Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora sociálního partnerství v kraji Vysočina Vysočina Education – školské zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora sociálního partnerství v kraji Vysočina Vysočina Education – školské zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,"— Transkript prezentace:

1 Podpora sociálního partnerství v kraji Vysočina Vysočina Education – školské zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace Vznikla v květnu 2008, navazuje na činnost Pedagogického centra Vysočina při SŠS Jihlava (2005 – 2008) Od října 2009 – realizátor RKC na Vysočině v rámci projektu Kurikulum S (metodicko-poradenská podpora pro SOŠ při tvorbě a realizaci ŠVP)

2 Podpora sociálního partnerství v kraji Vysočina Aktivity RKC Vysočina na podporu SP : 1) Praktické stáže pro učitele odborných předmětů (pilotáž): SZŠ a VOŠZ Jihlava, jejichž obsah byl zaměřen na nové trendy v diagnostice, léčbě a ošetřování nemocných v Nemocnici Jihlava a jejichž cílem bylo propojit odbornou výuku s aktuálními poznatky v oblasti ošetřovatelství. SŠOS Jihlava, jejichž stáž byla zaměřena na nové technologie zpracování ryb a moderních trendů při finální úpravě pokrmů na talíři. Stáž pro tyto pedagogy probíhala na vybraných restauračních zařízeních na Jihlavsku. Stáže byly finančně podpořeny z rozpočtu RKC při Vysočina Education a po jejich ukončení absolventi zpracovali výstupy v podobě hodnocení a přínosu stáže včetně prezentace pro žáky a pro učitele stejných oborů (součástí bylo i hodnocení ze strany garanta z firmy). Prezentace proběhla za účasti zástupců NÚOV Praha. Doporučení ze 2-3 dnů navýšit dobu na 5. Plán – zapojit další školy (zemědělské obory, ekonomické, služby, zdravotnické - technické školy jsou zapojeny v jiném projektu) Příprava pro připravované tzv. šablony pro střední školy.

3 Podpora sociálního partnerství v kraji Vysočina 2) Kulatý stůl „Sociální partnerství škol na Vysočině - zkušenosti a perspektiva “: Cílem - prezentace a výměna zkušeností v oblasti spolupráce se sociálními partnery, jejího hodnocení a objektivních podmínek včetně legislativy, účast – ředitelé SOŠ, HK, zástupce OŠMS, VE. Obsah: Formy SP obecně – o koho se jedná? (firmy, ÚP, HK, VŠ, veřejná správa, školská rada, rodiče...) Příklady fungující spolupráce se zaměstnavateli a formy jejího hodnocení z pohledu škol (firma/y, formy spolupráce, hodnocení a komunikace, výzvy) Hospodářská komora – spolupráce se školami z pohledu zaměstnavatelů Objektivní podmínky: Co by nám pomohlo? Co by se mělo udělat? Na úrovni MŠMT, HK, zřizovatelů…? Výstupy a výzvy:  Je to především záležitost firem – viz Skandinávie a modely ze zahraničí – větší zájem o spolupráci se školou  Informovanost již v 6. a 7. třídě ZŠ – spolupráce firma a SOŠ  Vhodný specializovaný pracovník pro spolupráci s firmami (SŠS Ji, SŠT Ji – Bosch....)  Podpora MŠMT na technické vzdělávání – deklarace, definice společenské poptávky  Daňové zvýhodnění pro firmy – podmínky pro praxi  Důležitý jednotný postoj krajů (zřizovatelů ) a MŠMT+zaměstnavatelé při podpoře technického vzdělávání, viz stipendijní systém Kraje Vysočina na podporu technických oborů  Firmy se příliš nepodílely na tvorbě ŠVP, sporadická pomoc  Hodnocení spolupráce – většinou nesystematičnost, nahodilost

