Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BVV12Zk Základy obchodního práva 15. 10. 2012 Alena Pokorná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BVV12Zk Základy obchodního práva 15. 10. 2012 Alena Pokorná."— Transkript prezentace:

1 BVV12Zk Základy obchodního práva 15. 10. 2012 Alena Pokorná

2  neexistuje obecná zákonná definice  neexistuje žádná „obecná obchodní společnost“  jednotlivé obchodní společnosti rozdílné  všechny společnosti mají společné rysy:  právnická osoba  společenství založené dobrovolně  založená za určitým účelem  vnitřní organizace  vznik vnitřních a vnějších právních vztahů

3  formalizované sdružení osob  odlišné od účelového sdružení majetku (např. nadace)  výjimka: jednočlenná společnost (s.r.o., a.s.)  zakladatelem může být FO i PO  zákon obsahuje určitá omezení:  s.r.o. s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné s.r.o. (§ 105/2 ObchZ)  jedna FO může být jediným společníkem nejvýše tří s.r.o. (§ 105/2 ObchZ)  FO nebo PO může být společníkem s neomezeným ručením pouze v jedné společnosti (§ 56/4 ObchZ)  zakladatelem může být česká i zahraniční osoba

4  společnost sama je osobou oddělenou od osob svých společníků  má vlastní právní subjektivitu  má vlastní způsobilost k právním úkonům  majetek společnosti je oddělen od majetku jednotlivých společníků  k tomuto majetku nemají společníci žádný vztah, nemohou s ním disponovat, tento majetek náleží výhradně společnosti samé jako právnické osobě

5  k založení společnosti je nutná smlouva, tj. shodný projev vůle všech budoucích společníků,  resp. jednostranný projev jediného zakladatele  vůle:  založit společnost v určité formě  podřídit se principům, které danou společnost charakterizují  plnit povinnosti plynoucí ze zákona a zakladatelského dokumentu  upravit vnitřní organizaci a vnější poměry společnosti

6  podnikatelský účel  konkretizován v předmětu podnikání  v zásadě není nijak omezen, ale musí být v souladu se zákonem  všechny obchodní společnosti  nepodnikatelský účel  např. charitativní, vědecká, výzkumná činnost  pouze s.r.o., a.s.  tzv. podnikatelé podle formy  sice nepodnikají, ale jsou zapsáni v OR

7  povinnost společníků  přispívat k naplnění tohoto účelu  a zdržet se jednání, jež by jeho dosahování bránilo  vyváženo  právem podílet se na přínosech, které z realizace účelu společnosti vyplynou  právem podílet se na rozhodování o tom, jak se bude účel společnosti uskutečňovat

8  základy vnitřní organizace  určuje zákon podle právní formy  podrobnosti vnitřního uspořádání  stanovují společníci ve společenské smlouvě nebo stanovách  např.  orgány společnosti  úprava svolávání valné hromady  úprava hlasování  podmínky pro převody podílů  možnost dědění podílů  atd.

9  vnitřní vztahy  vznikají uvnitř společnosti  mezi  společností, společníky, členy orgánů společnosti, popř. dalšími osobami, které se podílejí na činnosti společnosti (např. prokurista)  týkají se  existence a právního postavení společnosti, její činnosti, práv a povinností společníků

10  např.  společnost – společníci  hlasovací práva, převody podílů, rozdělování zisku, povinnost podílet se vlastní činností na realizaci účelu společnosti  společnost – členové orgánů  jejich práva a povinnosti  společnost – prokurista  jeho práva a povinnosti  společník – členové orgánů  právo na informace

11  vnější vztahy  všechny právní vztahy, do kterých společnost vstupuje s jinými PO a FO  typicky závazkové vztahy vznikající při realizaci činnosti společnosti  např.  kupní smlouva (nákup surovin, prodej vlastních výrobků)  nájemní smlouva (výrobní nebo obchodní prostory)  smlouva o dílo (stroj pro výrobu)  smlouva o přepravě věci (přeprava výrobků)  smlouva o úvěru, smlouva o běžném účtu  smlouva mandátní (advokátní služby)

12  osobní společnosti (v.o.s., k.s.)  osobní forma účasti společníků na podnikání společnosti  vklady jsou možné, ale nejsou povinné  možnost každého ze společníků (kromě komanditistů v k.s. – viz níže) podílet se na obchodním vedení a jednat jménem společnosti  společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně (solidárně) celým majetkem  nezřizují se jiné než statutární orgány

13  kapitálové společnosti (s.r.o., a.s.)  typická majetková účast společníků na podnikání společnosti  společníci nejsou povinni k osobní účasti  společníci povinni vložit do společnosti majetkový vklad  souhrn majetkových vkladů vytváří základní kapitál  společníci neručí za závazky společnosti vůbec/ručí v omezeném rozsahu  kromě statutárních orgánů i další orgány (např. valná hromada, dozorčí rada)

