Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INDIVIDUÁLNÍ Č TENÁ Ř STVÍ Ž ÁKA A FAKTORY, KTERÉ JE OVLIV Ň UJÍ Pavla Sýkorová Katedra pedagogiky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INDIVIDUÁLNÍ Č TENÁ Ř STVÍ Ž ÁKA A FAKTORY, KTERÉ JE OVLIV Ň UJÍ Pavla Sýkorová Katedra pedagogiky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno."— Transkript prezentace:

1 INDIVIDUÁLNÍ Č TENÁ Ř STVÍ Ž ÁKA A FAKTORY, KTERÉ JE OVLIV Ň UJÍ Pavla Sýkorová Katedra pedagogiky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

2 PROBLEMATIKA D Ě TSKÉHO Č TENÁ Ř STVÍ

3 OBSAH PREZENTACE Teoreticko-metodologická východiska  Problematika č tená ř ství  Shrnutí dosavadních výzkum ů  Metodika chystaného výzkumu

4 VYMEZENÍ Ř EŠENÉ PROBLEMATIKY Gramotnost Funk č ní gramotnost Č tená ř ská gramotnost

5 FUNK Č NÍ GRAMOTNOST Lze ji pova ž ovat za gramotnost, ke které se postupn ě ž ák propracuje b ě hem školních let. Viz Gavora (2003) Gramotnost a ž po ukon č ení povinné školní docházky, gramotnost dosp ě lých. Viz Wildová (2005) Funk č ní gramotnost zahrnuje t ř i slo ž ky: Textová gramotnost (prose literacy) Dokumentová gramotnost (documentary literacy) Numerická gramotnost (numeracy literacy) Více Kirsh, Jungelbut (1986), Rabušicová (2002, s. 85), Gavora (2003, s. 17).

6 Slo ž ky funk č ní gramotnosti Viz Najvarová (2007, s. 78)

7 Č TENÁ Ř SKÁ GRAMOTNOST “Schopnost porozum ě t a pou ž ívat písemné jazykové formy, které vy ž aduje spole č nost a které mají hodnotu pro ka ž dého jednotlivce” (Campbell & Mullis et al., 2001, s. 3). Podle Wildové (2005, s. 12) č tená ř ská gramotnost vy ž aduje rozvinuté č tení a to nejen na úrovni “tzv. techniky, která je zajiš ť ována charakteristickými znaky kvality a kvantity č tená ř ského výkonu, ale p ř edevším na úrovni schopnosti práce s textem, vyhledávat a vyhodnocovat informace a vyu ž ívat je v dalších č innostech”.

8 FORMULACE ZÁKLADNÍCH POJM Ů Č tení “ Č tení jako mediální aktivita, která je zam ěř ována na knihy a jejich duševní p ř isvojování, na č as v ě novaný knihám, č tení knih a tzv. socio-kulturní dovednosti” (Trávní č ek, 2008, s. 35 ) Č etba Č tená ř Č tená ř ství „je to plánovité a cílené rozvíjení č etby zejména za pomoci školy, knihoven a jiných vzd ě lávacích institucí; rozvíjení, které je č asto doprovázeno institucionáln ě organizovanými kampan ě mi a podp ů rnými akcemi“ (Trávní č ek, 2008, s. 34). Individuální č tená ř ství ž áka

9 VZTAH MEZI POJMY Č TENÁ Ř SKÁ GRAMOTNOST, Č TENÁ Ř STVÍ A Č TENÍ Č tená ř ství Č tená ř ská gramotnost Č tení

10 FORMULACE ZÁKLADNÍCH POJM Ů Faktory ovliv ň ující individuální č tená ř ství ž áka (Metelková Svobodová, Švr č ková, 2010, s. 21) : Endogenní (vnit ř ní) – vlastní zájem ž áka o č tení, vnit ř ní motivace, č tená ř ské postoje a chování Exogenní (vn ě jší ) – č initelé socio-kulturního prost ř edí, p ř edevším výchova a stupn ě vzd ě lání rodi čů, p ů sobení u č itele, knihovna, apod. rodina u č itel škola

11 DOSAVADNÍ STAV POZNÁNÍ Ř EŠENÉ PROBLEMATIKY V sou č asnosti existují dle Lederbuchové (2004, s. 57) t ř i typy č tená ř ských výzkum ů : 1. Výzkum zam ěř ený na dispozice textu. 2. Výzkum zam ěř ený na dispozice č tená ř e. 3. Výzkum zam ěř ený na komunika č ní situaci. Tyto výzkumy jsou mezi sebou navzájem propojeny v rámci celého výzkumného pole.