4 Podpora sociálního partnerství v kraji Vysočina 2) Kulatý stůl „Sociální partnerství škol na Vysočině - zkušenosti a perspektiva “: Nejčastější formy spolupráce mezi zaměstnavateli a školami: Zajišťují exkurze ve společnostech Odborné přednášky Účast na odborných soutěžích vyhlašovaných firmami Účast na odborných soutěžích pro učební obory Prezentace propagace řemeslných oborů Účast zaměstnavatelů ve zkušebních komisích při závěrečných zkouškách Zajišťování praxí a odborného výcviku přímo ve firmách – na škole specielně pracovník pro vyhodnocení praxe (vyhodnocuje dotazníky, vede řízené rozhovory s firmami i studenty), studenti si většinou firmu pro praxi najdou sami Firmy pomáhají v náborů žáků na SŠ při dnech otevřených dveří Zajišťují odborné přednášky pro pedagogy Odborné vedení, poskytování konzultací studentům v rámci ročníkových prací Sponzoring školy

5 Podpora sociálního partnerství v kraji Vysočina Projekt vzdělávání energetiků na Vysočině v letech 2008 – 2013, jako příklad konkrétní spolupráce s firmou ČEZ 3 partneři – ČEZ, Kraj Vysočina a SPŠ Třebíč. V rámci projektu vybudováno špičkové vzdělávací středisko pro středoškoláky. Škola má nový vzdělávací program Energetika. SPŠ Třebíč je vhodným zázemím (trenažér, silnoproudařské a strojírenské obory, vzdálenost jaderné elektrárny Důvody realizace: generační výměna - firma ČEZ má techniky v důchodovém věku a potřebuje vychovat kvalifikované nástupce, proto zájem a podnět pro nový studijní obor výchova kvalifikovaných nástupců - absolventi pro různé oblasti energetiky realizace přispěje k posílení prestiže odvětví navazující studium na VŠ Úzká spolupráce SPŠ, ČEZ, kraj Vysočina: budování energetického bloku. vzdělávání a hodnocení učitelů plán odborných stáží pro učitele i žáky náplň informačního centra tvorba profilu absolventa, nový učební plán vycházející z RVP, náplň výuky v odborných předmětech vybavení laboratoří pro praxi přednášky odborníků z praxe

6 Podpora sociálního partnerství v kraji Vysočina Další aktivity VE na podporu SP: 1)Tvorba PDP v rámci projektu Cesta ke kvalitě: SŠS Jihlava, téma: „Rozvoj SP a jeho reflexe“, důraz na evaluaci spolupráce firem a školy, efektivity, postoje žáků, účastníků vzdělávacích kurzů pro dospělé a zástupců firem (viz pan ředitel Toman) 2)Interregionální konference – „Škola a firma společně“ - 24.8 – 26. 8. 2010 pro ředitele středních odborných škol a zástupců odboru školství Nitranského samosprávného kraje (NSK) a kraje Vysočina. Hlavní organizátor – VE. Obsah: 1. část - prezentace o situaci ve školství v obou regionech, výměna zkušeností v oblasti spolupráce škol a firem na české i slovenské straně a první část byla zakončena výměnou zkušeností v oblasti spolupráce škol obou regionů, kterou prezentovali vedoucí pracovníci spolupracujících škol, kteří se navzájem doplňovali. 2. část - práce v sekcích, kde se pod vedením moderátorů z Vysočina Education účastníci představili, vyměnili si názory, které se týkaly obou školských systémů

