Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (úvod)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (úvod)"— Transkript prezentace:

1 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (úvod)
BVV12Zk Základy obchodního práva Alena Pokorná

2 Pojem obchodní společnosti
neexistuje obecná zákonná definice neexistuje žádná „obecná obchodní společnost“ jednotlivé obchodní společnosti rozdílné všechny společnosti mají společné rysy: právnická osoba společenství založené dobrovolně založená za určitým účelem vnitřní organizace vznik vnitřních a vnějších právních vztahů

3 Společnost je právnická osoba
formalizované sdružení osob odlišné od účelového sdružení majetku (např. nadace) výjimka: jednočlenná společnost (s.r.o., a.s.) zakladatelem může být FO i PO zákon obsahuje určitá omezení: s.r.o. s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné s.r.o. (§ 105/2 ObchZ) jedna FO může být jediným společníkem nejvýše tří s.r.o. (§ 105/2 ObchZ) FO nebo PO může být společníkem s neomezeným ručením pouze v jedné společnosti (§ 56/4 ObchZ) zakladatelem může být česká i zahraniční osoba

4 Společnost je právnická osoba
společnost sama je osobou oddělenou od osob svých společníků má vlastní právní subjektivitu má vlastní způsobilost k právním úkonům majetek společnosti je oddělen od majetku jednotlivých společníků k tomuto majetku nemají společníci žádný vztah, nemohou s ním disponovat, tento majetek náleží výhradně společnosti samé jako právnické osobě

5 Společnost je dobrovolně založené společenství
k založení společnosti je nutná smlouva, tj. shodný projev vůle všech budoucích společníků, resp. jednostranný projev jediného zakladatele vůle: založit společnost v určité formě podřídit se principům, které danou společnost charakterizují plnit povinnosti plynoucí ze zákona a zakladatelského dokumentu upravit vnitřní organizaci a vnější poměry společnosti

6 Společnost je zakládána za určitým účelem
podnikatelský účel konkretizován v předmětu podnikání v zásadě není nijak omezen, ale musí být v souladu se zákonem všechny obchodní společnosti nepodnikatelský účel např. charitativní, vědecká, výzkumná činnost pouze s.r.o., a.s. tzv. podnikatelé podle formy sice nepodnikají, ale jsou zapsáni v OR

7 Společnost je zakládána za určitým účelem
povinnost společníků přispívat k naplnění tohoto účelu a zdržet se jednání, jež by jeho dosahování bránilo vyváženo právem podílet se na přínosech, které z realizace účelu společnosti vyplynou právem podílet se na rozhodování o tom, jak se bude účel společnosti uskutečňovat

8 Společnost je určitým způsobem organizována
základy vnitřní organizace určuje zákon podle právní formy podrobnosti vnitřního uspořádání stanovují společníci ve společenské smlouvě nebo stanovách např. orgány společnosti úprava svolávání valné hromady úprava hlasování podmínky pro převody podílů možnost dědění podílů atd.

9 Vnitřní a vnější vztahy společnosti
vnitřní vztahy vznikají uvnitř společnosti mezi společností, společníky, členy orgánů společnosti, popř. dalšími osobami, které se podílejí na činnosti společnosti (např. prokurista) týkají se existence a právního postavení společnosti, její činnosti, práv a povinností společníků

10 Vnitřní a vnější vztahy společnosti
např. společnost – společníci hlasovací práva, převody podílů, rozdělování zisku, povinnost podílet se vlastní činností na realizaci účelu společnosti společnost – členové orgánů jejich práva a povinnosti společnost – prokurista jeho práva a povinnosti společník – členové orgánů právo na informace

11 Vnitřní a vnější vztahy společnosti
všechny právní vztahy, do kterých společnost vstupuje s jinými PO a FO typicky závazkové vztahy vznikající při realizaci činnosti společnosti např. kupní smlouva (nákup surovin, prodej vlastních výrobků) nájemní smlouva (výrobní nebo obchodní prostory) smlouva o dílo (stroj pro výrobu) smlouva o přepravě věci (přeprava výrobků) smlouva o úvěru, smlouva o běžném účtu smlouva mandátní (advokátní služby)