14  další možná klasifikace, kdy se navíc rozlišují společnosti smíšené  smíšené společnosti (k.s.)  znaky osobních i kapitálových společností  někteří společníci (komplementáři) se osobně účastní podnikání a ručí za závazky společnosti neomezeně  někteří společníci (komanditisté) vkládají do společnosti vklad, neúčastní se na podnikání osobně a za závazky ručí jen v omezené míře

15  Obchodní společnosti a družstvo (§§ 56 – 260)  obchodní společnosti  obecná ustanovení  založení a vznik společnosti, základní kapitál, vklady, podíl, zrušení, zánik, likvidace společnosti  ustanovení o jednotlivých společnostech  veřejná obchodní společnost (v.o.s.)  komanditní společnost (k.s.)  společnost s ručením omezeným (s.r.o.)  akciová společnost (a.s.)  družstvo  ve zvláštních zákonech upraveny:  evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská družstevní společnost

16  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)  zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o zákon o obchodních korporacích) (ZOK)  zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém  plánovaná účinnost 1. 1. 2014  NOZ nahradí stávající ObčZ  NOZ spolu se ZOK nahradí i stávající ObchZ (NOZ obsahuje obecnou úpravu PO včetně ustavení a vzniku + zrušení a likvidace )

17  3 části  1. část: Obchodní korporace (§§ 1 – 773)  (obecná ustanovení)  veřejná obchodní společnost  komanditní společnost  společnost s ručením omezeným  akciová společnost  družstvo  2. část: Ustanovení závěrečná a přechodná (§§ 774 - 785)  3. část: Účinnost (§ 786)

18  obchodní korporace (nová terminologie)  jsou jimi obchodní společnosti a družstva  obchodní společnosti (na rozdíl od současné právní úpravy dělení plyne ze zákona)  osobní společnosti  v.o.s., k.s.  kapitálové společnosti  s.r.o., a.s.  evropská společnost  evropské hospodářské zájmové sdružení  družstva  družstvo a evropská družstevní společnost

19  základní kapitál  vklad  podíl  ručení za závazky obchodních společností

20  § 58 ObchZ  peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do ZK společnosti  v jednotkách české měny  zdroje financování společnosti:  vlastní zdroje = vlastní kapitál  společnost získává vlastní činností, prostřednictvím vkladů společníků  ZK součástí vlastního kapitálu, který dále tvoří např. nerozdělený zisk  výhoda: společnost prostředky nemusí vracet, nemusí platit úroky  cizí zdroje  zpravidla od třetích osob odlišných od společníků  závazek společnosti vrátit prostředky i s úrokem za jejich použití  ZK vytváří povinně k.s., s.r.o., a.s.

21  ZK by měl být garančním fondem pro věřitele společnosti  vypovídá o tom, nakolik jsou potřeby společnosti kryty vlastními zdroji a nakolik lze předpokládat, že společnost má majetek, který je vyjádřen ZK  pravidla tvorby a zachování ZK:  povinnost tvorby ZK v určitém zákonem stanoveném rozsahu (výše ZK se zapisuje do OR)  povinnost splatit vklady alespoň zčásti před zápisem výše ZK do OR a zbytek nejpozději v zákonem stanovených lhůtách  zákaz vracení vkladů, zákaz prominutí splacení vkladu  zákaz započtení vkladové povinnosti na jinou pohledávku, kterou má společník vůči společnosti  pravidla pro vyplácení podílu na zisku  povinnost tvorby rezervního fondu (lze použít jen k úhradě ztráty)  zákaz nabývání vlastních podílů společností (zákon stanoví výjimky)  pravidla pro zvyšování a snižování ZK

22  § 59 ObchZ  souhrn peněžních prostředků (peněžitý vklad) nebo jiných penězi ocenitelných hodnot (nepeněžitý vklad), které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti  pojem „vklad“ používá zákon ve třech významech:  vklad jako předmět vkladu  věci, práva a jiné majetkové hodnoty  přecházejí do majetku společnosti  vklad jako vkladová povinnost  závazek poskytnout společnosti předmět vkladu  vklad jako součást základního kapitálu  číselné vyjádření rozsahu majetkových zdrojů, které společník poskytl společnosti  rozhodné pro určení velikosti podílu

23  vklady peněžité  určitá peněžitá částka, kterou společník poskytuje společnosti  zákon pro jednotlivé společnosti stanoví minimální výši  vklady nepeněžité  hmotné  movité a nemovité věci  nehmotné  práva a jiné majetkové hodnoty (např. cenné papíry, obchodní podíl na s.r.o., průmyslová práva, know-how atd.)