7 Podpora sociálního partnerství v kraji Vysočina Interregionální konference – „Škola a firma společně“ výstupy ze sekcí: Jaké jsou hlavní překážky v oblasti spolupráce mezi školou a firmou?: nedostatek financí chování menších firem, které mají menší požadavky na kvalifikaci svých zaměstnanců na rozdíl od velkých firem, které hledají a více podporují kvalifikované pracovní síly a odborníky mnohdy neodpovědný přístup žáků, mnohdy i rodičů, ke studiu a práci, např. pokud žáci na odborných praxích ve firmách odvádějí nekvalitní práci, nedocházejí do práce včas či vůbec, nerespektují odborné vedení ve firmě, vytvářejí nedůvěru, někdy i nezájem firem o spolupráci se školou atd. mistrovské zkoušky – vytvořit pilotní program pro skládání mistrovských zkoušek v ČR a SR, většina zúčastněných předpokládá, že budou povinné i u nás, podobně jako v Rakousku a jiných okolních státech. Manažerské praxe v rámci IPo „Ředitel“: Týmy vedoucích pracovníků SŠ (po 4) budou mít zajištěny 2 praxe ve firmách, ve kterých se seznámí s jejich řízením a vypracují manažerské listy "Firma a škola“, kde autoři porovnají řízení lidských zdrojů ve firmách a ve školách, co je společného, v čem se odlišuje.

8 Podpora SP na Vysočině Připravované projekty: 1)„Firma a škola – hand in hand“, program Comenius Regio, Vysočina a Champagne -Ardenne – spolupráce mezi firmami a školami v obou regionech, zapojení HK, na francouzské straně – prezentace systému hodnocení spolupráce mezi firmou a školou. 2) „Econet“ – program AT-CZ, Dolní Rakousko – Landes akademie a Pedagogische Hochschule, Vysočina Education: Cílem projektu: Příprava mladistvých na nové požadavky společného trhu práce v sousedních regionech a podpora technických oborů na Vysočině. Aktivity/milníky: přiblížení a seznámení s hospodářským a pracovním prostředím na obou stranách hranice (v dolním Rakousku a Česku) a vytvoření výukových a studijních materiálů s touto tématikou pro základní a střední školy vytvoření „sítě“ škola – hospodářský sektor (založení pracovní skupiny – VŠ, kraj, VE, HK, ÚP, školy) – k naplnění předchozího cíle a k podpoře technických oborů a kariérového poradenství podpoření žáků a jejich motivace ke studiu technických oborů na středních školách kraje Vysočina konkrétními praktickými aktivitami a spoluprací mezi základními, středními odbornými školami a podniky v kraji Vysočina, podpora technických dovedností a podnikavosti žáků 3) Projekt Leonardo/partnerství (VE, Tampere, Bruggy, Hollabrun) – Kariérové poradenství, koordinační model,sítě poskytovatelů služeb, spolupráce s IPPP, NPF, ÚP, HK, poradci.

9 Podpora SP na Vysočině Spolupráce kraje a firem při vzdělávání – výstupy ze setkání zástupců firem, škol a OŠMS ve Žďáře nad Sázavou, 2010 Možná témata spolupráce odborný výcvik a praxe středoškoláků ve firmách odborné vzdělávání učitelů středních škol marketingová spolupráce při propagaci oborů, odvětví specifikace potřeb zaměstnavatelů (kvalitativní, kvantitativní) ve vztahu k oborové nabídce středních škol a k profilu absolventů jednotlivých oborů modernizace vybavení středních škol, využití výukových pracovišť ve firmách vytvoření zájmových územních a odvětvových seskupení (klastrů) firem pro definování společných zájmů a potřeb účast firem na hodnocení úrovně znalostí absolventů zapojení talentovaných žáků do řešení odborných úkolů firem Možné formy spolupráce společný projekt řešící konkrétní požadavek firmy či skupiny firem regionálního rozsahu (smlouva o spolupráci), např. projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ partnerství v projektu třetí strany (smlouva o spolupráci), např. projekt IQ-Auto (dnes IQ Industry) příprava a realizace společného opatření kraje a firem (případně i středních škol) příprava opatření kraje ve vztahu ke středním školám v souladu se zájmy firem, např. motivační stipendia

10 Vysočina Education Děkuji za pozornost Mgr. Roman Křivánek – ředitel (krivanek@vys-edu.cz) www.vys-edu.cz


Stáhnout ppt "Podpora sociálního partnerství v kraji Vysočina Vysočina Education – školské zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,"

Podobné prezentace


Reklamy Google