12 Dělení obchodních společností (osobní x kapitálové)
osobní společnosti (v.o.s., k.s.) osobní forma účasti společníků na podnikání společnosti vklady jsou možné, ale nejsou povinné možnost každého ze společníků (kromě komanditistů v k.s. – viz níže) podílet se na obchodním vedení a jednat jménem společnosti společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně (solidárně) celým majetkem nezřizují se jiné než statutární orgány

13 Dělení obchodních společností (osobní x kapitálové)
kapitálové společnosti (s.r.o., a.s.) typická majetková účast společníků na podnikání společnosti společníci nejsou povinni k osobní účasti společníci povinni vložit do společnosti majetkový vklad souhrn majetkových vkladů vytváří základní kapitál společníci neručí za závazky společnosti vůbec/ručí v omezeném rozsahu kromě statutárních orgánů i další orgány (např. valná hromada, dozorčí rada)

14 Dělení obchodních společností (osobní x kapitálové x smíšené)
další možná klasifikace, kdy se navíc rozlišují společnosti smíšené smíšené společnosti (k.s.) znaky osobních i kapitálových společností někteří společníci (komplementáři) se osobně účastní podnikání a ručí za závazky společnosti neomezeně někteří společníci (komanditisté) vkládají do společnosti vklad, neúčastní se na podnikání osobně a za závazky ručí jen v omezené míře

15 Obchodní zákoník Obchodní společnosti a družstvo (§§ 56 – 260)
obecná ustanovení založení a vznik společnosti, základní kapitál, vklady, podíl, zrušení, zánik, likvidace společnosti ustanovení o jednotlivých společnostech veřejná obchodní společnost (v.o.s.) komanditní společnost (k.s.) společnost s ručením omezeným (s.r.o.) akciová společnost (a.s.) družstvo ve zvláštních zákonech upraveny: evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská družstevní společnost

16 Reforma soukromého práva
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o zákon o obchodních korporacích) (ZOK) zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém plánovaná účinnost NOZ nahradí stávající ObčZ NOZ spolu se ZOK nahradí i stávající ObchZ (NOZ obsahuje obecnou úpravu PO včetně ustavení a vzniku + zrušení a likvidace)

17 Zákon o obchodních korporacích
3 části 1. část: Obchodní korporace (§§ 1 – 773) (obecná ustanovení) veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost družstvo 2. část: Ustanovení závěrečná a přechodná (§§ ) 3. část: Účinnost (§ 786)

18 ZOK obchodní korporace (nová terminologie) obchodní společnosti
jsou jimi obchodní společnosti a družstva obchodní společnosti (na rozdíl od současné právní úpravy dělení plyne ze zákona) osobní společnosti v.o.s., k.s. kapitálové společnosti s.r.o., a.s. evropská společnost evropské hospodářské zájmové sdružení družstva družstvo a evropská družstevní společnost

19 Obchodní společnosti - základní instituty
základní kapitál vklad podíl ručení za závazky obchodních společností

20 Základní kapitál (ZK) § 58 ObchZ
peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do ZK společnosti v jednotkách české měny zdroje financování společnosti: vlastní zdroje = vlastní kapitál společnost získává vlastní činností, prostřednictvím vkladů společníků ZK součástí vlastního kapitálu, který dále tvoří např. nerozdělený zisk výhoda: společnost prostředky nemusí vracet, nemusí platit úroky cizí zdroje zpravidla od třetích osob odlišných od společníků závazek společnosti vrátit prostředky i s úrokem za jejich použití ZK vytváří povinně k.s., s.r.o., a.s.

