti ovladatelnost např. pozemek; stavba, která není součástí pozemku; automobil; tenisová raketa; lopata ovladatelnost se posuzuje objektivně samostatnost hmotné předměty, které nejsou součástí jiných věcí např. okno, umělý kloub (před a po zabudování či voperování) Mohou být movité i nemovité zastupitelné a nezastupitelné atd.

19 Nehmotné věci I. (§ 496/2) Práva (a povinnosti), jejichž povaha to připouští osobní práva jsou jejich povahou vyloučena všeobecná osobnostní práva osobnostní práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti typicky práva majetková všechna majetková práva, s nimiž lze nakládat nakládat nelze kupř. s majetkovými právy autorskými, s majetkovými právy výkonných umělců nebo s právy z kolektivní ochranné známky pohledávky, práva odpovídající služebnostem, právo stavby, dluhy někteří autoři sem řadí i vlastnické právo, či dokonce smlouvu coby komplex práv a povinností (!) – obojí je sporné

20 Nehmotné věci II. (§ 496/2) Jiné věci bez hmotné podstaty
předměty majetkových práv k duševnímu vlastnictví označení tvořící ochrannou známku obchodní firma označení původu zeměpisné označení know-how formy ochrany nehmotných statků patenty ochranné známky apod. spoluvlastnický podíl osobní námaha, práce (Vážný 7348 – nyní § 3012) atd.

21 Ovladatelné přírodní síly (§ 497)
Znaky ovladatelnost obvykle jsou dodávány sítěmi měří se jejich objem či množství obchodovatelnost nejsou vyloučeny jako např. povrchové či podzemní vody Např. elektřina, zemní plyn, voda ve vodovodu Režim a povaha použije se na ně přiměřeně ustanovení o věcech hmotných (např. forma smlouvy) tj. nejsou ani movitými, ani nemovitými věcmi, ale samostatným předmětem práv podle části literatury jde o „kvazihmotné“ věci

22 Věci Movité a nemovité – přehled
Nemovité věci pozemky podzemní stavby se samostatným účelovým určením věcná práva k nim práva, která za nemovité věci prohlásí zákon nepřenositelné věci, které nejsou součástí pozemku podle jiného předpisu Movité věci veškeré hmotné i nehmotné věci, které nejsou nemovitostmi

23 Pozemky Pozemek V KN se pozemky evidují v podobě parcel
část zemského povrchu, která je oddělena hranicí od sousedních částí (např. hranicí KÚ, hranicí vlastnickou apod.) [§ 2 písm. a) KZ č. 256/2013 Sb.] podle některých názorů může oddělení spočívat i jenom ve faktickém ohraničení rozhradou (§ 1024) V KN se pozemky evidují v podobě parcel tj. coby pozemky, které jsou geometricky a polohově určeny, zobrazeny v KM a označeny PČ

24 Autonomní podzemní stavby
Samostatný, autonomní účel oproti režimu povrchu smyslem je umožnit z hospodářských důvodů rozdělení režimu toho, co je na pozemku, a toho, co je pod ním Samostatný účel postrádá např. rozvodná síť odvodňovacích kanálů u rašeliniště Autonomní účel naopak mají: metro (nikoliv ale parcela, určená pro vstup) vinný sklep pod cizím pozemkem systém vojenských chodeb protiatomový bunkr

25 Autonomní podzemní stavby - pokračování
Autonomní účel dále mají: různá historická městská podzemí (např. katakomby; podzemní továrny – např. Rabštejn; ledárny) podzemní kolektory tunely podzemní garáže doly (Eliášova dědičná štola – odvodňovací štola pro Rudolfovské doly) zatrubnění potoka vedené pod pozemkem

26 Práva k pozemkům a autonomním podzemním stavbám
Právo držby Vlastnické právo Právo stavby za nemovitou věc výslovně prohlášeno § 1242 nebylo by toho však třeba, protože právo stavby je zařazeno mezi věcná práva k věci cizí, a je tedy věcným právem k pozemku ve smyslu § 498 odst. 1 NOZ Práva odpovídající služebnostem Zástavní právo Zadržovací právo

27 práva prohlášená zákonem za nemovitosti
Právo stavby (§ 1242) Stavba vyhovující právu stavby je součástí práva stavby (tj. není samostatnou věcí) zároveň podléhá ustanovením o nemovitých věcech Bytové jednotky (§ 1159) jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci oba aspekty (byt + podíl) jsou vzájemně právně spojené a neoddělitelné jednotka je nemovitou věcí