12 DOSAVADNÍ STAV POZNÁNÍ Ř EŠENÉ PROBLEMATIKY Č eská výzkumná šet ř ení Liberecké výzkumy (viz Prudký, 1996 ), uskute čň ované v roce 1994 a 1995, se zabývaly č tená ř skými zájmy d ě tí a mláde ž e v Liberci. (54 % ž ák ů č tení baví, na 23 % ž ák ů má v oblasti č tení vliv rodina, avšak vliv školy, u č itel ů je rozhodující pro rozvoj č tená ř ských zájm ů.) Studie Jak č tou č eské d ě ti? (Gabal, Helšusová, 2003) vychází z empirického sociologického šet ř ení zam ěř eného na č tená ř ství ž áka a jeho vybrané souvislosti. (½ č te pravideln ě, ½ č íst baví, nejd ů le ž it ě jší roli ve č tená ř ství dít ě te plní rodi č e.) Výzkum Č teme? Obyvatelé Č eské republiky a jejich vztah ke knize (Trávní č ek, 2008) byl uskute čň ován ve dvou v ě tvích kvantitativní a kvalitativní podle n ě meckého vzoru nadace Stiftung Lesen. (Nejmladší generace pojímá č etbu spíše jako zdroj informací a poznání.)

13 DOSAVADNÍ STAV POZNÁNÍ Ř EŠENÉ PROBLEMATIKY Mezinárodní výzkumná šet ř ení na území Č R Mezinárodní výzkum č tená ř ské gramotnosti PIRLS (2001, 2011) probíhající v p ě tiletých cyklech (v roce 2006 na území Č R nebyl uskute č n ě n) je zam ěř en na ž áky 4. ro č níku základní školy. (Velice dob ř e si ž áci vedli ve vyhledávání informací, v ostatních škálách jsou jejich výsledky vyrovnané.) Šet ř ení OECD PISA (2000, 2003, 2006, 2009, 2012) opakovan ě zjiš ť uje č tená ř skou, matematickou a p ř írodov ě dnou gramotnost u patnáctiletých ž ák ů. Výzkumy jsou provád ě ny ka ž dé t ř i roky. (pro 1/3 ž ák ů je č tení oblíbené, pro 1/3 naopak ztráta č asu).

14 METODIKA VÝZKUMU Cíl výzkumu – Popis a analýza vybraných faktor ů ovliv ň ujících individuální č tená ř ství ž áka Výzkumné otázky Které faktory ovliv ň ují individuální č tená ř ství ž áka 4. ro č níku prvního stupn ě ZŠ nejvíce? Jaký existuje vztah mezi individuálním č tená ř stvím ž áka a faktory, které je ovliv ň ují? Do jaké míry vn ě jší faktory ovliv ň ují individuální č tená ř ství ž áka?

15 METODIKA VÝZKUMU Výzkumný vzorek tvo ř í ž áci 4. ro č ník ů prvního stupn ě brn ě nských ZŠ, jejich rodi č e, u č itelé a vedení škol. Školy bez specifikace Školy s rozší ř enou výukou jazyk ů Školy p ř ím ě stské Školy v nich ž se vyskytují speciální dyslektické t ř ídy Výzkumná metoda – dotazník

16 METODIKA VÝZKUMU Design výzkumu

17 SHRNUTÍ Problematika d ě tského č tená ř ství Vymezení základních terminologie P ř ehled dosavadního poznání Metodologické aspekty výzkumu

18 POU Ž ITÁ LITERATURA Campbell, J. R., Mullis I. V. S, et al (2001) Framework and Specifications for PIRLS Assesment 2001. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College. Gabal, I., & Helšusová, L. (2003). Jak č tou č eské d ě ti? Analýza výsledk ů sociologického výzkumu. Praha: Gabal, Analysis & Consulting. Gavora, P. (2003). Rozvoj porozumenia textu. Bratislava: UK. Kirsch, I., & Jungeblut, A. (1986). Literacy: Profiles of America’s Young Adults. Final Report of the National Assessment of Educational Progress. Princeton: Educational Testing Servise. Lederbuchová, L. (2004). Dít ě a kniha: O č tená ř ství jedenáctiletých. Plze ň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Č en ě k, s.r.o. Metelková Svobodová R., & Švr č ková M. (2010). Č tená ř ská gramotnost na 1. stupni ZŠ z pohledu vzd ě lávacího oboru č eský jazyk a literatura. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostrav ě. Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., & Drucker, K.T. (2012). PIRLS 2011 International Results in Reading. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

19 POU Ž ITÁ LITERATURA Najvarová, V. (2007). Model funk č ní gramotnosti a RVP ZV. In Janík, T, Knecht, T, & Najvarová, V. (Eds), P ř ísp ě vky k tvorb ě a výzkumu kurikula. Brno: Paido. Pearson, D. P. et al. (2002). Handbook of Reading Research. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. PISA (2009). PISA 2009 Results: Executive Summary. Paris: OECD. Dostupné z http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46619703.pdf Prudký, L. (1996). Výzkumy č tená ř ských zájm ů d ě tí a mláde ž e v Liberci. In Sou č asnost literatury pro d ě ti a mláde ž. Liberec: Technická univerzita Liberec. Rabušicová, M. (2002). Gramotnost: Staré téma v novém pohledu. Brno: MU. Trávní č ek, J. (2008). Č teme? Obyvatelé Č eské republiky a jejich vztah ke knize. Brno: Host.

20 D Ě KUJI ZA POZORNOST! pavli.sykorova@gmail.com


Stáhnout ppt "INDIVIDUÁLNÍ Č TENÁ Ř STVÍ Ž ÁKA A FAKTORY, KTERÉ JE OVLIV Ň UJÍ Pavla Sýkorová Katedra pedagogiky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google