24  nepeněžité vklady  zákonná pravidla pro oceňování, aby se zabránilo jejich nadhodnocení  pouze majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání  nepřípustné vklady spočívající v závazcích týkajících se provedení prací nebo poskytnutí služeb (není to majetek, lze těžko ocenit)  povinnost splatit před zápisem výše ZK do OR v plné výši  hodnota musí být uvedena ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině nebo rozhodnutí valné hromady  u s.r.o., a.s. hodnotu ocení znalec jmenovaný soudem  vkladem nemůže být pohledávka vůči společnosti

25  § 61 ObchZ  vyjadřuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti  společníci nemají žádná vlastnická práva k majetku společnosti, dispozice společnosti s tímto majetkem i další jednání společnosti mohou ovlivňovat jen nepřímo – prostřednictvím svého podílu na společnosti  v.s., k.s., s.r.o. pouze jeden podíl (výjimka: a.s.)  společný podíl (všichni spoluvlastníci = 1 společník)

26  práva a povinnosti společníků  práva  majetková  nemajetková  povinnosti  majetkové  nemajetkové

27  povinnosti společníků  majetkové  povinnost vkladová  povinnost podílet se na ztrátě  nemajetkové  povinnost loajality ke společnosti  zákaz konkurenčního jednání  povinnost podílet se osobně na činnosti společnosti

28  práva společníků  majetková  právo na podíl na zisku  právo na vypořádání  vypořádací podíl (zaniká-li účast společníka na společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo smrtí)  podíl na likvidačním zůstatku (při zániku společnosti s likvidací)  nemajetková  právo podílet se na řízení společnosti  právo na informace  menšinová práva

29  velikost podílu  velikost určuje rozsah práv a povinností společníka  tj. míru, v níž se společník na společnosti účastní  postavení společníka – jak velká jsou jeho práva a povinnosti ve srovnání s ostatními společníky  vyjádřeno zlomkem nebo procentem  osobní společnosti – podíly stejné, nestanoví-li spol. smlouva jinak  kapitálové společnosti – velikost podílu zpravidla odvozena od velikosti vkladu a jeho poměru k ZK  hodnota podílu (proměnlivá)  ocenění podílu jako předmětu právního vztahu např. pro účely určení hodnoty vypořádacího podílu

30  minimální výše základního kapitálu 200.000,-Kč  minimální výše vkladu společníka 20.000,-Kč  10 společníků – každý vklad ve výši 20.000,-Kč  což dá dohromady ZK ve výši 200.000,-Kč  podíl každého společníka na společnosti 10 % (spol. smlouva může stanovit jiný postup)

31  ručení = povinnost ručitele (společníka) uhradit dluh, který neuhradí dlužník (společnost)  v obchodních společnostech vzniká ze zákona, nelze upravit odchylně  nutno rozlišovat pojmy:  „ručí“ – „odpovídá za závazky“  společnost jako dlužník odpovídá za své závazky, společník ručí za jejich splnění – plně nebo do určité výše, tj. je povinen plnit závazky společnosti, když je neplní společnost)  rozlišujeme:  ručení za trvání společnosti  § 56/5 ObchZ + ustanovení upravující jednotlivé formy společností  ručení po zániku společnosti  § 56/6 ObchZ

32  u jednotlivých společností se liší  v.o.s.  společníci ručí solidárně (společně a nerozdílně) a neomezeně celým svým majetkem  k.s.  komplementáři ručí solidárně (společně a nerozdílně) a neomezeně celým svým majetkem  komanditisté ručí do výše svého nesplaceného vkladu podle zápisu splacení jednotlivých vkladů do OR  s.r.o.  solidární (společné a nerozdílné) ručení společníků do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v OR  a.s.  akcionáři za závazky společnosti za jejího trvání neručí

33  objeví-li se po výmazu společnosti z OR pohledávka  zákon obsahuje jednotnou úpravu pro všechny společnosti:  pokud byla společnost zrušena bez likvidace, ručí společníci za její závazky jako za jejího trvání  pokud byla společnost zrušena s likvidací, ručí společníci za její závazky do výše svého podílu na likvidačním zůstatku, nejméně ale v rozsahu, v němž ze ně ručili za trvání společnosti (takže se vždy využije ta hranice, která je pro věřitele příznivější)

34  ke vzniku společnosti nedochází jednorázově  sled právních skutečností (u a.s. složitější)  rozlišujeme:  založení  vznik  mezi založením a vznikem další právní skutečnosti  je-li společnost založena za účelem podnikání, pak je nutné získat podnikatelské oprávnění  kapitálové společnosti – splacení vkladů