28 Nepřenositelné věci, které nejsou součástí pozemku I.
Nemovitostmi jsou věci které nelze přenášet z místa na místo bez porušení jejich podstaty a o kterých jiný právní předpis stanoví, že nejsou součástí pozemku např. ložisko vyhrazených nerostů, kanalizační a vodovodní přípojky Co nepřenositelné věci, které z režimu součásti vylučuje OZ? např. dočasné stavby či inženýrské sítě doslovný jazykový a systematický je považuje za věci movité

29 Nepřenositelné věci, které nejsou součástí pozemku II.
Teleologická interpretace o použití argumentu a contrario nebo a simili nerozhoduje dikce paragrafu, ale teleologické úvaha existuje rozumný důvod pro odlišný právní režim podle toho, zda nepřenositelné věci nepovažuje za součást OZ, nebo jiný předpis? neexistuje, jde proto o nepravou mezeru v zákoně, tj. režim věcí, které nejsou podle OZ součástí pozemku a jsou nepřenositelné, OZ výslovně neřeší k uzavření mezery se použije analogie; ta vede ke vztažení druhé věty § 498/1 i na věci, které nejsou součástí pozemku podle OZ závěr: nemovitá věc, nelze-li JI přemístit bez porušení podstaty (§ 498/1 druhá věta per analogiam) movitá věc v opačném případě (§ 498/2)

30 Movité věci Věci, na které nedopadá § 498/1 (přímo nebo analogicky)
Krom toho OZ někdy výslovně určuje, že něco je movitou věcí nebo se za ni považuje, např. části těla podle § 113 cenné papíry dle § 1041 Nehmotné movité věci např. pohledávky Hmotné movité věci např. automobil

31 Zastupitelné a nezastupitelné věci
movité věci, které mohou být nahrazeny jinými věcmi téhož druhu potraviny, šaty, suroviny, nástroje, peníze atd. Nezastupitelné věci, které nelze nahradit jinými věcmi téhož druhu, protože záleží na jejich identitě (originál obrazu) nemovité věci jsou tedy vždy nezastupitelné V pochybnostech, zda určitá movitá věc může být nahrazena jinou věcí téhož druhu, mají rozhodnout zvyklosti

32 Zuživatelné a nezuživatelné věci
Zuživatelné jsou ty movité věci jejichž běžné použití spočívá v jejich spotřebování, zpracování nebo zcizení peníze, potraviny (víno, olej, obilí), topivo, suroviny či jiný materiál k dalšímu použití, zboží na skladě Ostatní věci jsou nezuživatelné vždy nemovitosti dále ty movité věci, které se běžným užíváním nespotřebovávají

33 Hromadná věc (§ 501) Znaky hromadné věci Příklady
soubor jednotlivých věcí jejich vlastníkem je jedna osoba soubor se považuje za jeden předmět a jako takový nese společné označení jde o spojení více samostatných věcí souřadně tak, že dohromady mohou plnit vyšší úkol, než může plnit každá sama za sebe Příklady hmotná hromadná věc knihovna, stádo, sklad zboží sbírka motýlů nehmotná hromadná věc soubor pohledávek kombinace souboru hmotných a nehmotných věcí jmění, obchodní závod

34 Obchodní závod (§ 502) Znaky obchodního závodu:
organizovaný soubor jmění vytvořený podnikatelem jmění: aktiva a pasiv – viz § 495 hmotné věci, práva, nehmotné statky, klientela z vůle podnikatele slouží k provozování jeho činnosti Vyvratitelná domněnka, že k závodu náleží vše, co zpravidla slouží jeho provozu Obchodní závod je věcí hromadnou viz též § 1314 odst. 2 písm. a) OZ („závod nebo jiná věc hromadná“) Zvláštní druhy rodinný závod (§ 700) zemědělský závod (§ 1125)

35 Pobočka (§ 503) Pobočka („filiálka“) je vymezena jako Odštěpný závod
část obchodního závodu vykazující hospodářskou a funkční samostatnost o níž podnikatel rozhodl, že bude pobočkou Odštěpný závod pobočka, která je zapsána do OR jiná organizační složka než pobočka, o níž jiný právní předpis stanoví, že má být zapsána do OR Vedoucí odštěpného závodu je oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu

36 Obchodní tajemství (§ 504)
OT tvoří skutečnosti, které jsou konkurenčně významné určitelné ocenitelné v příslušných kruzích běžně nedostupné související s obchodním závodem jejichž „vlastník“ zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení OT je nehmotnou movitou věcí

37 Součást věci Část III.

38 Znaky součásti věci (§ 505)
Povaha věci vzájemná sounáležitost věci a její součásti má-li věc vazby k několika dalším věcem, nejde o součást (transformátor napájející několik objektů), ale o věc složenou Znehodnocení věci oddělením součásti důraz se klade na znehodnocení hlavní věci, a nikoliv na znehodnocení součásti znehodnocení: fyzické (vybourání vestavěných oken) funkční (odmontování motoru nebo kola u automobilu); to může mít povahu i pouhého odnětí (odnesení bezdrátového sluchátka od telefonu)

39 Projevy režimu součásti věci
Součást tvoří s věcí, k níž patří, jedinou věc v právním smyslu Jednání týkající se věci, se automaticky týkají i součásti Oddělením se součást stává se samostatnou věcí

40 Součást pozemku – přehled
Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení („stavby“) to, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech podzemní stavby rostlinstvo Výjimky dočasné stavby podzemní stavby s autonomním účelem

41 Prostor nad a pod povrchem
Prostor nad i pod je zásadně součástí pozemku jenom do hloubky, resp. výšky, do níž je lidskou silou ovladatelný (např. Burdž Khalífa má 828 m, Kingdom Tower má mít 1 km, Kolský vrt na Sibiři je 13 km hluboký) Samostatnou věcí není ani samotné ztvárnění povrchu opěrné zdi, dlažby, obruby, květinová jezírka, zahradní vodovody, ploty do jednoho metru, terasa vytvořená zpevněním pozemku, a dokonce i tenisové dvorce, zpravidla i parkoviště (nelze proto převést parkoviště bez pozemku, na kterém se nachází) Součástí pozemku nejsou nerostné bohatství, které je tvořeno ložisky vyhrazených nerostů (tzv. výhradními ložisky) Výhradní ložisko je vždy ve vlastnictví ČR, i kdyby vlastníkem pozemku byl někdo jiný (viz § 3, § 5 horního zákona č. 44/1988 Sb.) ložisko nevyhrazeného nerostu je ovšem podle § 7 horního zákona součástí pozemku podzemní stavby s autonomním určením

42 Stavby Je nutno rozlišovat režim nadzemních staveb podzemních staveb
staveb zřízených před nabytím účinnosti OZ

43 Nadzemní stavby Stavba Stavbou naopak není
výsledek stavební činnosti, jenž je pevně spojen s pozemkem domy, budovy, ploty, hraniční zdi, studny zpravidla i pozemní komunikace jako silnice, dálnice a místní komunikace (31 Cdo 691/2005 – R 76/2007) Stavbou naopak není to, co bylo jenom na pozemek postaveno stavební buňka, bouda hlídacího psa Pro režim stavby je rozhodující, zda se jedná o stavbu trvalou stavbu dočasnou

44 Trvalá nadzemní stavba
je součástí pozemku postaví-li vlastník na svém pozemku stavbu, stává se stavba jakožto přírůstek součástí pozemku staví-li někdo na cizím pozemku, staví pro cizího; výjimkou je ochrana dobrověrného stavitele

45 Dočasná nadzemní stavba
není součástí pozemku – samostatná věc různé pohledy na vymezení dočasné stavby časově omezená doba technické provedení či doba životnosti stavby dočasnost titulu stavba zřízená na základě práva stavby dočasná stavba dle § 1/3 stavebního z. jak se stavba jeví 3. osobám

46 Podzemní stavby Podzemní stavby se samostatným účelovým určením
nejsou součástí pozemku mají povahu samostatné nemovité věci (§ 498/1) Ostatní podzemní stavby jsou součástí pozemku

47 Stavby zřízené před Stavba, která před nebyla součástí pozemku se stane jeho součástí, je-li totožný vlastnický režim pozemku a stavby zůstane samostatnou věcí, je-li vlastnický režim pozemku a stavby rozdílný platí i pro stavby na pozemku jiného vlastníka, které ještě nebyly postaveny, ale titul byl pořízen před nabytím účinnosti OZ oběma vlastníkům vzniká předkupní právo Ke sjednocení nemůže dojít pokud by ani podle NOZ nebyla stavba součástí pozemku pokud tomu brání § 3060 (např. pozemek i stavba jsou zatíženy zástavním právem pro různé dluhy)