21 Základní kapitál ZK by měl být garančním fondem pro věřitele společnosti vypovídá o tom, nakolik jsou potřeby společnosti kryty vlastními zdroji a nakolik lze předpokládat, že společnost má majetek, který je vyjádřen ZK pravidla tvorby a zachování ZK: povinnost tvorby ZK v určitém zákonem stanoveném rozsahu (výše ZK se zapisuje do OR) povinnost splatit vklady alespoň zčásti před zápisem výše ZK do OR a zbytek nejpozději v zákonem stanovených lhůtách zákaz vracení vkladů, zákaz prominutí splacení vkladu zákaz započtení vkladové povinnosti na jinou pohledávku, kterou má společník vůči společnosti pravidla pro vyplácení podílu na zisku povinnost tvorby rezervního fondu (lze použít jen k úhradě ztráty) zákaz nabývání vlastních podílů společností (zákon stanoví výjimky) pravidla pro zvyšování a snižování ZK

22 Vklad § 59 ObchZ souhrn peněžních prostředků (peněžitý vklad) nebo jiných penězi ocenitelných hodnot (nepeněžitý vklad), které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti pojem „vklad“ používá zákon ve třech významech: vklad jako předmět vkladu věci, práva a jiné majetkové hodnoty přecházejí do majetku společnosti vklad jako vkladová povinnost závazek poskytnout společnosti předmět vkladu vklad jako součást základního kapitálu číselné vyjádření rozsahu majetkových zdrojů, které společník poskytl společnosti rozhodné pro určení velikosti podílu

23 Vklad vklady peněžité vklady nepeněžité
určitá peněžitá částka, kterou společník poskytuje společnosti zákon pro jednotlivé společnosti stanoví minimální výši vklady nepeněžité hmotné movité a nemovité věci nehmotné práva a jiné majetkové hodnoty (např. cenné papíry, obchodní podíl na s.r.o., průmyslová práva, know-how atd.)

24 Vklad nepeněžité vklady
zákonná pravidla pro oceňování, aby se zabránilo jejich nadhodnocení pouze majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání nepřípustné vklady spočívající v závazcích týkajících se provedení prací nebo poskytnutí služeb (není to majetek, lze těžko ocenit) povinnost splatit před zápisem výše ZK do OR v plné výši hodnota musí být uvedena ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině nebo rozhodnutí valné hromady u s.r.o., a.s. hodnotu ocení znalec jmenovaný soudem vkladem nemůže být pohledávka vůči společnosti

25 Podíl § 61 ObchZ vyjadřuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti společníci nemají žádná vlastnická práva k majetku společnosti, dispozice společnosti s tímto majetkem i další jednání společnosti mohou ovlivňovat jen nepřímo – prostřednictvím svého podílu na společnosti v.s., k.s., s.r.o. pouze jeden podíl (výjimka: a.s.) společný podíl (všichni spoluvlastníci = 1 společník)

26 Podíl práva a povinnosti společníků práva povinnosti majetková
nemajetková povinnosti majetkové nemajetkové

27 Podíl povinnosti společníků majetkové povinnost vkladová
povinnost podílet se na ztrátě nemajetkové povinnost loajality ke společnosti zákaz konkurenčního jednání povinnost podílet se osobně na činnosti společnosti

28 Podíl práva společníků majetková nemajetková právo na podíl na zisku
právo na vypořádání vypořádací podíl (zaniká-li účast společníka na společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo smrtí) podíl na likvidačním zůstatku (při zániku společnosti s likvidací) nemajetková právo podílet se na řízení společnosti právo na informace menšinová práva

29 Podíl velikost podílu hodnota podílu (proměnlivá)
velikost určuje rozsah práv a povinností společníka tj. míru, v níž se společník na společnosti účastní postavení společníka – jak velká jsou jeho práva a povinnosti ve srovnání s ostatními společníky vyjádřeno zlomkem nebo procentem osobní společnosti – podíly stejné, nestanoví-li spol. smlouva jinak kapitálové společnosti – velikost podílu zpravidla odvozena od velikosti vkladu a jeho poměru k ZK hodnota podílu (proměnlivá) ocenění podílu jako předmětu právního vztahu např. pro účely určení hodnoty vypořádacího podílu