35  společenská, resp. zakladatelská smlouva (více zakladatelů), zakladatelská listina (jeden zakladatel)  písemná forma a podpisy úředně ověřeny, s.r.o. a a.s. – ve formě notářského zápisu  funkce zřizovací  otázky rozhodující pro založení a vznik společnosti  obchodní firma, sídlo, účel, osoby společníků, u kap. spol. i výše vkladové povinnosti společníků, způsob jejího plnění, osoba pověřená správou vkladů, první osoby tvořící statutární orgán a způsob, jakým jednají navenek  funkce organizační  zpravidla podrobnosti upravující vnitřní poměry společnosti, vztahy společnosti a společníků, společníků navzájem, soustavu vnitřních orgánů atd.  a.s. – dva dokumenty = zakladatelská smlouva (funkce zřizovací) + stanovy (funkce organizační)

36  získání podnikatelského oprávnění (je-li společnost zakládána za podnikatelským účelem)  splacení základního kapitálu  kapitálové společnosti – ještě před zápisem do OR:  povinnost splatit část peněžitých vkladů  a nepeněžité vklady v plné výši  správce vkladů – povinen převzít vklady a předat je společnosti po jejím vzniku

37  společnost vzniká zápisem do OR  zákon stanoví lhůtu pro podání návrhu (prekluzivní lhůta)  90 dnů od doručení průkazu živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění  nebo 90 dnů od okamžiku založení  jednání jménem společnosti mezi založením a vznikem  přípustné  kdo takto jedná, je zavázán sám, jedná-li více osob, jsou zavázány společně a nerozdílně  závazky přechází na společnost, pokud je společníci, resp. příslušný orgán schválí do tří měsíců od vzniku společnosti  pak platí, že společnost byla z těchto jednání zavázána od počátku

38  dvě základní fáze:  zrušení  zánik

39  právní skutečnost způsobující, že společnost již nadále nebude vykonávat činnost, kterou je naplňován účel, pro který byla zřízena, ale bude konat kroky nutné ke svému zániku  po zrušení společnosti vyžaduje zákon likvidaci – v jejím rámci se vypořádají dluhy a pohledávky a čistý zbytek majetku potom přísluší společníkům (likvidační zůstatek)  zákon likvidaci nevyžaduje, pokud by nebyla účelná  jmění společnosti přechází na jejího právního nástupce – přeměny obchodních společností  konkurs prohlášený na majetek společnosti byl zrušen a společnost nemá žádný majetek  konkurs prohlášený na majetek společnosti byl zrušen, protože majetek úpadce je zcela nepostačující, a společnost nemá další majetek

40  uplynutím doby, na kterou byla spol. založena  dosažením účelu, pro který byla spol. založena  rozhodnutím společníků nebo příslušného orgánu společnosti  účinností přeměny (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka)  zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení  zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce je zcela nepostačující (není-li již žádný majetek, likvidace se neprovádí)  plus další důvody u jednotlivých forem společností

41  zrušení společnosti = vstup do likvidace  likvidace se zapisuje se do OR - dovětek „v likvidaci“  ustavení likvidátora  rozhodují o něm společníci, orgán společnosti, soud či jiná osoba (stanoví-li tak spol. smlouva s.r.o.)  pouze FO, nestanoví-li zákon jinak  přechází na něj působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti  statutární orgán existuje nadále a vykonává svou působnost v tom rozsahu, v jakém nepřešla na likvidátora  likvidátor vykonává jen úkony směřující k likvidaci

42  likvidátor známým věřitelům oznámí, že společnost vstoupila do likvidace  vůči neznámým věřitelům – tuto informaci zveřejní v Obchodním věstníku včetně výzvy k přihlášení pohledávek  ke dni, který předchází vstupu do likvidace, sestaví statutární orgán mimořádnou účetní závěrku  ke dni vstupu do likvidace sestaví likvidátor zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění společnosti  na požádání zašle likvidátor společníkům a věřitelům soupis jmění

43  likvidátor vypracuje zprávu o průběhu likvidace a návrh na rozdělení čistého majetkového zůstatku mezi společníky – předloží ke schválení společníkům nebo příslušnému orgánu společnosti (možnost soudního přezkumu)  nejdříve se uspokojují známí věřitelé, kteří včas přihlásili své pohledávky, potom společníci  likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku mezi společníky  návrh na výmaz společnosti do 30 dnů od ukončení likvidace

44  Bejček, J., Hajn, P., Kotásek, J. a kol.: Nástin obchodního práva I. Úvodní část. Soutěžní právo. Obchodní společnosti a družstva. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978- 80-210-5031-0.  Eliáš, K., Pokorná, J., Dvořák, T. a kol.: Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva. 6. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-740-0048-5.

45  Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012. 1119 s. ISBN 978-80-7208-922-2.  Havel, B. a kol.: Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012. 281 s. ISBN 978-80-7208-923-9.


Stáhnout ppt "BVV12Zk Základy obchodního práva 15. 10. 2012 Alena Pokorná."

Podobné prezentace


Reklamy Google