48 Předměty zapuštěné v pozemku nebo upevněné ve zdech
§ 297 OZO příkladmo vypočítával, že jde mj. o kotle na vaření piva a na pálení kořalky Výjimkou jsou stroje nebo jiná upevněná zařízení, pokud do veřejného seznamu, v němž je nemovitá věc zapsána, byla se souhlasem jejího vlastníka zapsána též výhrada, že stroj není jeho vlastnictvím (§ 508 odst. 1 NOZ) Viz dále

49 Rostlinstvo Součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé (nebylo-li od pozemku odděleno) strom náleží vlastníku toho pozemku, z nějž vyrůstá kmen roste-li na hranici pozemků různých vlastníků, je strom společný (§ 1067) při osetí pozemku cizím semenem nebo osázení cizími rostlinami náleží vlastníku pozemku, co takto přibude; rostliny mu však náleží až poté, co zapustí kořeny (§ 1088 odst. 1)

50 Stroje Stroj bude součástí pozemku nebo stavby, pokud je naplněn § 505
Stroj nebude součásti, pokud je sice trvale spojen s nemovitostí, tj. jsou splněny předpoklady § 505 např. montážní linka byla zabudována (tj. nejen umístěna) do výrobní haly vlastníkem stroje a nemovitosti jsou odlišné osoby např. linka byla dodána na leasing do KN bude zapsána výhrada, že stroj není vlastnictvím vlastníka nemovitosti výhrada se zapisuje poznámkou [§ 23 písm. p) KZ] Pokud stroj nebyl součástí před , nebude součástí ani po něm

51 Inženýrské sítě Inženýrskými sítěmi jsou IS mohou být vedeny
vodovody a kanalizace energetické inženýrské sítě, (plynovody, teplovody a rozvody elektrické energie) jiná vedení (telekomunikační inženýrské sítě, tj. telefonní síť a síť kabelové televize) IS mohou být vedeny pod pozemkem nad ním IS není součástí pozemku K povaze IS viz výklad k § 498

52 Příslušenství věci Část IV.

53 Znaky příslušenství Existence hlavní věci a vedlejší věci
na rozdíl od součásti jde o věc v právním smyslu Stejný vlastník hlavní a vedlejší věci Společné hospodářské určení posiluje se objektivní kritérium (oslabuje se autonomie vůle) v pochybnostech rozhodnout zvyklosti Účelem vedlejší věci je její trvalé užívání společně s hlavní věcí přechodným odloučením věc nepřestává být příslušenstvím Rozdíl mezi součástí a příslušenstvím součást ztratila svoji individualitu a nemůže plnit jiný úkol než jako část celku příslušenství může plnit i jiný úkol než jako vedlejší věc, aniž je tím poměr k věci hlavní porušen; např. pluhy, rýče, motyky, stroje, traktor, dobytek

54 Režim příslušenství (§ 510/2)
Právní jednání a práva a povinnosti týkající se věci hlavní se týkají i příslušenství vyvratitelná domněnka neujednají-li si strany nic o příslušenství, bude příslušenství sdílet osud věci hlavní v případě movitých věcí se o tom nepochybovalo u nemovitých věcí viz R 75/2004; DZ ohlašuje výslovně rozchod s tímto rozhodnutím, tj. i nemovité příslušenství, ohledně nějž nebylo nic ujednání, se převádí spolu s věcí hlavní

55 Příslušenství pozemku (§ 512)
Stavba má být krom autonomních podzemních staveb dočasných staveb součástí pozemku Vedlejší věci sloužící trvalému užívání se stavbou proto nemohou být příslušenstvím stavby, ale jsou příslušenstvím pozemku, jehož součástí je stavba Např. kůlna, oplocení, studna, drobné stavby

56 příslušenství pohledávky
Příslušenstvím pohledávky jsou úroky úroky z prodlení náklady spojené s jejich uplatněním Text § 513 byl převzat z § 121 odst. 3 dosavadního OZ jedinou změnou je vypuštění poplatku z prodlení; i místo něj se bude uplatňovat úrok z prodlení


Stáhnout ppt "Seminář pro ČAK Lavický – Ronovská"

Podobné prezentace


Reklamy Google