30 Příklad – s.r.o. minimální výše základního kapitálu 200.000,-Kč
minimální výše vkladu společníka ,-Kč 10 společníků – každý vklad ve výši ,-Kč což dá dohromady ZK ve výši ,-Kč podíl každého společníka na společnosti 10 % (spol. smlouva může stanovit jiný postup)

31 Ručení za závazky obchodních společností
ručení = povinnost ručitele (společníka) uhradit dluh, který neuhradí dlužník (společnost) v obchodních společnostech vzniká ze zákona, nelze upravit odchylně nutno rozlišovat pojmy: „ručí“ – „odpovídá za závazky“ společnost jako dlužník odpovídá za své závazky, společník ručí za jejich splnění – plně nebo do určité výše, tj. je povinen plnit závazky společnosti, když je neplní společnost) rozlišujeme: ručení za trvání společnosti § 56/5 ObchZ + ustanovení upravující jednotlivé formy společností ručení po zániku společnosti § 56/6 ObchZ

32 Ručení za trvání společnosti
u jednotlivých společností se liší v.o.s. společníci ručí solidárně (společně a nerozdílně) a neomezeně celým svým majetkem k.s. komplementáři ručí solidárně (společně a nerozdílně) a neomezeně celým svým majetkem komanditisté ručí do výše svého nesplaceného vkladu podle zápisu splacení jednotlivých vkladů do OR s.r.o. solidární (společné a nerozdílné) ručení společníků do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v OR a.s. akcionáři za závazky společnosti za jejího trvání neručí

33 Ručení po zániku společnosti
objeví-li se po výmazu společnosti z OR pohledávka zákon obsahuje jednotnou úpravu pro všechny společnosti: pokud byla společnost zrušena bez likvidace, ručí společníci za její závazky jako za jejího trvání pokud byla společnost zrušena s likvidací, ručí společníci za její závazky do výše svého podílu na likvidačním zůstatku, nejméně ale v rozsahu, v němž ze ně ručili za trvání společnosti (takže se vždy využije ta hranice, která je pro věřitele příznivější)

34 Založení a vznik obchodní společnosti
ke vzniku společnosti nedochází jednorázově sled právních skutečností (u a.s. složitější) rozlišujeme: založení vznik mezi založením a vznikem další právní skutečnosti je-li společnost založena za účelem podnikání, pak je nutné získat podnikatelské oprávnění kapitálové společnosti – splacení vkladů

35 Založení společenská, resp. zakladatelská smlouva (více zakladatelů), zakladatelská listina (jeden zakladatel) písemná forma a podpisy úředně ověřeny, s.r.o. a a .s. – ve formě notářského zápisu funkce zřizovací otázky rozhodující pro založení a vznik společnosti obchodní firma, sídlo, účel, osoby společníků, u kap. spol. i výše vkladové povinnosti společníků, způsob jejího plnění, osoba pověřená správou vkladů, první osoby tvořící statutární orgán a způsob, jakým jednají navenek funkce organizační zpravidla podrobnosti upravující vnitřní poměry společnosti, vztahy společnosti a společníků, společníků navzájem, soustavu vnitřních orgánů atd. a.s. – dva dokumenty = zakladatelská smlouva (funkce zřizovací) + stanovy (funkce organizační)

36 Založení získání podnikatelského oprávnění (je-li společnost zakládána za podnikatelským účelem) splacení základního kapitálu kapitálové společnosti – ještě před zápisem do OR: povinnost splatit část peněžitých vkladů a nepeněžité vklady v plné výši správce vkladů – povinen převzít vklady a předat je společnosti po jejím vzniku

37 Vznik společnost vzniká zápisem do OR
zákon stanoví lhůtu pro podání návrhu (prekluzivní lhůta) 90 dnů od doručení průkazu živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění nebo 90 dnů od okamžiku založení jednání jménem společnosti mezi založením a vznikem přípustné kdo takto jedná, je zavázán sám, jedná-li více osob, jsou zavázány společně a nerozdílně závazky přechází na společnost, pokud je společníci, resp. příslušný orgán schválí do tří měsíců od vzniku společnosti pak platí, že společnost byla z těchto jednání zavázána od počátku

38 Zrušení a zánik obchodní společnosti
dvě základní fáze: zrušení zánik

39 Zrušení právní skutečnost způsobující, že společnost již nadále nebude vykonávat činnost, kterou je naplňován účel, pro který byla zřízena, ale bude konat kroky nutné ke svému zániku po zrušení společnosti vyžaduje zákon likvidaci – v jejím rámci se vypořádají dluhy a pohledávky a čistý zbytek majetku potom přísluší společníkům (likvidační zůstatek) zákon likvidaci nevyžaduje, pokud by nebyla účelná jmění společnosti přechází na jejího právního nástupce – přeměny obchodních společností konkurs prohlášený na majetek společnosti byl zrušen a společnost nemá žádný majetek konkurs prohlášený na majetek společnosti byl zrušen, protože majetek úpadce je zcela nepostačující, a společnost nemá další majetek

40 Zrušení uplynutím doby, na kterou byla spol. založena
dosažením účelu, pro který byla spol. založena rozhodnutím společníků nebo příslušného orgánu společnosti účinností přeměny (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce je zcela nepostačující (není-li již žádný majetek, likvidace se neprovádí) plus další důvody u jednotlivých forem společností

41 Zrušení zrušení společnosti = vstup do likvidace
likvidace se zapisuje se do OR - dovětek „v likvidaci“ ustavení likvidátora rozhodují o něm společníci, orgán společnosti, soud či jiná osoba (stanoví-li tak spol. smlouva s.r.o.) pouze FO, nestanoví-li zákon jinak přechází na něj působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti statutární orgán existuje nadále a vykonává svou působnost v tom rozsahu, v jakém nepřešla na likvidátora likvidátor vykonává jen úkony směřující k likvidaci

42 Zánik – průběh likvidace
likvidátor známým věřitelům oznámí, že společnost vstoupila do likvidace vůči neznámým věřitelům – tuto informaci zveřejní v Obchodním věstníku včetně výzvy k přihlášení pohledávek ke dni, který předchází vstupu do likvidace, sestaví statutární orgán mimořádnou účetní závěrku ke dni vstupu do likvidace sestaví likvidátor zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění společnosti na požádání zašle likvidátor společníkům a věřitelům soupis jmění

43 Zánik – průběh likvidace
likvidátor vypracuje zprávu o průběhu likvidace a návrh na rozdělení čistého majetkového zůstatku mezi společníky – předloží ke schválení společníkům nebo příslušnému orgánu společnosti (možnost soudního přezkumu) nejdříve se uspokojují známí věřitelé, kteří včas přihlásili své pohledávky, potom společníci likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku mezi společníky návrh na výmaz společnosti do 30 dnů od ukončení likvidace

44 Použitá literatura (současná právní úprava)
Bejček, J., Hajn, P., Kotásek, J. a kol.: Nástin obchodního práva I. Úvodní část. Soutěžní právo. Obchodní společnosti a družstva. Brno: Masarykova univerzita, ISBN Eliáš,K., Pokorná, J., Dvořák, T. a kol.: Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva. 6. vydání. Praha: C.H.Beck, ISBN

45 Použitá literatura (budoucí právní úprava)
Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, s. ISBN Havel, B. a kol.: Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, s. ISBN


Stáhnout ppt "OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (úvod)"

Podobné prezentace


Reklamy Google